facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ТЕОРЕТИЧНІ НАДБАННЯ В МЕТОДАХ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ

Автор Доклада: 
Лісовенко С.А.
Награда: 
ТЕОРЕТИЧНІ НАДБАННЯ В МЕТОДАХ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ

ТЕОРЕТИЧНІ НАДБАННЯ В МЕТОДАХ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ

Лісовенко С.А., аспірант

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

В статті розглядаються наукові досягнення в створенні основних принципівоцінки конкурентоспроможності суб’єктів ринкових відносин. Атакож зроблено аналіз досліджень науковців з метою визначення ефективного методу оцінки конкурентоспроможності галузі, як суб’єкту ринкових відносин.

Ключові слова: промисловість, національна економіка, галузь, підприємство, продукція, ринок, конкурентоспроможність, методологія.

In the article are examined scientific achievements in creation basic principles for the estimation competitiveness subjects of market relations.It also contains the analysis ofresearches of scientistwith the purpose determination effective method for estimation competitiveness of branch, as subject of market relations.

Keywords: industry, national economy, branch, plant, production, market, competitiveness,methodology.

Притаманною рисою для світової економіки кінця ХХ та початку ХХІ ст. стала всеосяжна глобалізація політичних, економічних та соціальних процесів, які безпосередньо впливали та впливають на світове господарство, формуючи різносторонні та багатоваріантні шляхи його розвитку. Поступове переплетення взаємозв’язків національних економік, підчас глобалізації, в першу чергу підіймає проблему підвищення їхньої конкурентоспроможності, яка є необхідною умовою укорінення тієї чи іншої економіки в жорсткому конкурентному середовищі.

Вивчення поняття “конкурентоспроможність” являє собою одну із найважливіших складових елементів досліджень ринкових відносин, слугує основою для формування економічної політики держави та стратегій підприємств.

Дослідженням “конкурентоспроможності” займалися й займаються як іноземні, так і вітчизняні наковці-економісти (М.Портер, К.Фляйшер, Б.Бенсуан, А.Хасанова, І.Спірідонов, Р.Фатхутдінов, В.Петров, О.Білоусова, Д.Лук’яненко, Ю.Макогон та ін). Взагалі, поняття “конкурентоспроможність” розуміють, як вміння суб’єктом ринкових відносин використовувати власний потенціал і переваги в утриманні займаних та освоєні нових сегментів ринку випереджаючи конкурентів.

Але, все ж таки, науковці по-різному інтерпретують та аналізують поняття “конкурентоспроможність” в залежності від того, до якого економічного суб’єкта дане поняття застосовується - національної економіки в цілому, кластеру, регіону, галузі, підприємства чи продукції. Зважаючи на те, що кожен з суб’єктів ринку (споживач) має власні вимоги до об’єкту ринку (продукції), то перелік показників підчас визначення рівня конкурентоспроможності змінюється, що в свою чергу дає нові методи оцінки конкурентоспроможності.

Під поняттям “конкурентоспроможність галузі” розуміють ефективність роботи окремої галузі національної економіки, приймаючи до уваги традиційні критерії оцінки і враховуючи ступінь мобільності та динамічності галузі на світовому ринку, не зважаючи на рівень конкурентоспроможності даної країни в цілому.

Спираючись на існуючі тлумачення науковців можна сказати, що конкурентоспроможність галузі передбачає, перш за все, існування конкурентних переваг перед аналогічними галузями зарубіжних країн, переваги яких виражені в наявності раціональної галузевої структури; ефективної дослідно-конструкторської та виробничо-технологічної бази; розвинутої галузевої інфраструктури; гнучкої системи науково-технічного, виробничого і матеріально-технічного співробітництва як в середині галузі, так і з іншими галузями в державі й закордоном та ефективній системі розподілу продукції.

На сьогоднішній день відсутня загально прийнята і стандартизована методика оцінки конкурентоспроможності галузі. Різноманітність в підходах до вирішення даного питання пояснюється великою кількістю дослідників.

Дослідження конкурентоспроможності галузі базується, переважно, на роботах М.Портера, який, зазвичай, бере до уваги критерії оцінки рівня конкурентоспроможності з системи світової економіки. А в зв’язку з відсутністю чіткого поняття дуже часто за конкурентоспроможні галузі сприймають “спеціалізовані галузі” або “домінуючі галузі”[1,2,3].

Російський вчений І.Спірідонов визначає конкурентоспроможність галузі як наявність конкурентних переваг, які дають можливість виробництва продукції (при витратах що не перевищують міжнародні) високої якості, яка забезпечує вимоги певних груп споживачів та оптимальні строки доставки продукції, що диктує ринок.

Наприклад, методика, розроблена М.Гельвановским, В.Жуковским та І.Трофімовой, базується на використанні таких показників: ефективність праці; питома вага оплати праці в ціні продукції; капітало- та наукоємність; технічний рівень продукції; сукупність знань та наукових досягнень, необхідних для реалізації наукових проектно-конструкторських розробок; об’єм експорту виробленої продукції та ступінь використання продукції даної галузі в різних галузях господарства[4].

Згідно думки В.Петрова, основними показниками конкурентоспроможності галузі є: динаміка норми та частки прибутку; економічний ріст в країні; баланс експорту та імпорту продукції даної галузі в порівнянні з балансами інших країн[4].

Разом з тим, на думку В.Іванець та А.Рєзніка, на світових ринках конкурують не галузі, а кінцеві товари певних підприємств, котрі базуються на макротехнологіях (технологіях, які дозволяють виробляти масштабні промислові вироби, що характеризуються великою капіталоємністю)[5].

В такому випадку, доречним є підхід Р.Фатхутдінова, згідно якого конкурентоспроможність галузі визначається по провідним підприємства, масова частка яких складає приблизно 60% від об’єму продажів в галузі[6].

І все ж таки, одна і та сама продукція галузі може мати різний рівень конкурентоспроможності в тій чи іншій країні в залежності від вирішуваних функціональних завдань. Так, продукція оборонно-промислового комплексу України на ринках Західної Європи чи США не завжди є конкурентоспроможною, а в Латинській Америці чи країнах Африки - конкурентоспроможна в зв’язку з тим, що оцінка здійснюється за різними групами критеріїв.

Таким чином, методика оцінки конкурентоспроможності галузі є досить складним питанням: по-перше, із-за великої кількості розрахункових показників, кожен з яких враховуються в одній ситуації та не розглядається при іншій, а по-друге, на сьогодні взагалі відсутня стандартизація методики оцінки конкурентоспроможності галузі.

Дана ситуація свідчить про надзвичайну важливість та складність зазначеної проблеми, а також про незавершеність її методичної розробки та необхідність подальшого дослідження в цій області наукової думки.

 

Література:

  1. Портер М. Международная конкуренция / Перевод с английского; Под. ред. В.Д. Щетинина. — М.: Международные отношения, 2003. – 463 с.
  2. Воронов А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг. — 2001. — № 5. — С. 16—24.
  3. Кильдишев Г. С. Многомерные группировки. — М.: Статистика, 2000.
  4. Гельвановский М., Жуковский В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Российский экономический журнал. 1998. №3.
  5. Иванец В. К. Макротехнологии и обеспечение конкурентоспособности отечественной промышленности //Промышленность России. —2000. —№ 2.— С.25—32.
  6. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 312 с.
  7. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2т./Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За загальною редакцією Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручника.- К.:КНЕУ, 2006. – 529 с.
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.