facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор Доклада: 
Гольцев Д.Г.
Награда: 
РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 65.018:339.137.2

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гольцев Д.Г., здобувач

Національна академія управління (м. Київ)

У статті на основі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств з виробництва побутової техніки обґрунтовановплив системи управління якістю на результати виробництва та конкурентоспроможність, розроблено пропозиції з оцінювання ефективності системи.

Ключові слова:конкурентоспроможність,фінансово-господарська діяльність, результати, система управління якістю, підходи до оцінки.

The articleare groundedinfluenceof quality management systemon the resultsof productionand competitivenessby analysis ofhouseholdappliances production financial andbusinessenterprises, proposals for assessing theeffectiveness ofthe system are developed.

Keywords:competitiveness,financial and economic activities, results, quality management system, approachestoassessment.

Система управління якістю (СУЯ) є «системою управління всіма процесами на підприємстві, від яких залежить якість продукції» [1, с. 70]. Отже, рівень ефективності СУЯ прямо пропорційний рівню конкурентоспроможності продукції та підприємства. Тому система управління якістю підприємстваможе стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі, враховуючи, що конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, що знаходить свій вираз в таких результуючих показниках як якість продукції, обсяги виробництва, прибуток тощо.

З метою відображення рівня конкурентоспроможності підприємств з виробництва побутової техніки проаналізовано результати фінансово-господарської діяльності окремих з них, на яких впродовж тривалого часу функціонує СУЯ відповідно до стандарту ISO9001 [2]. Для аналізу обрано підприємства Донецької області: ВАТ «Грета», що спеціалізується на виробництві газових плит та ВАТ «Електропобутприлад», яке виробляє пральні машини.

ВАТ «Грета» працює досить ефективно: чистий доход від реалізації продукції з 2005 р. по 2009 р. збільшився в 2,5 разів, чистий прибуток, не зважаючи на збільшення собівартості в 2,3 разів, зріс за той же час у 2,2 разів. Однак в 2008 р. підприємство не справилось з кризою і чистий прибуток, порівняно з попереднім роком, зменшився в 2,6 разів.

ВАТ «Електропобутприлад» працює менш прибутково з 2005 р. по 2009 р. чистий доход, як і собівартість, зменшився в 1,5 разів, а чистий прибуток – в 3 рази. Виключенням є 2008 р., коли чистий прибуток підприємства збільшився, порівняно з попереднім роком, в 2,3 разів.

Підприємства, діяльністю яких проаналізовано, функціонують в однакових зовнішніх умовах, між тим, результати діяльності різняться. Це обумовлено якістю управління: керівництво ВАТ «Грета», маючи на території Донецької області вагомого конкурента з виробництва газових плит, здійснює вірно обрані системні зміни у виробничій діяльності, наприклад, це стосується технічного озброєння. Слід зазначити, що технічне озброєння виробництва є впливовим фактором конкурентоспроможності підприємства: низький рівень конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України обумовлено й значним зносом їх основних засобів, що на кінець 2009 р. дорівнював 65,5%, а це є критичною ознакою стану виробництва. Враховуючи це, керівництво ВАТ «Грета» здійснює заходи щодо зменшення рівня зносу основних засобів (з 46% до 29%), в той же час на ВАТ «Електропобутприлад» цей показник збільшується впродовж періоду що аналізується з 63 до 66%. Встановлений прямий взаємозв’язок рівня зносу основних засобів та величини прибутку підкреслює залежність обох показників від якості управлінських рішень.

На підприємствах в рамках СУЯ, що відповідають вимогам стандарту ISO9001, проводиться аналіз даних стосовно якості продукції та результативності виробничих процесів.

На підприємствах «Грета» та «Електропобутприлад» вимоги щодо документування процедур виконано. Це обов’язкова умова стандарту щодо проведення сертифікації. Однак для результативного функціонування СУЯ та ефективного виробництва якісної продукції стандарт констатує, що підприємство повинне визначити чисельні взаємопов’язані роботи (процеси) та керувати ними, а також здійснювати моніторинг, вимірювання і аналіз цих процесів. З короткого аналізу вимог стандарту стає очевидним, що СУЯ – це складова контролю за управлінською діяльністю, технологією виробництва та продукцією, спрямованих на зростання якості продукції.

Підприємство повинно визначити мету втілення стандарту – заради отримання сертифіката або заради підвищення якості менеджменту. Проведений аналіз показав, що формальне ж втілення стандарту є негативним процесом і полягає в: формальній розробці політики якості; невимірності цілей в області якості; відсутності зворотного зв`язку зі споживачами продукції; існуванні СУЯ як окремої системи документації, яка в сутності не впливає на виробничій процес; відсутність взаємозв’язків між підрозділами підприємства та відділом з якості; дисбалансі та несистематизованість в переліку обов’язків та повноважень персоналу у рамках СУЯ та посадових інструкціях; відсутності системи мотивації персоналу у рамках СУЯ та підприємства взагалі; низькій якості методичного забезпечення СУЯ та відсутність компетентного персоналу щодо забезпечення її результативного функціонування; відсутності аналізу функціонування СУЯ з боку вищого керівництва.

Отже, індикаторами оцінки СУЯ підприємства можуть виступати такі показники щодо наявності процесів, вимірювання та аналізу процесів і якості продукції.

Стосовно наявності процесів – це:

  • визначення діяльності кожного виробничого підрозділу як процесу;
  • взаємозв’язок між підрозділами у вигляді процесів;
  • наявність процесів усередині підрозділів;
  • наявність «наскрізних» процесів виробництва.

Стосовно вимірювання та аналізу процесів – це встановлення реальних індикаторів та показників, які характеризують кожний процес (це відноситься як до процесів управління, так і до процесів виробництва) з метою прогнозування, виконання та аналізу діяльності на підприємстві.

Відносно якості продукції, то її потрібно аналізувати на всіх стадіях життєвого циклу: стадії визначення потреб потенційних споживачів щодо якості, стадії проектування, розробки, виготовлення, реалізації та стадії післяпродажного обслуговування.

Аналіз показників результативності СУЯ підприємств показав (табл. 1), що за їх сукупністю СУЯ ВАТ «Грета» є більш результативнішою за СУЯ ВАТ «Електропобутприлад».

Таблиця 1 Результативність системи управління якістю*

Показники

ВАТ «Грета»

ВАТ «Електропобутприлад»

Визначення кожного виробничого підрозділу, як процесу

Визначено

Визначено

Взаємозв’язок між підрозділами у вигляді процесів

Несистемний

Несистемний

Наявність процесів усередині підрозділів

Слабко структурована

Несистемна, неструктурована

Наявність «наскрізних» процесів виробництва

Середній рівень

Низький рівень

Встановлення реальних індикаторів процесів управління

Середня

Майже відсутня

Встановлення реальних індикаторів технологічних процесів

Висока

Висока

Визначення потреб потенційних споживачів щодо якості

Слабка

У СУЯ відсутня

Контроль якості на стадіях проектування, розробки, виготовлення товару

Здійснюється

Здійснюється

Контроль та аналіз рівня якості продукції на післяпродажної стадії та задоволеності споживачів

Високий

Середній

Використання статистичних методів контролю та аналізу щодо якості процесів та продукції

Високий

Майже не використовуються

Система мотивації

Висока

Середня

* авторська оцінка.

Результативність системи управління якістю прямо пропорційна конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Для кількісного вимірювання результативності СУЯ необхідно застосувати метод експертних оцінок, що дозволить градацію показників визначати в балах. Тоді зведення показників до узагальненої оцінки є можливим за допомогою комплексного показника – коефіцієнта результативності СУЯ.

Такий підхід до структурування показників системи управління якістю надасть можливість не тільки оцінювати, але й вдосконалювати систему управління якістю, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства. В подальшому необхідно провести апробацію методики на підприємствах для встановлення градацій одиночних показників.

Література:

  1. Кабаков Ю.Б. Построение системы менеджмента организации / Ю. Б. Кабаков // Стандарты и качество. – 2006. – №4. – С.70-75.
  2. Системи менеджменту якості. Вимоги (ISO9001:2008, IDT): ДСТУ ISO9001:2009. – [Чинний від 2009-09-01]. – К. : Держстандарт України, 2009. – 26 с.
4.33333
Ваша оценка: Нет Средняя: 4.3 (3 голоса)

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.