facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Палій Н.С.
Награда: 
МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

УДК  338.246

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Палій Н.С., канд. екон. наук 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто проблемні аспекти проведення пенсійної реформи в Україні. Обґрунтовано пріоритетні напрями інституційних перетворень з метою стабілізації  пенсійної системи.
In the article the consideration problem aspects of carrying out of pension reform in Ukraine considered. Mainstreams changes for stabilization of pension system proved.
Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, соціальні ризики, соціальні стандарти.
Key words: pension system, pension reform, social risks, social standards.


Зовнішньополітичні орієнтири України, посилення соціальної спрямованості ринкових перетворень вимагають, щоб соціально-економічна політика держави та її реалізація були направлені на досягнення європейських стандартів якості життя. Це передбачає надійний соціальний захист населення і належне пенсійне забезпечення як один із визначальних чинників суспільного добробуту. В даному аспекті ефективність функціонування пенсійної системи та її реформування стають важливою умовою суспільного розвитку і соціальних перетворень. Чинна система державного пенсійного забезпечення в Україні не відповідає цим вимогам. Проведення пенсійної реформи потребує вирішення багатьох проблем, серед яких слід виокремити такі: низьку частку заробітної плати у валовому внутрішньому продукті; недостатній для якісного життя розмір пенсій багатьох категорій пенсіонерів; невідповідність системи управління пенсійними ресурсами принципам соціального партнерства; недосконалість законодавчої бази.
Фінансово-економічні засади соціальної проблематики у цілому та пенсійної зокрема висвітлені в наукових працях вітчизняних вчених-економістів: В. Дем’янишина, Е. Лібанової, Б. Надточія, В. Новикова, С. Онишко, В. Опаріна, І. Сироти, В. Федосова, М. Шавариної, Ю. Шклярського, С. Юрія, В. Яценка, а також зарубіжних науковців: С. Васина, М. Денисова, М. Дмитрієва, В. Роїка, М. Вінера, К. Еклунда, Л. Ерхарда, Х. Ламперта, Е. Нікбахта, Дж. Стігліца, С. Фішера, А. Шюллера, Л. Якобсона та ін.
Разом з тим, багато проблем у сфері пенсійного забезпечення є не вирішеними. Зокрема, потребують подальшого вивчення теоретико-методологічні засади розвитку фінансових відносин у даній сфері. Системної оцінки та узагальнення вимагає діяльність Пенсійного фонду України в частині формування доходів та цільового використання фінансових ресурсів у контексті процесів формування трирівневої пенсійної системи в Україні.
Сучасні дослідження відзначають поглиблення кризи пенсійної системи, що негативно впливає на державні фінанси, створює погрозу для економічного розвитку України.
Виклад основного матеріалу. 
Модель пенсійної реформи, яку пропонує уряд, на думку багатьох експертів лише перекладає соціальну відповідальність на плечі самих громадян, не даючи при цьому гарантій та можливостей для реального накопичення пенсійних коштів.
Концепція реформування несе суспільству підвищення рівня жіночого безробіття, нестачу робочих місць для молоді, неотримання пенсій військовими. Проте, для ефективного втілення пенсійної реформи необхідно лише створити однакові умови для розвитку усіх трьох систем пенсійного забезпечення: солідарної, обов’язкової накопичувальної та системи добровільних заощаджень.
Дійсно, зміни системи пенсійного забезпечення зачіпає інтереси кожного громадянина України. Актуальні зміни у системі пенсійного забезпечення мало спрямовано на ліквідацію основних соціально-економічних причин дефіциту Пенсійного фонду: низьку ціну праці, штучно занижені розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, борги з виплат зарплат, практику виплат зарплат "у конвертах".
Натомість, реформування спрямовано на вирішення лише одного тактичного завдання - скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Головний недолік реформи у тому, що вона орієнтована на боротьбу з наслідками, а не з макроекономічними, соціально-економічними, соціальними і демографічними причинами негативних явищ у сфері пенсійного забезпечення.
Між тим, можна виділити кілька основних категорій громадян, які першими відчують на собі наслідки урядових трансформацій [1].
По-перше - жінки. Підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років поставить проблему їх повноцінної зайнятості. Більшість жінок, особливо зайнятих на виробництвах із значними фізичними і розумовими навантаженнями, не зможуть продовжити або знайти роботу за фахом через фізіологічні особливості старіючого жінок у країні відсутня.
По-друге - молодь. У зв’язку з підвищенням пенсійного віку для жінок, вони залишаться на своїх робочих місцях, чим поглиблять проблему вакансій для молодих фахівців. Цей факт не можна ігнорувати, бо вже сьогодні рівень офіційного безробіття серед молоді становить більше 30%. Крім того, 47% молодих спеціалістів змушені працювати не за фахом через відсутність вакансій.
По-третє - чоловіки - державні службовці. Згідно з планами, вони будуть виходити на пенсію у 62 роки, тоді як решта чоловіків - у 60 років. Це може спричинити  значний відтік найдосвідченіших кадрів з державної служби.
По-четверте - військові і правоохоронці. Їм збільшено строк вислуги, необхідної для нарахування пенсії, з 20 років до 25 років. При цьому пенсії цій категорії людей будуть виплачуватися лише після досягнення ними 45 років. Тобто, вийти на пенсію раніше військові та правоохоронці зможуть, але грошей не отримуватимуть.
По-п'яте - всі, хто народилися після 1978 року. Ці громадяни не зможуть отримувати гідну пенсію, так як система накопичувального пенсійного забезпечення буде доступна лише для тих, кому до 2012 р. буде менше 35 років.
Існуюча солідарна система пенсійного забезпечення неефективна, вона не здатна забезпечити гідне існування людям похилого віку. Водночас, пенсійна реформа позбавляє осіб, старших за 35 років на момент старту реформи, можливостей накопичувати собі таку пенсію, яку вони хочуть і можуть мати з огляду на їх доходи [2]. Для них доступною залишається лише солідарна система, а розмір державних пенсій навряд чи буде високим.
Передусім потрібно створити рівні умови для розвитку трьох систем пенсійного забезпечення - солідарної, обов’язкової накопичувальної і добровільних заощаджень.
Перша полягає у тому, що нинішні пенсіонери отримують пенсії за рахунок відрахувань до Пенсійного фонду, які сплачують працюючі громадяни.
Друга передбачає відкриття спеціальних персональних пенсійних рахунків для кожного працюючого, завдяки чому розмір пенсії буде залежати від розміру зарплати.
Третя дозволяє кожному додатково відкладати собі на пенсію, користуючись послугами приватних пенсійних фондів.Для реалізації цього завдання слід здійснити низку кроків, які усунуть невідповідності проекту пенсійної реформи і забезпечать її ефективну реалізацію.
По-перше, слід створити умови для того, щоб кожен працюючий зміг відкласти достатню кількість коштів, аби мати забезпечену старість. Для цього потрібно підвищувати зарплати до європейського рівня шляхом збільшення частки зарплати у вартості кінцевого продукту або послуги. Зростання розмірів зарплати автоматично збільшить надходження до Пенсійного фонду.
Другим виходом є те, що держава має створити фонди, де зберігатимуться гроші працівника до його виходу на пенсію. Крім того, потрібні гарантії стосовно їх збереження і примноження.
По-третє, слід замінити монополізоване державою управління Пенсійним фондом на тристороннє: держава - роботодавці - профспілки. Це посилить контроль, збільшить відповідальність сторін у процесі наповнення фонду і розподілу коштів, а також стане основною перепоною для корупції у цій сфері.
Крім того, слід законодавчо закріпити право працюючих пенсіонерів отримувати і зарплату, і пенсію. При цьому має бути ліквідована виплата зарплат “у конвертах“. Легалізація тіньової зарплати удвічі збільшить внески підприємств до Пенсійного фонду.
Можна також замінити прогресивну шкалу оподаткування на регресивну: чим більший фонд зарплати на підприємстві - тим меншим податком на пенсійне забезпечення він обкладається. Це спонукатиме роботодавців сплачувати зарплату легально.
Слід ліквідувати спеціальні пенсії, а решту пенсій - зрівняти за розмірами коефіцієнту нарахування. Потрібно відмовитися від практики, коли певні категорії пенсіонерів одержують пенсію розміром 90% колишнього посадового окладу, а інші - 35%. Для цього необхідно узаконити прогресивну шкалу нарахування пенсійних внесків. Якщо працівник претендує на одержання спеціальної пенсії, він повинен усе життя сплачувати більші пенсійні внески, ніж люди, які орієнтуються на звичайну пенсію.
Отже, доки зміни у законодавстві не відображатимуть економічно обґрунтованого підходу, доти не можна стверджувати про покращання життя людей.
Висновки. Проведений аналіз дозволяє переконатися, що можливості пенсійної системи України істотно погіршилися за останній час і несуть у собі додаткові ризики економічній системі.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розвиток концепції проведення пенсійної реформи в Україні та розробка системи практичних заходів щодо посилення соціалізації  економіки.

Література:

  • 1. Кириченко, І. [Текст] : Українська подоба капіталізму: життя в економ-варіанті // Дзеркало тижня. -  2010. -№ 27 (807). –С. 10-11.
  • 2. Якібчук, М. [Текст] : Без права на пенсію? // Українська правда. -  30.12. 2010. - http://www.epravda.com.ua/columns/2010/12/30/264311.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.