facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Загальні закони ринкової поведінки людей

Автор Доклада: 
Бриндіна О.А., Сокур О.Ю.
Награда: 
Загальні закони ринкової поведінки людей

УДК005.32:331.101.3

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ
 
Бриндіна О.А., к.е.н., доцент
Сокур О.Ю., студент
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 
У статті розглянуто загальні закони ринкової поведінки людей для визначення мотиваційних засобів, які сприяють підвищенню продуктивності праці персонала підприємства.
Ключові слова:єдність біологічного й соціального в людині, єдність свідомого й несвідомого в людині, зворотній зв’язок, необхідна різноманітність, резонансне порушення систем, послідовність розвитку, зростання антропії, кумулятивний вплив зовнішніх дій, зростаюча варіативність поведінки.
In the article thegeneral laws of people market behavior are considered. They ensure the determination of motivational means for company staff’work efficiencyincreasing.
Keywords:the person’s biological and social wholeness, the person’s consciousness and unconsciousness wholeness, the feedback, the necessary diversity, the ressonance violation of a system, the development succession, the antropee increasing,  the cumulative influence of external  acts, the behavior variation increasing.
 
 В умовах розвитку ринкових відносин поведінка людини описується та підпорядковується визначеним законам. Врахувати закони ринкової поведінки надзвичайно складно, тому що їх дії виявляються неоднозначно, носять ймовірний характер. Тобто, ті ж самі фактори  впливають на людей по-різному, тому що всі люди різноманітні і, крім того, ніколи не буває двох однакових ситуацій. У цьому полягає головна відмінність законів ринкової поведінки людей від інших об’єктивних законів світобудови.Але підприємству в умовах загострення конкурентної боротьби за ринки збуту необхідно правильно розуміти конкретну ситуацію та особливості конкретних груп людей для вибору саме таких методів впливу на них, які будуть сприяти бажаній лінії їх поведінки.
Важливим фактором діяльності підприємства є застосування законів ринкової поведінки людей. Саме вони визначають активну діяльність людей, що спрямована на задоволення потреб з урахуванням існуючої ринкової можливості. Цим законам підпорядковуються люди у своїй діяльності, тому вони повинні враховуватися при розробці мотиваційних програм, що спонукають людей до активних дій та сприяють розвитку ринкових відносин.
Метою даного дослідження є розробка ефективних засобів мотиваційного характеру, що спонукають персонал підприємства до підвищення продуктивності праці та фізіологічного, соціально-емоційного задоволення. Об’єктомдослідженняє дія загальних законів у поведінці персоналу готелю «Атлас» приватного підприємства, що знаходиться в м. Донецьку. Він є одним з лідерів у готельно-ресторанному бізнесі.
 
Готель «Атлас» надає високе сервісне обслуговування різним сегментам ринку, так як має: номери різних рівнів (econom, King, KingTV, Twin, Business–Suite, Suiteкласу); ресторан; бар; конференційний зал; кімнату переговорів; басейни; тренажерні зали; зал для більярду, боулінгу; кімнату для дітей. Інтер’єр готелю має високийрівень технічного обладнання та сучасне архітектурно-художнє оформлення [1].
В ринковій поведінці людей можна виділити п’ять груп законів, а саме: загальні, інерційності людських систем, зв’язку з зовнішнім середовищем, соціально-психологічні та біопсихологічні.
Першою групою є загальні закони ринкової поведінки людей, до них відносяться такі закони: єдності біологічного й соціального в людині, єдності свідомого й несвідомого в людині, зворотного зв’язку, необхідної різноманітності, резонансного порушення систем, послідовного розвитку, зростання антропії, кумулятивного впливу зовнішніх дій, зростаючої варіативності поведінки.
Сутність закону єдності біологічного й соціального в людині (закон соціальної спадщини) полягає в тому, що вона у своїй життєдіяльності підпорядковується і біологічним, і соціальним законам, дію яких не можна ні протиставляти один іншому, ні ігнорувати.
 
Під біологічним у людині варто розуміти його природні, внутрішні властивості, характеристики, риси й особливості. Під соціальним у людині варто розуміти ті його характеристики і риси, що формуються в процесі життя і діяльності, набуваючи ті або інші особливості в залежності від навколишнього середовища. Вони майже не залежать від уроджених якостей людини.
З урахуванням дії закону єдності біологічного й соціального у людині керівнику необхідно використовувати матеріальні та нематеріальні стимули до персоналу в цілях покращення роботи підприємства та підвищення якості обслуговування клієнтів. Нематеріальними стимулами повинні бути такі: соціальне стимулювання (піклування про здоров’я працівника, зручність його знаходження на робочому місці), функціональне стимулювання (привабливі умови праці, наявність гнучкого графіку роботи), соціально-психологічне стимулювання (визнання досягнень працівника), творче стимулювання (підвищення кваліфікації робітника), особистісне стимулювання (стосується лише конкретного працівника в залежності від його особистих, соціальних, емоційних, кваліфікаційних характеристик).
Ураховуючи матеріальні стимули, у готелі повинна бути ефективна система нарахування заробітної плати, розвинена система бонусних виплат до заробітної плати працівників. Також, у якості мір покарання повинні бути розвинені системи штрафів, що є покаранням у грошовому вираженні за невідповідність робочім критеріям якості.
 
Існує важливий взаємозв’язок між законами ринкової поведінки людей та законами управління людьми. Закон єдності біологічного й соціального має тісний зв’язок з законом: «Створити підлеглому гарну репутацію – він буде намагатися її виправдати». З точки зору соціального у людині розумним кроком у поведінці керівника буде поводитися з працівником так, начебто «ви про нього більш високої думки». Тільки таким чином можливо виправити людину і домогтися від неї саме того, що від нього необхідно.
Закон єдності свідомого і несвідомого в поведінці людини підтверджує, що дії, вчинки визначаються не тільки його відношенням до світу, волею, знаннями і розуміннямии ситуації, але в значній мірі несвідомими елементами психіки, що не підпорядковуються вольовій регуляції.
Основні положення, що розкривають єдність свідомого і несвідомого зводяться до наступного:
  1. Вища нервова (психічна) діяльність людини має трьохрівневу структуру, яка включає в себе свідомість, підсвідомість та зверх пізнання. Активність цих трьох інстанцій у різних людей різноманітна, їх співвідношення можна вважати окремим параметром індивідуальності.
  2. Свідомість сама по собі цілком визначити поведінку людини не може, але стає таким сполученням з установками, навичками, емоціями особистості. Тому, будь-які спроби розірвати, а тим більше протипоставити свідомі і несвідомі дії, повинні рішуче припинитися [3]
Закон єдності свідомого й несвідомого у людині підтверджує, що наявність
в інтер’єрі готелю приємних для очей кольорів ( блакитний, золотий, рожевий, білий), освіжаючих ароматів буде сприяти високій працездатності персоналу.
З дії закону єдності свідомого й несвідомого у людині випливає застосування такого закону управління персоналом:  «Умій розпізнати здібності людини та оптимально застосувати їх у виробництві». У кожної людини є здібності до чого-небудь, іноді приховані, про які навіть вона сама не підозрює.  Але керівник повинен вміти розпізнавати їх, тоді кожен працівник буде на своєму місці і, при цьому, будете раціонально використано його знання та вміння.
 
Закон резонансного порушення систем свідчить що: «У кожній системі є визначена область параметрів, у зоні якої навіть слабкий зовнішній вплив здійснює вирішальну роль у функціонуванні і розвитку. У той час, як поза цією зоною, навіть у тисячі разів більший вплив не викликає помітних змін у поведінці системи[2]».
 Даний закон передбачає наявність індивідуального підходу до кожного співробітника, що буде забезпечувати його бажання до якісного виконання своїх функціональних обов’язків. Наприклад, для студентів і стажерів важливий гнучкий графік роботи, навчання та гарантія прийому на роботу після стажування. Робітникам до 30 років, що не мають сім’ї, важливі можливість отримання відповідної заробітної плати та кар’єрне зростання робітника. Для працівників, що мають сім’ю з маленькими дітьми важливими є гарантія медичного страхування та різні пільги, що пов’язані з дітьми. Для професійних робітників віком старше 30 років необхідна самостійність у вирішенні визначених завдань, наявність різного роду привілеїв (особистий кабінет, автомобіль і тощо). Для людей передпенсійного та пенсійного віку важливими є соціальні гарантії, медичне страхування та можливість передачі досвіду молодим фахівцям. Також рекомендується використовувати особистісні характеристики робітника підприємства для поздоровлення з днем народження та іншими особистими святами, надання можливості матеріальних виплат для вирішення визначених проблем. Покращення ефекту від закону резонансного порушення систем буде застосування закону управління людьми: «Будь ближче до колективу, довідайся про те, чим живуть працівники». Людина працює заради задоволення своїх потреб. Якість їхнього задоволення впливає на робочій процес. Тому, знання керівника про те, чим живуть і про що думають його працівники - засіб для ефективної роботи організації.
 
Закон необхідної різноманітності свідчить: «Щоб досягти мінімуму різноманітних вихідних реакцій системи (результатів діяльності, тобто обмежити непередбаченість поведінки), управляючий орган повинен бути спроможний до виробки визначеного мінімуму різноманітних команд і стимулів. Якщо потужність буде нижчою цього мінімуму, то він не спроможний забезпечити ефективне керування [3]».
Даний закон передбачає наявність розвиненої системи стимулів (матеріальних та нематеріальних) для обслуговуючого персоналу. З дії закону необхідної різноманітності випливає такий висновок: чим складніше суб’єкт керування, тим складніше і різноманітніше повинен бути механізм впливу на нього. Виходячи з цього закону, можна застосувати такий закон управління людьми: «Застосовуй принципи батога та пряника.„Пряник” – гарний стимул для роботи, який повинен бути «в лівій руці» кожного керівника. Правою рукою керівник повинен тримати «батіг і стібати ним кожного, хто хоче тільки споживати, а не працювати [2]».
 
Закон зворотного зв’язку визначає, що управління і самоуправління в соціальних системах, їх динамічне функціонування і розвиток можливі лише при наявності інформації, що надходить із виходу системи на її вхід.
З урахуванням дії цього закону на підприємстві важливо враховувати думки та побажання персоналу в процесі проведення різноманітних досліджень, засідань, конференцій. Доцільним до закону зворотного зв’язку буде використання такого закону управління людьми: «Навчися слухати – станеш справедливим і розважливим в очах підлеглих». Керівник, перш ніж навчитися віддавати розпорядження, повинен навчитися слухати підлеглих. Якщо людину слухають – значить її поважають: «Поважайте людей, якими керуєте».
Наступним законом ринкової поведінки є закон послідовності розвитку, відповідно до якого в природі і суспільстві ніщо не може здійснитися раніш, ніж виникнуть для цього всі необхідні передумови. Слідством із даного закону варто вважати те, що бажання отримання швидких успіхів нерідко призводить до зниження загального ефекту. Набагато ефективніше декілька затриматися на етапі виявлення й аналізу глибинних резервів росту активності, розробити потужний теоретичний і методологічний фундамент, а вже на ньому розвивати весь комплекс мір впливу на людину.
Закон зростання антропії визначає, що ізольовані системи прагнуть перейти з менш імовірного стану в більш імовірний або з більш упорядкованого в менш упорядкований. Практичним висновком з закону зростання антропії є те, що відсутність або послаблення уваги і впливу на колектив сприяє розпаду колективу і зниженню активності особистості.
Ураховуючи дію даного закону, керівник повинен приділяти значну увагу персоналу. Кожен керівник повинен  завжди пам’ятати головний принцип функціонування підприємства: «Працівник – найцінніший ресурс підприємства».  Для збільшення ефекту потрібно застосувати такий закон управління людьми: «Будь компетентним в усьому, чим займається твоя організація».  Компетентність у справах компанії гарантує керівнику ефективне управління.
 
Наступним законом є закон кумулятивного впливу зовнішніх дій на поведінку людей, який визначає, що дійсною причиною всіх поведінкових актів, звичайно, є не якась одна попередня подія, а цілий ряд подій. В міру прогресу суспільства, впровадження концепції маркетингу відносин в бізнесі психіка і поведінка кожної людини усе більш звільнюється від впливу зовнішніх умов і стає більш індивідуальною.
Виходячи з цього, керівництво готелю повинно використовувати індивідуальний підхід до кожного працівника на основі його досвіду, кваліфікації, працездатності, інтересів, потенціалу. Ураховуючи дію закону кумулятивного впливу зовнішніх дій на поведінку людей, доцільним буде застосування такого закону управління людьми: «Спонукай працівників до підвищення кваліфікації та самоосвіти. Не змушуй, а спонукай працівників до постійної самоосвіти, підвищення кваліфікації, тому що це сприяє підвищенню професійного рівня, а внаслідок цього підвищується авторитет компанії [3]».
 
Таким чином, ринкова поведінка людей визначається об’єктивними  законами.Закони ринкової поведінки людей надають можливість зробити ефективну систему впливу на поведінку персоналу. Дана система повинна бути гнучкою, рухливою і включати широкий спектр стимулів, які повинні постійно оновлюватися і застосовуватися відповідно до змін, що відбуваються з людиною та навколишнім середовищем.
 Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є вивчення законів інерційності людських систем у ринковій поведінці людей.
 
Література:
  1. Готель «Атлас» [Електронний ресурс] – Режим доступу: «http:/atlashotel.com.ua//»
  2.  Балабанова Л.В. Соціологія ринку [Текст]: конспект лекцій/ Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна – Донецьк: ДонНУЕТ, 2005. – 91с.
  3.  Бриндіна О.А. Соціологія ринку [Текст]: навчально-методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни в умовах КМСОНП для студентів ІЕУ денної та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»/ О.А. Бриндіна, Я.В. Приходченко – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 108с.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.