facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРИБУТОК ВЛАСНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Автор Доклада: 
Болдирєва К.В.
Награда: 
ПРИБУТОК ВЛАСНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

ПРИБУТОК ВЛАСНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Болдирєва К. В., аспірант
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна

 

В статті розглянуто прибутковість малих підприємств України за період 2006-2008рр. Побудовано оптимістичний та песимістичний прогнози прибутковості на 2011-2013 рр. Зроблено висновки стосовно трактування економічної категорії прибутку в контексті умов функціонування малих підприємств України.

Ключові слова: фінансові результати, підприємницька винагорода, мале підприємство, конкурентоспроможність, реінвестування

The profit of small enterprises of the Ukraine for period 2006-2008 is considered in article are Built optimistic and pessimistic forecasts of profit incomes are built for 2011-2013. The economic category of profit is interpretive in context of the conditions of functioning of small enterprises of the Ukraine.

Kay words: financial results, entrepreneurial remuneration, small enterprise, competitiveness, reinvestment

За думкою західних економістів, ніколи раніше не було так важко одержати прибуток, як нині. Особливо скрутно приходиться малим підприємствам. За якісь півстоліття темп змін умов господарчої діяльності виріс у десятки разів. Як бачимо з таблиці 1, в останні роки малі підприємства України працювали зі збитком.

Таблиця 1

Фінансовий результат від звичайної діяльності малих підприємств України до оподаткування за 2006-2009рр.

Рік

2006

2007

2008

2009

Фінансовий результат, млн.грн.

5187,1

5699,1

-37482,2

-21209,9

 

Реалії існування малих підприємств України свідчать про вкрай незадовільне становище, в якому опинилися виробники товарів та послуг. Так, за даними 2009 року, їх прибутковість була відємною та становила 21209,9 млн. грн. збитку. Проте це ще не найгірший показник порівняно з вкрай високими збитками 2008 року 37482,2 млн.грн., з якого розпочалася фінансово-економічна криза. Доля прибуткових малих підприємств різко зменшувалася, починаючи з 2007 року, за підсумком 2009 р. вона становила лише 60,1%. Найвищий прибуток було одержано в сфері фінансової діяльності. Найбільших збитків у 2009 понесли підприємці, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинирінгом та наданням послуг підприємцям, причому тенденція до збитковості простежується з 2006 року. Найбільший відсоток прибуткових підприємств протягом трьох років поспіль (2007-2009) спостерігається у галузі роздрібної торгівлі, ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку. У 2006 році найбільша доля прибуткових підприємств була характерна для галузі освіти. Проте у 2009 доля прибуткових підприємств в освіті склала лише 66,6% та поступилась не лише роздрібній торгівлі, а й сільському господарству (доля дохідних підприємств в якому – 67,9%) [1].

Представимо дані таблиці 1 у графічному вигляді за (рис.1) та за використання поліноміальної функції другого ступеня, побудуємо лінію тренду для оптимістичного прогнозу. Як видно з малюнку, прибутковість малих підприємств України зможе досягти рівня 2006 року лише у третьому прогнозованому періоді, який відповідає 2012 року (чому буде сприяти факт проведення в Україні ЄВРО 2012). Проте, якби ми відкинули усілякі обнадійливі чинники та використали для побудови прогнозу лінійну функцію, то змогли би спостерігати суттєве погіршення показників прибутковості малих підприємств (рис.2) упродовж наступних трьох років. Виходячи з вищезазначеного, можна констатувати, що для більшості українських підприємств малого бізнесу мета одержання прибутку змінилась на мету досягнення певного рівня конкурентоспроможності. Саме кризовим явищам у економіці ми маємо завдячувати тим, що вони викрили найгостріше протиріччя у формуванні прибутку на малих підприємствах. Це протиріччя пов’язане з поглядами на прибуток французьких економістів, починаючи з Ж.Б.Сея. Вони були прихильниками розмежування понять прибутку та відсотку на капітал и наявним чином класифікували прибуток як вид заробітної плати. Німецький економіст Рошер взагалі не використовував слово «прибуток»: замість нього від вживав термін «підприємницька винагорода» [2].

Прогноз фінансових результатів

Рис.1. Прогноз фінансових результатів діяльності малих підприємств на період 2011-2012 рр. на підставі даних 2006-2009 рр. (поліноміальна функція)

 

Прогноз фінансових результатів діяльності малих підприємств

Рис.1. Прогноз фінансових результатів діяльності малих підприємств на період 2011-2013 рр. на підставі даних 2006-2009 рр. (лінійна функція)

Більшість економістів відмічає, що метою підприємництва є максимізація прибутку. Однак в дійсності для малого підприємства важливим є стабільний обсяг продажів, тобто задача утримання на якомога більшому часовому інтервалі певного рівня прибутку. Певний вплив на цей процес має механізм реінвестування прибутку. Сьогодні у українських підприємців – власників малого бізнесу, збентежених кризою та новим податковим законодавством, виникає почуття, що бізнес потребує все більших вкладень, не залишаючи нічого у вигляді чистого прибутку самому підприємцю. При цьому тільки чистий прибуток визначає цінність будь-якого бізнесу (з огляду на вищезазначені показники, можна констатувати, що у випадку інвестування коштів цінність матимуть лише підприємства роздрібної торгівлі, освіти та фінансової діяльності як ті, прибуткова доля яких найвища у % до загальної кількості підприємств) [3].

Проблеми збитковості малих підприємств України мають специфічний характер. З одного боку, значний вплив на такий стан речей здійснюють негативні тенденції, пов’язані із загальною моделлю економічного розвитку держави, можливостями здійснення економічних реформ та тривалістю фінансово-економічної кризи, з другого – нестабільність у сфері оподаткування, яка призводить до виникнення суперечностей підчас формування та визначення прибутку. Ситуація з прибутковістю підприємств малого бізнесу України наочно демонструє той факт, що прибуток є вкрай важливою динамічною економічною категорією, трактування сутності якого залежить від пануючої економічної системи та інших суттєвих макроекономічних факторів [4]. Тому, у даному конкретному випадку, зі всією впевненістю можна говорити про своєрідний “come back” у часі – до трактування прибутку в контексті малих підприємств України як підприємницької винагороди. Адже за фактом, середовище малого бізнесу України налічує вкрай низьку кількість прибуткових галузей. Зазвичай, якщо підприємець певної галузі не здатні отримати прибуток впродовж тривалого періоду часу (від 1 року до 3), то вони починають розмірковувати над тим, аби спрямувати свої капітали в іншу галузь. Нажаль, на даний момент такого руху не спостерігається. Тоді що, як не постійно одержувана підприємницька винагорода, утримує власників капіталів у таких збиткових галузях, як нерухомість чи діяльність готелів та ресторанів? Саме виходячи з трактування прибутку в якості підприємницької винагороди треба вибудовувати низку заходів, спрямовану на поліпшення умов розбудови малого бізнесу в Україні.

 

Література:

  • 1. Статистична інформація. Фінансові результати. www.ukrstat.gov.ua

  • 2. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль/Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. - 360с.
  • 3. Максимізація прибутку http://www.paragononstate.com/vnutrfrmove-planuvannya/80-planuvannya-pributku-na-pdprimstv-.html
  • 4. Украина и доллар: Мировой экономический кризис  http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=1716

0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.