facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Автор Доклада: 
Халімон А.А.
Награда: 
ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

УДК 334.752 (331.105.62)

ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Халімон А.А., здобувач
Міжнародний університет фінансів

У статті розглядається роль формування та накопичення соціального капіталу для розвитку промислових компаній.
Ключові слова: соціальний капітал, мережі, цінності, соціальна відповідальність.

In the article the consideration is given to the role of modeling and accumulation of social capital for development of industrial companies.
Key words: social capital, networks, values, social responsibility.

Безумовно, сучасне підприємство є відкритою системою і підтримання його сталого розвитку неможливе без формування зв’язків з іншими учасниками ринку. Компанія зможе забезпечити собі високий рівень конкурентоспроможності у сьогоденному глобалізованому економічному просторі, якщо ці зв’язки будуть стійкими, ефективними, побудованими на довірі і матимуть в своїй основі спільні інтереси і цінності взаємодіючих суб’єктів [1]. Таким чином, ми говоримо про важливість формування і розвитку соціального капіталу промислового підприємства у трьох його вимірах: структурному, когнітивному, реляційному.

Накопичення підприємством соціального капіталу у зовнішньому середовищі є надактуальним, оскільки дає можливість розширити доступ до сировинно-ресурсної бази, зокрема, обміну інформацією, знаннями, досвідом; сформувати сфери впливу і розвинути мережі взаємокорисних зв’язків.

Вчасно накопичений на різних рівнях організації соціальний капітал сприяє підвищенню рівня інноваційності компанії, інтенсивності і швидкості навчання її співробітників, скороченню часу на пошук і обмін інформацією, швидкості реагування на запити споживачів, зменшенню витрат на підготовку контрактів [2].

Отже, одним із основних завдань прогресивних менеджерів є збільшення вартості промислових компаній шляхом формування доцільних мережних зв’язків, здатних забезпечити розвиток соціального капіталу. Проте, слід також звернути увагу на той факт, що останній не обов’язково гарантує виключно позитивнізміни в діяльності організації.

Що стосується різновидів соціального капіталу, то очевидність існування кардинально відмінної (за природою виникнення, формами прояву та наслідками дії) конкуренції: добросовісної і недобросовісної, – допомагає ясніше зрозуміти, що являють собою соціальний капітал І (позитивний) і соціальний капітал ІІ (негативний). За ідеальних умов ці поняття набувають діаметральної протилежності: перше означає, що дотримання прийнятих всередині мережі норм і цінностей повністю нейтралізує перешкоду входження до неї, закріплення і підтримку встановленої позиції; друге ж передбачає долучення до мережі внаслідок задоволення особистих інтересів одного чи декількох її учасників і в більшості випадків небезпідставно асоціюється з такими поняттями як корупція і хабарництво.

В реальному ж соціально-економічному середовищі існування промислового підприємства, яке склалося в результаті об’єктивних ринкових процесів та суб’єктивних дій активних учасників ринку, грань між соціальним капіталом І і соціальним капіталом ІІ часто може мати відносно розмитий характер, – в першу чергу через неоднорідність якісних характеристик членів мережі, до якої в силу тих або інших потреб прагне вмонтуватися підприємство.

Зрозуміло, що, так би мовити, примарна, перевага застосування соціального капіталу ІІ перед соціальним капіталом І полягає у часто більшій оперативності отримання бажаного результату, тобто, швидшій ідентифікації підприємства як повноправного члена обраної мережі. Проте, по-перше, ця перевага актуальна лише у короткостроковому періоді, а, по-друге, інколи навіть використання соціального капіталу ІІ  в якості виключення може зробити неможливим подальше накопичення соціального капіталу І, адже суб’єкти сучасної глобалізованої спільноти одними з своїх основоположних цінностей проголошують боротьбу з хабарництвом, корупцією, упередженим та специфічним ставленням.

Тому успішний розвиток будь-якого підприємства, а особливо – великого промислового, неможливий без формування та підкріплення позитивним досвідом так званого іміджу «соціальної відповідальності» та неодмінного збільшення соціального капіталу І. Як бачимо, перед керівництвом промислових об’єднань стоїть нелегке завдання: сформувати гнучкі, компетентні, такі, що забезпечують ефект позитивної синергії, команди, здатні вирішувати поточні проблеми і не лише підтримувати, а й примножувати соціальний капітал І.

Література:

  • 1.Швець Л.В. Соціальний капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст]  // Вісник НТУ, ТАУ. - 2009. – Вип. 19.
  • 2. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства [Текст] / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон. - // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. 
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.