facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РОЗВИТОК ПІДХОДУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор Доклада: 
Сурніна К.С.
Награда: 
РОЗВИТОК  ПІДХОДУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 657.6

РОЗВИТОК  ПІДХОДУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР  В АУДИТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сурніна К.С., к.е.н., доцент

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

У статті розглядається роль аналітичних процедур аудиту до отримання аудиторських доказів по різним напрямкам(сегментам) аудиту, які використовуються аудиторами в усьому світі, що важливо   в умовах глобалізації. Доведено, що при проведенні аудиторських процедур по різним сегментам аудиту , при їх виконані необхідно не тільки прямий зв'язок даного процесу ( аудиторські докази визначають аудиторські процедури), але і його зворотна спрямованість (конкретні аудиторські процедури дозволяють одержати додаткові аудиторські докази).

Ключові слова: аудит, сегменти аудиту, аналітичні процедури, контроль якості, облікова політика, аналітичний огляд, аудиторські докази,  звітність.

In the article the role of analytical procedures of audit is examined before the receipt of  accountingproofs for to different directions (the segments) of audit, that is used by public accountants in the whole world. It is important in the conditions of globalization. It is well-proven that at executed accountingprocedures for the different segments of audit need not only direct connection of this process (accountingproofs determine accounting procedures) but also him reverse orientation (concrete audit procedures allow to get additional auditproofs

Key words: audit, segments of audit, analytical procedures, quality control, accounting policy, analytical survey, audit proofs, reporting.

В усіх економічно розвинутих країнах  миру аудиту  приділяється велика    увага. Історія аудита  свідчить, що його розвиток  було викликано розподілом  інтересів   адміністрації  підприємств і інвесторів.  Для усунення розбіжності  та  непорозумінь в оцінці і отриманні  необхідної фінансової інформації  залучалися аудиторські  фірми.

Визначення  об’єктів аудиту  в мировій практиці залежить від виду аудиту на певному історичному  етапі; завдань, поставлених замовником перед аудитором згідно договору;  інших  класифікаційних прикмет. Одним з методів,  які використовують аудитори в усьому світі є аналітичні  процедури на всіх ланках проведення  перевірки.

Узагальнення практичного досвіду роботи дозволило виділити основні види аналітичних процедур, які необхідно використовувати в  кожній перевірці при аудиті різних сегментів звітності: перевірка послідовності застосування облікової політики; розрахунок і аналіз значень і тенденцій основних відносних показників по сегментах звітності; зіставлення витікаючи з показників, що входять у фінансову звітності попередніх періодів які перевіряються; зіставлення записів фінансової звітності, головної книги і регістрів бухгалтерського обліку з метою оцінки їх відповідності; зіставлення залишків і оборотів по рахункам звітного і попередніх періодів; аналіз звітних даних з даними відповідних кошторисів і планів, аналітичний огляд записів головної книги з метою виявлення нетипових бухгалтерських проведень; спеціальні аналітичні процедури по кожному сегменту аудиту, направлені на виявлення тенденцій в певних співвідношеннях.

Зважаючи на необхідність аналітичних процедур до отримання аудиторських доказів по різних напрямам (сегментам) аудиту, при їх виконанні необхідно враховувати не тільки прямий зв'язок даного процесу (аудиторські докази визначають аудиторські процедури), але і його зворотна спрямованість (конкретні аудиторські процедури дозволяють одержати додаткові аудиторські докази).

Відповідно до запропонованої методики проведення аудиту, застосування аналітичних процедур на завершальному етапі аудиту дозволяє одержати інформацію по таких напрямам, як оцінка одержаних аудиторських доказів, оцінка перспектив безперервності діяльності клієнта, а також оцінка якості аудиту. При цьому використовуються результати раніше проведених аналітичних процедур на попередніх етапах аудиту з урахуванням внесених виправлень підприємством в бухгалтерському обліку під час перевірки. Крім того, виконуються такі процедури, як аналітичний огляд робочої документації аудитора, аналіз подій після звітної дати, зведений аналітичний огляд відхилень і програми аудиту. Необхідно звернути уваги, що результати аудиту звітного періоду зумовлюють основні напрями майбутнього аудиту.

Застосування аналітичних процедур виявляється в самому процесі оцінки якості аудиту, оскільки в цей процес заздалегідь закладене використання загальних методів порівняння, аналізу і синтезу, як і в аналітичних процедурах. Оцінку якості вважаємо за доцільне проводити по таких критеріях, як дотримання вимог (стандартів) аудиторської діяльності, наявність достатньо належних аудиторських доказів, вживані аудиторські процедури. Запропонована модель кількісної оцінки якості аудиту дозволяє встановити шкалу для визначення якісності послуги, а також сфокусувати увагу на проблемних місцях, що вимагають відповідних корегувань..

При цьому кожна складова якості узагальненого показника, який характеризує дотримання критеріїв якості, в тому або іншому ступені залежить від фактичного застосування аналітичних процедур в ході всього аудиту. Аудит визнається якісно проведеним при значенні узагальненого показника якості більше 0,7.

Встановлено, що допустимий рівень використання аналітичних процедур в аудиті складає 0,46. При цьому наявність певних умов проведення аудиту (досвід роботи, вид попереднього аудиторського висновку, рівень кваліфікації членів аудиторської групи, ступінь використання комп'ютерних засобів,тощо.) дозволяє розширити можливості застосування аналітичних процедур і відповідно збільшити його значення  до 0,55.

 

Література:

  • 1. Робертсон Дж..Аудит:Пер.с англ.. – KPMG: Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 496с.
  • 2. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита / Пер. с англ. – М.: «Аудит ЮНИТИ», 1995. – 527 с
  • 3. Дорош Н.И.Аудит:теория и практика. – К.: Знание,2006. – 495с.
  • 4. Международные стандарты аудита, предоставление уверенности и этики / пер.с англ. – : ООО ИАМЦ АУ «СТАТУС», 2007. – 1172с.
  • 5. Сурнина Е.С., Пожарицкая  И.М. Аудит в зарубежных странах:Учебн. Пособ.,  - Симферополь:ВД «АРИАЛ»,  2009 – 308с
  • 6. Сурнина Е.С. Оффшоризация как елемент глобализации. /Культура народов Причерноморья. Научній журнал. - 2010 - №180 – с.114 -116
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.