facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПОДАТКОВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ

Автор Доклада: 
Сазонець І.Л., Лещенко М.М.
Награда: 
ПОДАТКОВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ

УДК 336.2

ПОДАТКОВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ

Сазонець І.Л., д.е.н., професор

Лещенко М.М., аспірант

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

У статті визначено критерії привабливого податкового законодавства для реєстрації холдингових компаній. Розглянуто податкові переваги юрисдикції Кіпру. Визначено особливості податкового законодавства щодо холдингових компаній у Нідерландах. Виокремлено характерні риси оподаткування холдингових структур у Данії.

Ключові слова: юрисдикція, холдингові структури, материнська компанія, дочірня компанія, дивіденди, податки, прибуток.

The characteristics offavorable tax legislation for the registration of holding companiesare considered. A tax advantages jurisdiction of Cyprus are shown. The features of the tax legislation of the holding companies in the Netherlands are considered. The characteristics of taxation of the holdingstructures are detailed.

Key words: jurisdiction, holding structures, the parent company, subsidiary, dividends, taxes and profit.

Одним з напрямів реформування податкової системи в сучасних умовах має стати забезпечення більш сприятливих умов для бізнесу з одночасною можливістю збільшення кількості стягнених податків, але не за рахунок зростання податкових ставок, а, в першу чергу, через ефективне управління та розширення бази оподаткування. Одним з напрямів модернізації податкового законодавства, в даному аспекті, може бути введення податкових пільг для українських компаній, що входять до складу міжнародних холдингових груп. Без таких переваг вітчизняні підприємства, так як і іноземні інвестори фактично вимушені використовувати холдингові структури за межами України.

В даній статті ми пропонуємо огляд переваг податкового законодавства у тих країнах світу, які найчастіше використовують для організації міжнародних холдингових структур, в тому числі і українські компанії.

Для того, щоб та чи інша країна стала привабливою юрисдикцією для створення холдингової компанії, її податкове законодавство повинно відповідати в першу чергу наступним критеріям. По-перше, дивіденди, що надходять від дочірньої компанії до материнської повинні бути або звільнені від оподаткування, або оподатковуватися мінімальною ставкою згідно законодавства країни дочірньої компанії. По-друге, дивіденди, отримані материнською компанією від дочірніх компаній повинні бути або звільнені від оподаткування, або оподатковуватися мінімальною ставкою згідно законодавства країни материнської компанії. По-третє, прибуток, отриманий материнською компанією від продажу акцій дочірнім компаніям повинен бути або звільнений від оподаткування, або оподатковуватися мінімальною ставкою податку на корпоративний прибуток згідно законодавства країни материнської компанії. По-четверте, вихідні дивіденди від материнської компанії, що виплачуються кінцевим бенефіціарам повинні бути або звільнені від оподаткування, або обкладатися мінімальною ставкою податку на прибуток згідно законодавства країни материнської компанії.

Враховуючи ці критерії, холдингові компанії, які мають дочірні підрозділи в Україні можуть бути зареєстровані в тих країнах, які уклали з Україною договір про уникнення подвійного оподаткування («DTAT»). Ми пропонуємо розглянути податкові преференції для реєстрації холдингових компаній на Кіпрі, у Нідерландах та Данії.

Реформування податкового законодавства на Кіпрі у 2002 році разом з низкою укладених договорів між Кіпром та Європейським Союзом зробили цю країну однією з найкращих юрисдикцій для холдингових компаній у світі. Перш за все це пов’язано з такими обставинами: на Кіпрі найнижчий в Європі єдиний корпоративний податок, що складає 10 %; країною укладена велика кількість угод про уникнення подвійного оподаткування (40 країн); Кіпр є однією з найбільш зручних юрисдикцій для холдингових компаній внаслідок можливості проведення дивідендів через територію Кіпру без сплати податку; розумна вартість інкорпорації та управління компанією; відсутність прибуткового податку на дивіденди; можливість реєстрації платником ПДВ; звільнення від сплати спадкового податку на акції; низький прибутковий податок для іноземних фахівців. З огляду на це, саме кіпрські компанії часто використовують для ведення бізнесу та оптимізації оподаткування, оскільки, наприклад, в Україні та в багатьох інших країнах податкове навантаження часто є значно завищеним та робить бізнес збитковим [1].

Прибуток компаній, зареєстрованих на Кіпрі, але керованих і контрольованих з-за кордону, підлягатиме оподаткуванню тільки в частині, отриманій з кіпрських джерел. Такі компанії звільнені від податку на іноземні дивіденди і податку на відсоток від капіталу, а також від оподаткування прибутку постійного представництва за кордоном. Вони можуть використовувати іноземний податковий кредит і компенсацію збитків, понесених за кордоном. Хоча в такому випадку компанії позбавлені можливості скористатися привілеями за угодами про уникнення подвійного оподаткування, але водночас до них не будуть застосовуватися й умови про обмін інформацією, що є складовою частиною таких угод.

У відповідності з діючим договором «DTAT» між Україною та Кіпром, виплата дивідендів від українських дочірніх компаній, відсотки і прибуток від продажу акцій компаній, які працюють в Україні звільнені від оподаткування в Україні. Проте, слід відмітити, що з недавнього часу ведуться нові переговори по новій угоді «DTAT» між Україною і Кіпром,  згідно якої можуть значно погіршитись умови для Кіпрських інвесторів в Україні.

Проте, Кіпр як офшорна зона залишився ідеальним тільки для холдингових компаній. Привабливість його втрачається через зростання з 2006 року податків, а також у зв’язку з виключенням кіпрських офшорних компаній зі сфери діяльності угод про уникнення подвійного оподаткування.

Оскільки Кіпр був єдиною країною з офшорним законодавством і великою кількістю податкових угод, то для більшості міжнародних компаній постає питання пошуку альтернативи для заміни кіпрських компаній у податкових схемах. Зокрема, такою альтернативою може стати реєстрація холдингової компанії у Нідерландах або Данії.

Для більшості міжнародних компаній вирішальними для прийняття рішення щодо реєстрації холдингової компанії у Нідерландах, на сьогодні, є наступні фактори. В першу чергу, не офшорний статус юрисдикції. Нідерланди, що на сьогодні є розвинутою європейською країною не мають статусу офшорної чи низькоподаткової юрисдикції, оскільки податкова система країни передбачає доволі високі податкові ставки. Проте, вони можуть бути суттєво знижені внаслідок дії ряду договорів про уникнення подвійного оподаткування (країною укладено більше сотні таких угод). Крім того, Нідерланди мають розвинену систему законодавства, для якої характерними є висока гнучкість, чіткість формулювань і прозорість тлумачення. Активи будь-якої країни, яка юридично належать голландській компанії автоматично підпадають під сферу захисту державних органів [2] .

В більшості випадках цілями реєстрації материнської компанії у Нідерландах є не скільки економія на податках, стільки створення сприятливого міжнародного іміджу компанії, збереження конфіденційності про кінцевих власників, можливість виведення та акумулювання основного прибутку у низькооподатковувані юрисдикції з метою подальшого реінвестування або нагромадження [3].

Як зазначалося, у Нідерландах рівень податкових ставок досить високий. Так, ставка податку на прибуток компаній знаходиться на рівні 20-25 % залежно від величини доходу. Проте, завдяки певним умовам дивіденди, одержувані материнською голландською компанією від іноземної дочірньої можуть взагалі не оподатковуватися. Зокрема, до таких умов належать: розмір участі (пакета акцій) голландської компанії в дочірній повинен становити не менше 5 % від номінально випущеного та оплачуваного капіталу; капітал дочірньої компанії поділений на акції; дочірня компанія є так званою «cash-boxcompany», тобто компанією яка не провадить будь-якої підприємницької діяльності, і майно якої складається в основному з високоліквідних активів; участь у дочірній компанії не повинна відноситись до пасивних інвестицій, що означає обов’язкову активну участь голландської компанії в управлінні справами дочірньої компанії, або наявність господарських зв’язків між головною і дочірньою компаніями; прибуток дочірньої компанії повинен обкладатися податком у країні інкорпорації на федеральному рівні, незалежно від ставки податку на прибуток [4].

Крім того, у Голландії традиційно відсутній податок на проценти та роялті, які виплачуються за кордон. Така обставина дозволяє зняти можливе питання уряду країни стосовно дискримінаційності режиму, що звільняє від оподаткування доходів від участі голландської компанії в інших компаніях. У відповідності до діючої угоди ДТАТ між Україною та Нідерландами, виплата дивідендів від головної компанії, проценти та дохід від продажу акцій /часток українських компаній можуть бути звільнені від оподаткування в Україні, за умови, що кінцевим бенефіціарам належить хоча б 50 % капіталу у українській компанії та розмір вкладених до неї інвестицій складає не менше ніж 300 тис. дол. США.

Ще однією респектабельною європейською юрисдикцією для холдингових груп є Данія. І хоча в країні функціонує доволі жорстка система оподаткування, впровадження у національне законодавство більше ніж 70 договорів про уникнення подвійного оподаткування та різноманітних директив Європейського Союзу дозволяє успішно використовувати дану юрисдикцію у міжнародному податковому плануванні.

Отримані датською компанією дивіденди від закордонної компанії звільняються від оподаткування у разі виконання таких умов: отримувач володіє більше ніж 10 % акцій дочірньої компанії; період володіння акціями перевищує один рік і дивіденди виплачуються за попередні періоди; дочірня компанія відповідає терміну «юридична особа» у Данії; дочірня іноземна компанія у відповідності до законодавства Данії не є фінансовою, тобто від фінансових операцій вона може отримувати не більше як 1/3 власного прибутку. Згідно діючої директиви «Про материнські і дочірні компанії» материнська компанія у Данії при виконанні перерахованих умов може отримувати дивіденди від дочірніх компаній у країнах ЄС і не обкладати їх податками ні при виплаті ні при отриманні [5].

Слід відзначити ще дві особливості податкового законодавства Данії, які є привабливими для податкового планування у рамках холдингу. Це відсутність оподаткування будь-якого доходу, отриманого від використання нерухомості за кордоном і відсутність оподаткування доходу від продажу акцій у дочірніх компаніях, якщо термін володіння перевищує три роки. Ця норма діє для будь-якої країни можливо завдяки тому, що правила для підконтрольних іноземних компаній не розповсюджуються на інвестиції в нерухомість. Тому інвестиції у іноземну нерухомість не оподатковуються у Данії. Проте, якщо в Україні датська компанія буде здавати українську нерухомість в оренду, то у неї виникне постійне представництво, а тому компанія буде вимушена сплачувати податки згідно українського законодавства. Істотним недоліком використання датських компаній є обов’язковість оплати статутного капіталу, крім того незручності може викликати вимога призначити хоча б одного директора – резидента Данії (це потрібно для отримання податкових пільг).

Таким чином, для оптимізації власного бізнесу керівники холдингових компаній мають в своєму розпорядженні достатню базу для вибору юрисдикції материнської компанії. Слід відмітити, що певною перевагою використання преференцій податкового законодавства Нідерландів та Данії, у порівнянні з часто використовуваними українськими підприємцями кіпрських фірм, буде підвищена респектабельність та престижність юрисдикції, що зовсім по-іншому представить датську чи голландську компанію в очах податкових органів. Можливо, для того, щоб досягти цілей створення міжнародних холдингових структур необхідною буде участь як у розглянутих юрисдикціях так і у інших країнах.  Вибір залежатиме від поставлених завдань та специфіки діяльності міжнародних холдингових груп.

 

Література:

  • 1. Лазарєва О. Про переваги використання компаній з пільговим оподаткуванням. // Юридична газета. - № 42/216.- 20.10.2009
  • 2. Клепікова-Чижова Ю. Європейський досвід податкового реформування та уникнення податкової злочинності. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». – 2008. – Вип. 16/17.-с.62-68
  • 3. Юніна К. Податкові пільги для холдингових компаній, зареєстрованих в Нідерландах // Фінансовий ринок України . - 2010. - № 9. - С. 35-37
  • 4. The Netherlands: Corporate income Tax Reform 2007 [Electronic recourse] /authors: Willem van Wettum, Jurjen Bevers, Rinze van Minnen // Acces mode : http://www.bakernet.com
  • 5. Любімов В. І.Податковіпільги як правовий засіб реалізації інвестиційної політики держави // Економіка та держава. - 2010. - № 5. - С. 123-125
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.