facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

УКРАЇНА У ПРІОРИТЕТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор Доклада: 
Короп Б.М.
Награда: 
УКРАЇНА У ПРІОРИТЕТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

УДК 339.92

УКРАЇНА У ПРІОРИТЕТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Короп Б.М., аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет

У статті розглядається значення та місце України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу. Проаналізовано основні напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та ЄС.
Ключові слова: транскордонне співробітництва (ТКС), спільна операційна програма, Європейський Союз (ЄС), фінансування ТКС, напрямки розвитку ТКС між Україною та ЄC.

The article is devoted to consideration the role of Ukraine in the regional development priorities of the European Union. The basic directions of development of cross-boarder cooperation between Ukraine and EU are analyzed.
Key words: cross-boarder cooperation (CBC), cross-boarder cooperation programme, European Union (EU), financing of CBC, directions of development of CBC between Ukraine and EU. 


В контексті геополітичних змін, що відбулися в регіоні Центральної і Східної Європи після останніх хвиль розширення ЄС, його зовнішні кордони впритул наблизилися до прикордонних територій України, які, в свою чергу, стали об’єктом регіональної політики ЄС. У світлі політики європейської інтеграції України стає актуальним формування розвитку транскордонного співробітництва (ТКС) країни за європейськими інституційними стандартами, нормами та принципами.
В Європейському Союзі транскордонне співробітництво охоплює 40% загальної території 27-ми країн ЄС, де проживає 35% населення. Тому Європейський Союз розглядає його як важливу складову своєї регіональної політики. Динаміка розвитку єврорегіональної співпраці в ЄС свідчить про значну її активізацію, пов’язану, передусім, з реалізацією загальноєвропейської мети – створення прозорих кордонів між країнами-членами Європейського Союзу та вирівнювання диспропорцій розвитку периферійних та центральних регіонів у кожній з держав. Регіональна інтеграція, а саме співпраця суміжних територій сусідніх держав, постійно отримує значну підтримку з боку Ради Європи та ЄС як в нормативно-правовому, методичному, так у фінансовому плані. Велику зацікавленість у цих процесах виявили країни-нові члени ЄС – Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, Румунія, Латвія, Литва, Естонія, які побачили реальну можливість прискорити розвиток своїх прикордонних територій за рахунок транскордонного співробітництва [1, с.39 - 40]. 
Транскордонне співробітництво займає вагоме місце у регіональній політиці Європейського Союзу. Так, на період 2007 – 2013 передбачено фінансування за рахунок фондів Європейського Союзу 15 транскордонних програм, з них: 9 – програми сухопутних кордонів, 3 – програми морських перетинів, 3 – програми морських басейнів. Не менш важливе місце у фінансуванні транскордонних проектів відведено розвитку транскордонних ініціатив на східному кордоні ЄС, зокрема за участі України. У результаті на фінансування чотирьох Спільних операційних програм (СОП), у яких бере участь Україна, передбачено 398863 млн. євро, що складає 36% від загального обсягу фінансування транскордонних програм Європейського Союзу.
У таблиці 1 представлено рейтинг програм ТКС за участю України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу.

Таблиця 1
Рейтинг програм ТКС за участю України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу

Рейтинг програм ТКС за участю України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу

Джерело: складено автором на основі [2].

У результаті проведеного аналізу можна оцінити пріоритетність основних напрямків розвитку транскордонного співробітництва на східному кордоні ЄС.  Більше того, одна із програм ТКС за участю України – СОП «Польща – Білорусь – Україна 2007 - 2013» - займає найпріоритетніше місце у всьому аналізованому переліку (1 місце у загальному рейтингу та 1 місце серед програм сухопутних кордонів). Її питома вага серед усіх програм ТКС Європейського Союзу складає 17%. Четверте місце у загальному рейтингу та третє у рейтингу програм сухопутних кордонів належить СОП «Румунія – Молдова – Україна 2007 - 2013», питома вага якої  складає 11%. СОП «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007 - 2013» (6% від загального обсягу фінансування) відведено 5 місце у загальному рейтингу програм ТКС Європейського Союзу та відповідно 4 серед програм сухопутних кордонів.
Що ж стосується розвитку транскордонного співробітництва у рамках морських басейнів, то СОП «Чорне море 2007 - 2013» за участі України займає передостаннє чотирнадцяте місце у загальному рейтингу та третє (останнє) серед програм морських басейнів із 2% обсягом фінансування із фондів ЄС. Таким чином, на східному кордоні ЄС більша увага приділяється розвитку транскордонних сухопутних програм і східний вектор розвитку такого співробітництва є найпріоритетніший. Все вищезазначене підтверджує ще й той факт, що всі без виключення програми транскордонного сухопутного співробітництва за участю України входять до першої четвірки, друге місце у якій належить СОП «Литва – Польща – Росія 2007 - 2013».
Провівши порівняльну характеристику програм ТКС Україна – ЄС [3; 4; 5; 6] можна зробити наступні висновки. На Спільну Операційну Програму «Польща – Білорусь – Україна 2007 - 2013» виділено найбільшу суму коштів – 186,2 млн. євро (46,7% від загального обсягу фінансування) та на Спільну Операційну Програму «Румунія – Україна – Молдова» - 126,7 млн. євро (31,8% від загального обсягу фінансування). Значно менший обсяг фінансування передбачено на СОП «Словаччина – Румунія - Україна» - 68,6 млн. євро (17,2%) та на СОП басейну Чорного моря – 17,3 млн. євро (4,3%).
На рис. 1. відображені основні напрямки розвитку транскордонного співробітництва у рамках реалізації Спільних операційних програм розвитку ТКС між Україною та Європейським Союзом. Транскордонне співробітництво між Україною та ЄС є широкомасштабним та багатофункціональним, ефективна реалізація якого забезпечить розвиток тісної співпраці в економічній, соціальній, екологічній та культурній сферах. Слід зауважити, що розвиток зазначених напрямків співпраці водночас сприяє зближенню економік та подальшому нарощуванню інтеграційних зв’язків.
Основні напрямки ТКС Україна - ЄС безпосередньо пов’язані із загальними цілями ЄІСП, які передбачають формування конкурентоспроможної прикордонної економіки, покращення навколишнього середовища та розвитку співробітництва у форматі «від людини до людини» або «люди - людям». 

Напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом

Рис. 1. Напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом
    Джерело: складено автором на основі матеріалів [3], [4], [5], [6].


Формування конкурентоспроможної прикордонної економіки є домінуючим напрямком розвитку ТКС Україна – ЄС, оскільки на програмний період співпраці обсяг фінансування його склав 149 млн. євро або 42% у загальній структурі. На даний момент наведений напрям співпраці здійснюється через гармонізований розвиток туризму, створення кращих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Слід зазначити, що формування конкурентоспроможної прикордонної економіки неможливе без підвищення ефективності управління кордоном, а саме удосконалення транспортної інфраструктури перетину кордону та обладнання на прикордонних пунктах контролю. Так, у рамках СОП «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007 – 2013» з метою покращення ефективності кордону виділяється 20,3 млрд. євро або 30% загального обсягу фінансування програми. У цьому аспекті прикордонне управління та доступність кордонів є необхідною умовою подальшого формування конкурентоспроможної прикордонної економіки. 
Друге місце належить співпраці щодо покращення навколишнього середовища із загальним обсягом фінансування розміром 133,1 млн. євро або 37% у загальній структурі розвитку співпраці. Він включає охорону навколишнього середовища, стале використання та управління природними ресурсами, готовність до надзвичайних ситуацій.
Співробітництво у форматі «від людини до людини» займає третє місце серед напрямків розвитку ТКС Україна – ЄС, обсяг фінансування якого складає 76,8 млн. євро або 21% у загальній структурі.
Більше того усі зазначені напрямки співпраці базуються на місцевих потребах та можливостях конкретних прикордонних та транскордонних регіонів. Головна увага зосереджена на проблемах, які потребують вирішення на місцевому або регіональному рівні тощо.
Таким чином, Україна на сьогоднішній день займає вагоме місце у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу. Разом з тим, існуючі напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та ЄС не тільки сприяють підвищенню соціально-економічного рівня розвитку прикордонних територій України, а й посилюють економічні взаємозв’язки із країнами-сусідами.

Література:

  • 1. Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС : Монографія / За ред. д.е.н., проф. Н.Мікули, к.е.н., доц. В.Борщевського, к.е.н. Т.Васильціва. – Львів : Ліга Прес, 2009. – 436 с.
  • 2. Інструмент європейського сусідства і партнерства — нові можливості для України / Під ред. Н. Андрусевич — Львів, 2008. – 160 с.
  • 3. Спільна Операційна Програма басейну Чорного моря на 2007-2013 рр. – Листопад 2007 р.
  • 4. Спільна Операційна Програма «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» - листопад 2008 р.
  • 5. Спільна Операційна Програма «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» - січень 2008 р.
  • 6. Спільна Операційна Програма «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013» - липень 2008 р.
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.