facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ

Автор Доклада: 
Корецька Н. І.
Награда: 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ

УДК 336.71:336.773

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ

Корецька Н. І., к.е.н.

Луцький національний технічний університет

 

Кредитна система багатьох країн є дворівневою: центральний банк; банки та небанківські фінансово-кредитні установи. Інституції другого рівня є важливою складовою економіки, оскільки вони здійснюють фінансування виробництва і довгострокове кредитування підприємств та держави. В даній статті увагу буде приділено саме питанню структури кредитної системи Республіки Польщі.

Ключові слова: кредитна система, державні банки, кооперативні банки, банки у формі акціонерних товариств, іпотечні банки, пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, маклерські контори, кооперативні ощадно-кредитні каси, фірми «asset management», Польща.

The credit system of many countries is two-tier: central bank; jars and unbank finansovo-kreditni establishments. Institucii of the second level are the important constituent of economy, as they carry out financing of production and long-term crediting of enterprises and state. In this article attention will be spared exactly the question of structure of the credit system of Republic of Poland.

Keywords: credit system, state jars, co-operative jars, jars, in form joint-stock companies, mortgage jars, pension fund, insurance companies, investment funds, broker offices, co-operative oschadno credit cashdesks, firms «asset management», Poland.

 

Реформа грошово-кредитної системи Польщі розпочалася з 1989 р. створенням дворівневої структури, з одного боку, з Національного банку Польщі, а з іншого – з банків та спеціалізованих небанківських фінансово-кредитних установ.

Нині другий рівень кредитної системи Польщі формують (рис. 1):

1. Банківські установи: державні банки; кооперативні банки; банки у формі акціонерних товариств.

2. Небанківські фінансово кредитні установи: іпотечні банки; товариства пенсійних фондів; страхові компанії; товариства інвестиційних фондів; фірми «asset management»; маклерські контори; кооперативні ощадно-кредитні каси.

Інфраструктура кредитної системи Польщі

Рис. 1. Інфраструктура кредитної системи Польщі

Банківські установи.

У кожній країні, також і в Польщі, банки є дуже важливим елементом фінансового ринку. Це виникає перш за все із специфіки їх продукту (тобто грошей), законодавчих регуляцій та нагляду, якому вони підлягають, широкої пропозиції фінансових послуг, суспільної довіри.

«Банківським правом» від 32 січня 1989 року, а також від 29 серпня 1997 р. у Польщі створено можливість вільного заснування банків різними суб’єктами, а також прийнято модель універсальної банківської діяльності. Таким чином, польські банки крім традиційних депозитно-кредитних операцій можуть самостійно виступати на ринку заборгованостей і ринку нерухомості, а також на ринку капіталу як організатор емісії цінних паперів, агент, інвестор, гарант, депозитарій [1, с. 175].

Вибір моделі універсальних банків був зумовлений багатьма факторами. З одного боку, потребами розвитку економіки, що була піддана глибоким процесам трансформації і вимагала активного приєднання банків до процесів приватизації та структурних перетворень, а з іншого, досвідом європейського (континентального) банківського сектора [1, с. 175].

Проте, беручи до уваги рамки діяльності багатьох банків, згодом у Польщі законодавчим шляхом було створено спеціалізовані банки. До них відносяться іпотечні банки, основними операціями яких є: надання кредитів, забезпечених іпотекою та емісія іпотечних заставних листів, підставою яких є зобов’язання банку, забезпечені іпотекою. У Польщі функціонує невелика кількість іпотечних банків, серед яких основні – BRE Bank Hipoteczny S.A., BPH Bank Hipoteczny S.A. та ?l?ski Bank Hipoteczny. Їх діяльність регулює Закон «Про іпотечні банки та заставні листи».

Засновниками банку в Польщі можуть бути як юридичні (мінімум три), так і фізичні особи. Законодавство дозволяє створення тільки трьох видів банків з точки зору власності капіталу: державні банки, кооперативні банки і банки у вигляді акціонерних товариств.

Державний банк. Банки з переважаючим державним капіталом виступають в Польщі у трьох групах [2, с. 239]:

1. Банк, що функціонує у організаційно-правовій формі державного підприємства. На сьогодні у Польщі діє лише один державний банк – Bank Gospodarstwa Krajowego (Банк вітчизняного господарства) у Варшаві (100% державного капіталу).

2. Банки – акціонерні товариства, що знаходяться під контролем держави – PKO Bank Polski S.A. (51,75% акцій) i Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A. (43,50% акцій).

3. Банки – акціонерні товариства, посередньо контрольовані державною, тобто акціонерні товариства, в яких держава володіє значним пакетом акцій. Акціонерами таких банків є також іноземні та вітчизняні інвестори. Це такі банки як Bank Ochrony ?rodowiska S.A., Bank Inicjatyw Spo?eczno-Ekonomicznych S.A., Bank Pocztowy S.A.

Найчисельнішою групою банків у Польщі були й залишаються кооперативні банки. Порядок їх створення регулюються трьома основними законами: «Кооперативне право», «Банківське право» і «Закон про функціонування кооперативних банків, їх об’єднання й об’єднуючі банки». З 581 кооперативного банку тільки два у м. Кракові (Samopomoc Chlopska та Krakowski Bank Spoldziekczy) були незалежними. Всі інші кооперативні банки об’єднані в трьох організаціях: АТ «Банк польського кооперативного руху» (Bank Polskiej Spo?dzielczo?ci Spo?ka Akcyjna w Warszawie) об’єднує 60% банків; АТ «Економічний Великопольський банк» (Gospodarczy Bank Wielkopolski Spo?ka Akcyjna w Poznaniu) об’єднує 26% банків; АТ «Мазовецький регіональний банк» (Mazowiecki Bank Regionalny Spo?ka Akcyjna w Warszawie) об’єднує 14% банків [1, с. 227-228; 2, с. 337]. Як об’єднуючі кооперативні банки, так і самостійні можуть бути членами Загальнопольського союзу кооперативних банків та Союзу польських банків, організацій, які репрезентують їх інтереси [1, с. 228].

Небанківські фінансово-кредитні установи.

Важливими небанківськими фінансовими установами, які виступають на фінансовому ринку, є також товариства пенсійних фондів, страхові установи, товариства інвестиційних фондів, фірми «asset management», які управляють активами інвесторів, а також маклерські контори, які надають посередницькі послуги в обігу цінних паперів та дають можливість безпосереднього інвестування на фінансовому ринку [1, с. 18].

Пенсійні фонди. Специфічним для польського фінансового ринку капіталу інституційним інвестором є відкриті пенсійні фонди (ВПФ). Вони становлять дуже важливу частку нової пенсійної системи (т. зв. ІІ колону). Їх діяльність полягає в інвестуванні грошових коштів членів цих фондів. Головною їх метою є накопичення коштів для виплати пенсій членам фонду після досягнення ними пенсійного віку. Керують діяльністю пенсійних фондів 15 Товариств пенсійних фондів. ВПФ розпочали свою діяльність у Польщі у 1999 році. На даний час сегмент пенсійних фондів становить близько 21 млн. осіб, які належать до одного з 15 товариств. Функції депозитарію для всіх відкритих пенсійних фондів виконує 5 банків (табл. 1).

Таблиця 1

Депозитарії пенсійних фондів для працівників [1, с. 307].

Депозитарій

Відкриті пенсійні фонди

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

AIG OFE; Commercial Union OFE BPH CU WBK; Generali OFE; ING Nationale-Nederlanden Polska OFE; Pekao OFE; OFE Pocztylion; Nordea OFE

Bank Pekao S.A.

OFE «DOM»; OFE PZU «Z?ota Jesie?»

BRE Bank S.A.

Bankowy OFE; Winterthur OFE; OFE Ergo Hestia; OFE Polsat

Deutsche Bank Polska S.A.

OFE Allianz Polska

ING Bank ?l?ski S.A.

OFE Skarbiec Emerytura

 

Страхові компанії. Важливим суб’єктом фінансового ринку є також страхові компанії. На кінець 2007 року в Польщі було зареєстровано 67 страхових компаній у сфері страхування життя (сектор I) та у сфері страхування капіталу (сектор II). У Польщі страхові компанії І сектору можуть пропонувати страхування життя з інвестиційним фондом. Частина вкладу інвестується і після визначеної кількості років або досягнення пенсійного віку застрахованій особі залежно від конкретних умов підписаного договору виплачується визначена сума або вартість внесеної суми, збільшеної на прибуток від інвестицій.

Інвестиційні фонди. Інвестиційні фонди часто утворюють або керують інститутами спільного інвестування (mutual funds). Вони є інституціями (найчастіше юридичними особами), що відповідно до договору укладеного з інвестором або згідно з положеннями законодавства керують довіреними їм грошовими коштами. Метою фонду є захист реальної вартості активів фонду, отримання доходу від розміщення активів фонду та зростання вартості активів фонду в результаті зростання вартості вкладів [1, с. 302]. У Польщі діяльність інвестиційних фондів регулюється Законом «Про інвестиційні фонди» від 27 травня 2004 р. У 2007 р. в Польщі функціонувало 277 відкритих та 33 закритих інвестиційних фонди. Керують ними 24 Товариства інвестиційних фондів [3].

Слід зазначити, що пенсійні та інвестиційні фонди характеризуються дуже високою динамікою зростання вартості активів.

Маклерські контори. Операції на біржі цінних паперів у м. Варшава не були б можливими без існування посередницьких установ між сторонами операцій. Це маклерські контори, завданням яких є проведення операцій на ринку капіталу, у тому числі на біржі. Маклерські контори діють як посередники між інвесторами [2, с. 41]. Вони виконують операції на фінансовому ринку від власного імені, за власний рахунок або рахунок клієнта. Їх на фінансовому ринку Польщі у 2007 році було 53 [3].

На даний час динамічно розвиваються кооперативні ощадно-кредитні каси. На фінансовому ринку у 2007 році функціонувало 67 таких суб’єкти, при чому 51 з них – це каси, які мають кілька відділень. Їх частка на ринку не є великою, але значним є їх розвиток протягом року [1, с. 19].

Інформація про кількість фінансово-кредитних установ в Польщі за 2000-2007 роки представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Кількість банківських та небанківських фінансово-кредитних установ

в Польщі за 2000-2007 роки [3]

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Банківські установи

1. Вітчизняні комерційні банки, у т. ч.:

73

69

59

58

57

61

63

64

1.1. З перевагою державного капіталу

7

7

7

6

5

4

4

4

- що становлять безпосередню власність Державної скарбниці

3

3

3

3

2

2

2

2

- що є власністю НБП

4

4

5

4

-

-

-

-

1.2. З перевагою приватного капіталу

66

62

52

52

52

57

59

60

- контрольовані польськими інвесторами

20

16

7

6

8

7

7

6

- контрольовані іноземними інвесторами

46

46

45

46

44

50

52

54

ІІ. Кооперативні банки

680

642

605

600

596

588

584

581

ІІІ. Відділення кредитних установ

-

-

-

-

3

6

6

6

Небанківські фінансово-кредитні установи

Пенсійні фонди

21

17

17

16

15

15

15

15

Страхові компанії

67

71

72

76

69

68

65

67

Інвестиційні фонди:

- відкриті

- закриті

 

85

21

 

108

19

 

124

19

 

137

17

 

154

20

 

190

23

 

241

26

 

277

33

Маклерські контори

49

42

38

36

40

42

47

53

Кооперативні ощадно-кредитні каси

146

144

120

109

83

75

70

67

 

Як бачимо з даних табл. 2 у результаті проведених перетворень зменшилася кількість комерційних банків з 73 у 2000 р. до 64 у 2007 р. Зменшилася і кількість кооперативних банків – з 680 у 2000 р. до 581 у 2007 р. У 2007 році польський капітал контролювали лише 6 комерційних банки, в тому числі Державна скарбниця – 4, тоді як кількість приватних банків, контрольованих іноземним капіталом, зросла з 46 у 2000 р. до 54 – у 2007 р.

Польща – одна з країн, де найстрімкіше розвивався процес надходження іноземних інвестицій у банківський се­ктор.

Найбільшу частку на початковому етапі приватизаційних процесів мали голландці. Їх частка в іноземному капіталі у 1995 р., завдяки купівлі акцій ING Bank ?l?ski S.A., склала аж 32,53%. У 2003 р. частка голландських інвесторів зменшилася до 8,96%, а у 2005 р. – до 7,22%. Від початку приватизації велику частку в іноземному капіталі загалом мали німецькі інвестори: 21,5% у 1995 р., 22,41% у 2003 р. i 19,62% у 2005 р. Їх частка у засновницькому капіталі комерційних банків постійно зростала з 4,13% у 1995 р. до 16,6% у 2002 р. У 2003 р. відбулося зменшення частки до 14,18% , a у 2005 р. – до 2,78%. Відбулося значне зростання бельгійської частки в іноземному капіталі – зростання з 0,65% у 1995 р. до 12,16% у 2003 р. i 15,44% у 2005 р. (табл. 3) [2, с. 181]. В цілому у 2007 р. з 60 приватних комерційних банків 54 були під контролем іноземних акціонерів (див. табл. 2).

Таблиця 3

Іноземний капітал у секторі комерційних банків

у Польщі в окремі роки періоду 1995-2005 рр. [2, с. 183; 3].

Країна походження капіталу

Стан

на кінець року

Іноземний капітал, %

Частка у засновницькому капіталі комерційних банків у %

Німеччина

 

1995

21,49

4,13

2000

23,78

13,47

2003

22,4

14,18

2005

19,62

12,78

США

1995

15,06

2,90

2000

26,75

15,15

2003

16,30

10,32

2005

13,17

8,58

Бельгія

1995

0,65

0,19

2000

3,65

2,07

2003

12,16

7,70

2005

15,44

10,06

Голландія

1995

32,53

6,26

2000

12,25

6,94

2003

8,96

5,67

2005

7,22

4,70

Ірландія

1995

2,38

0,46

2000

7,11

4,03

2003

7,03

4,45

2005

6,66

4,34

Франція

1995

8,12

1,56

2000

7,62

4,31

2003

6,09

3,85

2005

8,64

5,63

Австрія

1995

9,87

1,90

2000

5,20

2,95

2003

5,56

3,5

2005

6,39

4,16

Великобританія

1995

0,15

0,03

2000

0,83

0,47

2003

1,55

0,98

2005

2,95

1,92

У результаті вступу Польщі до Європейського Союзу розпочали операційну діяльність відділення кредитних установ. Протягом першого року членства – у 2004 р. – розпочали діяльність три відділення (Societe Generale S.A., Banque PSA Finance S.A.,Svenska Handelsbanken AB S.A.), a у 2005 р. – шість, зокрема: Sigma Banque Societe Anonyme S.A., Jyske Bank A/S S.A [1, с. 181] (див. табл. 2).

Таким чином, у Польщі функціонує 64 комерційних банки, 581 кооперативний банк та 6 відділень кредитних установ. Переважно домінує модель універсального банку, що дозволяє надавати повний спектр банківських послуг. Частину польських фінансово-кредитних установ складають установи спеціального призначення: здійснюють фінансування іпотечних, автомобільних і електронних банків, охорони навколишнього середовища, операцій з зовнішньої торгівлі і т. д. Сектор небанківських фінансово-кредитних установ формують пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, маклерські контори та кооперативні ощадно-кредитні каси. Слід зазначити, що на сьогодні здійснює діяльність лише два банки зі 100% державним капіталом, 3 – контролюються державою і кілька банків мають незначну частку держави у статутному капіталі.

Не дивлячись на сформовану систему фінансово-кредитного обслуговування, у Польщі одним із пріоритетних завдань повинно бути продовження формування ефективної системи кредитно-грошового регулювання, що дасть можливість прискорити вирішення проблем фінансової стабілізації, стимулювання інвестиційної активності, підви­щення конкуренто-спроможності вітчизняних виробників, стабілізації рівня життя населення. Також особливу увагу у реформуванні кредитного сектору необхідно приді­лити створенню ефективної системи правового регулювання і кон­тролю за діяльністю фінансово-кредитних установ.

Література:

  1. Еволюція банківської системи Польщі / Під ред. М. Жуковського. – Вид-во Університету Марії-Кюрі Склодовської, Люблін, 2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zfg.umcs.lublin.pl/data/Ewoliucija%20%20bankiwskoji%20systemy%20Polszczi/Ewoliucija%20%20bankiwskoji%20systemy%20Polszczi.pd

  2. Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн: Підручн. / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с. – С. 325-347

  3. Сайт Національного банку Польщі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/banknoty/informacje.htm

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (2 голоса)

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.