facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ФІНАНСОВІ АКТИВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКІВ КАПІТАЛУ

Автор Доклада: 
Яцкевич В.В.
Награда: 
ФІНАНСОВІ АКТИВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКІВ КАПІТАЛУ

ФІНАНСОВІ АКТИВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКІВ КАПІТАЛУ

Яцкевич В.В., аспірант

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

У статті розглядається вплив трансформації ринків капіталу на структуру та динаміку зростання світових фінансових активів в умовах глобалізації.

Ключові слова: ринки капіталу, фінансова криза, світові фінансові активи

In the article the consideration is given to the influence of capital markets transformation on the structure and dynamics of the global financial assetsgrowth in terms of globalization.

Key words: capital markets, financial crisis, global financial assets

 

Розширення глобальних ринків капіталу в останні десятиліття відбувалося за рахунок швидкого зростання обсягів фінансових активів, а саме: вкладень в акції, включаючи венчурне інвестування, банківські депозити, приватний та державний борг, випуск облігацій корпоративного сектору. Зростала також і частка даних активів у відношенні до валового внутрішнього продукту, що було характерно як для розвинених, так і країн, в яких відбувалися трансформаційні процеси. Спостерігалася також і значна cек’юритизація активів.

Глобальні потоки капіталу аналогічно зростали, що стало відображенням багатьох взаємопов’язаних тенденцій, у тому числі й лібералізацію фінансового ринку. Кризові явища на фінансових ринках в кінці 2008 змінили цей тренд [1]. Загальна вартість світових фінансових активів зменшилась на 16 трлн. дол. у 2008 році до 178 трлн. дол., що є найбільшим падінням в історії (Графік 1).

Динаміка обсягів світових фінансових активів

Графік 1 Динаміка обсягів світових фінансових активів

 

У 2010 році ринки капіталу продемонстрували поступове відновлення, проте не досягли докризового стану. На кредитних ринках покращилась ділова активність, але конвервативний підхід щодо оцінки платоспроможності позичальників переважає над ризиковим інвестуванням.

Загальною тенденцією було те, що акції та приватний борг становили значну частину збільшення фінансових активів останніми роками, тому що компанії та фінансові установи частіше зверталися до ринків капіталу по фінансування. Однак, активний розвиток ринків капіталу був призупинений у кінці 2008 року. Нестабільність фінансового сектору спостерігалася у багатьох країнах, яка характеризувалася зменшенням вартості активів.

Падіння цін на акції відбулося майже на всіх світових ринках капіталу. Особливо постраждали ринки капіталу країн, що розвиваються, оскільки їх активи були переоцінені до кризи (Графік 2).

Зміна цін на акції в деяких країнах, % рік до року

Графік 2 Зміна цін на акції в деяких країнах, % рік до року

 

Обсяги приватного боргу зменшились через зниження доступу до кредитних ресурсів за кордоном, в той час як державний борг виріс, оскільки уряди країн мали покривати фіскальні дизбаланси (Графік 3).

Державний та гарантований борг у % до загального зовнішнього боргу

Графік 3 Державний та гарантований борг у % до загального зовнішнього боргу

 

Враховуючи зниження вартості активів та збільшення боргу, можна зробити висновок, що роль боргового фінансування на користь акціонерного значно зросла для корпоративного сектору, уряду, банків та домогосподарств. Співвідношення боргу до власного капіталу в світі збільшилось приблизно в два рази, від 124% в 2007 до 244% на кінець 2008 року [1].

Таким чином, підвищується вразливість глобальної економіки в разі настання майбутніх потрясінь. Це також свідчить про те, що тривалий процес скорочення частки позикових коштів у приватному секторі уповільнився, а в державному секторі ще не почався.

Водночас зменшення обсягів кредитування корпоративного сектору економіки багатьох країн було викликане тим, що банківські установи не мали достатньо власного капіталу за умов обмеження можливостей отримання зовнішніх позик (Графік 4).

Динаміка обсягів транскордонних позик та депозитів, трлн. дол. США

Графік 4 Динаміка обсягів транскордонних позик та депозитів, трлн. дол. США

 

Уряди багатьох виділили значні кошти на підтримку банківського сектору, що частково відновило довіру населення. Зростання обсягів залучених депозитів у розвинених країнах було викливане значним підвищенням банками депозитних ставок (Графік 5). В короткостроковому періоді приріст депозитної бази може відбуватися й надалі, проте за умов зниження відсоткових ставок.

Динаміка світових депозитів

Графік 5 Динаміка світових депозитів

 

Одним з найяскравіших наслідків фінансової кризи було різке падіння транскордонних потоків капіталу, які включають в себе прямі іноземні інвестиції, придбання акцій та боргових цінних паперів, а також кредитування. Окрім зменшення потоків капіталу, значна частина банків та компаній дезінвестували кошти, що призвело до повернення активів в країну походження.

Отже, в перспективі темпи зростання та структура глобальних ринків капіталу залежатимуть від сталого розвитку світового господарства. За останні роки, загальне зростання фінансового ринку, тобто відношення фінансових активів до ВВП, було значною мірою було спричинене швидким збільшенням капіталів та приватного боргу на зрілих ринках. [2] У подальшому, ці класи активів на зрілих ринках будуть схильні зростати повільніше, на рівні з темпом росту ВВП, у той час як державний борг матиме тенденцію до збільшення. З високою ймовірністю ріст глобальних активів відбуватиметься за рахунок перехідних економік, де ВВП зростає швидше й усі класи активів мають значні можливості для розширення.

Ефекти та наслідки кризи слід оцінювати через призму глобальних фінансових активів та потоків капіталу. Хоча для виявлення всіх наслідків кризи потрібні роки, вже можна зробити висновок, що фінансовий ландшафт змінився в декількох напрямах. Найпомітнішим є падіння на ринках капіталу та нерухомості, що зменшило значну частину доходів інвестиційних фондів та домогосподарств. Відновлення інвестиційної активності у будівельній галузі та на ринку нерухомості потребуватиме більших обсягів заощаджень та меншого споживання, що може послабити глобальне економічне зростання. Також виникла необхідность суттєвих змін у регулюванні банківської діяльності. [3] Підвищення вимог достатності капіталу активно регламентується багатьма країнами світу.

Варто зазначити, що світовий рух капіталів характеризується значним відтоком іноземних інвестицій. Це стало потрясінням для міжнародних фінансових інституцій, що спричинило нестабільність валют та різке підвищення вартості залучення капіталу в деяких країнах.

Таким чином, зрілі фінансові ринки можуть уповільнити своє зростання у найближчі роки. Приватний борг та капітал найбільш ймовірно зростатимуть повільно, оскільки домогосподарства та бізнеси зменшать своє боргове навантаження та корпоративні доходи знову будуть розглядатися у довгостроковій перспективі. Натомість, значні фіскальні дефіцити на багатьох зрілих ринках спричинять стрімке зростання державного боргу.

Для ринків, що розвиваються, нинішню кризу слід розглядати як тимчасову перерву в розвитку їх фінансових ринків, оскільки основні джерела економічного зростання залишаться сильними. Аналогічно для інвесторів та фінансових посередників, ринки, що розвиваються, стануть більш важливими, оскільки їх частка в глобальних ринках капіталу продовжуватиме зростати.

 

Література:

  • 1. Global capital markets: Entering a new era. MGI. September 2009
  • 2. What Caused the Global Financial Crisis - Evidence on the Drivers of Financial Imbalances 1999 – 2007. December 1, 2010. IMF Working Paper No. 10/265
  • 3. Global Financial Stability Still at Risk. GFSR Market Update. January 25, 2011
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.