facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор Доклада: 
Орленко О.В.
Награда: 
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

УДК 338.434

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

      Орленко О.В. к.е.н., доцент

Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон)

У статті розкрито особливості інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки, роль і значення оптимізації інвестиційних процесів для галузей агропромислового виробни­цтва України.

Ключові слова: інвестиційна активність, інноваційна діяльність, інвестиційні ризики, форми інвестування.

The article has exposed peculiar features of investment activity at the present stage of economic development, the role and importance of investment processes for industries of agriculture production in Ukraine.
 
Key words: investment activity, investment risks, forms of investment.
 

Інвестиційні процеси є одними із визначальних фінансово-економічних процесів розвитку економіки. Своєчасне залучення інвестиційних ресурсів в достатніх об’ємах та їх раціональне використання дозволяє розширювати об’єми виробництва, впроваджувати новітні технології та підвищувати якість продукції. Задача оптимізації інвестиційних процесів виникає в умовах економіки різних рівнів розвитку, однак вона є особливо актуальною для процесів економіки в періоди криз, що характеризуються високою динамікою протікання фінансово-економічних процесів, наявністю невизначеностей структурного, параметричного та статистичного характеру, впливом різнорідних збурень, недосконалістю законодавства і т.п. Перераховані особливості вимагають виконання глибокого аналізу процесів, що відбуваються, побудови фінансових моделей і застосування оптимізаційних процедур для поліпшення якості прийняття рішень. Інвестиційні процеси є одними із визначальних фінансово-економічних процесів розвитку економіки.

Для ефективного розвитку сільського господарства України необхідне становлення в країні активно функціонуючого фінансового ринку, формування інтегрованої системи взаємозв'язків з міжнародними фінансовими потоками, підвищення рівня інвестиційної забезпеченості сільськогосподарських підприємств. Структура та обсяги інвестиційної діяльності на рівні кожного господарюючого суб'єкта є головними факторами, що обумовлюють інвестиційний розвиток країни [3].

Світовий досвід свідчить про те, що сфера агробізнесу завжди приваблива для інвестицій, оскільки на продукцію аграрної сфери завжди є стійкий попит, який не має тенденцій до зниження. Сільськогосподарська продукція на відміну від технологій її виробництва ніколи не застаріває “технічно і технологічно”. Все це підтверджено еволюційним процесом економічного розвитку.

Проблеми здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві розглядаються в роботах Г.Александера, Є.К.Бабець, К.С.Берестового, Г.Бірмана, І.О.Бланка, Л.Гітмана, А.П.Гайдуцького, М.С.Герасимчука,Є.О.Ланченко, С.В.Мацибори, Т.В.Майорової, Л.О.Мармуль,   П.Т.Саблука, П.А.Стецюка, Н.В.Сербіненко,  А.М.Третяк, В.В.Федоренка, У.Шарпа, А.Е.Юзефовича, М.Яхяєва та ін.

Для ефективного розвитку сільського господарства України необхідне становлення в країні активно функціонуючого фінансового ринку, формування інтегрованої системи взаємозв'язків з міжнародними фінансовими потоками, підвищення рівня інвестиційної забезпеченості сільськогосподарських підприємств. Структура та обсяги інвестиційної діяльності на рівні кожного господарюючого суб'єкта є головними факторами, що обумовлюють інвестиційний розвиток країни [1].

Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці України, тут виробляється 11-15 % валової продукції, однак на галузь припадає лише 3,7-5,0% інвестицій в економіку країни. Сільське господарство України разом з іншими складовими АПК забезпечує близько 30% валового внутрішнього продукту, зайнятість майже третини працюючого населення, виробництво 95% товарів масового вжитку [2].Потреби в інвестиціях у сільське господарство України є дуже значними, тому важливо забезпечити мобілізацію всіх можливих інвестиційних ресурсів. Залучення коштів приватних інвесторів як інвестиційного джерела є на сучасному етапі економічного розвитку найважливішим завданням. Це свідчить про наявність достатньо високих резервів для інвестування виробничого середовища.

Міжнародні експерти прогнозує, що капіталовкладення в український агропромисловий комплекс (АПК) в період з 2010 по 2012 рр. складуть близько 1 млрд 870 млн дол. Велику частину капіталовкладень складуть позикові кошти. В Україні загальний об'єм інвестицій в АПК в 2010 р. склав 60 млрд грн. В  попередні 18 років  в АПК поступило в цей період близько 2,5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій. В об'ємах прямих іноземних інвестицій усю економіку, це складає близько 7%. Але років 14 інвестиції в АПК, фактично, не йшли. На сьогодні обставини на світовому ринку продуктів харчування і на внутрішньому ринку склалися так, що АПК став привабливим для інвестицій. Аналітики відзначають, що нині аграрний сектор перетворюється на один з найпривабливіших для інвестування. Ця тенденція має загальносвітовий характер. Збільшення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу являється основним способом вирішення нинішніх проблем економіки, включаючи її аграрний сектор. Проте, велике число нереалізованих інвестпроектів в аграрній сфері і невеликі об'єми залучених коштів сигналізують про слабкість української фінансової системи і високі ризики [4].

Активізації інвестиційної діяльності аграрно-промислових підприємств сприяє підвищення інвестиційної привабливості агропромислового виробництва і галузі в цілому за рахунок прибутковості. Доцільним у даному напрямку є державна підтримка аграріїв, що реалізується через створення і застосування іпотечних механізмів, а також механізмів державної кредитної підтримки довгострокових інвестиційних проектів не лише у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а й, насамперед, у сфері переробки. Важливим напрямом державної підтримки у сфері інвестування аграрно-промислового виробництва має стати підтримка інноваційного розвитку аграрної сфери на рівні держави та окремих регіонів.

Позитивним у практиці інвестування аграрно-промислових підприємств з боку держави є науково обґрунтовані регіональні інвестиційні програми, що мають на меті підтримку розвитку певних великомасштабних аграрно-промислових підприємств, що у перспективі можуть стати основою для задоволення продовольчих потреб країни.
Таким чином для активізації інвестиційної діяльності важливе значення має розвиток інтеграційних процесів у сфері агропромислового виробництва. Створення аграрно-промислових підприємств, характерною особливістю яких є замкнуте коло виробничого процесу, що органічно поєднує виробництво, переробку, зберігання і реалізацію готового продукту, значно прискорює вкладення капіталу для примноження прибутку, отримання вищих показників господарської діяльності та досягнення соціального ефекту на селі.

В умовах, що склалися, для залучення іноземних інвестицій в аграрні підприємства необхідно розробити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, стабілізацію правового середовища, забезпечення гарантій і страхування інвестиційної діяльності, вдосконалення системи стимулювання та податкових пільг з метою капіталізації прибутку і реінвестування доходів від іноземного капіталу. Водночас, в умовах обмеженого доступу до фінансово-інвестиційного забезпечення постає проблема оптимізації використання інвестицій з урахуванням застосування прогресивних технологій та максимізації прибутковості від виробничої діяльності.

На сучасному етапі, простежується тенденція вкладення інвестиційних ресурсів, переважно, в основні фонди з метою забезпечення прибутків, Однак, для ведення ефективного виробництва та використання залучених коштів у господарській діяльності сільськогосподарських підприємств, інвестиційний процес має охоплювати не тільки в основний капітал, а й інші складові виробничих процесів, які підвищують прибутковість виробництва, зокрема: насіння, добрива, засоби захисту рослин, прогресивні технології, менеджмент, мотивація праці та ін.

На ефективність інвестиційної діяльності, й особливо на формування і використання інвестиційних ресурсів, впливають умови ведення бізнесу, законодавче регулювання інвестиційних процесів, стан економіки та ринку, можливості й пріоритети інвесторів, привабливість потенційних об’єктів інвестування та інші чинники. Найбільший рівень прибутковості може забезпечити іноземному інвестору здійснення iнвестицiйних проектів з метою впровадження високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби й птиці. При формуванні інвестиційних проектів у великотоварних багатогалузевих агроформуваннях слід враховувати не тільки рівень технологічних процесів, а й кон’юнктуру ринку сільськогосподарської продукції, що дає змогу оптимально поєднати галузі рослинництва та тваринництва.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Вітков М. С. Розвиток інвестиційної політики в сільському господарстві України / М. С. Вітков // Економіка АПК. – 2010. - № 3. - С. 54-57.

2. Крючкова І.В., Попельнюхов Р.В. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні/ Крючкова І.В., Попельнюхов Р.В. // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 66-71.

3. Макаренко П. М. Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва в умовах Світової організації торгівлі/ П. М. Макаренко // Економіка України. - 2009. - № 5. - С.44-48.

4. Панасюк О. Б. Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки/ О. Б. Панасюк// Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 51-53. 

0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.