facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор Доклада: 
Саніна О.Р.
Награда: 
ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

УДК 338.242.2

ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Саніна О.Р., к.е.н., доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті запропоновано класифікацію функцій фінансового менеджера, визначено головну мету фінансового менеджера на сучасному етапі

Ключові слова: фінансовий менеджер, функції фінансового менеджера, прибуток, ризик, фінансовий ринок.

This article focuses on the classification of functions of financial manager, describes main aim of financial manager in the modern period.

Key words: financial manager, functions of financial manager, profit, risk, financial market.

За умов жорстокої конкуренції, виживання та успішне функціонування підприємств багато в чому визначається здатністю менеджерів правильно розподіляти наявні фінансові ресурси, при цьому примножити капітал і збільшити прибуток, вчасно прогнозувати і уникнути банкрутства суб’єкта господарювання. Ключовою фігурою на будь-якому підприємстві, поряд з директором, є фінансовий менеджер, оскільки саме від нього залежить фінансовий успіх підприємства. Тому актуальним на сучасному етапі є визначення основних функцій фінансового менеджера.

Успішна діяльність будь-якого підприємства, його життєздатність протягом тривалого періоду часу залежить від реалізацій загальних і конкретних функцій менеджменту, що їх приймають менеджери як індивідуально, так і колективно [1]. Варто виокремити роль, основні функції, саме, фінансового менеджера, у зв’язку з посиленням на сучасному етапі ролі фінансового капіталу та формуванням фінансового ринку України. Адже, головною метою фінансового менеджера є забезпечення зростання багатства власника капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій [2]. В умовах ринкової економіки, саме фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на будь-якому підприємстві.

Фінансовий менеджер є ключовою фігурою, яка охоплює усі аспекти фінансової діяльності підприємства і спрямований на реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Будь-який управлінський вплив здійснюється з певною метою. Якщо говорити про мету фінансового менеджменту, то в різних джерелах можна зустріти різні підходи до її визначення [1-8]. Серед найбільш поширених можна виділити такі: зростання обсягів виробництва та реалізації, отримання максимального прибутку, мінімізація витрат, лідерство в боротьбі з конкурентами, уникнення банкрутства та крупних фінансових втрат, забезпечення рентабельної діяльності підприємства та ін.

Багато фахівців з управління фінансами головною метою фінансового менеджменту визначають, саме максимізацію прибутку підприємств. Однак, максимізація прибутку, на практиці, як правило супроводжується збільшенням рівня фінансових ризиків, і це не завжди влаштовує власників (акціонерів) та, зрештою, фінансового менеджера. Саме тому в західній та вітчизняній фінансово-економічній літературі найбільш продуктивним визначенням головної мети фінансового менеджера є максимізація багатства його власників, яка реалізується через максимізацію ринкової вартості підприємства та його акцій [2]. Річ у тім, що максимізація ринкової вартості підприємства далеко не завжди автоматично досягається при максимізації його прибутку. У випадку, коли підприємство зафіксувало високий прибуток і використало його на поточні потреби в кінцевому рахунку призводить до зниження його ринкової вартості. Крім того, високий рівень прибутку підприємства може бути досягнутий при високому рівні фінансового ризику і загрозу банкротства в наступному періоді, що також може обумовити зниження його ринкової вартості. Тому в ринкових умовах максимізація прибутку може виступати як одна з важливих задач фінансового менеджменту, але не як головна його мета.

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент розв’язує багато завдань, основними серед яких є: забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності підприємства; забезпечення реалізації економічних інтересів суб’єктів фінансових відносин; забезпечення мінімізації фінансових ризиків та інші.

Фінансовий менеджмент – це цілеспрямований вплив на фінансовий відділ (підрозділ) або окремих виконавців (фінансових аналітиків) з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей (головної мети). В свою чергу, група фінансових аналітиків виконує рішення безпосереднього фінансового менеджера, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту його грошових коштів.

Досягнення головної мети та завдань фінансового менеджменту відбувається шляхом реалізації певних функцій. Ці функції поділяють на дві групи: 1) функції фінансового менеджменту як менеджера (склад цих функцій характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і має враховувати його специфіку); 2) функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством (функції фінансового менеджменту як функції фінансового відділу).

Розглянемо, більш детально ці групи. Перша група налічує п’ять загальних функцій та керівництво як об’єднувальна функція менеджменту, що пронизує всі управлінські процеси підприємства [3]. Безперечно, функції фінансового менеджера будуть відрізняться від функцій менеджера через очевидну специфіку.

Планування у фінансовому менеджменті відіграє важливу роль і охоплює весь комплекс заходів, як з розробки рішень, так і їх впровадження у життя. Фінансовий менеджер здійснює стратегічне (розробка фінансової стратегії), так і поточне фінансове планування.

Розробка фінансової стратегії представлена у вигляді довгострокової програми конкретних заходів з використанням власних чи залучених зовнішніх фінансових ресурсів на підприємстві, наприклад, для досягнення стратегічних конкурентних переваг підприємства на ринку. Для того, щоб фінансова стратегія була успішною, створюється методологія й методика розробки, як правило, фінансових планів, що передбачає реалізацію поточного планування.

Організування у фінансовому менеджменті - це вид управлінської діяльності, у результаті якого відбувається об’єднання фінансових аналітиків, які спільно реалізують фінансову стратегію на основі певних правил і процедур. До цих правил і процедур належать створення структури управління, встановлення взаємозв’язків між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик. Від створення організаційних структур, які забезпечуватимуть прийняття та реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства буде залежати успіх фінансового менеджера.

Мотивування у фінансовому менеджменті - це спонукання працівників фінансового відділу чи окремих фінансових аналітиків, в тому числі і самого фінансового менеджера, до зацікавленості в результатах своєї роботи.

Контролювання у фінансовому менеджменті являє собою перевірку організації роботи фінансового відділу, виконання фінансових стратегій та планів. За допомогою контролювання збирається інформація про роботу фінансового відділу та фінансових аналітиків, а також про фінансовий стан підприємства, виявляються додаткові фінансові резерви, вносяться зміни до фінансового плану. Фінансовий менеджер, як і менеджер здійснює попередній, поточний та завершальний контроль.

Регулювання - передбачає усунення виявлених відхилень, збоїв, недоліків тощо, щоб реалізувати головну мету фінансового менеджменту, забезпечення зростання багатства власника капіталу підприємства. Регулювання охоплює, головним чином, поточні заходи усування відхилень від планових завдань, встановлених норм і нормативів.

Керівництво у фінансовому менеджменті - узгодженість роботи всіх ланок системи управління, апарату управління і фінансових аналітиків. Координація забезпечує єдність взаємовідносин об’єкта управління, суб'єкта управління та окремого працівника.

Друга група об’єднує функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством, зокрема, це: управління активами; управління капіталом; управління грошовими потоками; управління інвестиціями; управління фінансовими ризиками [3, 4].

Управління активами – виявлення реальної потреби в окремих видах активів виходячи з передбачуваних обсягів операційної діяльності підприємства та визначення їх суми в цілому, оптимізація складу активів з позицій їх комплексного їх використання, забезпечення ліквідності окремих видів обігових коштів та прискорення циклу їх обороту, вибір ефективних форм та джерел їх фінансування.

Управління активами передбачає [1, 3, 4]: 1) управління оборотними активами підприємства; 2) управління необоротними активами підприємства.

Управління капіталом – визначення загальної потреби в капіталі для фінансування активів підприємства, оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш ефективного його використання, розробка системи заходів по рефінансуванню капіталу в найбільш ефективні види активів [5].

Управління грошовими потоками – формування вхідних і вихідних потоків грошових коштів підприємства, їх синхронізація за обсягом і часом, за окремими майбутніми періодами, ефективне використання вільних грошових коштів.

Управління фінансовими ризиками та попередження банкрутства – виявлення основних фінансових ризиків, що властиві господарській діяльності даного підприємства; оцінка рівнів цих ризиків і обсягу пов’язаних з ними можливих втрат; формування системи заходів з профілактики та мінімізації окремих фінансових ризиків, а також їх страхуванню; моніторинг загрози банкрутства.

Підходи до вирішення управлінських завдань можуть бути найрізноманітнішими, тому фінансовий менеджмент має бути багатоваріантним. Головне у фінансовому менеджменті - це правильне визначення мети, яка відповідає фінансовим інтересам власника капіталу. Фінансовий менеджмент дуже динамічний, ефективність його функціонування багато в чому залежить від швидкості реакції на зміни умов фінансового ринку, фінансової ситуації, фінансового стану. Тому, фінансовий менеджмент має базуватися на знаннях з менеджменту, на вмінні швидко і безпомилково оцінювати конкретну фінансову ситуацію, здатності відразу знайти оптимальний вихід з неї.

У фінансовому менеджменті готових рецептів бути не може. Він учить тому, як завдяки методам, засобам вирішення тих чи інших господарських завдань досягти помітного успіху для конкретного суб’єкта господарювання.

Література:

  • 1. Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - Доступний з: http://pidruchniki.com.ua/19991130/menedzhment/menedzhment_organizatsiy_...
  • 2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. Fundamentals of Corporate Finance. - Third Edition. UNIVERSITY OF PHOENIX. 2001. – 651 р.
  • 3. Фінансовий менеджмент: Підручник / Керівник авторського колективу авторів і науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. – 536 с. - Доступний з: http://www.vuzlib.net/fm_P/_index.htm
  • 4. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон, 2003. - Доступний з: http://www.bookz.com.ua/10/index.htm
  • 5. Ross, Westerfield, Jaffe. Corporate Finance. McGraw-HillPrimis. – 2003. – 971 p.
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.