facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ТЕЛЕМЕДИЧНА МЕРЕЖА ТА ПОРТАЛ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

Автор Доклада: 
Блавацька О. Б., Стадник О. М.
Награда: 
ТЕЛЕМЕДИЧНА МЕРЕЖА ТА ПОРТАЛ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

ТЕЛЕМЕДИЧНА МЕРЕЖА ТА ПОРТАЛ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

Блавацька Оксана Болеславівна, канд. фармац. наук, доцент, PhD (pharmacy)
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Стадник Оксана Миколаївна, завідувач організаційно-методичного відділу
Львівська обласна клінічна лікарня


Впровадження сучасних інформаційних технологій в медицину дозволяє пацієнтам значно скоротити час на проведення потрібних обстежень, отримати вичерпну інформацію щодо сучасних малоінвазивних методик лікування та діагностики найрізноманітнішої патології. Телемедичний портал ЛОКЛ є складовою національної телемедичної системи України, створений в рамках проекту «Мобільна медицина», що дозволить суттєво підвищити доступність і якість медичної допомоги та, в перспективі, покращити рівень здоров’я населення.
Ключові слова: телемедична мережа, інформаційно-консультативний портал, файл пацієнта

Introduction of modern information technologies in medicine allows patients to considerably shorten the time spent on necessary test-inspections, to obtain comprehensive information on the modern micro invasive methods of treatment and diagnostics of various pathology. The Telemedical portal of LRCH is the part of the National Telemedicine System of Ukraine, created within the framework of project «Mobile medicine», which would allow to substantially promote availability and internalss of medical care and, in a prospect, to improve the level of public health.
Key words: telemedical network, informative-consulting portal, file of patient

Останнім часом дедалі ширшого використання набувають пошукові і консультативні портали, пов’язані з індивідуальним здоров’ям та здоровим способом життя. Розробляються електронні медичні картки, електронні історії хвороб, електронні медичні та медикаментозні паспорти. Проте, все це вимагає значних затрат.
Впровадження сучасних інформаційних технологій в медицину дозволяє пацієнтам значно скоротити час на проведення потрібних обстежень, отримати вичерпну інформацію щодо сучасних малоінвазивних методик лікування та діагностики найрізноманітнішої патології. Велика увага приділяється відповідальній самомедикації та профілактиці захворювань, зокрема неінфекційних. Окрім цього, обстеження виконані на догоспітальному етапі, значно зменшують терміни перебування у лікарні пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.
Львівська обласна клінічна лікарня (ЛОКЛ) – багатопрофільна лікарня третинного рівня, що надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню Львівської області, інших областей України та іноземним громадянам. До функцій ЛОКЛ входить також надання методичної та планово-консультативної допомоги лікувально-профілактичним установам Львівської області, проведення науково-практичної діяльності.
Історія лікарні налічує більш як 225 років. Ліжковий фонд лікарні становить 1080 ліжок, на яких функціонують 26 стаціонарних відділень. У структуру входять також 17 лікувально-діагностичних та 14 господарських відділень, обласна консультативна поліклініка. Частка обласної лікарні в ліжковому фонді області протягом останнього десятиліття становить 4,5 %, щороку на них лікується близько 6 % від усіх стаціонарних пацієнтів. При цьому, у структурі хірургічної роботи стаціонарів області більш як 16 % оперативних втручань виконується спеціалістами обласної лікарні [1].
З 2009 року деякими відділеннями розпочато проведення технологічно-синхронних телеконсультацій на базі інтернету, що дозволило лікарям ЛОКЛ отримувати рекомендації провідних спеціалістів із проблемних питань діагностики та лікування.
У цій лікарні у 1935 р. вже проводились телекардіографічні обстеження пацієнтів – при допомозі спеціального обладнання інформація передавалась із інфекційних відділень, що були розташовані на віддалі 500 метрів, до відділення внутрішніх хвороб [2].
На даний час за наказом головного лікаря в установі створено телемедичний кабінет в складі організаційно-методичного відділу, розпочато розробку організаційних засад функціонування кабінету та формування мережі – технічно та організаційно. ЛОКЛ є лікарнею децентралізованого типу (лікувально-діагностичні підрозділи, допоміжні та господарські служби розташовані у різних корпусах на площі 9,8 га), що враховується нами при проектуванні телемедичного порталу та лікарняної мережі.
З цією метою, заплановано створення телемедичного терміналу у одному окремому приміщенні та «філіалів» телемедичного порталу у 5-ти корпусах, об’єднаних у одну систему на базі центрального сервера. Планується також реалізація проведення відео-трансляцій в режимі реального часу з операційних ЛОКЛ. Телемедичну мережу проектується із врахуванням перспективних напрямків розвитку спеціальностей лікарні (бути мультифункціональною), можливістю використання на її базі спеціалізованого медичного програмного забезпечення. До телемедичної мережі матимуть доступ:
1. Головний корпус – кардіохірургія, судинна хірургія, гемодіаліз, гнійна хірургія;
2. Неонатологічний корпус – відділення патології недоношених, інтенсивна терапія недоношених, педіатря, ЛОР, онколарингологія;
3. Урологічний корпус – урологія, неврологія, щелепово-лицева хірургія;
4. Хірургічний корпус – загальна та ендокринна хірургії;
5. Акушерський корпус – гінекологія, відділення екстрагенітальної патології та патології вагітності;
У перспективі:
1. Проктологічний корпус – проктологія, онкопроктологія;
2. Терапевтичний корпус – кардіологія, ревматологія, нефрологія, гастроентерологія.
Портал онлайн-консультацій, розміщений на WEB-сторінці Львівської обласної клінічної лікарні, є складовою інформаційної системи з питань надання консультативної допомоги жителям міст та районів області.
Метою інтернет-ресурсу є вдосконалення консультування пацієнтів через мережу інтернет, а саме заміну методу консультації електронною поштою на WEB-платформу, отримання пацієнтом цільово-індукованої консультації та, в перспективі, зменшення ускладнень внаслідок неякісного самолікування.
Одним з ефективних інструментів клінічної телемедицини є так звані WEB-платформи ? спеціалізовані сервери для проведення синхронних і асинхронних телемедичних консультацій, телескринінгу, дистанційного навчання, телеасистування, домашньої телемедицини тощо. У всьому світі розроблено та використовується велика кількість різноманітних WEB-платформ для телемедицини. Їх визначальними рисами є комплексний захист даних і функції роботи з медичною документацією.
Алгоритм роботи системи:
1. Заповнення анкети користувачем.
Для якісного надання консультації лікарем йому необхідно отримати детальну інформацію від користувача порталу, тому для цього було створено формалізовану анкету-опитувальник. Мета цієї анкети полегшити завдання лікарю, адже подача інформації у ній стандартизована (пункти анкети), і лікарю не потрібно повторно уточнювати деякі питання у користувача.
2. Внесення у базу користувачів.
На даний час, коли рівень інформатизації у країні знаходиться на початковому етапі розвитку серед деяких верств населення, було розроблено полегшену форму реєстрації користувачів сайту. А саме, після заповнення анкети користувачем, його в автоматичному режимі вноситься у базу та присвоюється унікальний код/шифр, за допомогою якого і буде проводитися доступ користувача порталу до WEB-сторінки для ознайомлення з думкою лікаря-консультанта про стан його здоров’я та подальшого ведення переписки з лікарем.
3. Скерування анкети до відповідного спеціаліста-консультанта.
На даному етапі обробки інформації користувачу буде надана можливість вказати, до якого лікаря він хоче звернутися за консультацією. Якщо користувач не зможе визначитися, до якого саме спеціаліста йому необхідно звернутися, то це питання буде вирішуватися на рівні адміністратора сторінки та перенаправлятися до відповідного лікаря-консультанта.
4. Занесення консультанта у базу для подальшої аналітичної обробки.
Нами зроблена спроба спростити систему надання інформативної і консультативної допомоги, яка дозволяє:
• підвищити доступність фахової медичної і фармацевтичної допомоги;
• дати можливість пацієнтові/користувачеві порадити собі до приїзду лікаря;
• підвищити якість і швидкість надання медикаментозної допомоги;
внаслідок чого: підвищити якість життя пацієнта.
Практика функціонування WEB-сторінки ЛОКЛ показала, що за останні роки її відвідало понад 25 тис. користувачів глобальної мережі. Зростає популярність дистанційних інтернет-консультувань, які проводяться лікарями різних спеціальностей. З часу введення такої послуги на нашій сторінці було реалізовано понад 2 тисячі консультацій, які дозволяють оптимізувати обсяги догоспітальних обстежень та скоротити час на отримання необхідної медичної допомоги. На даний час у ЛОКЛ розпочато проведення телемедичних консультацій з необхідними спеціалістами в режимі реального часу (on-line).
Телемедичний портал у Львівській обласній клінічній лікарні є складовою національної телемедичної системи України, який створено в рамках проекту «Мобільна медицина», з метою проведення змін в системі охорони здоров’я, що дозволять суттєво підвищити доступність і якість медичної допомоги та, в перспективі, покращити рівень здоров’я населення.
Впровадження телемедицини в ЛОКЛ:
• Дозволяє пацієнтам значно скоротити час на проведення потрібних обстежень, отримати вичерпну інформацію щодо сучасних малоінвазивних методик лікування та діагностики найрізноманітнішої патології. Окрім цього, обстеження виконані на догоспітальному етапі значно зменшують терміни перебування у лікарні пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.
• Підвищує рівень медичної допомоги та її якість за рахунок розв’язання проблеми усунення можливих помилок лікаря при діагностиці та лікуванні складних захворювань.
• Створює умови для спілкування, обміну досвідом та отримання рекомендацій щодо надання медичної допомоги у режимі реального часу (on-line), незалежно від місця роботи спеціаліста.
• Дозволяє швидко налагодити ефективний зв’язок із регіонами та вчасно прийняти необхідні управлінські рішення при виникненні надзвичайних ситуацій або в інших випадках, коли є потреба оперативного реагування та координації заходів.
У перспективі – створення відповідних підрозділів центрів здоров’я із залученням інших медичних і аптечних закладів для надання кваліфікованої допомоги. А на першому етапі – створення інтернет-порталу, де пацієнт (зареєструвавшись і створивши файл пацієнта) зможе одержати необхідну інформацію, фахову медичну і фармацевтичну консультацію в режимі реального часу. Розроблений та запропонований нами відповідний інформаційно-консультативний портал дозволяє пацієнтам:
? скоротити час на проведення обстежень;
? отримати інформацію щодо сучасних методик лікування та діагностики;
? отримати інформацію щодо сучасних медикаментозних схем;
? усунути фармакологічні несумісності;
? уникнути поліпрагмазії.
Така інформативно-консультативна допомога не може бути підставою для встановлення діагнозу та призначення лікування, але зменшує кількість відвідувань пацієнтами закладів охорони здоров’я та час затрачений на обстеження і попередню діагностику.
При наданні вказаних послуг гарантовано забезпечення збереження конфіденційності персональних даних, особистої, лікарської та інших таємниць, передбачених законодавством України, міжнародними актами.
Представлена система є інтелектуальним інформаційним продуктом, який не тільки підвищує доступність консультативної медичної і фармацевтичної допомоги для пацієнтів, а й гарантує високий фаховий рівень отриманої інформації, оскільки даний портал створений на базі лікувального закладу.

Література:
1. www.hospital.lviv.ua.
2. Polska gazeta lekarska - 1937 - № 27 - С.515. 

9.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.5 (2 голоса)

телемедична мережа...

У наш час, коли науковці займаються пошуком перспективних та високоефективних методів фармакотерапії та профілактики хворих, впровадження інтернет-ресерсів є доволі актуальним моментом. Проте просто так все не робиться. Впровадження телемедичного порталу значно покращить роботу лікового забезпечення пацієнтів, сприятимете удосконаленню лікувального процесу та загалом - покращення якості життя хворого. У даному аспекті автори роблять сміливий крок уперед в розвитку нового напрямку медицини.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.