facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ

Автор Доклада: 
Потопальський А.І.
Награда: 
НОВИЙ  НАУКОВИЙ НАПРЯМОК  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ

Потопальський Анатолій Іванович, кандидат медицинских наук, доцент

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Інститут оздоровлення і відродження народів України, Україна

В роботі наведені результати понад 50-річних науково-практичних досліджень розробки оригінальних методів модифікації природних речовин та використання одержаних продуктів для регуляції молекулярно-біологічних процесів. Завдяки одержанню цих сполук створено новий науковий напрямок.
Ключові слова: модифікація, природні речовини, амітозин, ізатізон, нові сорти, біотехнології

Завдання дбайливого i максимально вiдповiдального ре­гулюючого впливу на здоровий i хворий органiзм живих iстот давно вже перестало бути тiльки проблемою науковцiв. Тися­чолiттями своєї icторiї людство безперечно пiдтвердило невичерпнi са­морегулюючi можливостi та резерви живої Природи.

Нами на протязі понад чотирьох десятилiть вивчаються проблеми регуляцiї бiологiчних процесiв як в умовах нормального життя, так i при хворобливих станах, особливо так званих стресiв i викликаних ними смертельних хвороб.

Об’єктами вивчення є природнi речовини, якi утворюються мiкроорганiзмами, рослинами, грибами, комахами i тваринами при їх життєдiяльностi. Це алкалоїди, бiогеннi амiни, амiнокислоти, білки, носiї спадко­вих властивостей нуклеїновi кислоти та їх попередники. Завдяки засто­суванню розробленого нами нового способу цiлеспрямованої змiни при­родних молекул шляхом алкілування вдається посилити захист живих iстот вiд несприятливих факторiв зовнiшнього середовища, запобiгти розвитковi масових вiрусних i мiкробних захворювань, у тому числi пухлинного росту, iмуноагресив­них та iмунодефiцитних станiв. Окремо слiд вiдзначити можливiсть регу­люючого впливу таких речовин при спадкових хворобах i радiоактивних ураженнях.

     Першою речовиною цього типу, здатною разом з аналогами зупинити цю навалу знищення, став протипухлинний, противiрусний i антимiкробний препарат амiтозин, одер­жаний нами у 1959 р. шляхом алкiлування суми алкалоїдiв, видiлених з поширеної i вiдомої всiм рослини - чистотiлу великого, протипухлинним препаратом тіофосфамідом (тiотефом) (А.I. Потопальський, 1961). На малюнку  представлена схема отримання препарату амітозин.

Мал. Схема одержання амітозину А.І. Потопальського – першого представника нового наукового напрямку

Цей препарат сам по собi i в численних комплексах понад п’ять десятилiть використовується для лiкування злоякiсних пухлин. Клiнiчнi випробування амiтозину, проведенi у 1967-1968рр. в колишньому СРСР пiдтвердили його високi лiкувальнi властивостi при раку гортанi, шийки матки, простати, яєчникiв, пiдшлункової i молочної залози, сечового мiхура, меланобластоми i iн., а також при доброякiсних пухлинах (полiпи, папiломи, аденоми, фiбромiоми). Нові клінічні випробування амітозину, проведені за рішенням МОЗ України уже в наш час (1998-2001 рр.) на базі науково-дослідного інституту онкології і медичної радіології АМН України, підтвердили ці дані. Разом з Львiвським лiкарем О.С. Абрагамовичем встановлена висока лiкувальна активнiсть амiтозину при вірусному iнфекцiйному ревматоїдному полiартритi. Амiтозин не тiльки не пригнiчував у хворих кровотворення i iмунiтет, а навiть посилював їх, мобiлiзуючи органiзм на боротьбу. Це перший препарат із нового класу фітолітичних речовин – продуктів алкілування амінів з різнобічною дією.

Спосiб одержання великої групи протипухлинних продуктiв алкiлування алкалоїдiв iзохiнолiнового ряду тiотефом, розроблений нами разом з М. Туркевичем, Ю. Пашкевич, М. Олiйовською, В.Я. Новицьким у 1969, запатентовано в 16 зарубiжних країнах.

Токсичність амітозину в кілька разів нижча, ніж окремих його компонентів – суми алкалоїдів чистотілу і тіофосфаміду. А значна протипухлинна активність амітозину в експерименті підтвердилась при його клінічному вивченні у хворих безнадійними формами злоякісних пухлин (табл.1). Повне клінічне одужання у таких хворих досягає 17-18%, об’єктивне зменшення пухлин і продовження життя – у 75%. Характерних  для більшості протипухлинних препаратів ускладнень ( пригнічення кровотворення, диспептичні явища, облисіння та ін.) не спостерігається.  При цьому нормалізуються показники імунограми, зникають або різко зменшуються специфічні ракові антигени.      Встановлений спадковий ефект стійкості потомства вилікуваних від раку Герена щурів.    

     Таблиця 1. – Загальний результат лікування амітозином хворих з поширеними злоякісними пухлинами голови та шиї (виживання, %)

Виживання

Група хворих

контрольна

основна

2-річне

52,2 ±4,2

91,9±3,5*

3-річне

47,0 ±5,0

70,1±5,0*

5-річне

40,2 ±5,2

66,1±6,6*

Разом із Л.В. Лозюк у 1973 р. розроблено ще один унікальний препарат — «Ізатізон», який успішно використовуєть­ся для попередження і лікування вірусних та мікробно-вірусних хвороб і пухлин у ветеринарії, медицині, рослинництві, ефективний імуномодулятор. Усього запатентовано понад 60 нових препаратів з протипухлинною, противірусною та імуномодулюючою дією, роз­роблено 15 оригінальних фіточаїв на основі чистотілу, створено понад 20 нових форм, сортів і видів лікарських і сільськогосподарських рослин, 6 із яких затверджені Держсортоінспекцією України й ре­комендовані для широкого використання як нові сорти з високою продуктивністю і вмістом діючих речовин. Одинадцять із вказаних фіто­чаїв з чистотілом і десятками інших рослин, випускає Жито­мирський завод «Ліктрави» під брендом «Доктора А.І. Потопальського» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №109425): Ангіотуморосан, Артроуросан, Гастросан, Дермосан, Ентеросан, Імуносан, Пневмосан, Туморосан, Уросан, Холеуросан, Кардіосан. Вони оздоровлюють організм, лікують добро­якісні і злоякісні пухлини, поліартрит, розсіяний склероз. З рослин власної селекції: ехінацеї «Поліська красуня», синюхи блакитної «Поліська блакить», гарбу­за «Кавбуз Здоров'яга» рекомендовані такі харчові добавки, як «Спокій», «Бадьорість», «Будьмо здорові», «Кавбузол», «Кавбусорб».

Розроблено низку сучасних біотехнологій: цілеспря­мованого поліпшення спадкової інформації біологічних об'єктів; очищення довкілля за допомогою рослин, здатних засвоювати атмосферний азот замість дорогих хімічних добрив; отримання високих врожаїв на засолених ґрунтах; підвищення продуктив­ності корисних комах, риб, птахів, тварин; боротьби з агробактеріальним раком рослин. У 1979p. для створення насіннево-селекційної бази закладений дендропарк «Перемога» на 40 га неугідь у с. Ходаки Коростенського району Житомирської обл.

Завдяки розробленому способу зміни структури молекул - носіїв спадкової інформації ДНК і РНК - створено технологію одержання нових форм рослин з програмованими господарськими цінними ознаками. Їх широке використання дає значний економічний і соціальний ефект, зокрема в оздоровленні довкілля, збиранні високих врожаїв на засолених і збіднених азотом ґрунтах, а також під час гідропонного вирощування з використанням морської води без її опріснення. Створені гібриди вражають навіть професійних селекціонерів: квагіста (гібрид капусти і квасолі) — унікальна їстівна кормова культура заввишки до трьох метрів з великим вмістом білка; кавбуз (гібрид кавуна і гарбуза) — найбільша з ягід світу вагою понад 60 кг, виводить радіонукліди з організму; кизирис (гібрид барбарису і кизилу); аликос (гібрид аличі з абрикосом). Співробітники  лабораторії, працюючи у 1992-1994 pp. за програмою Національного комітету у структурі Президента України з питань боротьби зі СНІДом, довели високий антивірусний та імуномоделюючий ефект амітозину та ізатізону. Проте реалізації ці розробки не отримали.

Ми пропонуємо для спільного впровадження  разом із зацікавленими колективами закiнченi науковi розробки, комплекснi методи молекулярного оздоровлення людей i навколишнього середовища:

- Противiруснi, антимiкробнi i протипухлиннi препарати "Iзатiзон", "Iзатiтонiй", "Амiтозин" з високим економiчним ефектом при використаннi у медицинi, ветеринарiї, рослинництві, якi не мають аналогiв у свiтовiй практицi;

- Новi сорти злакових рослин з високою продуктивнiстю на збiднених азотом i засолених грунтах (пшениця, жито, овес, просо, ячмiнь, кукурудза, сорго, рис), стiйкi до посухи, вiрусних, бактерiальних i грибкових хвороб;

- Новi види гарбузових для введення в господарство (кавбуз, кавбудек, якi мають високий вмiст цукрiв, особливо фруктози, каротину i олiї);

- Новi сорти i форми лiкарських рослин, якi мають iмуномодулюючу, бактерицидну i протизапальну дiю (ехiнацея, синюха, дивосил, термопсис, фiтолака);

- Солестiйкi i посухостiйкi форми рослин, особливо томати сорту "Українські";

- Технологiю обробки насiння злакових i овочевих культур, грибів, якi збiльшують врожайнiсть на 20-40%;

- Технологiю пiдвищення продуктивностi корисних комах у бджiльництвi, при виробництвi дубового i тутового шовкопряду i т.iн. Запропонованi бiопрепарати не шкiдливi i забезпечують збiльшення продуктивностi корисних комах в 1,5-2 рази;

- Технологiю отримання нових форм рослин iз змiненими якостями (створення морозостiйких, солестiйких, посухостiйких форм, перетворення озимих форм у ярi);

- Технологiю пiдвищення продуктивностi рибоводства i марiкультури iз збiльшенням продуктивностi на 20-40%;

- Технологiю дiагностики, профiлактики i лiкування бактерiального раку рослин (плодовi культури, виноград, овочевi культури) з використанням оригiнальних, екологiчно нешкiдливих препаратiв.

У 2005 р. на базі Інституту молекулярної біології та генетики відбувся Міжнародний науково-практичний форум «Основи молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля», присвячений новому науковому напряму модифікації молекулярної структури біологічно активних речовин, який високо оцінений як на Батьківщині, так і за кордоном. Матеріали форуму представлені на сайті http://www.potopalsky.kiev.ua/ua/forum.html

Література:
1.     Потопальский А.И., Пет­личная Л.И., Ивасивка С.В. "Модификация алкалоида берберина"  -Киев: "Наукова думка" -1980. -109с.
2.     Потопальский А.И, Лозюк Л.В., Миролюбова А.Н., Бессара­бов  Б.Ф. "Противовирусный, противоопухолевый и антилейкозный препарат изатизон"  -Киев: "Наукова думка" -1991. -191с.
3.     Потопальский А.И.  "Препараты чистотела в биологии и медицине"       –Киев: "Наукова думка" -1992. -200 с.
4.     Лозюк Л.В., Потопальский А.И., Лозюк Р.М. "Медикаментозная  терапия и профилактика вирусных заболеваний" -Львов: Издательство “Норма” -2003. –208с.
5.     Потопальський А.І., Юркевич Л.Н. "Третьому тисячоліттю – нові рослини для здоров’я, добробуту, краси і довголіття" –Київ: «Колобіг» -2005. -168с.
6.     Л.А. Заїка, О.І. Болсунова, А.І. Потопальський "Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату ІЗАТІЗОН" -К.:  Колобіг  -2010. – 212 с.

9
Ваша оценка: Нет Средняя: 9 (2 голоса)

Ваш доклад действительно

Ваш доклад действительно интересен и актуален ввиду развивающейся тенденции увеличения числа вирусных и имунодефициных заболеваний. Искренне хочу пожелать Вам найти пути реализации Вашего проэкта и действительно помогать нуждающимся. Хочу так же предложить Вашему вниманию доклад "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАМЕ ПРИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ", думаю он Вам будет интересен.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.