facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІНЕВРОПАТІЙ

Автор Доклада: 
Олексюк-Нехамес А.Г.
Награда: 
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІНЕВРОПАТІЙ

УДК 616.83- 009-073.97

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ПОЛІНЕВРОПАТІЙ

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна, канд. мед. наук, асистент
Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького

Проводиться пошук нейрофізіологічних феноменів для скринінгової діагностики поліневропатій різного генезу. Группа хворих досліджується для виявлення нейрофізіологічних феноменів для прогноза захворювання і раннього діагноза. Проводиться кореляційний аналіз міжд типами пошкодження при поліневропатіях і лікуванням.
Ключові слова: стимуляційна електронейроміографія, аксонопатія, мієлінопатія, поліневропатія

Neurophysiological phenomena are searching for screening diagnosis of polyneuropathy of various origin. A group of patients studied to identify the neurophysiological phenomenon for prognosis and early diagnosis. Conducted between the types of analysis korelyatsionny lesions in polyneuropathy and treatment.
Keywords: stimulus elektroneyromiografiya, axonopathy, mielinopatiya, polyneuropathy

Поліморфізм клінічних проявів різних форм захворювань периферичної нервової системи утруднює ранню діагностику даних захворювань. Зокрема, наприклад діабетична нейропатія поділяється на периферичну соматичну і периферичну вегетативну нейропатію, діабетичну аміотрофію, а також на центральну ангіопатію, що проявляються змінами функціонування головного та спинного мозку [10]. В свою чергу, виділяють різні клінічні синдроми периферичної нейропатії - диффузна симетрична дистальна сенсо-моторна поліневропатія (поліневропатія) [1,2,3,10]. Серед захворювань периферійної нервової системи які виникають під дією хронічного зловживання спиртовміщуючих напоїв провідне місце належить алкогольній полінейропатії (АП) [5,6,8,9]. Вивчення патогенезу та розроблення ефективного методу діагностики та лікування ранніх проявів алкогольної поліневропатії, у числі інших форм поліневропатій залишається актуальним враховуючи, що доклінічна діагностика корелює з ефективністю лікування даного захворювання. Метою нашого дослідження стало встановлення нейрофізіологічних діагностичних критеріїв для діабетичної і алкогольної поліневропатії, в залежності від форми та типу ураження. Враховуючи мету дослідження нами було обстежено декілька груп хворих методом стимуляційної електронейроміографії, (за стандартною методикою запропонованою Ніколаєвим С.Г. 2003 р.) [7]. Відповідно до мети і завдання роботи об’єктом дослідження обрано репрезентативну групу з 56 пацієнтів (36 чоловік та 22 жінки) у віці від 29 років до 62 років (середній вік 48,2±2,1 роки). Дана група хворих поділена на дві групи: по 28 хворих в кожній, де одна група хворих з діабетичними поліневропатіями і інша з алкогольними поліневропатіями. Метою дослідження є виявлення лікувального ефекту Нуклео-ЦМФ і вплив його на відновлення функції різних форм невропатій. Результати дослідження. Виявлено, що серед обстежених хворих в групі з діабетичними поліневропатіями виявлено такі показники: швидкість розповсюдження по збудження по сенсорному волокну була в середньому 23,94±1,2 м\с. Спостерігалося зниження амплітуди сенсорної відповіді до 5,2±1,2 мВ з відхиленням понад 16 – 23% (в нормі 10-45 мВ), амплітуда (моторної) М-відповіді різко знижена і відповідала 0,16±0,2 м\с (р<0,2) вірогідно згідно нормативним показникам (N=3-5 мВ). Було виявлено деяке збереження швидкості проведення по моторним волокнам (МШП), або незначне зниження швидкості на всіх рівнях обстеження у даної групи. Така картина характерна для прогресуючого аксонопатичного дистального ураження, вона характеризує перевагу даного ураження та пояснює довготривалість відновного періоду. При цьому для даної групи хворих мотосенсорний компонент (К) знаходився на рівні 322,04±12,2% > 100% (n.tibialis) і вірогідно зростав в динамічному обстеженні (норма 90-100%). Збільшення мотосенсорного коефіцієнту (К) м\с свідчить про розповсюдження дисоційованого зниження швидкості проведення по сенсорним волокнам, яке дає можливість встановити перевагу ураження сенсорних волокон у групі хворих з поліневропатіями і корегувати лікувальну тактику. Висновок: одже, серед хворих з алкогольною полінейропатією переважали хворі з нейрофізіологічною характеристикою дифузної демієлінізації, яка приводить до рівномірного зниження провідності по всім аксонам нерва, в результаті чого швидкість проведення по волокнам рівномірно знижується без порушення часової дисперсії і без десинхронізації, що не веде до порушення форми М-хвилі. У хворих з діабетичною полінейрпатією зміни характеризують протікання як по типу аксонопатії так і мєілінопатії. Враховуючи необхідність застосування патологенетичного лікування відмічено, враховуючи нейрофізіологічні параметри (швидкість проведення по моторному волокну, амплітуду М-відповіді, резидуальну латентність) клінічне покращення спостерігалося у групі хворих з АП,та діабетичними полінеропатіями, яка додатково отримувала Нуклео-ЦМФ по 1 к. – 3 р в день на протязі 20 днів. Менш помітні результати спостерігалися в групі, що не отримувала в лікуванні Нуклео-ЦМФ і серед хворих були такі у кого спостерігалися елементи дистально форми аксоно-мієлінопатії. Висновок. Враховуючи нейрофізіологічні показники, швидкість проведення, сенсорна відповідь, резидуальна латентність, амплітуда М-відповіді, які служать для оцінки патогенетичного типу ураження та можуть бути використані як скринінгові. Дані нейрофізіологічні показник необіхні в лікувальній тактиці для врахування особливостей терміну курсу лікування, та прогнозу ефективності лікувальної тактики. З іншого боку, враховуючи досвід лікування та вищезгадані показники, можна припустити що кращому відновленню і досягненню лікувального ефекту піддаються хворі з дистальними мото-сенсорними полінейропатіями по типу дифузних мієлінопатій, що отримували додаткового Нуклео-ЦМФ, у порівнянні з групою хворих, які отримували стандартну схему, без залучення Нуклео-ЦМФ. Деякі менш виражене зниження ефекту спостерігалося у хворих з аксоно-мієлінопатіями.

Література:
1. Гехт Б.М., Меркулова Д.Н., Касаткина Л.Ф., Самолов М.И. Клиника, диагностика и лечение демиелинизирующих полиневропатий // Неврологический журнал. – М.: Медицина. – 1996. - №1.
2. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. – Москва: МЕДпресс-информ» ТРТУ, 2003. - 252 С.
3. Строков И.А., Алексеев В.В., Айзенберг И. В., Володина А.В. Острая алкогольна полиневропатия \\ Неврологический журнал. – 2004. - №1. – С.45-50.
4. Одинак М.М. Котельников Е.Б. Шустов С.Б. Вызванные кожные вегетативные потенциалы \\ Методические указания. - Санкт-Петербург, Иваново. – 1999. - 47 С.
5. Левин О.С. Полиневропатии \\ Клиническое руководство. – Медицинское информациооное агенство МИА. – 2006. – 491 С.
6. Мищенко Т.С. Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний периферической нервной системы // Здоров’я України. – 2008 .- №7(1). - С.40-41.
7. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии – Иваново: Иван. Гос. Мед. Академия, - 2003 – 264 с.
8. Соколова А.А. Значение изменения люмбосакральных ВП для исследования травматической болезни спинного мозга. – В трудах конференции «Cовременное состояние неинвазивной диагностики в медицине» - Украина, Ялта-Гурзуф, 1996 – с. 120-123
9. Ametov A.S., Barinov A., Dyck P.J. et al. The sensory symptoms of diabetic polyneuropathy are improved with alpha-lipoic acid \\ Diabetes Care, 2003. – V.26. – P. 770-776.
10. Levy D.M. Reid G. Rowley D.A. Abraham R.R. Quantitative measures of sympathetic skin respose in diabetes: relation to sudomotor and neurological function \\ J. Neurosurg. Psychyatry. – 1992. – Vol. 55.N10. – P.902-908. 

8
Ваша оценка: Нет Средняя: 8 (2 голоса)

Здравствуйте Алла

Здравствуйте Алла Григорьевна. Скажите пожалуйста, с какими еще формами полинейропатий Вы работаете в данном контексте?
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.