facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОФІЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ ТРАВИ ARTEMISIA ABROTANUM L

Автор Доклада: 
Ковальова А.М., Очкур О.В., Колеснік Я.С., Кашпур Н.В.
Награда: 
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОФІЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ ТРАВИ ARTEMISIA ABROTANUM L

УДК 635.371:578.622.1

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОФІЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ ТРАВИ ARTEMISIA ABROTANUM L.

Ковальова Алла Михайлівна, д-р фармац.наук, проф.
Очкур Олександр Васильович, аспірант
Колеснік Яна Сергіївна, аспірант
Національний фармацевтичний університет
Кашпур Наталія Валеріївна, аспірант
Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України


У статті описано результати дослідження антибактеріальної активності ліпофільних екстрактів, одержаних з трави полину лікарського (Artemisia abrotanum L.). Встановлено їх виражену антибактеріальну дію. Доведено перспективність поглибленого вивчення полину лікарського для подальшого застосування в медицині.
Ключові слова: антибактеріальна активність, Artemisia, ліпофільні екстракти.

The article describes the results of antibacterial activity of lipophilic extracts obtained from medicinal herb L. Their pronounced antibacterial action was established. Promising in-depth research of medicinal Artemisia abrotanum for further application in medicine was proved.
Keywords: antibacterial activity, Artemisia, lipophilic extracts.

Останніми роками прогрес в лікуванні та профілактиці інфекційних захворювань обумовлений розробкою і впровадженням в медичну практику антибіотиків і сульфаніламідів. Арсенал цих хіміотерапевтичних засобів досить широкий і продовжує інтенсивно поповнюватися препаратами нових поколінь [1]. Однак слід відзначити, що надзвичайно виражена еволюційна здатність мікроорганізмів пристосовуватись до дії антибактеріальних засобів призводить до формування та широкого розповсюдження резистентних штамів патогенних мікроорганізмів. В наш час відбувається переоцінка ролі антибіотиків у хіміотерапії, саме тому відроджується інтерес до антибактеріальних засобів рослинного походження. Досить перспективними для медицини та фармації є представники роду полин (Artemisia L.) флори України, що здавна застосовувалися в народній медицині, зокрема і як антибактеріальні засоби. Раніше нами вже було досліджено антибактеріальну та антикандидозну активність субстанцій, одержаних з видів цього роду [2].
Метою даної роботи було вивчення протимікробної дії біологічно активних речовин ліпофільних екстрактів, одержаних з трави полину лікарського (Artemisia abrotanum L.), та визначення перспективи їх використання в медицині та фармації.
Матеріали і методи. Препарати для визначення антимікробної активності одержували на основі ліпофільних фракцій рослини, використовуючи хлороформний та етилацетатно-спиртовий (8:2) витяги, що були отримані методом рідинно-рідинного фракціонування в послідовному ряду з поступово наростаючою полярністю з подальшим очищенням отриманих фракцій. Для отримання препаратів ліпофільні фракції розчиняли в 96% етиловому спирті та фільтрували.
Для визначення антибактеріальної активності речовин використовували агар Мюллера-Хінтона, мікроби вирощували на щільному живильному агарі і середовищі Сабуро. Протимікробну активність визначали методом дифузії в агар (метод «колодязів») [3]. У кожну лунку розміром 6–8 мм вводили препарат, чашки Петрі розміщували в термостаті на 18–24 години. Для оцінки активності препаратів використовували тест-штами (102 КУО/мл) згідно з рекомендаціями ВООЗ: Staphylococcus aureus 25923, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853, Bacillus subtilis 6633, Proteus vulgaris 4636. Ступінь чутливості мікроорганізмів щодо досліджуваних речовин оцінювали за діаметром зон затримки росту (мм).
Результати та їх обговорення. Отримані експериментальні дані наведені в таблиці 1.

З наведених даних видно, що препарати ліпофільних фракцій полину лікарського проявили високу або помірну активність відносно більшості використаних тест-штамів патогенних мікроорганізмів. Винятком є дія відносно штаму E. Coli, до якого препарати хлороформного витягу виявилися неактивними, етилацетатно-спиртового – малоактивними.
Як видно з таблиці, збільшення концентрації розчину препарату у більшості випадків призводило до більш-менш суттєвого підвищення його активності.
Найвищу активність серед досліджених препаратів виявив етилацетатно-спиртовий екстракт полину лікарського відносно S. aureus (діаметр затримки росту 34,3±0,3 мм за концентрації препарату 5%). Препарат хлороформного витягу в тій же концентрації стосовно того ж збудника виявив значно меншу активність (20,1±0,3).
Активність етилацетатно-спиртового витягу перевищує активність хлороформного також і відносно P. vulgaris (16,3±0,4 мм проти 12,0±0,2 мм в концентрації 2%, 16,2±0,3 мм проти 15,1±0,3 мм в концентрації 5%). Однак хлороформний витяг продемонстрував дещо вищу активність по відношенню до B. subtilis (26,2±0,3 мм проти 24,2±0,1 мм в концентрації 5%), а щодо штаму P. aeruginosa їхня активність виявилася приблизно рівною. Така відмінність пояснюється різним хімічним складом ліпофільних фракцій та різними механізмами впливів їхніх складових на мікроорганізми.
Висновки.
1. Проведено вивчення антибактеріальної активності ліпофільних фракцій, отриманих з трави Artemisia abrotanum L., відносно тест-штамів S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis та P. vulgaris.
2. Встановлено, що препарати досліджуваних ліпофільних фракцій суттєво пригнічують ріст більшості використаних тест-штамів мікроорганізмів. Найвищу активність серед виявив етилацетатно-спиртовий витяг полину лікарського щодо S.aureus.

Література:
1. Слепцов В.П. Антимикробные препараты в клинической медицине / В.П. Слепцов, И.В. Бондаренко. – Симферополь, 2002. – 224 с.
2. Кашпур Н.В. Визначення антибактеріальної дії активних речовин роду Аrtemisia / Н.В. Кашпур, А.Ю. Волянський, Т.П. Осолодченко, І.О. Мартіросян, О.В. Очкур, А.М. Ковальова, С.М. Лахман // Експеримент. і клін. медицина. – 2010. - № 4 (49). - с. 41-44.
3. Решедько Г.К. Особенности определения чувствительности микроорганизмов дискодиффузионным методом / Г.К. Решедько, О.У. Стецюк // Клин. микробиол. и антимикробная химиотерапия. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 348–355.

9.8
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.8 (10 голосов)

-

-

Антибактериальная активность

Авторами статьи было проведено большое исследование по изучению антибактериальной активности липофильных фракций Artemisia abrotanum L., вследствие которого было выявлено свойство исследуемых фракций угнетать рост большинства микроорганизмов. Данная статья очень интересна, отличается научностью, актуальностью, грамотно написана и, на мой взгляд, заслуживает большое внимание.

Данная работа очень интересна

Данная работа очень интересна и актуальна, т.к. полынь лечебная является весьма перспективным растением с точки зрения медицины и фармации, при этом она имеет значительные сырьевые запасы в Украине.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.