facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНІЛПРОПАНОЇДІВ ТРАВИ GALIUM DASYPODUM KLOK

Автор Доклада: 
Ільїна Т.В., Ковальова А.М., Горяча О.В.

УДК: 543.544:547.814.5:547.587.52: 582.972.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНІЛПРОПАНОЇДІВ ТРАВИ GALIUM DASYPODUM KLOK.

Ільїна Тетяна Василівна, канд. фарм. наук, доцент
Ковальова Алла Михайлівна, д-р фарм. наук, проф.
Горяча Ольга Володимирівна, аспірант
Національний фармацевтичний університет


В траві Galium dasypodum методом паперової хроматографії виявлено фенілпропаноїди – гідроксикоричні кислоти та флавоноїди. Методом високоефективної рідинної хроматографії ідентифіковано та встановлено кількісний вміст 8 речовин. Встановлено, що домінують в траві підмаренника пухнастоногого хлорогенова кислота та рутин.
Ключові слова: підмаренник пухнастоногий, фенілпропаноїди.

In Galium dasypodum herb by means of paper chromatography phenylpropanoids – hydroxycinnamic acids and flavonoids have been identified. By means of HPLC 8 compounds were identified and their quantitative content was determined. It has been established that dominant in Galium dasypodum herb are chlorogenic acid and rutin.
Keywords: Galium dasypodum, phenylpropanoids.

Представники роду підмаренник Galium L. родини маренові Rubiaceae Juss. є неофіцинальними рослинами, проте широко використовуються в народній медицині. Нашу увагу привернув підмаренник пухнастоногий – Galium dasypodum Klok, який у народній медицині використовують при хронічних хворобах серця, захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту, асциті, злоякісних пухлинах, хронічних шкірних захворюваннях, як діуретичний, болетамувальний, седативний засіб; порошок місцево – як гемостатичний засіб [4]. Раніше нами було отримано ліпофільні комплекси та встановлено їх антибактеріальну та антимікотичну дію [1, 2].
Підмаренник пухнастоногий – багаторічна трав'яниста рослина, розповсюджена в степових і лісостепових дібровах, в крейдяних борах серед пісків, на степових або кам`янистих схилах чагарників – в південно-східній частині Лісостепу та в більшій частині Степу України та Криму [3, 5]. Раніше фітохімічними дослідженнями було встановлено, що кореневище містить антрахінони. У траві знайдено органічні кислоти, іридоїди, сапоніни, фенолкарбонові кислоти і їх похідні, кумарини, флавоноїди, дубильні речовини [4].
Метою роботи стало дослідження фенольних сполук трави Galium dasypodum, заготовленої у фазі цвітіння в діброві лісопарку м. Харкова в липні 2010р.
Експериментальна частина. Попереднє хроматографічне дослідження фенілпропаноїдів проводили методом паперової хроматографії спиртових (70%) екстрактів з трави підмаренника пухнастоногого у системах розчинників: одновимірну – в системі 2% оцтової кислоти, двовимірну – в системах етилацетат-мурашина кислота-вода (10:2:3) – I напрямок, 15% оцтова кислота – II напрямок. Хроматограми обробляли 10% спиртовим розчином гідроксиду натрію, діазотованою сульфаніловою кислотою та 10% спиртовим розчином гідроксиду натрію, 2% спиртовим розчином алюмінію хлориду. Як зразки використовували 0,05% розчини вірогідних сполук рутину та хлорогенової кислоти.
Для аналізу фенольних сполук методом ВЕРХ [6-8] 500 мг подрібненої повітряно-сухої сировини зважували в мірній пробірці на 5 мл і доводили до мітки 90% водним метанолом. Після 30 хв. витримки в ультразвуковій бані зразок настоювали при кімнатній температурі 3-4 години, після чого знову поміщали в ультразвукову баню на 15 хв, потім розчин фільтрували через мембранний тефлоновий фільтр з розмірами пор 0,45 мкм в віалу для аналізу. Дослідження проводили на хроматографі фірми Agilent Technologies (модель 1100), укомплектованому проточним вакуумним дегазатором G1379А, 4-х канальним насосом градієнту низького тиску G13111А, автоматичним інжектором G1313А, термостатом колонок G13116А, діодноматричним детектором G1316A. Використовували хроматографічну колонку розміром 2,1 ? 150 мм, заповнену октадецилсилільним сорбентом, зернистістю 3,5 мкм, «ZORBAX-SB C-18». Як рухому фазу використовували суміш трифтороцтової кислоти (TFA) та метанолу (MeOH) (табл. 1).
 

Умови хроматографування: швидкість подання рухомої фази 0,25 мл/хв; робочий тиск елюенту 240-300 кПа; температура термостату колонки 32°С; об'єм проби 5 мкл. Параметри детектування: масштаб вимірювань 1,0; час сканування 0.5 сек; параметри знімання спектру – кожен пік 190-600 нм.
Результати та їх обговорення. Після обробки хромогенними реактивами на одновимірній паперовій хроматографі в УФ-світлі було виявлено 4 плями синьої та бірюзової флуоресценції, на двовимірній паперовій хроматографі – 15 плям синьої, бірюзової та жовтої флуоресценції, які відповідали флавоноїдам та гідрокискоричним кислотам.
Ідентифікацію фенілпропаноїдів методом ВЕРХ проводили за часом утримування стандартів і спектральним характеристикам. В результаті дослідження методом ВЕРХ було ідентифіковано 8 сполук, якісний склад і кількісний вміст їх у траві наведено в таблиці 2.
 

Трава підмареннику пухнастоногого містить (в мг/100г сировини) гідроксикоричні кислоти: хлорогенову – 358,76; похідні кофейної кислоти – 49,76; похідне p-кумарової кислоти – 115,44; флавоноїди: рутин – 124,42, кемпферол-3-О-рутинозид – 15,34, кемпферол-3-О-глюкозид – 15,26. Домінуючим компонентом є хлорогенова кислота. Основним компонентом серед флавоноїдів є рутин. Присутні у сировині похідні кемпферолу відрізняють Galium dasypodum від інших представників роду, де містяться переважно похідні кверцетину або лютеоліну. Виявлені сполуки є основними, що зумовлюють фармакологічну активність трави підмаренника пухнастоногого та можуть пояснювати фітотерапевтичне застосування рослини.
Висновки. Методом паперової хроматографії встановлено, що трава підмареннику пухнастоногого містить 18 сполук фенольної природи. Методом ВЕРХ ідентифіковано 8 фенольних сполук та встановлено їх кількісний вміст. Виявлено, що в траві домінує хлорогенова кислота. Серед флавоноїдів основним компонентом є рутин.

Література:
1. Види роду Galium L. – перспективні джерела субстанцій з антистафілококовою дією / Горяча О.В., Кашпур Н.В., Ковальова А.М., Ільїна Т.В. // IV Національний з’їзд фармакологів України. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011, №5 (24), с. 78-79.
2. Дослідження формування резистентності грибів роду Candida до ліпофільних фракцій трави Galium verum L., Galium dasypodum Klok. та Galium salicifolium Klok. / Кашпур Н.В., Волянський А.Ю., Горяча О.В., Казмірчук В.В., Ковальова А.М., Ільїна Т.В., Осолодченко Т.П., Смілянська М.В., Перемот С.Д. // Клінічна та експериментальна патологія. Актуальні питання медичної мікології. – Т. Х, № 4 (38), 2011, с. 163-164.
3. Крицька Л. І., Федорончук М.М. Типіфікація видів судинних рослин, описаних з України: родина Rubiaceae Juss. // Ukr. Botan. Journ. – 2003. – V. 60. – N 5. – P. 567-578.
4. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Caprifoliaceae-Plantaginaceae. - Л.:Наука, 1990.– 326c.
5. Флора УССР. – Київ: АН УРСР, 1961, т.10
6. Хенке Х. Жидкостная хроматография. – М.: Мир химии. – 2009. – 264с.
7. Rapid HPLC Analysis of Phenolic Compounds in Red Wines / M. Ibern-Gomez, C. Andres-Lacueva, R.M. Lamuela-Raventos and A.L. Waterhouse // Am. J. Enol. Vitic. – 53:3 (2002). – Р.218 – 221.
8. Stefova M., Stafilov T., Kulevanova S. Flavonoids: HPLC Analysis / Encyclopedia of chromatography. Sec. ed. by Taylor & Francis Group. – V.2. – 2005. – P. 629-637 – 987p.

9.14286
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.1 (7 голосов)

разнообразный химический

разнообразный химический состав подмаренника пушистоного позволяет рассматривать его как перспективный растительный обьект для получения лекарственных препаратов различной фармакологической активности

Интересная и актуальная

Интересная и актуальная работа, посвященная важной теме – поиску новых источников фенольных соединений.
Инна Коломиец

-

-
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.