facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

НЕЙДОЕНДОКРИННА СИСТЕМА ТА ІМУННИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

Автор Доклада: 
Дащук А.М., Пустова Н.О., Добржанська Є.І.
Награда: 
НЕЙДОЕНДОКРИННА СИСТЕМА ТА ІМУННИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

УДК 616.517-085.31:[547.943

НЕЙДОЕНДОКРИННА СИСТЕМА ТА ІМУННИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ.

Дащук Андрій Михайлович, д-р мед.наук, проф.
Пустова Наталія Олександрівна, канд. мед. наук, доцент
Добржанська Євгенія Ігорівна, ст. лаборант
Харківський національний медичний університет

Вивчені зміни концентрації адаптивних гормонів (кортизолу і соматотропного гормону) у 120 хворих псоріазом в динаміці комплексного лікування, що включає призначення даларгіна і амізона. Здійснювали аналіз ефективності цього лікування.
Ключові слова: нейроендокринна система, кортизол, соматотропний гормон, псоріаз, даларгін, амізон.

Changes in the adaptive hormones (Cortisol and somatotropic hormone) concentrations have been studied in 120 psoriatic patients in process of complex therapy inclusive the prescription of dalargin and amizon. The efficiency of the treatment has been also evaluated.
Keywords: neuroendocrine system, Cortisol, somatotropic hormone, psoriasis, dalargin, amizon.

Етіологія та патогенез псоріазу дотепер цілком не розкриті. У наш час увага приділяється вивченню патогенетичних механізмів розвитку псоріазу. Відзначаєть¬ся системний характер порушень у різноманітних сферах організму - психічній, вегетативній, ендокринній та ін. Численна кількість робіт свідчить про важливу роль нервової системи у виникненні псоріазу та його рецидивів. Крім того, результати спеціальних функціональних неврологічних досліджень показують у хворих на псоріаз наявність важливих функціональних порушень центральної і периферичної нервової системи.
Метою роботи стало вивчення вмісту адаптивних гормонів (соматотропного гормону та кортизолу) у залежності від обраної схеми лікування пацієнтів із псоріазом.
Матеріал і методи обстеження. Клінічно обстежили 120 хворих на псоріаз (99 чоловіків і 21 жінку віком від 16 до 60 років), які знаходилися на стаціонарному лікуванні в дерматологічному відділенні 5 МКШВД м. Харкова. Пацієнти були розподілені на З групи:
а) до 1 групи належали 20 пацієнтів, які отримали базову терапію з приводу псоріазу (глюконат кальція, гіпотіазид, вітаміни В6 та В12);
б) 2а група - 20 пацієнтів отримали терапію даларгіном та амізоном;
в) 2б група - 80 пацієнтів отримали комплексну терапію, яка є сполученням базової терапії.
Пацієнти до початку та після закінчення лікування пройшли комплексне клініко-лабораторне обстеження клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, кал на яйця глистів, МРП, цукор крові - за показаннями.
Тяжкість клінічних проявів псоріазу оцінювали за допомогою PASI-індексу до початку і після закінчення лікування. Усім пацієнтам тричі на протязі лікування провели кількісне визначення радіоімунним методом у сироватці крові соматотропного гормону і кортизолу, також у 54 хворих дослідили зміни імунного статусу до початку та наприкінці лікування.
Обговорення результатів. У результаті проведеного дослідження можна побачити виразні зміни показників, на відміну від початкового рівня у групі хворих, які отримували комплексну терапію даларгіном і амізоном, та в порівнянні з 1 групою пацієнтів, які отримували базову терапію. Менша різниця показників спостерігається між пацієнтами 2а і 2б груп. Даларгін дійсно посилює активність антистресової системи і зменшує стан стресу; ці дані збігаються з даними інших авторів. Темп нормалізації ендокринної системи під впливом даларгіну більш виразний. Клінічно у хворих, які отримали комплексну терапію, значно покращився загальний стан, скоріше наступав регрес елементів висипки, значно зменшувався PASI-індекс у порівнянні з хворими з інших груп.
У групах 2а і 2б спостерігалось повне клінічне одужання - у 53 (53 %) пацієнтів, значне поліпшення - у 32 (32 %), на відміну від 1 групи, де ми спостерігали такі результати - клінічне одужання — у 35 % пацієнтів, покращення - у 25 %, незначне поліпшення - у 30 %, лікування не дало ефекту - у 10 % пацієнтів.
При дослідженні імунного статусу у спостережуваних нами хворих відзначалося формування надмірної кількості у крові циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). ЦІК є природним компонентом складних імунопатологічних процесів при автоімунному стані. Патологічним для автоімунного процесу є виявлення антинуклеарних факторів, більшість яких належить до імуноглобулінів класу IgG. У хворих, за якими ми спостерігали, відзначалося вірогідне збільшення концентрації IgG у сироватці крові, яке було особливо виражене під час прогресуючої стадії псоріазу. Від цих антитіл у першу чергу залежить утворення ЦІК при псоріазі.
Збільшення в крові Т-супресорів після проведення базового лікування є незначним і може бути пов'язаним з відсутністю у цих хворих механізмів, які сприяють пригніченню автоімунних реакцій у шкірі псоріатичної бляшки. Ця думка підтверджується зменшенням ЦІК та підвищенням рівня IgG у крові хворих після лікування засобами базової терапії.
При аналізі імунологічних показників хворих на псоріаз була встановлена асоціація між змінами показників CD4+, CD3+, CD8+, CD22+,IgA, IgM у динаміці лікування у пацієнтів усіх трьох груп.
Таким чином, під впливом даларгіну і амізону спостерігається позитивна клінічна динаміка, відбувається перебудова в ендокринній та вегетативній сферах. Виразні зміни показників є системними; в їх основі лежить послаблення активності механізму стресу і помітне покращення активності антистресової системи.

Література:
1. Дащук A.M. Псориаз как коллагеновая болезнь (клинико-морфологические исследования).- Харьков: Изд-во Харьковск. ун-та, 1993. -166 с.
2. Дащук А.М., Петров Б.Р. Кожные болезни. Х.,Основа, 2007. - 404 с.
3. Полканов B.C. Состояние эндогенной опиатной системы при псориазе // Вестн. дерматол, и венерол.— 1992.—№ 1 —С. 26—28.
4. Силина Л.В. Изменения содержания адаптивных гормонов и ониоидных пептидов под влиянием даларгина у больных псориазом // Рос. журн. кожн. и венер. болезней.— 2003.— № 1.— С. 41—44.
5. Скрипкин Ю.К., Мордовцев В.Н. Кожные и венерические болезни. Рук-во для врачей в 2-х т.— М., 1999.—Т. 2.—880 с.
6. Хаитов P.M., Пинегин Б.В. Вторичные иммунодефициты: клиника, диагностика, лечение // Иммунология.— 1999.—№ 1.— С. 14—17.

7
Ваша оценка: Нет Средняя: 7 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.