facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ДАНІ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ЩОДО ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автор Доклада: 
Городнича О. Ю., Зіменковський А. Б.
Награда: 
ДАНІ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ЩОДО ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

УДК 615.33.066:616.5-002

ДАНІ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ЩОДО ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Городнича Оксана Юріївна, асистент
Зіменковський Андрій Борисович, д-р мед. наук, проф.
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького


Проведено інформаційний пошук доказових даних щодо дерматологічних побічних реакцій антибактерійних лікарських засобів. За результатами дослідження сформовано та систематизовано у табличному форматі перелік лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою із зазначенням рівня доказовості шкірних ускладнень фармакотерапії.
Ключові слова: побічні реакції лікарських засобів, доказова медицина

The data evidence-based medicine about dermatological adverse drug reactions of antibiotics was analysed. The results of study were formed and systematized in list of drugs by international nonproprietary names in table format, indicating the level of evidence the dermatological complications of pharmacotherapy.
Keywords: adverse drug reactions, evidence-based medicine

Виникнення побічних реакцій (ПР) лікарських засобів (ЛЗ), зокрема дерматологічних, характеризується зниженням якості життя пацієнтів, необхідністю проведення додаткової фармакотерапії (ФТ) для їх корекції та усунення, а відтак – залученням додаткових коштів. Іноді шкірні ускладнення ФТ призводять до продовження термінів госпіталізації, тимчасової непрацездатності, інвалідизації чи смерті [1,2]. Врахування можливості розвитку та виникнення ПР ЛЗ при ФТ є одним із основних принципів доказової медицини (ДМ) – Evidence-Based Medicine, що реалізується на практиці призначенням ЛЗ із дотриманням співвідношення користь/ризик [2,5]. Зокрема, існує правило – перш за все призначають ЛЗ із найменшою кількістю ПР, а при відсутності адекватної реакції на ФТ – ЛЗ із більшим ступенем ризику [2]. За даними літератури ФТ, що базується на доказах (Evidence-Based Pharmacotherapy), слід трактувати як гарантію ефективної, безпечної та, що не менш важливо останнім часом, економічно вигідної ФТ [2,5].
Як засвідчили результати аналізу вибірки повідомлень про дерматологічні ПР ЛЗ (n=115), що надійшли до ДП «Державний експертний центр МОЗ України» протягом 2010 року, найбільшу кількість ускладнень ФТ з боку шкіри та її придатків, викликають антибактерійні ЛЗ [3]. Зважаючи на це, ми вбачали за доцільне провести пошук, аналіз та систематизацію доказової інформації щодо дерматологічних ПР вищезазначених ЛЗ, що й визначило актуальність та мету нашого дослідження.
Матеріали та методи дослідження. Для реалізації поставленого дослідженням завдання проведено пошук доказових даних у бібліотеці Кокрайна щодо дерматологічних ПР антибактерійних ЛЗ за міжнародною непатентованою назвою (МНН) для системного застосування, які включені до Державного формуляра (ДФ) України ЛЗ ІІ випуску [4,6]. Застосовано методи: доказового інформаційного пошуку, бібліографічний, аналітичний та стандартизації.
Результати дослідження. Встановлено, що до розділу «Антибактерійні ЛЗ» ДФ ІІ випуску належить 66 монозасобів за МНН. Результати проведеного нами інформаційного пошуку даних ДМ щодо шкірних ПР у бібліотеці Кокрайна дозволили сформувати перелік ЛЗ (n=15) із рівнем доказів А (висока достовірність ? докази ґрунтуються на даних систематичних оглядів та сформовані на основі мета-аналізу рандомізованих контрольованих досліджень) та В (помірна достовірність ? докази ґрунтуються на результатах щонайменше декількох незалежних рандомізованих контрольованих клінічних досліджень) [6]. Отриманий перелік ЛЗ стандартизовано у табличному форматі, однак, зважаючи на постійне поповнення інформаційного ресурсу Кокранівської бібліотеки, потребує регулярного перегляду та доповнення (табл. 1).

Висновки: Призначення індивідуалізованої антибіотикотерапії із врахуванням даних ДМ щодо ПР ЛЗ, на нашу думку, дозволить попередити виникнення нових ПР, зменшити витрати на ФТ, а відтак – підвищити безпеку ФТ та покращити якість життя пацієнтів.

Література:
1. Аналіз спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів / О.В. Матвєєва, О.П. Вікторов, В.Є. Бліхар [та ін.] // Український медичний часопис. – 2011. – №3 (83). – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/12701
2. Вікторов О.П. Проблеми та перспективи отримання інформації про побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними препаратами, шляхом анонімного опитування пацієнтів (погляд на проблему) / О.П. Вікторов, О. В. Кашуба // Український медичний часопис. [Електронний ресурс]. – 2010. – №6 (80). – Режим доступу: http://www.umj.com.ua
3. Городнича О.Ю. Аналіз спонтанних повідомлень про дерматологічні побічні реакції лікарських засобів / О.Ю. Городнича, А.Б. Зіменковський, О.В. Матвєєва // Key instruments of human dormitory: economics and law: Матер. ХІІ міжнар. конф. 27 жовтня-1 листопада 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icp-ua.com/ru/node/
4. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 3 / [під ред. В.Є. Бліхара, В.Т. Чумака, [В.І. Мальцева], А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко, Т.М.Думенко.]. – К.: Моріон. – 2011. – Режим доступу : http://www.pharma-center.kiev.ua/view/formylar
5. Ривак Т.Б. Шляхи реалізації концепції раціональної фармакотерапії в Україні на сучасному етапі / Т.Б. Ривак, О.Ю. Грем // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2008. – №1. – С.55-60.
6. http://www.thecochranelibrary.com/

9.44444
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.4 (9 голосов)

дані доказової медицини...

актуально, перспективно, в світлі досягнень сучасної теорії ДМ

Дуже перспективне дослідження

Дуже перспективне дослідження з огляду на актуальність та важливість впровадження доказової фармакотерапії в Україні на сучасному етапі реформування системи охорони здоров'я та євроінтеграції.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.