facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ В ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор Доклада: 
Асмолова І.М.
Награда: 
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ В ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

УДК 65.012.4:[658.114+330.15].

 

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ В ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Асмолова І.М., аспірант

Європейський університет м. Київ

 

В статті досліджено, результати руху інформаційних, фінансових і сервісних потоків в готельному підприємстві.

Ключові слова: сервісні потоки, інформаційні потоки, фінансові потоки, ресурсні потоки, управління ресурсними потоками, приватні готелі, зовнішні потоки.

In the article investigational, results of motion of informative, financial and service streams in a hotel enterprise.

Keywords: service streams, informative streams, financial streams, resource streams, management, private hotels, external streams, resource streams.

 

Розвиток туристичної сфери України в останні роки характеризується позитивними зрушеннями, що є наслідком створення нового іміджу українського туристичного продукту на світовому ринку. Останнім часом у зв'язку з недавнім економічним спадом у розвинених країнах світу різко загострилася конкурентна боротьба в індустрії гостинності [1]. Виживання й ріст ділової активності – найважливіші напрямки в діяльності готельних підприємств в усіх країнах світу. Деякі з них уже усвідомили цей факт і вживають необхідних заходів, щоб забезпечити собі стабільне майбутнє шляхом задоволення мінливих потреб споживачів і стимулювання повторних обігів за наданням готельних послуг [2 с. 39 - 42].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти аналізу діяльності підприємств в ринкових умовах функціонування розкриті в численних працях вітчизняних і закордонних науковців, зокрема Савицької Г.В., Гінзбурга А.І., Долі В.Т., Костюк В.О., Соболевої О.О., Соболева І.І. та інших [3 - 6].

Нами досліджено, результаті руху інформаційних, фінансових і сервісних потоків в готельному підприємстві утворюються центри, де концентруються головні ресурси управління готелем. Насамперед, всі ресурсні потоки взаємопов'язані і впливають на характеристики один одного, тому найбільш ефективним буде управління ресурсними потоками в даних центрах, де одна управлінська дія може бути направлена на зміну параметрів відразу декількох ресурсних потоків.

Саме параметри і місце розташування центрів концентрації ресурсних потоків визначаються на основі прийнятих в приватному готелі правил обслуговування, форм і методів розрахунків, характеру руху інформації між споживачами послуг і приватним готелем, між гостями і персоналом, а також внутрішніми службами в процесі обслуговування. Центри пересічення ресурсних потоків відкриті для постійної управлінської дії.

Досліджено і проаналізуємо зміст, структуру, властивості і характеристики основних центрів концентрації ресурсних потоків.

По – перше, це фінансовий центр. Центр банківського і касового обслуговування розрахунків готелю – один з основних, саме його формування необхідне для проведення розрахункових і облікових операцій у приватному готелі. У адміністративній сітці готелю фінансовий центр прив'язаний до відділу бухгалтерії, яка відповідає за зв'язок з банком, організацію безготівкових розрахунків із споживачами послуг, підрядчиками, веде облік руху готівкових грошових коштів в готелі.

Саме структуру руху ресурсних потоків фінансового центру утворюють два види потоків: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх інформаційних потоків, на нашу думку відносяться договори, рахунки, платіжні документи, обслуговуючі відповідні зовнішні фінансові потоки. До внутрішніх потоків відноситься вхідна і вихідна документація (довідки, звіти, бухгалтерські форми), що забезпечують інформаційну підтримку інших служб готелю.

По – друге інформаційний центр. Центр інформаційного обслуговування клієнтів готелю (бронювання, стійка портьє), а також касового обслуговування готівкових розрахунків (каси портьє, ресторанів і барів). Саме походження вхідних і витікаючих ресурсних потоків визначається тут безпосереднім контактом відповідних служб готелю із споживачами інформаційним посередником між гостями і внутрішніми службами готелю є служба прийому і розміщення (в деяких готелях спільно із службою ресторанів і барів), що виконує функції інформаційного центру. На нашу думку, структуру центру складають вхідні інформаційні потоки від гостей, які обробляються і передаються в різні підрозділи готелю. Вхідні фінансові потоки від клієнтів (готівка і кредитні карти) також перетворяться в інформаційні потоки (рахунки, інформація в електронні рахунки, інформація в електронній системі) і потім обробляються.

Ми вважаємо, що даний центр змішаний. Він впливає на фінансовий центр банківського і касового обслуговування розрахунків готелю, на клієнтський центр формування клієнтської бази готелю, на плановий центр діяльності готелю і його ресурсів.

По – третє, клієнтський центр. Саме центр, в якому формується клієнтська база готелю, готуються, полягають і обслуговуються договори на надання послуг, розробляються і затверджуються тарифний план, план маркетингу. Існування центру пояснюється необхідністю взаємодії готелю з іншими учасниками готельного ринку – компаніями, агентами, конкурентами. У адміністративній сітці він прив'язаний до відділу продажів і маркетингу. На нашу думку, структуру центру складають зовнішні інформаційні потоки від організованих споживачів про стан, динаміку і перспективи розвитку ринку, параметри конкуренції, а також внутрішні потоки про результати роботи, споживчі переваги, якість обслуговування. Центр є змішаним і надає пряму дію на всі суміжні центри.

По – четверте, плановий центр. Центр планування діяльності готелю і його ресурсів, а також проведення аналітичної роботи, здійснення контролю над виконанням планів, зміною показників. Саме сюди приходять потоки інформації про стан і параметри інших центрів, обробляються і розподіляються у вигляді планів, бюджетів служб і так далі Цей центр є внутрішнім і робить прямий вплив на всі інші.

Центри пересічення інформаційних і фінансових потоків, поєднані з організаційною структурою готелю, представлені на (рис. 1.)

Рис.1. Ресурсні потоки приватного готелю.

Рис.1. Ресурсні потоки приватного готелю.

Як показано на (рис. 1), центри концентрації ресурсних потоків охоплюють всю структуру управління приватного готелю. Прямий характер взаємодії перших трьох центрів в діяльності готелю доводить необхідність безпосередньої участі відповідних служб при оперативному управлінні всіма процесами. При стратегічному управлінні і плануванні процесів необхідно розробляти технології взаємодії всіх центрів.

Ми вважаємо, що це дозволить підвищити рівень координації і узгодженість служб, мінімізувати можливі збої в роботі, ефективніше здійснювати управління ресурсними потоками приватного готелю в центрах їх концентрації на стадії планування, організації і контролю процесу. На стадії планування ресурсних потоків в області інформаційного обслуговування клієнтів готелю відбувається формування заявок на майбутні періоди, здійснюється завантаження даних в комп'ютерну систему, визначаються параметри (об'єм потоку гостей, рівень нез'явлення) для бронювання місць понад тих, що є в наявності[7 с. 38 - 40].

Насамперед, в центрі планування маркетингу робиться прогноз стану ринку і туристських прибутків, плануються об'єми сервісних потоків і можливостей готелю на майбутні періоди, формуються пропозиції за цінами на конкретні прибуття майбутніх періодів, розробляється план маркетингу. Центри пересічення інформаційних і фінансових потоків, поєднані з організаційною структурою готельного підприємства.

В центрі планування діяльності готелю і його ресурсів готується необхідна планова документація, розраховуються потреби у фінансових і трудових ресурсах, виробляється розрахунок собівартості по окремих готельних продуктах [8 с. 121 - 123].

На нашу думку, на стадії організації ресурсних потоків в центрі банківського і касового обслуговування проводяться безготівкові розрахунки, виробляється обробка звітів касирів, організація бухгалтерського обліку. В центрі інформаційного обслуговування клієнтів готелю організовується рух внутрішніх інформаційних потоків в процесі обслуговування, здійснюється надання додаткових послуг, дозвіл поточних питань. В клієнтському центрі, відбувається формування клієнтської бази оформляються договори і угоди, ведеться і оновлюється база даних корпоративних клієнтів, використовуються необхідні маркетингові інструменти для дії на параметри ресурсних потоків. Аналітичний центр в центрі планування діяльності готелю і його ресурсів організовує фінансовий облік, облік оплачуваного робочого часу.

На стадії контролю і обліку ресурсних потоків бухгалтерія (центр банківського і касового обслуговування розрахунків готелю) виявляє невідповідності в параметрах потоків послуг і відповідних їм фінансових потоків, веде облік дебіторської і кредиторської заборгованості, здійснює фінансовий і управлінський облік [9 с. 41 - 43]. Саме служби прийому і розміщення ресторанів і барів (центр інформаційного обслуговування клієнтів готелю) враховують і коректують рівень нез'явлення по різних видах бронювання, складають і оновлюють список постійних клієнтів. Відділ продажів і маркетингу аналізує характеристики фактичних потоків послуг (прибутків) з корпоративних клієнтів, виробляє коректування цінової політики, проводить аналіз і облік споживчих переваг, складає звіти про роботу готелів-конкурентів.

При цьому аналітичний центр відстежує відхилення в планових показниках і характеристиках ресурсних потоків, зміна собівартості, здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності готелю [10 с. 10 - 14].

Насамперед, на сучасному етапі управління необхідні:

  • по-перше, визначення повного спектру функцій в готельному бізнесі;

  • по-друге, розробка систематизованого підходу у використанні усього комплексу управлінських функцій;

  • по-третє, вивчення особливостей і характеру процесів в готельному бізнесі;

  • по-четверте, адаптація існуючих організаційних управлінських структур в готелі для управління процесами в повному об'ємі.

Ми вважаємо, ряд приватних готелів, почали упроваджувати принципи управління в свою роботу з частковою адаптацією існуючих організаційних управлінських структур в готелі. У штатний розклад відділу продажів цих готелів введена посада менеджера по доходах, в обов'язку якого входять прогнозування об'єму і структури майбутніх сервісних потоків і відповідних їм фінансових вступів, формування пропозицій за цінами з врахуванням прогнозних даних, параметрів конкуренції, а також інших чинників внутрішнього і зовнішнього середовища для максимізації інтегрального фінансового потоку [11 с. 12-15].

Проте для вирішення всього комплексу управлінських завдань в готельному бізнесі цього недостатньо. Необхідно створити основу для розробки і реалізації конкретних схем і механізмів комплексної дії на всі ресурсні потоки, на їх окремі види і характеристики, це дозволить якнайповніше використовувати можливості і потенціал готельного підприємства, кадрові і організаційні ресурси [12 с. 23].

Висновки. Розглянуті аспекти управління ресурсопотоками приватного готелю з використанням управлінського підходу повинні враховуватись при розробці схем та механізмів управління та стати підставою до створення комплексної системи управління всіма ресурсопотоками готельного закладу. В кінцевому підсумку це сприятиме зростанню якості готельних послуг, що надаються, прискоренню та підвищенню надійності розрахунків, максимізації доходу та прибутку готелю, створить підстави до збільшення конкурентного потенціалу готельного підприємства на довгостроковий період. А запропонована структура системи управління приватним готельним закладом дозволить організувати оптимальне керування на всіх ступенях ієрархії в межах ефективного розпорядження ресурсами підприємства.

 

Література:

1. Офіційний сайт комітету Державної статистичної служби України [Електронний ресурс].

2. Дріневський, Н. П. До концепції розвитку санаторно-курортної справи в Україні // Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія. – 2002. – № 3 (31). – С. 39 – 42.

3. Доля В. Т. Экономический анализ: теория и практические методики: учебное пособие /К.: Кондор. - 2003. – 208 с.

4. Костюк В. О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навчальний посібник. Харків: - ХДАМГ, - 2002. – 162 с.

5. Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник / Г. В. Савицька. – К.: Знання, - 2005. – 662 с.

6. Соболева, Е. А. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы: учебно - методическое пособие. – М. : Финансы и статистика, - 2002. – 128 с.

7. Малые предриятия: Управление и организация [Пер. с нем.] / под ред. Пихлера, Х. Пляйтнера, К. Шмидта. – М. : Международные отношения, - 2002. – С. 38 – 40.

8. Б. В. Буркинский Конкурентоспособность продукции предприятия. - Одесса: ИПРЭЭИНАН Украины. – 2002. – 132 с.

9. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособие. / М.: Эксмо, - 2004. – 544 с.

10. Иванов В.В. Логистические аспекты управления ресурсопотоками гостиничного предприятия // Пять звёзд. - 2000. - №6. - С. 10 - 14.

11. Иванов В.В. Формирование системы управления гостиничным предприятием // Пять звёзд. - 2001. - №12. - С. 12-15.

12. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. пос. - К.: Кондор, - 2005.- 355с..

0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.