facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПЛАНУВАННІ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор Доклада: 
Баль-Прилипко. Л.В., Леонова Б.І.
Награда: 
ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПЛАНУВАННІ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 338. 24

ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПЛАНУВАННІ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Баль-Прилипко Л.В., к.т.н., доцент,
Леонова Б.І., магістр
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті зроблено аналіз підходів до формулювання суті понять “інноваційна економіка” та “інноваційна діяльність”; наведено   алгоритм   переходу  України на даний тип економіки ,та показано шляхи запровадження  інноваційної  діяльності на підприємствах.
Ключові слова: інновації, підприємства, економічна ефективність, інноваційна діяльність, стратегія, конкурентоспроможність.

The article analyzes the approaches to the formulation of substantive notions of "innovation economy" and "innovation activities", the algorithm of Ukraine's transition to this type of economy, and shown how the introduction of innovative activities in enterprises.
Key words: innovations, enterprises, economic efficiency, innovation activities, strategy, competitiveness.

Among the prerequisites for economic growth, innovative components occupies a special place.But still not adopt a national strategy of innovative development.In developed countries, formed an innovative model of economic development based on producing and intensive use of new knowledge through the implementation of which in education, technology, organization of production is currently achieved increase in their GDPfrom 70% to 85% .

The positive impact of innovation on the competitiveness of the economy is manifested in increased productivity and value added, structural upgrades economic growth of the share of high-tech, knowledge-intensive industries in the structure of production and exports,improve product quality and, consequently,expanding markets.

The urgency of this theme is that the new level of scientific and technological development caused the promotion of innovation in businesses.Companies that introduce innovations, have higher levels of output and incomes, and their innovation activities associated with the transformation of scientific and technological activities in new or improved products.

One of the systemic objectives of the government is  a development of the economy. Development of innovative activity should become the key business strategy of each company.

Only those enterprises, which in its internal potential will have new ideas and implement them into production, will have real chances to win the market and increase competitiveness of its products.

Today, innovative activity - an integral part of the efficient functioning of enterprises. It promotes economic growth and innovation are characteristic of effective welfare as a whole.

Серед передумов економічного зростання інноваційна складова посідає особливе місце. Однак донині не прийнято державної стратегії інноваційного розвитку.У розвинених країнах сформувалась інноваційна модель економічного розвитку, яка базується на інтенсивному продукуванні та використанні нових знань, за рахунок втілення яких в освіті, технологіях, організації виробництва, товарах на сьогодні досягається від 70% до 85% приросту їх ВВП. Позитивний вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності економіки країни проявляється у зростанні продуктивності праці та доданої вартості, структурному оновленні економіки, зростанні питомої ваги високотехнологічних, наукоємних галузей в структурі виробництва і експорту, підвищенні якості продукції, і, як наслідок, розширенні ринків збуту [2].

Актуальність цієї теми полягає у тому, що новий рівень науково-технічного розвитку викликав посилення інноваційної активності господарюючих суб'єктів. Підприємства, що впроваджують інновації, мають більш високий рівень обсягів виробництва та доходів, а їх інноваційна діяльність пов'язана з трансформацією результатів науково-технічної діяльності в новий чи вдосконалений продукт.  Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво, що повинно стати найважливішим фактором виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту [1]. В умовах глибокої економічної кризи проблема забезпеченняефективного функціонування підприємств набуває особливого значення і для України. Так,узагальнюючи досвід розвинених країн світу, ми дійшли dвисновку, що запорукоюекономічного зростання як окремого підприємства, так і економіки країни вцілому, є розвиток та стимулювання інноваційної діяльності. Саме з розвитком інноваційної діяльності пов’язуютьподолання кризового стану вітчизняної економіки, зростання обсягів виробництва, вихід на нові ринки, адаптацію підприємства до ринкового середовища [4].

Як свідчить досвід розвинених країн, життєздатність національних економік насамперед визначається масштабами та якістю впровадження нових ідей, нових технологій, нових управлінських систем, нових продуктів, які є результатом розвитку науки та інноваційної діяльності. Коли відсутні важливі інноваційні зміни, економіка скочується до стагнації. Саме цей факт підкреслює відомий європейський маркетолог, професор Ж.Ж.Ламбен, що зазначає, що світова економіка нині переживає уповільнення розвитку, вихід з якого може забезпечити нова хвиля нововведень, спроможних дати довгостроковий стимул наступному періоду зростання. Тому головними  проблемами сучасної ідеології управління є питання інноваційної діяльності підприємств (бізнес-одиниць) та інноваційної орієнтації економіки країни [5].

Слід зазначити, що серед країн Європейського Союзу мінімальні показники інноваційної активності мають Португалія – 26 % та Греція – 29 %, але навіть вони у два рази вищі, ніж в Україні. У порівнянні з країнами-лідерами, такими як Австрія (67% ), Німеччина (69%), Данія (71% ) та Ірландія (74%) розрив з Україною ще більший і складає 3-4 рази. Одне із системних завдань державного управління - це управління розвитком економіки. Щоб організувати цю управлінську діяльність на необхідному рівні ефективності, необхідно в першу чергу визначити поняття  «розвиток економіки». На нашу думку, найбільш вдале визначення цього поняття дав О.Шолохов : розвиток економіки - це збільшення стійкості економічної системи країни до впливу світових економічних криз і до коливання цін на основні види сировини. [6] Не вдаючись в подробиці складних розрахунків ,слід зазначити ,що існують так звані індикатори економічного розвитку країни (рис.1):

Індикатори економічного розвитку країни

Рис.1. Індикатори економічного розвитку країни

У широкому розумінні інновації розглядаються як прибуткове використання ідей, винаходів у вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних.Інновації в економіці - це освоєння нових технологій виробництва товарів і послуг, що забезпечують вихід на нові ринки збуту і значимий ,в масштабах підприємства чи галузі, приріст доходів. Наведемо простий приклад : інновацією може вважатися освоєння технології, якої до цих пір не було в галузі економіки, але яка успішно впроваджена у галузях-конкурентів інших країн. Зазвичай таку інновацію називають «трансфертом технологій». Зазначимо,що немає нічого осудного в запозиченні досвіду зарубіжних країн задля досягнення власного успіху – головне цей досвід правильно використати. З вищеописаних понять формуємо третє  - інноваційна економіка або інноваційний тип економіки. Інноваційна економіка - це економіка, сприйнятлива до інновацій.Якщо ще донедавна впровадження інновацій було крайнім заходом у жорстокій конкуренції на ринку, то тепер вони стали необхідністю функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах. Інновація веде не лише до зниження собівартості, ціни та зростання прибутку, але й до створення нових потреб, покращення  іміджу, до відкриття і освоєння  нових ринків збуту [1].

Значення інноваційної діяльності підприємств надзвичайно велике.Необхідність постійної інноваційної діяльності викликана скороченням життєвого циклу товарів, послуг та інших продуктів, що відбувається внаслідок посилення конкуренції, підвищення швидкості звикання споживачів до новинок, вдосконалення систем масової комунікації, стрімкого розвитку науки  й зміни технологій. Для подальшого прогресу  підприємство має досліджувати виникнення нових потреб і можливостей їх задоволення. Розвиток інноваційної діяльності повинен стати ключовим моментом бізнес-стратегії кожного окремого підприємства. Перший крок - аналізосновних факторів успіху підприємства (сильні та слабкі сторони діяльності, інноваційні шляхи розвитку з урахуванням цих факторів),а також  посилена увага до інтегрованого підходу до діяльності (рис.2).

Інтегрований підхід до інноваційної діяльності

Рис.2. Інтегрований підхід до інноваційної діяльності

Отже, одним із найважливіших показників, що характеризують економічний розвиток підприємства, є достатній рівень його інноваційного потенціалу, що пояснюється такими основними причинами. По-перше, виробнича функція змінюється в результаті зміни розмірів капіталу, що його використовують у виробництві продукції за рахунок збільшення розмірів основних засобів, що мають більшу наукоємність і пов’язану з нею велику капіталоємність. По-друге, виробнича функція змінюється в результаті впровадження нових технологій, матеріалів, видів продукції, що дають можливість збільшити розміри випуску продукції без істотного збільшення витрат основних ресурсів. Отже, зростання продуктивності праці у вигляді одержання великих обсягів виробництва за відносної економії живої праці збільшує масу споживчої вартості [5].

Основні джерела формування  інноваційної діяльності  підприємства

Рис.3. Основні джерела формування  інноваційної діяльності  підприємства

Для України як держави з перехідною економікою тільки інноваційна стратегія може визначати шлях соціально-економічних перетворень. Інноваційні механізми економічного розвитку повинні використовувати  науково–технічний потенціал і базуватися на відповідній інфраструктурі. Роль інновацій у сучасній економіці надзвичайно швидко зросла, тому необхідно враховувати,що система це складна і послідовна річ.(рис.4).І лише  при такому підході (рис.4) термін "система інноваційного розвитку" отримує плоть і кров, оскільки ті персони, які залучаються до процесу розробки правил, законів і процедур, по суті і є «населенням» цієї самої системи.  І саме ці персони, власне кажучи, і будуть тим "штабом", який зможе організувати впровадження нової системи правил і нового законодавства.

Система інноваційного розвитку країни

Рис.4. Система інноваційного розвитку країни

Висновок.

   Позитивний вплив впровадження інновацій на рівень конкурентоспроможності економіки країни проявляється в зростанні продуктивності праці та доданої вартості, структурному оновленні економіки, збільшенні питомої ваги високотехнологічних, наукоємних галузей у структурі виробництва та експорту, підвищенні якості продукції, і, як наслідок, - в розширенні ринків збуту. Досить актуальними для України як на науковому рівні, так і на прикладному, є проблеми формування ефективного механізму державної підтримки інноваційної діяльності, диверсифікації джерел фінансування наукових досліджень, розбудови сучасної інноваційної інфраструктури, забезпечення системності та ефективності інноваційних процесів. Отже, інноваційна діяльність – це безумовно творча робота і вимагає багато зусиль і терпіння. Діяльність по орієнтуванню країни на інноваційний тип економіки задля майбутнього добробуту нації і бізнесового успіху кожного окремого підприємця – повинна стати першочерговою метою небайдужих громадян. Лише ті підприємства, котрі в своєму внутрішньому потенціалі будуть мати нові ідеї і впроваджуватимуть їх у виробництво, матимуть реальні шанси на завоювання ринку та підвищення конкурентноспроможності своєї продукції. На сьогодні інноваційна діяльність – невід’ємна частина ефективного функціонування підприємств. Вона сприяє економічному зростанню, а інновації  є результативною характеристикою добробуту країни в цілому.

  Література:

  1. Антонюк Л.Л., Поручик А.М., СавчукВ.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
  2. Бутенко А. І., Лазарева Є. В. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи іформи / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарева // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2. – С.14-19.
  3. Закон України "Про інноваційну діяльність", затверджений постановою Верховної Ради України № 40-IV від 04.07.2002.
  4. Кирич Н. Б. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економікирегіонів України / Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. // Вісник економічної науки України.– 2009. - №1 (15). – С. 23-25
  5. Кочетков Г.Б. Национальная инновационная способность США: опыт формирования в 1980-2000 гг.// США-Канада (Экономика, политика, культура)-2001. - №5. – с.90-110.
  6. http://www.shokhov.com/2010/03/05/innovation-innovative-economics/

 

0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.