facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Автор Доклада: 
Небога М.М.
Награда: 
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

УДК 658.014.656.2

 

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

 

Небога М.М., аспірант

Державний економіко-технологічний університет транспорту

 

У статті розроблено механізм підвищення інвестиційної привабливості корпоративних підприємств транспорту за допомогою впливу на розрахункову вартість акцій.
Ключові слова:
корпоративне управління, дивіденди, акції, інвестиції.

The article proposes a mechanism to improve investment attractiveness of the transport industry through its estimated value of the shares.
Key words:
corporate governance, dividends, shares, investments.

 

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність України в світовому економічному просторі визначається ефективним функціонуванням промислового та транспортного сектору економіки. Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки України, а також фактором реалізації геостратегічного потенціалу країни, фактором зростання її ролі у міжнародному поділі праці та торговельно-економічній інтеграції.

Стабільне та ефективне функціонування транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення. Динаміка основних показників роботи транспортної системи України в цілому відповідає загальним економічним тенденціям [1].

Одними з основних проблем, згідно Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспортні послуги є:

 • недостатнє оновлення основних фондів всіх видів транспорту і дорожнього господарства, невідповідність їх технічного рівня перспективним вимогам;

 • недостатня ефективність фінансово-економічних механізмів, що стимулюють надання інвестицій на розвиток транспорту [2].

Характеристика структури рухомого складу за видами транспорту дозволяє зробити висновок про те, що жоден із видів транспорту не відповідає сучасним вимогам. Так, незадовільним залишається стан рухомого складу залізничного транспорту, рівень спрацювання рухомого складу якого становить 79,9%.

Все це визначає необхідність здійснення комплексу заходів і в першу чергу по залученню інвестицій і забезпечення розширеного відтворення. Інвестиційна діяльність формується виходячи з можливостей, зокрема:

 • повного самофінансування за рахунок власних коштів;

 • залучення приватного капіталу і кредитів фінансових організацій.

Необхідно надавати перевагу таким джерелам інвестування як випуск цінних паперів для розвитку і будівництва транспортних об’єктів з високою ефективністю, придбання акцій підприємств транспортного машинобудування, участь підприємств транспорту в різних фінансово-промислових групах тощо.

Вирішення проблем транспорту шляхом залучення приватного капіталу і кредитів вітчизняних та іноземних фінансових організацій можливе лише при зацікавленості інвесторів у підприємствах. Однією з таких умов є інвестиційна привабливість об’єктів інвестування.

Проте, щоб підприємство було інвестиційно привабливим, воно перш за все повинно мати корпоративну форму власності, стабільне зростання показників діяльності та високий рівень корпоративного управління, що виражається, зокрема, через вартість акцій, динаміку її зростання.

Стабільне зростання вартості акцій є тим інструментом, за допомогою якого можна отримати додаткові інвестиції шляхом залучення кредитів, додаткової емісії акцій та ін. Також, при стабільному зростанні вартості акцій інвестор може спрогнозувати отриманий у майбутньому дохід від вкладених коштів. Тому важливим є розробка механізмів, що визначають вплив на вартість акцій.

Відповідно до Державної програми реформування залізничного транспорту на 2009-2015 роки на її третьому етапі (2013-2015 роки) передбачається вивести зі складу залізниць підрозділи, що належать до конкурентного сектору галузі; утворити приватні компанії з власним парком вантажних і пасажирських вагонів та моторвагонного рухомого складу [3].

Для того, щоб спрогнозувати попит серед інвесторів на новостворенні підприємства залізничного транспорту, необхідно вивчити результати діяльності тих залізничних підприємств, що уже мають корпоративну форму власності.

Розробка інтегральних показників для визначення інвестиційної привабливості підприємств транспортної галузі, зокрема підприємств залізничного транспорту, є актуальною темою дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених частин загальної проблеми. Проблеми транспортного комплексу знаходять в центрі уваги таких науковців: Ейтутіса Г., Кірпи Г., Пшінька О., Сича Є. М., Цветова Ю. М., теоретичні та практичні аспекти інвестування знайшли відображення в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних економістів: О. Амоша, Г. Г. Бірман, І. Бланк, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда, Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О. Носова, А. Пересада, У. Шарп та ін. [4].

Проте, недостатньо дослідженим залишається питання ефективності діяльності транспортних підприємств, що створені на базі державних та пройшли процедуру корпоратизації та приватизації, їх інвестиційної привабливості та стану корпоративного управління.

Метою роботи є розробка інтегрованих показників для визначення інвестиційної привабливості та рівня корпоративного управління транспортних підприємств, зокрема підприємств залізничного транспорту.

Результати дослідження. Для вирішення проблеми оновлення основних фондів, знаходження ефективних механізмів для залучення інвестицій транспортні підприємства повинні бути інвестиційно привабливим для потенційного інвестора.

Інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна характеристика підприємств з позиції перспектив розвитку, обсягу і можливостей збуту продукції, ефективності використання активів і їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. Тобто її можна охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових коштів [5].

Одними із факторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств виділяють:

 • вартість основних фондів, коефіцієнт зношення;

 • статутний фонд, власники підприємства, номінал та ринкова ціна акцій;

 • обсяг прибутку та його використання за звітний період;

 • фінансова стійкість підприємства;

 • прибутковість (рентабельність) діяльності;

 • структура активів і капіталу [6].

Частина із вище перелічених факторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств може використовуватися в різних методиках оцінки якості корпоративного управління, які мають різний рівень застосування та визнання у світі. Як приклад, при оцінюванні інвестиційної привабливості та рівня корпоративного управління М. Гібсон застосовував регресійні залежності показників діяльності підприємств (обсяг доходу, прибуток, заборгованість тощо).

Тому для оцінки інвестиційної привабливості та рівня корпоративного управління окремих транспортних підприємств проведено аналіз їх фінансової-господарської діяльності.

Для дослідження використано річні фінансові звітності підприємств за 2003-2008 роки, що опубліковані на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [7].

Загальна вибірка складає 22 підприємства у вигляді ЗАТ та ВАТ.

Дані підприємства створені на базі державних підприємств шляхом корпоратизації та приватизації. Тому результати дослідження є актуальними і для тих підприємств, які перебувають в державній власності, але плануються до приватизації у майбутньому, зокрема підприємства залізничного транспорту.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності використовуались показники, які так чи інакше вказують на виробничі, фінансові можливості підприємств та виконання зобов'язань перед акціонерними, зокрема розмір власного та статутного капіталу, отриманий операційний та чистий прибуток, отриманий прибуток на одну акцію, варітсть основних засобів, виплата дивідендів.

З метою визначення об’єктивних і суб’єктивних причин збитковості, забезпечення єдності підходів при оцінці фінансово-господарського стану та ефективності управління транспортних підприємств використано Методику аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, затверджену Міністерством фінансів України [8]. Результати дослідження наведені на рис.1, 2.

Обґрунтуванням обраного періоду для аналізу є те, що в період 2003-2008 роки більшість підприємств працювали в стабільних умовах і фінансова криза вплинула на господарську діяльність лише частково у кінці 2008 року, в той час як протягом усього 2009 ріку підприємства перебували у скрутному фінансовому становищі.

Згідно з аналізом фінансово-господарської діяльності транспортних підприємств найбільш прибутковими були 2004 та 2007 роки, в які отримано відповідно 608 053,0 тис. грн. та 1 009 459,7 тис. грн. чистого прибутку. Для підприємств залізничного транспорту спостерігається динаміка зростання прибутковості протягом 2007-2008 років (табл.1, 2).

Основна частина із загального отриманого чистого прибутку припадає на ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ВАТ «Укррічфлот», ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», ВАТ «Київський річковий порт», ХК «АвтоКрАЗ» у формі ВАТ та ВАТ «Дніпровагонмаш», в той час більша частина транспортних підприємств має порівняно невисоку прибутковість своєї діяльності, або узагалі є збитковими.

Таблиця 1 Зведені показники діяльності транспортних підприємств

Роки

Статутний капітал, млрд., грн.

Темп зростання статутного капіталу, %

Чистий прибуток, тис. грн.

Виплачені дивіденди, тис. грн.

Темп зростання виплачених дивідендів, %

Дивіденди до чистого прибутку, %

2003

0,4421

0,0

84218

3813,11

0,0

4,5277

2004

1,3937

315,25

608053

4636,0

121,58

0,7624

2005

1,3964

100,20

287394,8

10279,7

221,74

3,5769

2006

1,4826

106,17

311126,8

2130,98

20,73

0,6849

2007

1,5234

102,75

1009459,7

6136,91

287,99

0,6079

2008

1,5947

104,68

140120,0

16705,48

272,21

11,9223

 

Таблиця 2 Зведені показники діяльності підприємств залізничного транспорту

Роки

Статутний капітал, млрд., грн.

Темп зростання статутного капіталу, %

Чистий прибуток, тис. грн.

Виплачені дивіденди, тис. грн.

Темп зростання виплачених дивідендів, %

Дивіденди до чистого прибутку, %

2003

0,1644

0,00

76183,20

62,34

0,00

0,0818

2004

0,1719

104,55

-21414,70

135,08

216,67

-0,6308

2005

0,1719

100,00

145675,90

10279,70

7610,28

7,0566

2006

0,2563

149,07

123636,90

1 700,57

16,54

1,3755

2007

0,2683

104,68

350571,10

1180,87

69,44

0,3368

2008

0,3343

124,61

514163,00

10431,49

883,37

2,0288

За результатами дослідження встановлено, що в середньому лише 3,68% отриманого чистого прибутку йде на виплату дивідендів, і в збільшенні власного капіталу чистий прибуток займає в середньому лише 37%. Для підприємств залізничного транспорту дані показники є 1,71% та 34% відповідно.

Відповідно інвестування частини прибутків транспортних компаній в модернізацію та технічне оснащення основних засобів є незначним, що підтверджується коефіцієнтом зносу основних засобів для транспортних підприємств – 23-31%, а для залізничних підприємств – 39-46%.

Також низьким є коефіцієнт рентабельності активів та коефіцієнт рентабельності власного капіталу, які складають для транспортних підприємств галузі від -4% до 4%, а для підприємств залізничного транспорту -1% до 4%.

Спостерігається також зменшення в порівнянні з початком аналізуємого періоду коефіцієнту рентабельності діяльності, який для галузі загалом складав у 2008 році +3,4%, а на кінець 2008 року уже складав - 9%.

Динаміка зростання власного капіталу загалом по підприємствам різних видів транспорту співпадає з динамікою отриманого чистого прибутку (максимальний рівень якого був у 2004 та 2007 роках), також однаковою є динаміка зростання власного та статутного капіталів.

Показник отриманого чистого прибутку на одну акцію у підприємств залізничного транспорту є вищим ніж даний показник по транспортним підприємствам загалом. Проте такий показник забезпечується за рахунок діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш», ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», в той час як більшість підприємств залізничного транспорту мають невисокі показники отриманого чистого прибутку, або взагалі є збитковими (рис.5,6).

Із загальної вибірки транспортних підприємств виплата дивідендів регулярно відбувається лише у ВАТ «Маріупольський промисловий залізничний транспорт» ВАТ «Укррічфлот» ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ВАТ «Київський річковий порт».

Таким чином, найбільш привабливими підприємствами для інвестування, з огляду на отриманий прибуток на одну акцію та регулярність виплати дивідендів, є підприємства залізничного транспорту ВАТ «Дніпровагонмаш», ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», ВАТ «Маріупольський промисловий залізничний транспорт» та підприємства водного транспорту – ВАТ «Укррічфлот» та ВАТ «Київський річковий порт».

Одним з елементів, що вливає на рівень корпоративного управління через ціну акції, є статутний капітал. Номінальний статутний капітал може змінюватися лише при збільшенні номінальної вартості акції або їх кількості.

, (1)

де – статутний капітал; – номінальна вартість акцій; – кількість акцій.

Проте, крім номінальної розрізняють також емісійну, балансову, ринкову вартість акцій, що відрізняються за своєю ціною. Тому слід ввести такий показник як розрахунковий статутний капітал, що змінюється під впливом результатів діяльності підприємства (за рахунок збільшення власного капіталу, отриманого чистого прибутку, розміру виплачених дивідендів).

Для визначення вартості розрахункового статутного капіталу на основі отриманих даних з фінансової звітності транспортних підприємств можна застосувати просту (парну) лінійну регресійну модель, що встановлює зв’язок між двома змінними: х та у і має вигляд:

(2) [9]

Регресійна модель (2) лінійна, оскільки зв’язок між показником і фактором лінійний. Параметри ?, ? – статистичні невідомі значення, оцінимо їх величинами a, b, тоді:

(3)

є оцінкою моделі

Відповідно:

, (4)

де - розрахунковий статутний капітал; a, b – невідомі параметри; х – відсоток виплачених дивідендів до отриманого чистого прибутку.

За допомогою методу найменших квадратів мінімізуєм суму квадратів помилок, система матиме вигляд

(5)

Використовуючи формули Крамера знайдемо a:

(6)

з першого рівняння системи (5) виразимо b:

, (7)

де y – номінальний статутний капітал, млрд. грн.; п – кількість років.

Використовуючи показники фінансової звітності транспортних підприємств розрахуємо невідомі параметри «a», «b».

(8)

(9)

Таким чином, із вищенаведених розрахунків слідує, що номінальний статутний капітал дорівнює розрахунковому при сплаті в середньому 3,68% дивідендів від отриманого чистого прибутку. При збільшенні відсотку виплати дивідендів збільшуватиметься і розрахунковий статутний капітал.

Використовуючи даний алгоритм розрахуємо показник розрахункового статутного капіталу для підприємств залізничного транспорту.

Використовуючи показники фінансової звітності підприємств залізничного транспорту елементами рівняння будуть:

(10)

(11)

Критерій адекватності для підприємств залізничного транспорту є кращим ніж критерій адекватності для транспортних підприємств загалом.

Із вищенаведених розрахунків слідує, що номінальний статутний капітал підприємств залізничного транспорту дорівнює розрахунковому при сплаті в середньому 1,71% дивідендів, що менше ніж аналогічний показник загалом по транспортним підприємствам 3,86% (табл.3).

Таблиця 3 Розрахунковий статутний капітал при 1,71% виплати дивідендів

Роки

Номінальний статутний капітал, млрд. грн.(Y)

Чистий прибуток, тис. грн.

% виплачених дивідендів

Виплачені дивіденди, тис. грн..

Розрахунковий статутний капітал, млрд. грн..

2003

0,1644

76183,2

0,0818

62,34

0,0121

2004

0,1719

-21414,7

-0,6308

135,08

-0,0825

2005

0,1719

145675,9

7,0566

10279,70

0,9374

2006

0,2563

123636,9

1,3755

1700,57

0,1837

2007

0,2683

350571,1

0,3368

1180,87

0,0459

2008

0,3343

514163,0

2,0288

10431,49

0,2704

Разом

1,3670

1188815,4

10,2487

23790,05

1,3670

Середнє

0,2278

198135,9

1,7081

3965,01

0,2278

 

Використовуючи отримані дані (a, b) можна спрогнозувати розмір розрахункового статутного капіталу підприємств залізничного транспорту при сплаті дивідендів у розмірі 2%-4% від отриманого чистого прибутку та суми виплачених дивідендів (табл.4).

Таблиця 4 Розрахунковий статутний капітал при 2-4% виплати дивідендів

Роки

% виплачених дивідендів

Виплачені дивіденди, тис. грн.

Розрахунковий статут. капітал, млрд. грн.

% виплачених дивідендів

Виплачені дивіденди, тис. грн..

Розрахунковий статут. капітал, млрд. грн..

2003

2

1523,66

0,2666

4

3047,328

0,5319

2004

2

-428,29

0,2666

4

-856,588

0,5319

2005

2

2913,52

0,2666

4

5827,036

0,5319

2006

2

2472,74

0,2666

4

4945,476

0,5319

2007

2

7011,42

0,2666

4

14022,844

0,5319

2008

2

10283,26

0,2666

4

20566,52

0,5319

Разом

12

23776,31

1,5996

24

47552,62

3,19

Середнє

2

3962,72

0,2666

4

7925,44

0,53

 

В результаті при виплаті дивідендів у розмірі 2% від чистого прибутку розмір розрахункового капіталу збільшується на 17,01%, при 3% – на 75,21%, при 4% – на 233,46% (рис.7, 8). Таким чином, при зростанні суми виплачених дивідендів відбувається зростання розрахункового капіталу і разом з ним (при незмінній кількості акцій) – зростання розрахункової вартості акцій.

Дана методика дає можливість спрогнозувати наскільки потрібно збільшити виплату дивідендів, щоб отримати необхідний рівень розрахункового статутного капіталу та вартості акції.

Це дасть можливість інвестору визначитися з інвестиційною привабливістю та рівнем корпоративного управління того чи іншого корпоративного підприємства, які розраховуються за допомогою показника регресійної залежності вартості акцій і розрахункового статутного капіталу від суми виплачених дивідендів.

Висновки. У статті проведено дослідження фінансово-господарської діяльності транспортних підприємств та визначено методи впливу на фактори, що використовуються для оцінки рівня корпоративного управління та інвестиційної привабливості підприємств – статутний капітал та вартість акцій.

 

Література:

 1. Швець П.А., Ярош О.М. Розвиток транспортного комплексу України в умовах сучасних інтеграційних процесів.
 2. Дикань В. Л. Становление и развитие транспортной системы путем создания торгово-транспортной сети «DOOR-TO-DOOR» / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2007. - № 18. – С. 68 - 70.
 3. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 4. Управління інвестиціями на підприємстві /Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М. та ін. – К.: Лібра, 2004. – С.368.
 5. Економетрія: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі Творонович В.І., Пилипенко О.В., Чигринець О.А. – К.: Вид-во КУЕТТ, 2006. – 87 с.
0
Ваша оценка: Нет

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.