facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Форня Юлиана Васильевна (Молдова)

Фото эксперта: 

Доктор психологических наук, доцент

Место работы: Институт Уголовного Права и Прикладной Криминологии, Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану.

Сфера интересов: Проблемы медицинской психологии и педагогики; психология личности; психология и педагогика высшего образования, квалитология и квалиметрия высшего образования и педагогическая имиджелогия.

Почетные звания, премии и награды: 

 • - Диплом за выдающиеся достижения в преподавательской и научной деятельности в ГУМФ им. Н. Тестемицану (2005; 2009; 2012).
 • - Диплом Совершенства 2 степени, медаль 2 призера (Абсолютно первенство - Педагогические науки, МАНВО, 23.10.2013).
 • - Диплом Афины 3 степени, медаль 3 призера (Альфа-первенство - Педагогические науки, МАНВО, 23.10.2013).

Научные работы: диссертационное исследование  "Имидж личности преподавателя медицинского ВУЗА", Кишинёв, 2010.

Форня Юлиана Васильевна является автором более 100 научных работ (научного, дидактического и методологического характера) по проблемам психологии, педагогики, педагогической имиджелогии, квалитологии и медицины. Читает лекции по психологии и педагогики высшего образования; общей, медицинской и социальной психологии; психологии менеджмента. Ведёт курсы квалификации по психологии и педагогике высшего образования (с 1998 г.), где были внедрены тренинги личностного развития и развития имиджа личности преподавателей медицинского ВУЗа.

Наиболее значимые публикации:

 1. Fornea Iu., Eţco C.Mic dicţionar de termeni psihopedagogici. Chişinău: CEP “Medicina”, 2002, 122 p.
 2. Eţco C., Fornea Iu. Practicum la Psihologia Generală. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic “Medicina”, 2003, 391 p.
 3. Fornea Iu. Mic dicţionar de termeni psihomanageriali (p. 800-819). În: Eţco C. Management în Sistemul de Sănătate, Chişinău: Epigraf  S.R.L., 2006, 864 p.
 4. Fornea Iu. Reprezentarea socială a profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical. În: Revista „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină”, Nr. 4 (19), Chişinău: Epigraf S.R.L., 2007, p. 46-50.
 5. Eţco C., Fornea Iu., ş.a. Psihologia generală. Suport de curs. Chişinău: Centrul Editorial - Poligrafic Medicina. 2007. 380 p.
 6. Fornea Iu. Percepţia socială a profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Ştiinţe Medicale”, nr. 2 (16), Chişinău, 2008, p. 254-258.
 7. Eţco C., Fornea Iu. Monitorizarea eficientă a calităţii procesului de instruire în instituţia de învăţământ superior medical. The Effective monitoring of qualify ed educational process in the Medical University. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Medicale a AŞM. Revistă ştiinţifico-practică, Nr. 4/(23), 2009, p. 161-165.
 8. Eţco C., Fornea Iu. Perspective manageriale de integrare în Spaţiul Învăţământului Superior European. În: Analele ştiinţifice: Zilele Universităţii, 21-23 octombrie, 2009, Ed. a 10-a [în 5 vol.]: USMF „N. Testemiţanu”, Vol. 1, Chişinău, 2009, p. 13-17.
 9. Форня Ю. Личностный имидж преподавателя медицинского ВУЗА. В: Вопросы теоретической и практической медицины. Материалы 75-й Юбилейной Респ. научной конференции студентов и молодых ученых. Уфа: Изд.-во ГОУ ВПО «Башкирский Гос. Мед. Унив. Росздрава», 22-23 апреля, 2010. Том 2. 253 с. (с. 166-168).
 10. Fornea Iu. Program psihologic formativ de optimizare a imaginii cadrului didactic universitar (CDU). În: Psihologie, Pedagogie specială, Asistenţă socială. Nr. 1 (18) a Facult. de Psihologie şi Psihopedagogie specială a UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2010, p. 96-100.
 11. Fornea Iu. Exigenţe psihologice şi sociale în exercitarea funcţiei de profesor universitar (articol). În: Analele ştiinţifice: Zilele Universităţii, consacrate celor 65 ani ai Învăţământului Superior Medical din RM, 13-15 octombrie, 2010, Ed. a XI-a, vol. 2 [în 5 vol.]: USMF „N. Testemiţanu”, Chişinău, 2010, p. 216-223.
 12. Fornea Iu., Eţco C. Orientarea studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu” spre dimensiunile şi valorile educaţionale europene. În: The material of Conference European Neighbourhood Policy and eastern partnership: achievements, obstacles and perspectives. Academy of Economic Studies of  Moldova), ASEM, Chişinău, din 5-7 mai, 2011, p. 484-489.
 13. Форня Ю. Современные исследования по вопросам педагогического имиджа преподавателя высшего медицинского образования. В: «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине». 26-28 октября 2011 г., Санкт-Петербург, Россия.
 14. Fornea Iu. Cercetări actuale privind imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical. În: Revista ştiinţifico-practică „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină” Nr. 3 (38), Chişinău: Epigraf S.R.L., 2011, p. 74-78.
 15. Eцко К., Форня Ю. В. Современные концепции развития педагогической компетентности преподавателей медицинского ВУЗа. In: “Modern trends of scientific thought development”. Materials digest of the XXIII International Scientific and Practical Conference and the I stage of Research Analytics Championship in medical sciences, pharmaceutical sciences and Earth sciences and the II stage of the Research Analytics Championship in the chemical sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint. London: IASHE, 2012, p. 92-95.
 16. Форня Ю. Основные детерминанты психического здоровья студентов медицинского ВУЗа. In: “Problems of modern philology, pedagogigs and psychology” Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics philological sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, IASHE, 2012. 212 p., p. 192-195.
 17. ФорняЮ. Педагогическая акмеология в контексте высшего медицинского образования. In: “Problems of modern philology, pedagogics and psychology”. Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics philological sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, IASHE, 2012. 212 p., p. 74-77.
 18. Форня Ю. Внедрение качественных стратегий в педагогической квалификации преподавателей медицинского ВУЗа. In: Materials digest of the XXXI International Scientific and Practical Conference and the III stage of Research Analytics Championship in research analytics in pedagogical and psychological sciences, the II stage of Research Analytics Championship in research analytics in philological sciences “Ways of sоlving crisis phenomena in pedagogics, psychology and linguistics”, Т. Morgan (Chairman), London: IASHE, 2012. 214 p., p. 70-73.
 19. Eţco C., Cerniţanu M., Fornea Iu., ş.a. Psihologie medicală. Suport de curs. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic „Medicina”, 2013. 270 p.
 20. Форня Ю. Исследование психического и социального здоровья студентов стоматологического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану. In: Materials digest of the XLVII International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in psychological sciences. “The person in conditions of the interpersonal relationships intensification”. Т. Morgan (Chairman). London: IASHE, 2013, p. 11-14.
 21. Ецко К. П., Форня Ю. В., Морошану М. И. Сравнительный анализ скорой медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования. In: Materials digest of the LVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in medicine and pharmaceutics. „Modern methodology of health care and psychosomatic development of a man”. London: IASHE, 2013, p. 37-40.
 22. Eţco C.,Fornea Iu. Sociologia medicinei. Perspective de dezvoltare în contextul Învăţământului Superior Medical. În: Materialele Congresului specialiştilor din domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar din RM. MS, AŞM, Asociaţia „Economie, Management şi Psihologie în medicină”, din 25-26 octombrie, Chişinău, Revista ştiinţifico-practică Nr. 3 (48) 2013, 252 p., p. 174-177.
 23. Форня Ю. Современные стратегии развития имиджа личности преподавателя медицинского ВУЗа. In: Materials digest of the LIX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in psychological sciences. ”Biosocial characteristics of the modern human psychology”. International Academy of Science and Higher Education; Org. Committee: Т. Morgan (Chairman). London: IASHE, 2013, p. 24-27.
 24. Fornea Iu. Mecanismele de coping utilizate de studenţii Facultăţii de Farmacie a USMF Nicolae Testemiţanu. În: Materialele Congresului specialiştilor din domeniul Sănătăţii Publice şi Managementului Sanitar din RM. MS, AŞM, Asociaţia „Economie, Management şi Psihologie în medicină”, din 25-26 octombrie, Chişinău, Revista ştiinţifico-practică Nr. 3 (48) 2013, 252 p., p. 177-180.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.