facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ГУБИ ТА ПОРОЖНИНИ РОТУ

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ГУБИ ТА ПОРОЖНИНИ РОТУ
Владимир Ковальчук, врач-онколог

Житомирский областной онкологический диспансер, Украина

Участник конференции

Робота присвячена комплексному лікуванню однієї із найстрашніших смертельних хвороб сучасності – раку. Підтверджена науково обґрунтована тактика комбінованого лікування новоутворень губи та порожнини рота у Житомирському онкологічному диспансері – зоні Чорнобильської біди. Особливе значення має застосування поряд із методами сучасної онкології також перспективної системи духовного і фізичного оздоровлення доктора А.І. Потопальського і запропонованого ним фітохімічного препарату амітозину.

Ключові слова: рак, лікування, комплекс, регіональна хіміотерапія, опромінення, протипухлинний препарат амітозин доктора А.І. Потопальського

The article is devoted to the complex treatment of one of the most terrible fatal diseases of our time - cancer. The scientifically grounded tactics of combined treatment of lip and oral cavity tumors in Zhytomyr oncologic dispensary - the zone of the Chernobyl disaster - has been confirmed. Of particular importance is the application, along with the methods of modern oncology, of a promising system of spiritual and physical health improvement of Dr. A.I. Potopalsky and his phytochemical preparation - amitozyn.

Keywords: cancer, treatment, complex, regional chemotherapy, irradiation, antitumor preparation amitozyn of Dr. A.I. Potopalsky

 

У наш час злоякісні пухлини губи та ротової порожнини посідають одне з провідих місць серед пухлин. Тому ми приділяємо   значну увагу їх лікуванню та профілактиці. У зв’язку з анатомічною особливістю, швидким метастазуванням, високим рівнем інвалідизації, а також швидким розповсюдженням захворювання і смертністю хворих усього світу ця проблема привертає велику увагу.

Важливо також відмітити , що більше 60% хворих  звертаються за допомогою до лікаря-фахівця в III-IV стадії захворювання

Через 30 років після Чорнобильської катастрофи спостерігається значний ріст захворюваності на рак губи та ротової порожнини. Найвищий рівень захворюваності у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

Методом вибору при лікуванні злоякісних новоутворень губи та ротової порожнини є комбінована регіонарна поліхіміотерапія (Gan To Koyaku, 1999), про що свідчать і багаторічні наші спостереження.

У Житомирському обласному онкологічному диспансері з 2000 року  проведено лікування 240 хворим із злоякісними новоутвореннями губи, порожнини рота (Табл. 1).

 

Таблиця 1. 

Розподіл хворих по віку, статі і місцю проживання

Число хворих

Вік хворих

стать

місце проживання

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

Старші 70

ч

ж

село

місто

240

26

34

40

76

38

26

226

14

148

92

 

 Використовували нові розробки по комплексному лікуванню онкохворих.  Проводилась регіонарна поліхіміотерапія в різних комбінаціях і дозах хіміопрепаратів (метотрексат, блеоміцин, 5-ФУ, цисплатин) із застосуванням одночасно  променевої терапії (СОД 40-60 Гр.), при необхідності з наступним оперативним лікуванням. При проведенні опромінення пухлини і зони метастазування використовували декілька полів опромінення з метою уникнення післяпроменевих ускладнень, а також більш швидким розсмоктуванням пухлини.

Таблиця 2.

Дози регіонарної поліхіміотерапії

Назва хіміопрепарата

Разова доза

Курсова  доза

Інтервал  введення

5-фторурацил

500 мг

5 г

щодня

Метотрексат

25 мг

150 мг

ч/день

Блеоміцин

15 мг

150 мг

ч/день

Цисплатин

10 мг

100 мг

ч/день

 

Всього проведено 240 операцій з катетеризацією артеріальних судин для проведення регіонарної хіміотерапії. Особливість оперативних втручань при пухлинах мигдалика – перев'язка зовнішньої сонної артерії на боці ураження, вище відгалудження верхньо-щитовидної артерії з катетеризацією зовнішньої артерії через скроневу. При повному ураженні пухлиною верхньої і нижньої губи проводили двобічну катетеризацію лицевих артерій. При ураженні пухлиною дна порожнини роту і кореня язика проводили двобічну катетеризацію язикових артерій.

Через 3 тижні проводили комбіноване лікування з застосуванням регіонарної поліхіміотерапії в поєднанні з телегаматерапією. Повторні курси регіонарної ПХТ проводили до повного розсмоктування пухлини (за схемою Табл. 2). У частини хворих з неоперабельними пухлинами після проведення комбінованого лікування була змога провести оперативне лікування. В деяких випадках доза хіміопрепаратів підбиралась індивідуально для кожного хворого, враховуючи вік, супутню патологію. У хворих при наявності залишків новоутворення проводилось оперативне лікування.

                Таблиця 3.

Результати лікування хворих з злоякісними пухлинами губи та порожнини рота

Виживання хворих:

     2-х річне

76,2 ±4,2%

     5-ти річне

64,6 ±5%

     10-ти річне

58,2 ±5,2%

 Рецидив

12 +4,3%

 

У більшості хворих при агресивному виникненні метастатичних уражень, прогресування захворювання проводили лікування із застосуванням системи комплексного духовного і фізичного лікування доктора А.І. Потопальського з використанням протипухлинного, противірусного і антимікробоного препарату Амітозин. Проведено лікування Амітозином за стандартними схемами 22  хворим,  ускладнень  не  спостерігалось.  А  значна  протипухлинна  активність  Амітозину  підтвердилась  при  його  клінічному  вивченні і впливу на виживання онкохворих  з покращенням якості життя (Табл.4).

Таблиця  4.

Ефективність застосування комплексного лікування хворих раком губи і ротової порожнини з використанням препарату Амітозин

Виживання

Група  хворих

контрольна

основна

 2-х річне

52,2 ±4,2%

91,9 ±3,5%

 3-х річне

47,0 ±5,0%

70,1 ±5,0%

 5-ти річне 

40,2 ±5,2%

66,1 ±6,6%

 

ВИСНОВОК             

Внутрішньоартеріальна регіонарна поліхіміотерапія не викликає виражених загально-токсичних ускладнень. Локальні зміни, які виникають під час лікування, зворотні. Після  проведення комплексного лікування вдалося  досягти попередження рецидиву захворювання та метастазування, покращення якості  життя  хворих, а при проведенні оперативного лікування усувались косметичні дефекти. При застосуванні для лікування оригінального протипухлинного препарату доктора А.І. Потопальського – Амітозину вдалося досягти покращення якості життя та підвищити показники тривалості виживання онкохворих.

Наведені дані свідчать про перспективність широкого застосування в онкологічній практиці розробленого нами разом з колегами ефективного комплексного лікування навіть у хворих з надзвичайни поширенням злоякісних пухлин.

 

Література

  • 1.   Шалимов С.А., Кейсевич Л.В., Волченскова И.И. Механизм действия, свойства нового противоопухолевого химиопрепарата “полиплатиллэн” и возможности его применения в смежных с онкологией областях. Клинническая хирургия, -1996. 6: 28-31.
  • 2.  Потопальский А.И. (1992) Препараты чистотела в биологии и медицине. Киев: “Наукова думка”. с.3-5, 125-137.
  • 3. Гетьман Е.Е.,Процык В.С. Ближайшие и отдаленные результаты криохирургического лечения рака органов полости рта. Клинническая хирургия, -1999. -4: с.24.
  • 4. Потопальський А.І. Молекули здоров’я – у скарбниці природи // Тез.доп. І конгресу світової федерації українських фарм.товариств, Львів, 27-29 травня, -1994. -С.316-317.
  • 5. Білинський В.Т., Шпарик Я.В., Качмар Т.В. Цисплатин в комплексному лікуванні раку голови та шиї. Метод. рекомендації. Львів, -1995. 27с.
  • 6. Ковальчук В.М. Гуля Б.М. Діагностика та лікування злоякісних новоутворень шиї без первинного осередку. //Матеріали науково практичної конференції «Медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи через 15 років» м. Житомир -2001 –С.54-58.
  • 7. A. Potopalsky, O. Bolsunova, L. Zaika New methods for molecular genetic recovery of humans and environment – Saarbrücken: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2014. -123 р.
  • 8. Ковальчук В.,  Гуля Б., Потопальський А., Потопальська Ю. Використання амітозину в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень шиї. без первинного осередку// Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the International Internet Conference of the 2nd International scientific and practical forum «Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection»,  London, October 3 - 7  2016. -P.33-36
Комментарии: 7

Веденеева Елена Анатольевна

Дуже цікава, обгрунтована і позитивна стаття. Володимир Ковальчук - яскравий приклад сучасного українського онколога-новатора, який поряд з традиційними методами лікування онкохворих використовує доробки видатного українського вченого Анатолія Івановича Потопальського, зокрема протипухлинний препарат ,,Амітозин,,. Вражена представленими результатами лікування раку ротової порожнини та губи, багаторічними спостереженнями за хворими, доведеною перспективністю застосування ,,Амітозину,, в онкологічній практиці. Водночас відчуваю глибокий жаль з приводу того, що використання такого дієвого препарату , як ,,Амітозин,, не має масштабного застосування в клініках відповідного профілю, тисячі хворих свідомо позбавлені бюрократами від держави надії на виліковування та, власне, на життя. Щиро бажаю автору витримки, натхнення, та нових здобутків у такій нелегкій, але безмежно благородній справі.

Dolina Tatyana Vladimirovna

Несмотря на достижения современной медицины вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями не перестают быть актуальными. На практике зачастую даже комбинация мощных противоопухолевых и противовирусных программ зачастую остаются безрезультатными. Полученные автором результаты свидетельствуют о перспективности широкого применения в онкологической практике комплексного лечения даже у больных с чрезвычайным распространением злокачественных опухолей. Огромное спасибо автору за его работу.

Масалимов Рияз Ниязович

Уважаемый Володимир Ковальчук, спасибо Вам огромное за такую замечательную работу. В российских регионах такая же беда, в том числе в моей родной Башкирии. Несмотря на то, что Челябинской ядерной катастрофе прошло уже более 50 лет, последствия до сих пор ощущаются. Раковые заболевания, заячья губа, волчья пасть, отсутствие некоторых конечностей и прочие аномалии у детей зауральской части Республики Башкортостан до сих очень распространены. Ваши исследования на примере последствий Чернобыльской трагедии имеют неоценимое значение. Это чрезвычайно актуально. Желаю Вам дальнейших успехов и искренне хочу, чтобы в Украине и у нас, в Башкирии, не страдали бы дети, вообще, все люди!

Радухивская Людмила Любомировна

Шановний Масалимов Рияз Ниязович, перш за все висловлюю вдячність за розуміння глобальної проблеми, що так масово наступає у 21 столітті- РАК . Як активний учасник Братської Оздоровчої Громади України -"БОГУ- Радість", можу засвідчити, що кількість хворих надзвичайно велика, як в Україні так і в цілому світі, і тому ми максимально повинні підтримати А.І. Потопальського в реалізації його препарату АМІТОЗИНУ від РАКУ, оскільки кожен із нас розуміє, що "сила в руках народу", коли від держави годі чекати допомоги. Але ми повинні працювати над тим, що Міністерство охорони здоровя України, почуло слова людей хворих на рак: "Ми хочемо жити і бути щасливими". Сподіваюсь на подальшу співпрацю і від себе особисто бажаю Вам творчих здобутків, і великих перспектив. З повагою Людмила Радухівська

Василенко Виктория Ивановна

Уважаемый Владимир Николаевич, ознакомившись с вашей статьей, осознаешь насколько нелегкая и ответственная работа врача -онкохирурга. Комплексное лечение, проведенное на основе разработок А.И. Потопальского и дальнейшее оперативное вмешательство по устранению косметических дефектов новообразований губы и полости рта в Житомирском онкодиспансере является безценным практическим и научным материалом по спасению онкобольных. Очень вам благодарна за представленную возможность ознакомиться с результатами вашего труда. Желаю дальнейших побед в спасении каждой человеческой жизни. С глубоким уважением Виктория.

Василенко Елена Ивановна

Уважаемый Владимир Ковальчук! Ваша статья дает возможность сравнить эффективность использования при лечении злокачественных новообразований полости рта и губы методов официальной медицины и препарата Амитозин с комплексом духовного и физического оздоровления, разработаного д-ром А.Потопальским. Данные, приведенные Вами, свидетельствуют в пользу использования препарата Амитозин с духовным и физическим оздоровлением по методике А.Потопальского, что является несомненно ценным подтверждением еще и еще раз эффективности и препарата, и методики. Особенно ценны представленные показатели тем, что лечение проводилось в зоне Чернобыльской трагедии - Житомирском обласном онкодиспансере. С уважением, пожеланиями значительных успехов в вашем нелегком благородном труде, новых значительных достижений и крепкого здоровья на многие и благие годы. Елена

Радухивская Людмила Любомировна

Приємно, що лікар-онколог Володимир Ковальчук особисто бере участь у даній науковій конференції і наводить дані про ефективність лікування раку ротової порожнини та губи. Тема і праця дуже актуальні в наш час. Від держави підтримки годі чекати, скоріше навпаки, на жаль. Але маємо робити справу кожен на своєму місці. Варто шукати фінансової підтримки від приватних осіб і не втрачати віри, що такі люди знайдуться. Всім науковцям та практикам многая літа, а нам - більше думати про своє духовне та фізичне здоров'я і прикладати максимум зусиль для того, щоб результати конференції принесли добрі плоди, як для визнання української науки в Україні, так і за її междами.
Комментарии: 7

Веденеева Елена Анатольевна

Дуже цікава, обгрунтована і позитивна стаття. Володимир Ковальчук - яскравий приклад сучасного українського онколога-новатора, який поряд з традиційними методами лікування онкохворих використовує доробки видатного українського вченого Анатолія Івановича Потопальського, зокрема протипухлинний препарат ,,Амітозин,,. Вражена представленими результатами лікування раку ротової порожнини та губи, багаторічними спостереженнями за хворими, доведеною перспективністю застосування ,,Амітозину,, в онкологічній практиці. Водночас відчуваю глибокий жаль з приводу того, що використання такого дієвого препарату , як ,,Амітозин,, не має масштабного застосування в клініках відповідного профілю, тисячі хворих свідомо позбавлені бюрократами від держави надії на виліковування та, власне, на життя. Щиро бажаю автору витримки, натхнення, та нових здобутків у такій нелегкій, але безмежно благородній справі.

Dolina Tatyana Vladimirovna

Несмотря на достижения современной медицины вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями не перестают быть актуальными. На практике зачастую даже комбинация мощных противоопухолевых и противовирусных программ зачастую остаются безрезультатными. Полученные автором результаты свидетельствуют о перспективности широкого применения в онкологической практике комплексного лечения даже у больных с чрезвычайным распространением злокачественных опухолей. Огромное спасибо автору за его работу.

Масалимов Рияз Ниязович

Уважаемый Володимир Ковальчук, спасибо Вам огромное за такую замечательную работу. В российских регионах такая же беда, в том числе в моей родной Башкирии. Несмотря на то, что Челябинской ядерной катастрофе прошло уже более 50 лет, последствия до сих пор ощущаются. Раковые заболевания, заячья губа, волчья пасть, отсутствие некоторых конечностей и прочие аномалии у детей зауральской части Республики Башкортостан до сих очень распространены. Ваши исследования на примере последствий Чернобыльской трагедии имеют неоценимое значение. Это чрезвычайно актуально. Желаю Вам дальнейших успехов и искренне хочу, чтобы в Украине и у нас, в Башкирии, не страдали бы дети, вообще, все люди!

Радухивская Людмила Любомировна

Шановний Масалимов Рияз Ниязович, перш за все висловлюю вдячність за розуміння глобальної проблеми, що так масово наступає у 21 столітті- РАК . Як активний учасник Братської Оздоровчої Громади України -"БОГУ- Радість", можу засвідчити, що кількість хворих надзвичайно велика, як в Україні так і в цілому світі, і тому ми максимально повинні підтримати А.І. Потопальського в реалізації його препарату АМІТОЗИНУ від РАКУ, оскільки кожен із нас розуміє, що "сила в руках народу", коли від держави годі чекати допомоги. Але ми повинні працювати над тим, що Міністерство охорони здоровя України, почуло слова людей хворих на рак: "Ми хочемо жити і бути щасливими". Сподіваюсь на подальшу співпрацю і від себе особисто бажаю Вам творчих здобутків, і великих перспектив. З повагою Людмила Радухівська

Василенко Виктория Ивановна

Уважаемый Владимир Николаевич, ознакомившись с вашей статьей, осознаешь насколько нелегкая и ответственная работа врача -онкохирурга. Комплексное лечение, проведенное на основе разработок А.И. Потопальского и дальнейшее оперативное вмешательство по устранению косметических дефектов новообразований губы и полости рта в Житомирском онкодиспансере является безценным практическим и научным материалом по спасению онкобольных. Очень вам благодарна за представленную возможность ознакомиться с результатами вашего труда. Желаю дальнейших побед в спасении каждой человеческой жизни. С глубоким уважением Виктория.

Василенко Елена Ивановна

Уважаемый Владимир Ковальчук! Ваша статья дает возможность сравнить эффективность использования при лечении злокачественных новообразований полости рта и губы методов официальной медицины и препарата Амитозин с комплексом духовного и физического оздоровления, разработаного д-ром А.Потопальским. Данные, приведенные Вами, свидетельствуют в пользу использования препарата Амитозин с духовным и физическим оздоровлением по методике А.Потопальского, что является несомненно ценным подтверждением еще и еще раз эффективности и препарата, и методики. Особенно ценны представленные показатели тем, что лечение проводилось в зоне Чернобыльской трагедии - Житомирском обласном онкодиспансере. С уважением, пожеланиями значительных успехов в вашем нелегком благородном труде, новых значительных достижений и крепкого здоровья на многие и благие годы. Елена

Радухивская Людмила Любомировна

Приємно, що лікар-онколог Володимир Ковальчук особисто бере участь у даній науковій конференції і наводить дані про ефективність лікування раку ротової порожнини та губи. Тема і праця дуже актуальні в наш час. Від держави підтримки годі чекати, скоріше навпаки, на жаль. Але маємо робити справу кожен на своєму місці. Варто шукати фінансової підтримки від приватних осіб і не втрачати віри, що такі люди знайдуться. Всім науковцям та практикам многая літа, а нам - більше думати про своє духовне та фізичне здоров'я і прикладати максимум зусиль для того, щоб результати конференції принесли добрі плоди, як для визнання української науки в Україні, так і за її междами.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.