facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автор Доклада: 
Кібиш А. І.
Награда: 
РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ББК 67.518.8
УДК 343.85
К 38

Кібиш Анатолій Іванович, канд.пед. наук, преподаватель
Калининградська філія Російського університету кооперації

 

В статті розглядаються причини злочинності неповнолітніх та дається коротка характеристика особливостей позбавлення волі неповнолітніх засуджених, процесу їх ресоціалізації в деяких країнах Східної Європи (Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина, Білорусь).
Ключові слова: злочинність неповнолітніх, причини злочинності, неповнолітні засуджені, ресоціалізація, виховні колонії, виховні центри, пенітенціарна система.

The article examines the reasons juvenile delinquency and a brief description offeatures of detention of juvenile offenders, their re-socialization process in some Eastern European countries (Bulgaria, Poland, Romania, Hungary, Belarus).
Keywords: juvenile delinquency, causes of crime, juvenile prisoners, re-socialization, educational colony, educational centers, the penal system.

Злочинність неповнолітніх на сьогоднішній день є однією з серйозніших проблем для більшості країн Європи. Доля злочинності неповнолітніх в загальній структурі злочинності зростає. Особливу тривогу викликає зростання молодіжного екстремізму, хвиля якого прокотилась по деяких європейських столицях.

Порушення неповнолітніми кримінально-правових норм свідчить про серйозні недоліки в їх вихованні. Так само негативно впливає на поведінку неповнолітніх правопорушників неналагоджений механізм включення підлітків в життя суспільства. Саме тому молодіжна злочинність постійно знаходиться в полі зору громадськості, правоохоронних органів, а також є предметом широких наукових досліджень.

Успіх того чи іншого заходу, пов'язаного з ресоціалізацією неповнолітніх засуджених, в своїй основі полягає в адекватному розумінні природи злочинності, її характеру та детермінації. Тому наперед слід визначити основні підходи до розуміння причин злочинності.

На сьогоднішній день прийнято розрізняти два основних підходи до розуміння причин девіантної та делінквентної поведінки підлітків.

В першому випадку причини злочинності розглядаються з точки зору сукупності всіх девіацій та злочинів. В другому – причини злочинності розглядаються як причини окремих девіацій та протиправних дій.

Розглянемо детальніше першу точку зору. Причини злочинності її прихильниками розглядають через вплив на поведінку злочинця зовнішніх обставин, які й спонукають підлітка до скоєння злочину. Обставини, що спонукають до злочинності, прийнято розділяти на чотири основні групи:

  • 1. Неоднорідність та мінливість системи цінностей суспільства.
  • 2. Дестабілізація суспільства.
  • 3. Стигматизація або «навішування ярликів».
  • 4. Соціальна нерівність та стратифікація суспільства.

Щодо причин злочинності з точки зору окремих проявів девіантності та окремих злочинів, то вони розглядаються в рамках п'яти основних моделей особистості злочинця: раціонально-просвітницької, раціонально-етичної, антрополого-біологічної, кримінально-правової [5].

Причини злочинності є предметом наукового пошуку багатьох сучасних дослідників, а тому й поглядів на природу злочинності в науковій літературі досить багато. Серед дослідників причин злочинності Ф. Алан, Є.А. Альбицький, Л. Бендер, П.Г. Більський, М. Вебер, Ш. Глюк, Е. Дюркгейм, В. Реклесс, Дж. Каган, П.В. Каптєрєв, Р. Мертон, Ф. Танненбаум, Э. Лемерт, Г. Беккер та інші.

В результаті узагальнення багатьох попередніх досліджень ми прийшли до висновку, що всі причини злочинності неповнолітніх можуть бути віднесені до однієї із чотирьох основних груп:

1. Соціально-економічні причини. До них, насамперед, відносяться диференціація суспільства в залежності від матеріального достатку, люмпенізація частини населення, високий рівень безробіття, невизначеність соціального статусу молоді та її безперспективність.

2. Політичні причини. Серед них – відсутність державної ідеології, недосконалість кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, необов'язковість виконання законів, відсутність ювенального законодавства, відсутність альтернативних покарань для неповнолітніх правопорушників, відсутність налагодженої державно-громадської системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх та інше.

3. Духовно-ідеологічні причини. До них слід віднести відсутність уваги з боку органів державної влади до питань молодіжної політики, упущення та помилки владних інституцій в регіональній молодіжній політиці, серйозні недоліки в роботі освітніх установ, закладів культури, молодіжних організацій, відсутність продуманої сімейної політики держави, негативний вплив на молодь засобів масової інформації та масової комунікації, перш за все мережі Інтернет, недоступність для молоді установ культури та спортивних споруд, тощо.

4.             Біологічні причини. Серед російських та західних вчених криміналістів, біологів та психіатрів є немало прихильників теорії, яка стверджує, що існує генетична схильність окремих осіб до скоєння злочинів, що підтверджують результати багаторічних досліджень.

Характерні риси особистості неповнолітнього засудженого пояснюються несформованістю або нерозвиненістю основних сфер його індивідуальності (інтелектуальної, мотиваційної, емоціональної, вольової, саморегулювання, предметно-практичної та екзистенціальної) [3]. Саме тому завданням ресоціалізації неповнолітніх засуджених є формування та розвиток названих сфер індивідуальності.

Ми розуміємо під ресоціалізацією соціально контрольовані процеси цілеспрямованого впливу на правопорушника через комплекс державно-правових, громадських, виховних заходів для зміни його асоціальних установок, ціннісних орієнтацій, корекції протиправної поведінки, що забезпечує в підсумку  стійкість соціалізації особистості [1].

Розвиток пенітенціарної теорії та практики щодо неповнолітніх характеризується протистоянням прихильників репресивного та гуманістичного підходів до проблеми виконання кримінальних покарань. Можливість і необхідність ресоціалізації неповнолітніх злочинців передбачена, насамперед, гуманістичною системою, а тому саме гуманістичний підхід є домінуючим у пенітенціарній практиці значної більшості європейських держав.

Системи ресоціалізаціїнеповнолітніх засуджених досить різні, незважаючи на те, що результатом роботи повинно стати повернення підлітків, що перебувають в місцях позбавлення волі, до нормального життя в суспільстві. Як правило, процес ресоціалізації неповнолітніх засуджених організований в спеціальних закритих установах, як приклад – тюрми для неповнолітніх в США та Франції. Однак в деяких європейських країнах відмовляються від такої практики, як то Швеція, Норвегія, Данія. Їх замінюють будинками денного перебування, службою пробації, організацією педагогічної допомоги сім'ям правопорушників тощо. 

Обидва підходи не є бездоганними, а тому досить часто їх критикують в наукових дослідженнях, звітах практиків, аналітичних оглядах. Така критика є свідченням того, що існує значна кількість невирішених проблем. А тому наукові дослідження процесів ресоціалізації та їх наслідків в різних умовах продовжуються.

Сьогодні ніяке суспільство не приймає злочинної поведінки, а тому реінтеграція в соціум неповнолітніх злочинців потребує від державних органів та громадських організацій цілеспрямованих зусиль для досягнення поставленої мети. Передбачається надання підліткам психологічної допомоги, освітніх та професійних інструментів, що дозволяють повернутись до нормального життя в соціумі. Тому всі зусилля працівників пенітенціарних установ, так само як і педагогічних працівників, активістів громадських організацій та фондів будуть мати педагогічну спрямованість.

Зупинимося лише на деяких особливостях ресоціалізації в окремих країнах Східної Європи, де ситуація з підлітковою злочинністю схожа з російською.

В Болгарії в місцях позбавлення волі перебуває близько 170неповнолітніх засуджених, що складає близько 0,5 відсотків від загальної кількості в'язнів[2]. Строки перебування неповнолітніх за ґратами знаходяться в межах 160 днів. Працює лише одна колонія для неповнолітніх засуджених чоловічої статі. Потреби в аналогічному закладі для дівчат немає, так як уже кілька років тому була звільнена єдина неповнолітня засуджена, що утримувалась в жіночій колонії.

Короткі строки перебування неповнолітніх в ізоляції ставлять особливі вимоги й до процесу ресоціалізації. Ресоціалізація мусить бути вкрай зжатою, носити інтенсивний характер. До того ж, досить високий рівень рецидивної злочинності неповнолітніх (до 30 відсотків) ставить одним з найважливіших завдань персоналу пенітенціарного закладу, а також педагогів-наставників необхідність надати неповнолітнім засудженим хоча б основи професійної діяльності. Безперечно, наявність професії могла б стати першим кроком для працевлаштування та подальшої освіти. Однак для Болгарії в даному випадку існує проблема: більшість неповнолітніх засуджених не мають навіть початкової освіти. Тому доводиться організовувати курси прискореного навчання для ліквідації неграмотності. В той же час необхідно виконати ту ж саму програму, що є основою для будь-якої державної початкової школи.

Таким чином, болгарська пенітенціарна система реалізує плани організації ресоціалізуючого середовища для неповнолітніх засуджених через створення умов для інтенсивного навчання по програмах загальноосвітньої школи та програмах початкової професійної (ремісничої освіти).

В Польщі система ювенальної юстиції передбачає розгляд справи неповнолітнього судом загальної юрисдикції лише в випадку скоєння тяжких злочинів особою в віці старше 15 років. Решта справ неповнолітніх підлягають розгляду в сімейних судах. В залежності від тяжкості скоєного злочину та особистості злочинця вирок суду може бути різним: від догани до утримання в виправному закладі. В останньому строк перебування обмежується 8 роками.

Якщо приймається рішення не пов'язане з позбавленням волі, то ресоціалізація організується під контролем кураторів, котрі є працівниками суду. Обов'язком куратора є складання звіту про особистість правопорушника та ситуацію в сім'ї, контроль за поведінкою підлітка. До того ж куратор здійснює координаційні зв'язки між школою, сім'єю, соціальними службами, поліцією, медичними установами. На сьогоднішній день в Польщі 3600 кураторів, 1600з яких працюють в сімейних судах [6].  

В Польщі працює 34 ізолятори та виправні заклади, призначені для утримання неповнолітніх засуджених на 1750 місць. Три з них  - для дівчат.

В виправних центрах ресоціалізація є результатом діяльності всього персоналу – працівників, що забезпечують охорону й порядок, психологів, педологів, соціальних терапевтів. До того ж центри регулярно відвідують практикуючі лікарі.

В Румунії для неповнолітніх засуджених передбачені три форми позбавлення волі: в закритих, напівзакритих та відкритих виправних закладах. Найбільш поширеними є центри перевиховання, котрі відносяться до напівзакритих закладів.

За останнє двадцятиліття в результаті проведених в країні реформ кількість неповнолітніх засуджених в Румунії значно знизилась. Так в 1992 році в виправних закладах перебувало 5 600 підлітків, а в 2006 – лише 750. На сьогоднішній день в Румунії працюють дві тюрми для неповнолітніх та молоді, а також 3 центри перевиховання. Статистика стверджує, що в липні 2007 р. в центрах перевиховання перебувало 264 неповнолітніх. Щодо структури злочинності неповнолітніх, то більшість із них – крадіжки (45,1 %) та розбій (37,2%). Слід відмітити, що більше половини засуджених уже притягались до кримінальної відповідальності.

В 2001 році Міністерством освіти Румунії та Головного управління виконання покарань прийняли нову стратегію освіти для шкіл в рамках виправної системи. Стратегія була направлена на переорієнтацію центрів перевиховання з закладів позбавлення волі в дійсно виховні заклади, де вихованці можуть отримати професійну освіту та професійні навики, де з ними працюють педагоги-психологи, що мають спеціальну підготовку. 

Центри перевиховання, так само як і тюрми для неповнолітніх засуджених, пропонують сьогодні широкий спектр виховних програм та програм професійної підготовки.

Серед ключових принципів роботи виховних центрів – стимулювання підвищення освітнього рівня та особистісного росту неповнолітніх, стимулювання фізичного та інтелектуального розвитку, індивідуальний підхід до особистості кожного вихованця, встановлення та розвиток родинних зв'язків засудженого, зв'язків з місцевою общиною, заохочення місцевої общини до роботи з підлітками, забезпечення отримання підлітками загальної та професійної освіти.

Ресоціалізації «населення» виховних центрів сприяє також їх участь в спортивних міроприємствах різного рівня з виїздом за межі пенітенціарного закладу. Організуються також поїздки в театри, музеї, на футбольні матчі. Педагоги, соціальні працівники, психологи, психіатри мають всі можливості для індивідуалізації ресоціалізуючих міроприємств, включаючи психотерапевтичні заняття, що є досить популярними серед вихованців.

Таким чином, групова та індивідуальна ресоціалізація неповнолітніх засуджених в Румунії націлені на підвищення рівня соціальної компетентності та її розвиток, а також посилення впевненості підлітків в собі.

В Угорщині неповнолітні засуджені перебувають в центрах утримання, або в тюрмах для неповнолітніх. Статистика стверджує, що на 31 грудня 2007 року в дитячих виховних закладах Угорщини перебувало 280 неповнолітніх, 12 з яких – особи жіночої статі.  Строки покарання – від 1 до 3 років.  Можливе і дострокове звільнення, але лише при умові відбування не менше половини строку покарання, який не може бути меншим, ніж один рік. Викликає великий інтерес досвід створення «перехідних груп», які формуються в місцях позбавлення волі для осіб, що готуються до виходу на волю.

Основні принципи виконання покарань щодо неповнолітніх наступні: заохочення позитивних змін особистості засудженого з метою його перетворення в «корисного» члена суспільства, заповнення «білих плям» соціалізації неповнолітнього та вирішення проблем, що стали причинами девіантної поведінки; надання підлітку можливості отримати навики, що дозволять йому значно підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці; робота з різноманітними залежностями, наприклад алкоголізм, наркоманія; утримання неповнолітніх засуджених в невеликих загонах – не більше 12 чоловік. 

Перебуваючи в місцях позбавлення волі, неповнолітні мають змогу працювати. З цією метою передбачено два види робіт: оплачувані та неоплачувані.

В Чехії рівень підліткової злочинності, в порівнянні з іншими країнами Східної Європи, можна вважати низьким. Пояснюється це як законослухняністю громадян Чеської Республіки, так і чіткою роботою правоохоронних органів. Тим паче, злочинність неповнолітніх все ж зустрічається й тут.

В чеських тюрмах для дорослих існують відділення для неповнолітніх. Режим утримання засуджених в них відрізняється від режиму для дорослих. Камери, як правило, розраховані на двоє осіб. Неповнолітні засуджені мають можливість читати, відвідувати гуртки за їх нахилами та бажаннями. Весь час вихованці перебувають під наглядом досвідчених педагогів та вихователів. Один раз в квартал для неповнолітніх засуджених організуються різноманітні спортивні змагання. Спеціальні програми готуються на Різдво та Пасху. Головною функцією позбавлення волі й ресоціалізації неповнолітніх правопорушників в Чехії є підготовка підлітка до життя після закінчення строку його ув'язнення, повернення його в соціум з твердим переконанням вести себе у відповідності до нових ціннісних орієнтирів, опираючись на отримані знання та досвід.

В виховних колоніях Республіки Білорусь на початок 2007 року перебували 845 неповнолітніх. Пенітенціарна практика республіки передбачає умовно-дострокове звільнення більш як 90 відсотків неповнолітніх засуджених. Однак рівень рецидивної злочинності серед неповнолітніх залишається високим. Тому весь досвід ресоціалізаційної роботи в колоніях спрямований, перш за все, на зниження рівня рецидивної злочинності. 

Білоруська «виховна колонія більше нагадує звичайний дитячий санаторій, ніж місце позбавлення волі, - стверджує кореспондент газети «Труд-7» Антон Трофимович. - Школа, кілька корпусів, їдальня, клуб, стадіон» [4]. Тут створені всі умови для повноцінного життя. Досвідчений персонал та педагоги організують благоприємне ресоціалізуюче середовище, що дає можливість засудженим підліткам отримати освіту, придбати професію, розкрити свій творчий потенціал. Найвищою нагородою для себе вихованці білоруських колоній вважають можливість виїзду за межі колонії з метою відвідання культурних та спортивних міроприємств, незважаючи на те, що такі поїздки проходять під суворим наглядом працівників колонії.

Отже, ресоціалізація в колоніях Білорусі побудована на діяльності всього персоналу, включаючи педагогів, психологів, вихователів з залученням до цієї діяльності широкої громадськості. Метою такої діяльності є повернення правопорушників до повноцінного життя в соціумі на основі здобутих знань та нових моральних установок.

Профілактика рецидивної злочинності потребує не тільки серйозної роботи всіх працівників пенітенціарних установ та громадськості, а й значну увагу з боку суспільства та громадських організацій до колишніх засуджених після їх звільнення з місць покарання. Допомога колишнім в'язням повинна носити конкретний характер: працевлаштування, інші корисні заняття, забезпечення житлом, надання допомоги в різноманітних комунікаціях в соціумі. Як правило, таку допомогу надають неурядові установи, фонди, релігійні общини і, на значно меншому рівні – державні органи. Держава, в крайньому випадку, лише приймає участь в частковому фінансуванні таких програм, визначає підходи та державну політику по ресоціалізації та реабілітації неповнолітніх після звільнення їх з місць позбавлення волі.

Ми розглянули лише окремі особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в деяких країнах Східної Європи. Однак, їх досвід може стати досить корисним для організації повноцінної ресоціалізаційної роботі в виховних колоніях Росії та інших пострадянських країн.

Література:

  • 1. Болгарские тюрьмы самые перенаселенные в ЕС // Сайт «Пенитенциарная инициатива» /  24.10.2011.
  • 2. Кибыш А.И. Организационно-педагогические условия повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в воспитательной колонии. Дисс. … канд. пед. наук. – Калининград, 2005. – 187 с.– С. 26.
  • 3. См.: Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учеб. пособие / Калинингр. гос. ун-т.— Калининград, 2000.— 572с.:табл. 
  • 4. Трофимович А. В воспитательных колониях Беларуси будут создавать шахматные кружки// Труд-7 (Беларусь), - 2007- 08ноября.
  • 5. Шипунова Т.В. Преступность несовершеннолетних и превентивные стратеги// Русский народный сервер против наркотиков /
  • 6. Ювенальная юстиция в Польше // Ювенальная юстиция в России. Электронный журнал /   06.11.2011.
9
Ваша оценка: Нет Средняя: 9 (3 голоса)

Актуальна проблема

Шановний Анатолій Іванович! Проблеми, які Ви дослілжуєте, є вкрай актуальними і для України. У Вашій статті я побачив досить глибокий і системний аналіз причин підліткової злочинності та висновок про те, що "розвиток пенітенціарної теорії та практики щодо неповнолітніх характеризується протистоянням прихильників репресивного та гуманістичного підходів до проблеми виконання кримінальних покарань. Можливість і необхідність ресоціалізації неповнолітніх злочинців передбачена, насамперед, гуманістичною системою, а тому саме гуманістичний підхід є домінуючим у пенітенціарній практиці значної більшості європейських держав". Мене зацікавила також інформація про існування у Польщі, крім судів загальної юрисдикції, ще й так званого "сімейного суду". Чи не могли б Ви детальніше розповісти про цей орган?
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.