facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Автор Доклада: 
Атаманчук П. С.
Награда: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО  СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

УДК 373.5.16:53

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Атаманчук Петро Сергійович, д-р пед. наук, проф., академік АН ВО України
Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

 

Стаття присвячена розв’язанню проблеми впровадження інноваційних технологій забезпечення компетентнісного та світоглядного становлення майбутніх фахівців в умовах особистісно орієнтованого навчання.
Ключові слова: інноваційні технології, особистісно орієнтоване навчання, освітній прогноз, інтегральні вимірники якості знань та світогляду, об’єктивний контроль, управління, менеджмент якості навчання, результативність, компетенція, компетентність, світогляд. 

The article is devoted the decision of problem of introduction of innovative technologies of providing of kompetentnisnogo and world view becoming of future specialists in the conditions of the personality oriented studies.
Keywords: innovative technologies, studies, educational prognosis, integral measuring devices of quality of knowledges and world view, objective control, management, management of quality of studies, effectiveness, jurisdiction, competence, world view, are personality oriented.

 
Проблему результативного навчання кожного, хто навчається, варто трактувати як науку про оптимізацію та закономірності організації, контролю, управління такої навчально-пізнавальної діяльності, предмет котрої співвідноситься з процесами заданості корисних установок, прогнозованої міри обізнаності, власної системи цінностей, професійного компетентнісного та світоглядного досвіду. Якщо проблему розглянути з позицій формування компетенцій [1; 3–5; 7; 11] (зауваживши, що компетенція – це потенціальна міра інтелектуальних, духовно-культурних, світоглядних та креативних можливостей індивіда; компетентність – виявлення цих можливостей через дію: розв'язування проблеми (задачі), креативна діяльність, створення проекту, обстоювання точки зору тощо), то легко спрогнозувати цілісний цикл, – планування, виконання, перевірка, дія [10]. І вже на підставі осмислення факту невідворотності протікання (а, отже, й певної міри результативності) процедури формування предметних і професійних компетенцій, як завершеного циклу, приходимо до єдиного висновку про те, що в основі менеджменту якості підготовки фахівців має бути діяльність щодо застосування предметних і професійних компетенцій в змодельованих та реальних фахових умовах (ця діяльність і є засобом виявлення міри набутих індивідом компетентностей, тобто показника досягнення прогнозованих результатів навчання,
Тільки об’єктивний контроль результатів навчання та реальне управління (прогнозування, співставлення, коригування, регулювання) процедурою формування компетентностей здатні забезпечити прогнозованість і якість у фаховому становленні майбутнього учителя. Трактуючи якість як системну методологічну категорію, що відображає ступінь відповідності результату поставленій меті, легко окреслити траєкторію розв’язання вказаної проблеми (рис. 1) як взагалі, так і примінимо до освітньої галузі «фізика», а ще точніше – фахового становлення майбутнього вчителя фізики, у відповідності до стандарту ISO 8402 – 94 [10].

Усвідомлюючи, що підготовка фахівця такого рангу – це одночасно набуття певних мір обізнаності з фізики та методики її навчання, необхідно цю бінарність [3–5; 7] закласти в систему його навчання.
Як забезпечити якість підготовки майбутнього вчителя фізики в ракурсі методики і техніки навчального експерименту в основній та старшій школі [3–4] проілюструємо нижче.
Узагальнені результати наших досліджень [1–7] пройшли широку апробацію на міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських наукових конференціях та впроваджені в навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів. Встановлено, що основою формування професійних якостей майбутнього фахівця є його залучення до активної навчально-пізнавальної діяльності, причому такої, щоб “теоретик” більше практикував, а “емпірик” більше теоретизував [2; 5–7]; дієвий рівень професійних компетентностей та світогляду фахівця формується тільки через належне навіювання відношень до об’єкта пізнання; принцип динамічного балансу раціонально-логічного і почуттєво-емоційного (рис. 2), сприяє формуванню у студентів власного авторського кредо [2–7].
Нами доведено та репрезентовано [1–7] наступні можливості:


створення схеми-матриці цільової навчальної програми та використання її як засобу цілеорієнтацій відповідної освітньої моделі навчання;
результативності системи управління навчально-пізнавальною діяльністю, яка виявляється у поступовому переведенні цього процесу в режим саморегульованого протікання (рис. 3).


В цілому встановлено, що за умови компетентно заданих установок (належного вмотивування), якщо професійну підготовку здійснювати на основі цільової освітньо-професійної програми, побудованої за бінарним принципом, суть якого полягає у чіткому визначенні і забезпеченні досягнення компетентнісних рівнів змістової (з конкретного навчального предмету) і професійної (методичної) обізнаності, що сприяє дієвості фахової підготовки майбутнього учителя.
Рівень компетентності можна розглядати і як ступінь досягнення мети, і як стимул діяльності, і як критерій оцінки, і як ціннісні здобутки особистості. Також він характеризує контрольно-стимулюючий компонент процесу навчально-пізнавальної діяльності, що реалізується на етапах об’єктивізації контролю та проектування наступної діяльності (таблиця 1).

В умовах реформування освіти, прогнозовані рівні навчальних досягнень набувають одразу ж ознак самочинності, якщо вступає в дію механізм цілеспрямованого впливу на функціонування як раціонально-логічного, так і емоційно-ціннісного мислительних начал того, хто навчається. Дія механізму формування прогнозованих навчальних досягнень [1–7] в особистісно орієнтованому навчанні зводиться до поступового та гарантованого підвищення рівня обізнаності того, хто навчається в рамках п’яти можливих рівнів навчально-пізнавальних досягнень: буденного знання, нижчого, оптимального, вищого, об’єктивно нового наукового знання.
Репродуктивна активність студентів у вивченні природничо-технологічних дисциплін ще якось здатна себе виявляти на раціонально-логічному рівні пізнавальної діяльності, однак пошукова та креативна активність немислима без поєднання обох сторін пізнавального акту – раціонально-логічного та емоційно-ціннісного (духовного). Тільки внаслідок такого поєднання впливів на активність студента у навчанні маємо шанс формувати його обізнаність від рівня буденних знань до відповідних вищих рівнів компетентності та світогляду.
Відомо, що в процесі формування професійних якостей фахівця підручник є надійним засобом трансляції змісту та ідеології конкретного освітнього стандарту. Автори проекту підручників (рис. 4, рис. 5) вперше у вітчизняній і світовій практиці обґрунтували та впровадили технологію бінарних цілеорієнтацій (фізика, методика викладання фізики), що є надійною передумовою дієвості навчання (формування компетентнісно-світоглядних якостей майбутнього фахівця) та основою формування цілісного педагогічного кредо майбутнього учителя фізики.


Неважко довести, що в багатьох, педагогічно орієнтованих, освітньо-професійних програмах (ОПП) та освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) прогнозовані рівні фахових компетентностей і світогляду не детермінується об'єктивними чинниками, які мали б налаштовувати навчальний процес на формування в студента професійно значущих якостей. Для усунення такого протиріччя, – зміст навчально-пізнавальної діяльності, з одного боку, і відсутність конкретизованих цілей цієї діяльності, з іншого, – варто орієнтуватись на бінарну цільову програму, яка. забезпечує можливість одночасного співвіднесення змісту конкретної навчальної дисципліни зі змістом методичної підготовки майбутнього педагога. Такий підхід реалізовано в обидвох названих підручниках і дає підстави підтвердити його ефективність.
В рамках діяльності наукової школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (рис. 6) здійснено теоретичне обґрунтування, апробацію та впровадження методології управління навчально-пізнавальною діяльністю в умовах особистісно орієнтованого навчання [1–7]. При цьому вважалось надто важливим, щоб перехід на європейські стандарти та Національну рамку кваліфікацій (сьогодні!) спонукав вітчизняну освіту нарощувати свій потенціал щодо забезпечення якісного навчання (за рахунок ефективного управління цим процесом) та збагачував уже наявні пріоритети.


Таким чином психолого-педагогічні основи компетентнісного становлення майбутнього фахівця формувались також внаслідок виконання спільних проектів кафедри (зав. кафедри – Атаманчук П.С.) з відповідними міжнародними структурними підрозділами:
Московського педагогічного державного університету (Російська Федерація, 2006 р.);
Технічного університету – Варна (Болгарія, 2011 р.);
Московського державного університету технологій і управління (Російська Федерація, 2007);
Російського державного педагогічного університету імені О.І. Герцена (Російська Федерація, 2009 р.);
Калузького державного педагогічного університету імені К.Е. Ціолковського (Російська Федерація, 2009 р.);
Міжнародного академічного Товариства імені Михайла Балудянського (Словаччина, 2010 р.).

Література:
1. Атаманчук П.С., Атаманчук В.П. Особливості формування фахових компетенцій та світогляду майбутніх вчителів // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka conference “Dny vedy – 2010”. – Dil 19. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 104 stran. – S. 14–22.
2. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.
3. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2010. – 292 с.
4. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. – 420 с.
5. Атаманчук П.С., Панчук О.П. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів: Монографія.. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. – 252 с.
6. Атаманчук П.С., Самойленко П.И. Дидактика физики (основные аспекты): Монография. – М: Московский государственный университет технологий и управления, РИО, 2006. – 245 с.
7. Атаманчук П.С., Семерня О.М., Поведа Т.П. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання): Навчальний посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. – 384 с.
8. Боднар В.І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
9. Закон України про Національну рамку кваліфікацій (проект) // Освіта. – 2011. – № 14 (5449). ¬– С. 7–8.
10. Королёв В.А. Обратная связь как система // Методы менеджмента качества. – 2005. – № 8. – С. 10–14.
11. Кух А.М. Професійні компетенції учителя фізики та процес їх формування // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – 328 с. – С. 206–208.

8.2
Ваша оценка: Нет Средняя: 8.2 (5 голосов)

Дуже цікава стаття. Особливий

Дуже цікава стаття. Особливий інтерес викликали визначенні Вами рівні компетентності як ступінь досягнення мети, як стимул діяльності, як критерій оцінки, як ціннісні здобутки особистості. З повагою, Ірина Богатирьова.

Дякую за предметний коментар.

Дякую за предметний коментар.

Цілком згодна з Вашою думкою,

Цілком згодна з Вашою думкою, адже компетентність - це і досвід, який варто формувати, бо набір знань, умінь і навичок передбачає творче їхнє використання. Вважаю, що розроблені Вами і колегами проекти дозволяють набути навичок організації праці, які будуть корисні протягом усього життя. Матеріал цікавий і сучасний. З повагою Людмила Назаренко.

Назаренко Людмила Анатоліївна

!!!

Шановна Людмило Анатоліївно! Дякую за відгук. Завчасно висловлюю Вам свою особливу вдячність за Ваші роздуми з приводу наших електронних матеріалів, які раджу подивитись на сайті Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (серія педагогічна) – всі випуски збірника ВАК-івські і подані у наукометричній інтерпретації. Якщо маєте бажання, візьміть участь у міжнародній Інтернет-конференції (в режимах форуму та відеозв’язку) «Інновації в навчанні: національний і міжнародний досвід» (ближнім часом повідомлення про умови її проведення можна буде знайти на сайтах університету та кафедри). З повагою, П. Атаманчук.

коментар

Доброго дня, Петре Сергійовичу! Варто зазначити, що компетенція має професійно-технічне призначення, тобто відповідає на питання що робити?. У свою чергу компетентність має професійно-гуманітарне призначення - відповідає на питання як робити?За різними твердженнями науковців, компетенція базується на знаннях, цінностях, схильностях і дозволяє встановити звязок між знаннями і ситуацією, виявити процедуру для успішного розвязання проблеми. Ви зазаначаєте, що теоретик має більше практикувати, а "емпірик" теоретизувати. В даному контексті компетентність можна розглянути як свідчення того, що її носій витратив певну частину своєї біографії, свого часу на вправляння у тій чи іншій сфері діяльності. Ці думки співзвучні з баченнями Ауреліо Печчеї, який наполягає якомога швидше перейти від концепції організації суспільного життя, орієнтованої на людські потреби та їх задоволення, до іншої концепції, в основі якої лежить людський розвиток, а головною метою є самовираження і повне розкриття можливостей і здібностей людської особистосі. З повагою, Володимира Федина

???

Шановна Владимиро Степанівно! Ваші міркування щодо термінів «компетенція» та «компетентніст» безумовно мають сенс. Однак, Ви , мабуть, не звернули уваги, що у поданому матеріалі йдеться не про теоретичні пошуки, а про конкретну технологічну «експлуатацію» вказаних понять в процедурі управління дієвим і результативним навчанням майбутніх фахівців на основі бінарних цільових програм (див., зокрема, описані пдручники). Якщо маєте бажання, візьміть участь у нашій Інтернет-конференції (в режимах форуму та відеозв’язку) «Інновації в навчанні фізики: національний і міжнародний досвід» (ближнім часом повідомлення про умови її проведення можна буде знайти на сайтах університету та кафедри). Дякую за відгук. З повагою, П. Атаманчук.

запитання щодо інших публікацій

дуже інформативна і корисна для широкого кола науковців стаття. Шановний Петре Сергійовичу, чи є у вас публікації в електронному вигляді, і якщо так, де можна з ними ознайомитися?

!!!

Шановна Ольго Сергіївно! Електронні матеріали раджу подивитись на сайті Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (серія педагогічна) – всі випуски збірника ВАК-івські і подані у наукометричній інтерпретації. Якщо маєте бажання, візьміть участь у нашій Інтернет-конференції (в режимах форуму та відеозв’язку) «Інновації в навчанні: національний і міжнародний досвід» (ближнім часом повідомлення про умови її проведення можна буде знайти на сайтах університету та кафедри). Дякую за відгук. З повагою, П. Атаманчук.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.