facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОБЕРТОВИХ СИМЕТРІЙ-АСИМЕТРІЙ

Автор Доклада: 
Різник В. В.
Награда: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОБЕРТОВИХ  СИМЕТРІЙ-АСИМЕТРІЙ

УДК 519.15:621.372

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ОБЕРТОВИХ СИМЕТРІЙ-АСИМЕТРІЙ

Різник Володимир Васильович, д-р т. наук, проф.
Національний університет "Львівська політехніка"


У статті розглядаються чудові геометричні властивості гармонійних співвідношень між обертовою симетрією і асиметрією, у яких закодований інтелектуальний простір для творчого мислення. Показано, що ці унікальні властивості відкривають багато можливостей для розв’язування творчих задач в різних предметних галузях сучасної науки і техніки та дозволяють ліпше зрозуміти фундаментальні закони світобудови.
Ключові слова: інтелектуальна система, гармонійні співвідношення, довершена обертова симетрія-асиметрія, досконалі геометричні властивості, творчі задачі, досконалий кутомір, оптимальна багатовимірна системотехніка, багатовимірний простір, фундаментальний закон природи.

In the article the remarkable geometric properties of harmonious relationships between circular symmetry and asymmetry which an intelligent space has been encoded for creative way of thinking are considered. It’s shown that favorable qualities of the properties provide many opportunities to apply them to numerous branches of modern science and advanced technology for solving creative problems and a better understanding of the world-wide fundamental laws.
Keywords: intelligent system, harmonious relationships, perfect circular symmetry-asymmetry, , perfect geometrical properties, creative problems, perfect goniometer, optimum multidimensional systems engineering, multidimensional space, fundamental law of nature.

Сучасна естетична наука широко використовує філософські категорії гармонії і міри. Однією із кардинальних її проблем є питання про всеосяжну гармонію світобудови та відповідності вимірів людини вимірам природи [1]. Ці питання в широкому контексті філософського та природничого знання знаходяться у нерозривному взаємозв’язку з поняттям симетрії-асиметрії, що є фундаментальним принципом вивчення найважливіших закономірностей реального світу. Не менш актуальною є проблема виховання гармонійної людини. Ця широта проблематики свідчить про універсальність гармонії як важливої естетичної категорії. Геометричну довершеність реального простору зручно досліджувати за допомогою порівняння двох різновидів симетричних фігур - з ланцюжковою і кільцевою структурами, кожна з яких обіймає однакову кількість n рівновіддалених між собою точок. Кількість способів упорядкованого розбиття ланцюжкової фігури на дві підмножини вичерпується числом: Сл = (n -1), тоді як кільцевої - Ск= n (n -1)/2. Тому система з кільцевою структурою, на відміну від ланцюжкової, забезпечує можливість реалізації в n/2 раз більшої кількості способів її декомпозиції на підмножини без порушення зв’язків всередині обох підмножин. Ця чудова властивість систем з кільцевою структурою відкриває шлях для розв’язування творчих задач, де потрібно мінімізувати число елементів системи без погіршення інших параметрів, і тому відповідає означенню «інтелектуальна система» [2]. Наприклад, за центральносиметричною фігурою третього (S = 3) порядку, постає образ кругової шкали кутоміра з трьома (n=S=3) симетрично розміщеними позначками з кутовими проміжками120о. Після її декомпозиції на дві шкали (перша – з однією, а друга – з двома позначками) утворюється набір шкал з особливими властивостями: кожна з цих шкал дозволяє робити відлік пласких кутів, кратних натуральному ряду з кроком квантування (1)?360о та (1/3) ?360о відповідно, де 1 і 1/3 – перші два члени «довершеного» числового ряду. Суть ідеї полягає в досягненні максимальної комбінаційної різноманітності утворюваних пропорцій, кратних натуральному ряду. Оскільки мова йде про системний підхід, досліджуване явище стосується симетричних об’єктів і процесів будь-якої фізичної, біологічної, чи іншої природи. Для прикладу розглянемо кутомір з круговою шкалою. Досконалим кутоміром називається пристрій для відліку кутових відстаней за деяким числом n позначок на його круговій шкалі, усі відстані між якими перелічують множину чисел натурального ряду фіксованим числом способів [2]. Легко показати, що найменша кутова відстань (крок квантування) ? залежить від порядку S обертової симетрії ? =360?/S, де S=(1-n+n2), у «лоні» якої можуть знаходитися різні варіанти досконалих кутомірів з n та S-n позначками. На рис.1. показаний досконалий кутомір з двома (n=2) позначками, який знаходиться в лоні обертової симетрії третього (S =3) порядку.


З функціональної залежності ? = f(n) випливає числовий ряд 1, 1/3, 1/7, 1/13, 1/21, 1/31,..., який дає змогу за наявності числа n позначок досконалого кутоміра обчислити мінімальну кутову відстань між цими позначками. Мова йде про існування мало досліджених інтелектуальних систем, творчий потенціал яких закодований у вигляді гармонійного співвідношення ансамблів довершених геометричних асиметрій в «лоні» обертової симетрії. Механізм «згортання-розгортання» довершених багатовимірних «просторомірів» в лоні обертової симетрії-асиметрії випливає з дивовижної властивості «довершеної» обертової симетрії-асиметрії, що закладена самою її геометричною природою, – це апріорна можливість зародження і розвитку в її лоні численних варіантів довершених асиметричних структур, які подібно до пласких досконалих кутомірів також наділені чудовими властивостями щодо мінімізації інформаційної і структурної надмірності, але вже в об’єктах вищих розмірностей у вигляді багатовимірних решіток-торів за умови дотримання певних співвідношень між порядком обертової симетрії, числом елементів в асиметричних компонентах, а також числом циклічних вимірів та їхніми розмірами [3]. В математичному сенсі це означає можливість «розгортання» у лоні структур з обертовою симетрією відповідних порядків теоретично як завгодно численних багатовимірних систем з вищезгаданими властивостями. Наприклад, фігурі у вигляді трьох (n=3) асиметрично розміщених точок на колі, що розділяють його довжину за циклічною пропорцією (1:4:2) у лоні обертової симетрії сьомого (S=1+4+2=7) порядку, відповідає матриця двовимірного тору, що набуває вигляду системи «твірних» точок ((1,1), (0,1), (0,2)) на поверхні тора з розмірами матриці 2?3, множина всіх циклічних сум яких «покриває» множину всіх вузлів цієї матриці, де координати вузлів визначаються за вищезгаданою пропорцією з урахуванням модулів 2 та 3 відповідно для першої та другої складових новоутвореної фігури. Аналогічно здійснюється перетворення й фігури, що має вигляд асиметрично розміщених точок за циклічною пропорцією (1:1:2:3), що є іншою частиною лона обертової симетрії сьомого порядку. Координатами «твірних» точок цієї двовимірної фігури тепер постає послідовність «твірних» точок з координатами ((1,1),(1,1),(0,2),(1,0)), множина всіх циклічних сум яких «покривають» координати усіх вузлів двовимірної матриці тора з розмірами 2?3 рівно двічі. Таким чином, обертовій симетрії сьомого порядку взаємно однозначно відповідає система взаємно спряжених двовимірних циклічних матриць на спільній поверхні тора. На інформаційному рівні досконалість та гармонія Всесвіту проявляє себе у вигляді багатовимірного «інформаційного поля» неосяжної мережі ансамблів досконалих циклічних співвідношень за законами двоєдності довершеної просторової симетрії-асиметрії симетрії. Отже, в довершеній обертовій симетрії-асиметрії закладена ідея про всеосяжну гармонію світобудови. Це - предвічний закон природи, який відкриває широке поле для мислення і творчої діяльності сучасної людини. Довершена обертова симетрія-асиметрія застосовна до узагальнених систем будь-якої фізичної природи, оскільки в цій інтелектуальній системі закодована спроможність розв’язування широкого кола творчих задач на загальносистемному рівні в різних предметних областях технічних, природничих чи гуманітарних наук.

Література:
1. Вікіпедія. Естетичні категорії www.refine.org.ua/pageid-2461-1.html
2. http://translated.by/you/konspekt-lektsii-intellektual-nye-sistemy/origi...
3. http://iknit.lp.edu.ua/riznyk
Відомості про автора

4.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 4.5 (2 голоса)

Intelligence

An intelligence has been embedded in the underlying system.

misprints

Please, understand correctly these misprints: 120o is 120 degrees; 360o is 360 degrees; S=1-n+n2 is S=1- n(1-n); 2'3 is 2X3.

Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.