facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОЛАЖУ ЯК ТЕХНІЧНОГО ПРИЙОМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

Автор Доклада: 
Колісниченко Г.В.
Награда: 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОЛАЖУ ЯК ТЕХНІЧНОГО ПРИЙОМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОЛАЖУ ЯК ТЕХНІЧНОГО ПРИЙОМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

Колісниченко Ганна Валеріївна, аспірант
Харківська державна академія дизайну та мистецтв

В статті досліджено походження терміну «колаж» та окреслено головні принципи розвитку колажу, як художнього напрямку в образотворчому мистецтві ХХ ст.
Ключові слова: колаж, образотворче мистецтво, колажна техніка, мистецтво ХХ століття, живопис.

To the problem of studying the collage as a technique in fine arts. The article investigated background of the term "collage" and outlined the main principles of collage as fine art direction in the visual art of the ХХ century.
Key words: collage, fine art, technique of collage, art of the XX century, painting.

Найскладніше питання, що виникає при здійсненні будь-якого мистецтвознавчого дослідження, яке охоплює не одне десятиліття - це проблема періодизації. Не є винятком і вивчення колажу як технічного прийому в образотворчому мистецтві. На початку XX століття, як реакція на бурхливі ритми мегаполісів з одного боку, та пошук нових форм вираження за для створення принципово нового мистецтва - з іншого. Формується колажне мислення, котре згодом вплине на виникнення нового бачення світу та призначення предметів. Саме на початку ХХ століття, відповідно новому світогляду народжується колаж, як оригінальна художня мова, що згодом стане одним із засобів організації простору та новою віхою у змістовному сенсі.
Однак, продовжуючи розмову про значення колажу як художнього принципу в культурі та мистецтві, насамперед слід зауважити, що це поняття має узагальнюючий характер та широко використовуються у різних царинах мистецтва. Слово «колаж» має французьке походження від «collage» і в перекладі означає «наклеювання». Так, термін існує в межах: живопису, кіномистецтва та музики і його визначають, по-перше, як термін живопису, введений представниками кубізму, а потім підхоплений футуристами і сюрреалістами для систематизації власної художньої практики, по-друге поєднання різнорідних елементів [1]. Великий енциклопедичний словник трактує колаж наступним чином: як прийом в образотворчому мистецтві, що полягає в наклеюванні на яку-небудь основу матеріалів, що відрізняються від неї за кольором і фактурою, твір, виконаний в цій техніці [2]. У музиці ХХ ст. колаж особлива форма використання композитором в своєму творі фрагментів іншого твору (чужого або раніше написаного свого) [3].
Підсумовуючи вищесказане, слід зауважити, що техніка колажу з протягом часу істотно не мала змін, але незважаючи на це колаж пройшов певну еволюцію в мистецтві ХХ століття. У кубізмі колаж виступає як засіб організації простору та руйнування традиційного зорового сприйняття, стирання просторових меж і як вираз суб'єктивної точки зору художника. У дадаїзмі і поп-арті колаж ставав засобом руйнування матеріального світу, заперечення логічного мислення, виразом хаотичності як зовнішнього, так і внутрішнього світу особи. Таким чином, вивчення колажу має подальші перспективи, оскільки, цей прийом стає виразом змін, що відбуваються в сучасному мистецтві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що тема колажу на сьогоднішній день є досить актуальною. Цікавість науковців до колажу знайшла своє відображення у конференціях та форумах присвячених образотворчому мистецтву, проте слід відзначити, поняття «колаж» знаходиться на перехресті термінологічних полів декількох галузей мистецтва, зокрема, живопису, кіномистецтва і музики, та близько стикається з низкою споріднених понять (колажне мислення, інтертекст та інтертекстуальність). Вивчення цього явища відображені як в науковій літературі, так і в спеціальних словниках, статтях та теоретичних розробках. До отримання практичних результатів дослідження були долучені розвідки таких науковців, як Д.Бернштейн, Л.Савицька, О.Лагутенко, І.Азізян, А.Успенський, Д.Фомін та інших, а також джерела актуальної інформації в мережі Інтернет. Проблема колажу в європейському та російському мистецтві є більш вивченою, натомість для українського мистецтва означена проблематика майже нова та мало досліджена.
Щоб краще зрозуміти саму суть колажу і його роль в історії художньої культури, потрібно звернутися до генезису цього прийому. В мистецтвознавстві є усталена дата народження мистецтва колажу, і більшість дослідників вважає що, саме як мистецький прийом він був закладений у 1912 році, коли Пабло Пікассо створив картину «Натюрморт із плетеним стільцем». Однак, майже за вісім років до того в проміжок між 1901-1906 роками Михайло Врубель та Іван Єфімов в своїх малюнках задля підсилення об’єму використовували золотисту фольгу і папір інший за фактурою та кольором, які наклеювались на основу роботи. Що це, як не прояв колажу? Відтак ми робимо висновок, що поява цього прийому не поодиноке явище і не є суто європейським, від початку сторіччя ідеєю колажу було просякнуте «мистецьке повітря» не тільки Європи, але і Росії, і ніяке інше століття окрім бурхливого XX не могло б закласти підґрунтя за для народження та розвитку колажу, як окремого жанру мистецтва. На перевагу цієї тези слід пригадати декілька принципів нового мистецтва Волдемарса Матвейса (1912 р.), серед них принцип випадкового і принцип вільної творчості, котрі також створювали сприятливі умови задля його розквіту.
Новий погляд на колаж пропонують послідовники дадаїзму. Вони вважали, що в колажі кубісти прагнули підсилити виразність і почуття реальності форми. У їх колажі головним було відчуття абсурдності і хаосу, панувала незрозумілість, що лякає. Головним у колажах дадаїстів виявляється невизначена порожнеча, що контрастує з райдужним сполученням фарб. Головне призначення їх добутків - стан емоційного афекту [4]. У російському мистецтві колаж народився завдяки А. Лентулову, котрий в своїх роботах 1913 року «Москва» та «Василій Блажений» використав наклейки з фольги та паперу.
Не обминув цей жанр мистецтва і Україну, де колажною технікою займались А. Петрицький, Д. Бурлюк, В. Єрмілов та Б. Косарєв. Однак слід зауважити, що усталено колаж в образотворчому мистецтві вивчають у межах кубізму, дадаїзму та поп-арту, але якщо ми його розглядаємо як складову українського мистецтва ця «схема» не діє, що невід’ємно пов’язано з особливостями та характером розвитку українського мистецтва початку попереднього століття. На наш погляд у царині українського мистецтва колаж слід розглядати в межах футуризму, кубофутуризму та сценографії 20-40 років ХХ століття. Така зацікавленість до колажу у різних мистецьких середовищах може бути викликана новим пошуком художньої мови, вирішенню важливих завдань форми, простору, фактури, площини, що постали перед митцями на початку ХХ століття.
Художники театрально-декораційного мистецтва 1910-х рр. також влучно впроваджували техніку колажу в мистецтво театру. Для створення ескізів декорацій вони використовували нетрадиційні матеріали (рогожа, мотузка, залізо, скло, синтетичні матеріали). Іноді в художньому оформленні вистави з'єднувалися декілька художніх матеріалів в водночас. Витоком цієї техніки був акт наклеювання однієї поверхні на іншу - та художникам цього стало недостатньо - колаж досить швидко перестає існувати як прийом і народжується як мислення. Майстрам вже не достатньо «вийняти» об’єкт зі свого контексту та помістити у інший контекст, колаж набуває символізму та своєї усталеної художньої мови. Іноді в дослідницькій літературі можна зустріти думку, що колаж мистецтво другого ешелону, втім вона не виглядає переконливою, адже до цієї техніки звертались кубісти - П. Пікассо, Ж. Брак, Х. Гріс, А.Архіпенко також футуристи Карло Kappa, Джино Северіні, В.Хлебніков, дадаїсти Курт Швіттерс, Хане Арп, художники російського авангарду А. Лентулов, П.Кончаловський, О. Розанова, українські митці Д.Бурлюк, Б.Косарев, В.Єрмілов, А. Петрицький та багато інших.
Техніка колажу не була поодиноким явищем, з часом художники експериментують з формою та фактурою, розширюють поняття простору та художньої мови завдяки чому народжуються нові напрями, такі як: фотомонтаж, асамбляж, мистецтво об’єкту, декупаж та багато інших. З розвитком технічного прогресу та появою потужних комп’ютерів колаж як мистецький прийом отримав «нове дихання» вже у ХХI столітті у вигляді комп’ютерного колажу, що говорить про його життєздатність та особливість. Хоча колаж як прийом застосовувався і попередніми поколіннями, сьогодні ця техніка має свою специфіку. Так, якщо раніше він був лише одним з можливих прийомів поруч з іншими, то в сучасному мистецькому просторі колаж отримав провідну роль і невід’ємне значення в сучасній образотворчій культурі.
В мистецтві останніх років колаж постає в формі «вибуху», як механізм нового прочитання значень, що були структуровані до нього. Сьогодні все частіше проходять виставки колажів художників різних країн, створюються музеї, що присвячені колажу. У Франції це асоціація Артколл, яка колекціонує твори мистецтва, виконані в техніці колажу. У 2000 р. в Сержіні був відкритий музей колажу і центр документації з мистецтва колажу, який пропрацював шість років. У Форт-Уорт (США, штат Техас) існує Міжнародний музей колажу, асамбляжів і конструкцій
Проблема вивчення колажу як художнього прийому, на наш погляд, на сьогодні полягає у складній побудові його розвитку, так як колаж у різних напрямках мистецтва вирішував різні пластичні завдання. Колаж має строкату структуру та широкі виразні можливості, він може бути класифікований за часом створення, техніками, матеріалами, прийомами виконання та композиціями, але його потрібно вивчати у царині тієї художньої парадигми у якій він зростав та еволюціонував.
Розглянутий матеріал переконує, що на сьогодні мистецтвознавство включає до переліку питань, які підлягають вивченню, колаж як традиційно вагому складову художньої творчості ХХ століття. Однак існують суттєві проблеми що до вивчення колажу у різних галузях мистецтва завдяки його неоднорідній структурі та складним умовам розвитку. Праці Л.Савицької, О.Лагутенко, І.Азізян, К.Безменова та інших фахівців стали міцним підмурком для подальших досліджень означеного спрямування. Подальший напрямок дослідження планується провадити в царині українського образотворчого мистецтва.

Література:

  • 1. Современный словарь-справочник иностранных слов / Составитель С.И. Кормилов. — М.: АСТ, 1999.
  • 2. Большой энциклопедический словарь / Редакторы И. Лапина, Е. Маталина, Р. Секачев. Современная энциклопедия, 2008.
  • 3. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т. Крунтяева, Н. Молокова. — Музыка, 2004.
  • 4. Дмитриева Н.А. Пикассо. Биография. - М.: Наука, 1971.
  • 5. Каптерева Т. Дадаизм и сюрреализм // Модернизм. М., 1969.
  • 6. Олег Кривцун Эстетика. Учебник для гуманитарных вузов и факультетов. М. «Аспект Пресс». 1998
  • 7. Ожегов С.И. Словарь русского язика. – М.: Русский язик, 1987.
  • 8. Батракова С.П. Художник ХХ века и язык живописи: от Сезанна и Пикассо. - М.: Наука, 1996.
  • 9. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
  • 10. Савицкая Л.Л. Коллаж в украинском искусстве 1910—1920-х годов // Русский авангард 1910—1920-х годов: проблема коллажа. М.,2005.
7.42857
Ваша оценка: Нет Средняя: 7.4 (7 голосов)

Публикация интересна тем,что

Публикация интересна тем,что рассматривает коллаж не только как художественно-изобразительный приём,но и как социально-психологическое явление. Надеюсь,эта тема будет глубже развита в дальнейших работах автора!

КОЛЛАЖ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ.

Работа достаточно обоснована и подкреплена фактическим материалом. Надо определиться самому автору над чем он работал: докладом или научным обоснованием для будущей диссертации. Не хватает в работе собственных идей и выводов. Ставлю "хорошо" с открытой душой.

Дякую за коментарій до моєї

Дякую за коментарій до моєї роботи. У подальшому дослідженні прийму до уваги ваші зауваження.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.