facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ДОГОВІРНА ПІДСУДНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄС (НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ І БЕЛЬГІЯ): ПОРІВНЯЛЬНО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ / Contracting jurisdiction in the EU (Germany, France and Belgium): comparative legal aspects

ДОГОВІРНА ПІДСУДНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄС (НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ І БЕЛЬГІЯ):  ПОРІВНЯЛЬНО – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ / Contracting jurisdiction in the EU (Germany, France and Belgium): comparative legal aspects
Надежда Ироденко, аспирант

Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Украина

Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Украина";

Открытое Европейско-Азиатское первенство по научной аналитике;

УДК341.9:347.91/.95

 

Розкрито основний зміст інституту договірної підсудності. Визначені його основні характерні риси. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення інституту договірної підсудності на рівні системи права ЄС. Розкрито особливості правового регулювання договірної підсудності в деяких країнах ЄС.

Ключові слова: ЄС, договірна підсудність, угода про підсудність, юрисдикція.

The basic content of the contracting jurisdiction institute were determined. The features of the contracting jurisdiction were disclosed. The legal adjusting of contracting jurisdiction at the level of EU law was analysed. The peculiarities of legal regulation of contracting jurisdiction in some EU countries were disclosed.

Keywords: EU, contracting jurisdiction, an agreement on jurisdiction, jurisdiction.

 

Міжнародна договірна підсудність є одним із найбільш прогресивних міжнародно-правових інститутів, оскільки стосується значного розширення можливостей для сторін правовідносин в захисті їх прав та інтересів. Роль договірної підсудності підкреслюється постійним процесом пошуку найбільш оптимального способу її міжнародно-правового закріплення. Разом з тим визнання такої підсудності на рівні міжнародно-правових актів вимагає  її закріплення і на національному рівні. Лише в такий спосіб можливе практичне застосування інституту договірної підсудності, і власне лише засобами визнання її на національному рівні для суб’єктів міжнародних відносин стає доступна система судочинства тієї чи іншої держави. Особливої актуальності питання закріплення договірної підсудності отримує в країнах ЄС, оскільки існує подвійна система права: система права ЄС та національна. При цьому система права ЄС для країни-члена ЄС є обов’язковою, і в деяких випадках визначає напрямки розвитку національного законодавства.

Проблема правового визнання інституту договірної підсудності в окремих країнах ЄС досліджувалася багатьма вченими, зокрема М. М. Богуславский, Н.О. Петренко, М.А. Рожкова, Г.А. Цірат та ін. Однак на сьогодні вона залишається досить актуальною з точки зору сприйняття різними країнами з їх різними правовими традиціями загальноєвропейських норм.

Саме тому автором вперше зроблено не лише порівняльний аналіз правового закріплення інституту договірної підсудності в національних законодавствах таких європейських країн як Німеччина, Франція і Бельгія, але й розкрито механізм впливу міжнародно-правових норм та норм права ЄС на його регулювання національним правом.

Міжнародна договірна підсудністьпередбачає можливість вибору сторонами міжнародних приватних відносин судової установи, в яку сторона, яка вважає, що її право порушено, може звернутися за захистом. Сьогодні у більшості держав світу діють закони, які, по-перше, дозволяють сторонам укладати угоду про міжнародну договірну підсудність, а, по-друге, зобов'язують суди поважати таку угоду сторін [7].

Угоду про міжнародну договірну підсудності можна визначити як домовленість, за допомогою якої сторони змінюють підсудність справи таким чином, що суд в конкретній державі набуває компетенцію з її розгляду і винесення рішення та (або) суд іншої держави втрачає право на її розгляд і вирішення такої справи, і відповідно набувають або втрачають право на пред'явлення позову до судів тієї чи іншої держави або підпорядковують себе юрисдикції цих судів або звільняються від неї. Угода про підсудність змінює процесуальні правила і створює для сторін особливі можливості та обтяження, але вона не породжує зобов'язання, аналогічні тим, які виникають в сфері матеріальних відносин [5].

Договірна  підсудність передбачає наступне: добровільний характер волевиявлення сторін спору при застосуванні її правил; обов'язкову наявність письмової угоди про підсудність (або включення відповідних умов в договір з контрагентом); можливість зміни тільки територіальної підсудності справ у межах, встановлених процесуальним законом (імперативна підсудність, підсудність за зв’язком справ та інстанційна підсудність не можуть бути змінені із застосуванням правил договірної підсудності) [2].

Наявність такої сукупності умов та особливих рис договірної підсудності, означає, що в практиці вирішення міжнародних приватноправових конфліктів постійно би виникали неузгодженості між різними національними законодавствами, різними інститутами підсудності тощо. Саме тому в глобальному масштабі існують відповідні міжнародно - правові акти та окремі конвенції, що регулюють відносин з приводу застосування договірної підсудності.  Говорячи про дослідження проблеми договірної підсудності в країнах ЄС, слід зауважити на тому, що в системі права ЄС існують власні, суто регіональні європейські міжнародно-правові акти, які регулюють інститут договірної підсудності.  До них  відносяться наступні:

-                Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 44/2001 (Брюссель І);

-                Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1215/2012 (Брюссель ІІ).

Так, зокрема в Брюсселі І зазначається, що деякі відмінності національних правил, які регулюють юрисдикцію і визнання судових рішень, ускладнюють стійке функціонування внутрішнього ринку. Необхідно уніфікувати колізійні норми у цивільних та комерційних справах, а також спростити формальності з метою прискорення і полегшення процедури визнання і виконання судових рішень державами-членами ЄС [4]. В свою чергу Брюссель ІІ деталізує сам порядок використання договірної підсудності та застосовується у цивільних і комерційних справах, незалежно від характеру суду чи трибуналу. Він не поширюється, зокрема, на справи про доходи, а також на справи в адміністративних чи митних питаннях або на відповідальність держави за дії чи бездіяльність при здійсненні державної влади (acta iure imperii)[3].

Отже, система права ЄС спрямована на уніфікацію національних правил підсудності та створення умов для ефективного її застосуванні при виникненні правового конфлікту між суб’єктами відносин резидентами різних країн. І саме уніфікація посідає найважливіше місце, оскільки договірна підсудність та її нормативно-правове закріплення дає змогу нівелювати, в тому числі, і суттєвими відмінностями між системами національних законодавств європейських країн. Зокрема говорячи про врегулювання договірної підсудності за законодавствами Німеччини, Франції і Бельгії слід зауважити перш за все на різності систем підсудності в них.

Так, Франція та Бельгія належать до так званої франко-романської (латинської) системи побудови судоустрою, в якій підсудність визначається за ознакою походження (громадянства) сторін спору. Наприклад, суд у Франції визнає себе компетентним розглядати справу, якщо спір стосується угоди, укладеної резидентом Франції  в незалежності від місця укладання. Німеччина ж навпаки відноситься до так званої німецької системи, в основі якої лежить поширення правил внутрішньої територіальної підсудності щодо спорів із іноземними елементом. Передбачається, що коли відповідачів кілька і вони постійно перебувають в різних державах, право вибору суду за місцем перебування  одного з них належить позивачеві. У тих випадках, коли це прямо допускається положеннями відповідних актів національного законодавства, позовні заяви можна подавати не за місцем проживання, а за місцем перебування відповідача або позивача [1].

При цьому в Господарському процесуальному уложенні Німеччини прямо регулюються пророгаційні та дерогаційні угоди, норми щодо яких  розташовано в розділі «Угода про підсудність». Хоча законодавство Німеччини чітко детермінує і випадки часткової або повної заборони права на вибір місця суду у разі, коли необхідний захист слабкої сторони правовідносин чи публічних інтересів [5]. Більше того, законодавство Німеччини прямо передбачає можливість застосування поряд з договірною і іншого виду підсудності, якщо стає зрозумілим що договірна підсудність обмежує можливості для захисту прав будь-якої сторони спору.

Про сучасні підходи до регулювання міжнародної підсудності можна судити за правилами нового Закону Бельгії про міжнародне приватне право 2004 року, норми якого формувалися з урахуванням європейського досвіду. Тут чітко розрізняються правила міжнародної і внутрішньої підсудності; поряд із загальними правилами передбачаються спеціальні правила підсудності. У загальних правилах вихідним критерієм є або місце проживання, або звичайне місцезнаходження відповідача в Бельгії, або угода сторін про підсудність. Введено нове правило про «вимушену»  компетенцію: бельгійські суди як виняток компетентні, якщо спір має тісний зв'язок з Бельгією і якщо процес за кордоном видається неможливим. При цьому тісний зв'язок вже не може, як це має місце і сьогодні у французькому праві, ґрунтуватися тільки на тому, що позивач має бельгійське громадянство або є резидентом Бельгії. У закон включені також правила про пов'язаність суду наявністю іншого процесу. Бельгійські суди можуть визнавати себе компетентними розглядати справу, за якою вони в принципі не компетентні, якщо спір тісно пов'язаний з іншим процесом, за яким вони компетентні [6].

Що ж до Франції, до права сторін на зміну територіальній підсудності (яка є домінуючою у Франції) за домовленістю у французькому праві істотно обмежені. Цим правом володіють тільки учасники комерційних відносин, які мають статус комерсанта, а також сторони договору, в якому присутній іноземний елемент. Обмовка про зміну територіальної підсудності може протиставити тільки тій стороні, яка знала про неї і погодилася на неї при підписанні контракту. Одностороння заява про зміну компетенції, зроблена, наприклад, в замовленні на постачання товару або в рахунку-фактурі і в ясно вираженій формі не схвалена контрагентом, юридичного значення не має[2].

Однак якщо, сторона правового конфлікту є резидент або громадянин Франції, то французький суд набуває права викликати відповідача або третю сторону навіть якщо це порушує територіальність чи виключність підсудності. Більше того, якщо мова йде про комерційні інтереси Французькі суди набувають юрисдикції щодо відповідача в незалежності від його статусу. Подібна практика є свідченням надмірної протекційної політики Уряду Франції щодо власних суб’єктів господарювання при реалізації ними зовнішньоекономічної діяльності навіть в межах ЄС.

Таким чином, регулювання інституту договірної підсудності в різних країнах ЄС дещо відрізняється в силу відмінностей національного законодавства та правової доктрини. Разом з тим слід розуміти, що кожна держава виконує власні зобов’язання щодо забезпечення умов для власних суб’єктів господарювання-резидентів в процесі реалізації ними зовнішньоекономічної діяльності, а також у випадку необхідності захисту власних прав та інтересів. При цьому більшість європейських держав створюють умови для такого захисту як на національному внутрішньодержавному рівні, так і намагаються забезпечити якомога більше можливостей для власних суб’єктів господарювання - резидентів при їх зверненні до судових та арбітражних установ інших держав або міжнародних чи європейських інституцій. Такі умови та забезпечення відбувається шляхом укладення двосторонніх угод, вибіркової ратифікації тих чи інших конвенцій та міжнародно-правових договорів, тощо.

Саме тому система права ЄС покликана нівелювати та уніфікувати розрізнені і суперечливі норми національних законодавств країн - членів, з метою створення єдиних умов функціонування вільного ринку. В даному контексті інститут договірної підсудності виступає в якості додаткового механізму не лише захисту прав сторін спору, але і засобом спрощення торговельних правил.

 

Література:

  • 1. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – 5 изд., перераб. и доп/М.М. Богуславский. – М., Юристъ, 2004. – 604 с
  • 2. Петренко Н.О. Договірна підсудність справ: поняття та класифікації / Н.О. Петренко // Правова держава. – 2011. – № 13. – С. 73–78
  • 3. Регламент Совета ЕС «О подсудности и признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам» от 12.12.2012 № 1215/2012 [Электронный ресрус] – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15134
  • 4. Регламент Совета ЕС «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам» від 22.12.2000 № 44/2001 [Електронний ресрус] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a84
  • 5. Рожкова М.А. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / М.А. Рожкова. – М .: Статут, 2008. – 528 с.
  • 6. Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 172 с.
  • 7. Цірат Г.А. Міжнародна підсудність / Г.А. Цірат // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – № 84. – 2013. – С. 150-152
0
Ваша оценка: Нет Средняя: 6 (7 голосов)
Комментарии: 4

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

В работе проанализированы актуальные проблемы договорной подсудности с учетом законодательства Евросоюза. Представленная автором работа выполнена на весьма высоком теоретическом уровне и имеет важное значение для современной юридической науки.

Королев Евгений Сергеевич

Довольно интересная научная работа, позволяющая взглянуть на взаимосвязь национальных законодательств стран ЕС и правовой доктрины. С пожеланием дальнейших научных продвижений, Е.С. Королёв.

Чиладзе Георгий Бидзинович

Автором научной статьи раскрыто содержание института договорной подсудности и определены его основные характерные черты. Проанализированы нормативно-правовое обеспечение института ДП на уровне системы права ЕС, а также раскрыты особенности ее правового регулирования. Работа интересная и актуальная, приведен сравнительно-правовой анализ некоторых стран ЕС. Желаю автору новых творческих успехов и побед!

Пузиков Руслан Владимирович

Сравнительно правовые исследования всегда выглядят более эффектно на фоне иных исследований, однако хотелось бы рекомендовать автору при исследовании таких вопросов проводить анализ именно нормативно правовых актов а не научной литературы.
Комментарии: 4

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

В работе проанализированы актуальные проблемы договорной подсудности с учетом законодательства Евросоюза. Представленная автором работа выполнена на весьма высоком теоретическом уровне и имеет важное значение для современной юридической науки.

Королев Евгений Сергеевич

Довольно интересная научная работа, позволяющая взглянуть на взаимосвязь национальных законодательств стран ЕС и правовой доктрины. С пожеланием дальнейших научных продвижений, Е.С. Королёв.

Чиладзе Георгий Бидзинович

Автором научной статьи раскрыто содержание института договорной подсудности и определены его основные характерные черты. Проанализированы нормативно-правовое обеспечение института ДП на уровне системы права ЕС, а также раскрыты особенности ее правового регулирования. Работа интересная и актуальная, приведен сравнительно-правовой анализ некоторых стран ЕС. Желаю автору новых творческих успехов и побед!

Пузиков Руслан Владимирович

Сравнительно правовые исследования всегда выглядят более эффектно на фоне иных исследований, однако хотелось бы рекомендовать автору при исследовании таких вопросов проводить анализ именно нормативно правовых актов а не научной литературы.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.