facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МОВНОГО ПОРТФОЛІО УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МОВНОГО ПОРТФОЛІО УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Іванна Миколаївна Гренадьорова, преподаватель

Коростенська загальноосвітня школа (Ι-ΙΙΙ ступенів) №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, Україна

Участник конференции

Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті.Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів. Європейське Мовне Портфоліо у початковій школі - це інноваційна технологія самооцінки власних досягнень учнів. Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для ЄМП. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей.

Впровадження ЄМП на етапі початкової школи покликане зробити процес іншомовного навчання більш особистісно-зорієнтованим, сприяти підтримці й заохоченню учнів до іншомовної навчальної діяльності, допомагати розвивати здатність до відображення та самооцінювання і, таким чином, поступово підвищувати відповідальність за власне навчання.

Сьогоднішній учень повинен бути не лише високо досвідченим, впевненим в собі, мати високу самооцінку, а й навчитись так мислити, щоб реалізувати свої знання і навички на користь рідним, близьким, друзям і «нарешті» суспільству.

Ключові слова: інноваційна діяльність, процес іншомовного навчання, самооцінка власних досягнень, сенс вивчення іноземної мови, мотивація навчання, педагогічна та соціальна функції

The managed training process with the actual predictable result is the  innovational  activity in the today’s system of education. The use of the European Language Portfolio allows you to make the process of foreign language learning more transparent to learners. The European Language Portfolio in primary school - is an innovative technology of self-assessment of their own  achievements. European levels of language proficiency are the foundation for the ELP. They provide the basis for student self-assessment and serve as a basis for setting educational goals.

Implementation of the ELP at the stage of primary school is designed to make the process of foreign language learning more personal and focused, to encourage you to support and encourage students to foreign language training activities, help to develop the capacity for reflection and self-evaluation and, thus,  gradually to  increase the responsibility for their own learning.

Today's student must  be highly skilled, confident, have high self-esteem,and what is more to learn thinking  in order to implement their knowledge and skills for the benefit of relatives, friends, and finally society.

Keywords: innovation, the process of foreign language teaching, self-assessment of children’s own achievements, the meaning of learning a foreign language, motivation to learn, educational and social functions

                     

ВСТУП

Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, яка була традиційною й виправданою ще кілька років тому, уже не відповідає сучасному соціальному замовленню, що вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних особистостей, здатних ефективно взаємодіяти під час виконання суспільних, виробничих та економічних завдань. Навчити людину на все життя неможливо. Важливо розвивати в ній інтерес до накопиченнязнань, навчити прийомам самостійної роботи. Прагнення самостійно й творчо оволодівати знаннями, виконувати завдання, що вимагають проявів критичності розуму, уяви, фантазії, — неодмінна умова виникнення глибокого інтересу до навчальних предметів.

Із концепції середньої загальноосвітньої школи випливає, що одним із магістральних напрямів реформування освітньої системи України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному житті, спонукають до докорінної модернізації освітньої галузі.

Швидкість, глобальність, систематичність, незворотність змін створюють велетенський простір для реалізації всіх життєвих можливостей особистості. За цих умов до життєвої компетентності висуваються додаткові вимоги.

Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

У наш час, коли діти так часто чують англійську мову на телебаченні, по радіо, коли виходять газети і журнали англійською мовою, проводяться зустрічі з іноземцями, в учнів є мотиви, є стала потреба до вивчення англійської мови.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати ці мотиви, не допустити зниження інтересу учнів до самого процесу навчання, заохотити учнів до самостійного пошуку, показати учням красу та мелодійність англійської мови в піснях та віршах, викликати, зрештою, бажання спілкуватися з ровесниками та батьками по-англійськи у позаурочний час.

Розвивати інтерес, підвищувати мотивацію до вивчення англійської мови покликані системи інтерактивних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, серед яких метод мовного портфоліо, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності учнів у досягненні нового. Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до відображення та самооцінювання, таким чином надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.

Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті. Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання іноземних мов і формування учнівської автономії в навчанні.

Для того щоб особистість розвивалася саме в такому напрямку, потрібно навчити її самоаналізу, самокритики, самодисципліни, самовираження. Тому для організації самостійної роботи учнів було обрано портфоліо.

Метою даного проекту є показати особливості використання Європейського Мовного Портфоліо учнями початкової школи у процесі вивчення англійської мови.      

I.  Теоретичні основи європейського мовного портфоліо у процесі вивчення англійської мови.
1.1. Поняття Європейського Мовного Портфоліо та історіяйого розвитку.

Портфоліо (від англ. portfolio - портфель, папка) - це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями при педагогічному супроводі вчителя. 

Європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio) було розроблене й апробоване Відділом мовної політики при Раді Європи в Страсбурзі в 1998-2000 р.р. Саму ідею було реалізовано в Німеччині, Франції та Швейцарії, після чого вона пройшла успішне випробування в 15 країнах - членах Ради Європи. В Україні Європейське Мовне Портфоліо було презентовано 2003 року. 

Європейське Мовне Портфоліо у початковій школі - це інноваційна технологія самооцінки власних досягнень учнів під час оволодіння іноземною/нерідною мовою, що використовує систему європейських рівнів володіння мовою. 

Мовне портфоліо - це технологія, за якою учень може самостійно фіксувати та оцінювати свої досягнення і досвід під час оволодіння іноземними мовами у шкільній та позашкільній іншомовній діяльності. 

Мовне портфоліо для початкової школи — це щось на зразок ілюстрованого й яскраво оформленого щоденника, який містить зрозумілі й захоплюючі завдання, доступні та цікаві дітям; при цьому повинна задовольнятися потреба молодших школярів у образотворчій діяльності. У такому своєрідному «Щоденнику успіхів» учень фіксуватиме свої досягнення і досвід опанування іноземними мовами. 

Проблема профільного навчання однією з найважливіших завдань щодо модернізації освіти. Основна ідея відновлення старшої щаблі загальної освіти у тому, що освіта повинна більш індивідуалізованим, диференційованим, орієнтованим створення умов вибору задоволення освітніх потреб учнів.

Питанняуформах, засобах, засобах контролю в оцінці результатів навчання учня гостро у сучасної системи освіти і одна із актуальних напрямів експериментально щодо відновлення структури та змісту освіти.

«Портфоліо» – це форма безупинної оцінки на процесі безперервної освіти, який зміщує акценти від життєвих чинників традиційної оцінки до гнучким умовам оцінки альтернативної… Навчальне портфоліо легко інтерпретується в професійні й службові системи оцінки, що дає можливість раннього формування професійно значимих умінь учня.

1.2. Досвід використання Європейського Мовного Портфоліо в Україні та в англомовній країні.

На сучасному етапі Європа стає багатонаціональним та багатомовним цілим, де для нормальної адаптації до умов життя справді необхідним стає знання різних мов. Це є особливо важливим, коли спеціаліст пропонує свої здібності на міжнародному ринку праці. Проблеми пошуку ефективних технологій формування іншомовних компетентностей, а саме:

v  самостійно вчитися;

v  підвищувати свою кваліфікацію;

v  давати швидку оцінку ситуаціям і водночас уміти оцінювати свої можливості;

v  бути здатним швидко адаптуватися до життєвих або трудових умов, які постійно змінюються і стають в цих умовах особливо актуальними.

Виходячи з реалій сьогодення, в Україні протягом останніх років у навчальний процес впроваджується учнівський мовний портфель (портфоліо), метою якого є навчити учнів самостійно вчитися, критично мислити, прагнути до самопізнання і самореалізації особистості.

Проект Європейського Мовного Портфоліо (ЄМП) вже достатньо довго розробляється в Європі і є результатом багаторічної роботи експертів країн-учасниць Ради Європи, зокрема й представників України, над різними аспектами проблем удосконалення викладання та вивчення іноземних мов. В «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» сформульовано основні положення сучасного підходу до вивчення іноземних мов, запропоновано єдину методичну термінологію та опис системи рівнів володіння мовами, що вивчаються. Питанням розробки та впровадження мовного портфоліо займалися ряд іноземних авторів, а саме David Little, Radka Perclova, Francis Goullier, а також національний експерт проекту «Європейське Мовне Портфоліо» в Україні Оксана Карп’юк. Нею розроблено методичний посібник, в якому українською мовою наведено опис цілей, змісту і структури Портфоліо, методичних прийомів і видів діяльності для формування необхідних учнівських навичок та умінь для роботи з ЄМП.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для ЄМП. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій ЄМП.

Таким чином, використовуючи ЄМП у своєму іншомовному навчанні учні не тільки знайомляться із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, а й на практиці вчаться працювати з ними – займаючись, з одного боку, плануванням власної діяльності із визначенням конкретних цілей, з другого – самооцінюванням, яке є результатом ефективної учнівської рефлексії власного процесу навчання мови.

1. Практичне застосування Європейського Мовного Портфоліо учнями початкової школи на уроках англійської мови.

2.1. Вимоги до створення ЄМП.

Завданнями створення Мовного Портфоліо є навчити учнів вивчати мови самостійно, протягом усього життя, реально оцінювати власний рівень володіння мовними навичками і демонструвати їх в тих умовах, де вони будуть працювати або продовжувати навчання.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо (МП):

 • · мовний паспорт («Language Passport»), щомістить фото, анкетні дані учня, особисту інформацію, критерії оцінювання навчальнихдосягнень учнів, власну оцінку володіння іноземною мовою відповідно до основних рівнів визначених загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти - A, B, C.
 • · мовну біографію(«LanguageBiography»), яка використовується, щоб установити проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі етапи мовного й міжкультурного спілкування.  ;
 • ·  досьє (Dossier)-  це збірка усіх виконаних робіт, які учень вважає цінними для себе і які відображають його досягнення: контрольні роботи, листи іноземною мовою, творчі завдання, проекти, доповіді, а також дипломи, сертифікати, свідоцтва. Відбір може проводитися протягом одного року або впродовж усіх років навчання.

За словами національного координатора Європейського Мовного Портфоліо Оксани Карп’юк, план реалізації проекту в Україні передбачав декілька етапів:

 • ·  організаційний (2007—2008 рр.);
 • ·  основний (2009—2011 рр.);
 • ·  заключний (2011—2012 рр.).

На сьогодні спільно з Міністерством освіти і науки України створено організаційну структуру проекту, проведено чимало методичних семінарів, опубліковано декілька статей у фаховій періодиці. Видано методичний посібник для вчителів, який знайомить зі змістом і функціями ЄМП, аналізом зарубіжного досвіду використання. Створено експериментальну українську версію ЄМП, що апробується на п’яти пілотних майданчиках, які організовані на базі окремих загальноосвітніх середніх навчальних закладів Чернівецької, Харківської, Тернопільської, Одеської та Донецької областей. Зусиллями регіональних координаторів проекту, а також національного експерта проводяться науково-практичні семінари як на всеукраїнському, так і на обласних рівнях.

На основі аналізу отриманих результатів авторський колектив планує розробити шляхи вдосконалення форми й змісту експериментальної версії ЄМП з подальшою акредитацією української версії мовного портфоліо в Раді Європі з метою затвердження зразка, що буде базовим для українських учнів

2.2 Досвід створення ЄМП учнями на початковому етапі навчання. 

Робота з ЄМП є важливою для дітей, оскільки: 

 • 1) маленькому учневі необхідно усвідомлювати власний успіх — і саме такий успіх, що його можна, «потримати в руках»; 
 • 2) молодші школярі прагнуть, щоб їх оцінили й підтримали дорослі, - тільки так розвивається їхня самооцінка: ЄМП надасть можливість взаємодіяти дитині з дорослими (вчителем, батьками); 
 • 3) допоможе маленькому учневі побачити сенс у тому, що він робить, і розвивати свою відповідальність; 
 • 4) робота з ним розвиватиме усі психічні процеси дітей - сприйняття, мислення, увагу, пам'ять, уяву. 

Робота з МП дозволить учневі: 

 • v підвищити свою мотивацію у вивченні іноземної мови та усвідомити цінність міжкультурного спілкування у своїй країні та за її межами;
 • v правильно організувати самостійну роботу з вивчення іноземних мов;
 • v оцінити свій рівень володіння іноземними мовами і зіставити його з європейськиминормами;
 • v визначити (разом з учителем) найбільш раціональні способи вдосконалення своїх знань та вмінь.

Вчителю робота з ЄМП надасть можливість:

 • v підвищити мотивацію у викладанні будь-якої іноземної мови;
 • v планувати свою діяльність, орієнтуючись на конкретні комунікативні вміння, що і відображеними у ЄМП як цілі навчання; 

ЄМП - власність учня. Однією з головних педагогічних функцій цього документа є допомога в розвитку вміння самостійно (автономно) оволодівати іноземними мовами. Тому не допускається використання ЄМП як інструменту дисциплінарного впливу на учня. Завдання вчителя - допомогти учневі побачити свої досягнення й недоліки та окреслити шляхи їх подолання. 

Отже, впровадження ЄМП на етапі початкової школи покликане зробити процес іншомовного навчання більш особистісно-зорієнтованим, сприяти підтримці й заохоченню учнів до іншомовної навчальної діяльності, допомагати розвивати здатність до відображення та самооцінювання і, таким чином, поступово підвищувати відповідальність за власне навчання.

ВИСНОВКИ

Отже, у даному проекті розкриті основні завдання: було вивчено теоретичні засади Європейського Мовного Портфоліо; проведено порівняльну характеристику використання ЄМП в Україні та в англомовній країні; розглянуто основні вимоги до створення Європейського Мовного Портфоліо.

Особливу увагу зосереджено на створенні ЄМП учнями початкової школи. В такому випадку учитель допомагає учневі й консультує його під час вибору й оформлення портфоліо, пише свої коментарі до зібраного матеріалу. Інші учні можуть також внести свої зауваження й коментарі до окремих частин портфоліо своїх товаришів.

Оформлення портфоліо передбачає заповнення анкетних даних учня, що сприяє усвідомленню ним своєї значимості. На титульній сторінці портфоліо дитина розміщує своє фото та короткі відомості про себе. Оформлення аркуша самооцінки дає змогу учням розвивати об'єктивну самооцінку. Сторінка творчих проектів сприяє розвитку творчого та наукового рівня учня. Портфоліо ведеться весь час, поки учні вивчають предмет.

Практичне значення даного проекту полягає в тому, що в ньому представлені зразки учнівського мовного портфоліо, які матимуть цінність і можуть бути використані вчителями англійської мови в початковій школі.

Сьогоднішній учень – це завтрашній громадянин. Він повинен бути не лише високо досвідченим, впевненим в собі, мати високу самооцінку, а й навчитись так мислити, щоб реалізувати свої знання і навички на користь рідним, близьким, друзям і «нарешті» суспільству.

 

Література:

 • 1. David Little, Radka Perclova. The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers. Council of Europe. – Strasbourg, 2003.
 • 2. European Language Portfolio. Council of Europe. – Strasbourg, 1997.
 • 3. Francis Goullier. Council of Europe Tools for Language Teaching: Common European Framework and Portfolios. – Paris, 2007.
 • 4. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/28165/
 • 5. http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/
 • 6. Загвоздкин В.К. Портфель індивідуальних навчальних досягнень – щось більше, ніж просто альтернативний спосіб оцінки // Шкільні технології. – 2004. - № 3.- с. 32 – 36.
 • 7. Карп’юк О. Європейське мовне портфоліо // English. – 2011. - № 15.
 • 8. КсензоваЛ.Ю. Оцінна діяльність вчителя. - М, 2000. – 67 с.
 • 9. Новикова Т.Г. Папка індивідуальних досягнень - «портфоліо»// Директоршколи.-2004. - № 7.- с. 45 – 48.
 • 10. Пейн З. Дж. Навчальне портфоліо - новаформаконтролю та оцінки досягнень учнів // Директор школи. – 2000.- № 1. –с.65-67.
Комментарии: 0
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.