facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Капліна А.С.
Награда: 
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

УДК 64.011.8:640.41(477)

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Капліна Анна Сергіївна, аспірант
Полтавський університет економіки і торгівлі

У статті представлені підприємства готельного господарства як соціальні системи, а також вплив системи їх управління на сферу виробництва послуг, розкрита економічна сутність діяльніості готельних підприємств, показана необхідність реформування готельного господарства.
Ключові слова: готельне господарство, соціальна система, управління, послуги, реформування.

This article presents hotel organization as social systems and system’s management influence on the sphere of services production. Here is also revealed the economic essense of hotels activity and the necessity of hotel industry reforming.
Key words: hotel industry, social system, management, services, reforming.

Економіка сучасної України неможлива без туризму, який займає важливу нішу в її структурі. Вагомою складовою туристичної галузі нашої держави є готельне господарство, яке виконує одну з основних функцій – забезпечує туристів житлом, харчуванням і побутовими послугами під час подорожі.
Підприємства готельного господарства належать до складних соціальних систем, всередині яких виділяють дві складові:
1 – виробництво послуг;
2 – управління.
Кожна з них взаємодіє між собою і підпорядковується одна одній [1,c.12].

Модель соціальної системи підприємств готельного господарства типу “зворотній зв’язок ”:

Рис.1. Модель соціальної системи підприємств готельного господарства типу “зворотній зв’язок ”:

А ? управління; В ? виробництво послуг
Ціль таких організаційних утворень є вихідним моментом їх взаємодії.
Для її досягнення система управління впливає на сферу виробництва послуг. Проявом зворотного зв’язку такої системи є зміни у сфері виробництва послуг, які обумовлюють внесення певного корегування для управління процесом. Як складні соціальні-економічні системи підприємства готельного господарства характеризується певними особливостями: задоволення споживачів (внутрішніх і зовнішніх, основними і додатковими послугами); достатня наявність ресурсів для їх перетворення в основні та додаткові послуги; витрати на виробництво, використання основних і додаткових послуг, їх порівняння з результатами діяльності підприємства;складність внутрішнього середовища (велика кількість елементів системи, наявність прямого і зворотного зв’язків, тощо); достатньо багата критерійність завдань управління; велика динамічність процесів; відсутність можливості формалізації багатьох завдань управління; обов’язковість розвитку та змінність його критеріїв.
Разом з підприємствами готельного господарства працюють інші, які надають послуги з тимчасового проживання, але вони для них не є основними. До таких підприємств належать санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, тощо [1c.14].
Особливістю галузі готельного господарства є надання послуг з проживання і харчування, які для них є основними. Тому, розкриваючи економічну сутність діяльності підприємств готельного господарства, слід зазначити її нематеріальний характер. Для готельного господарства характерно не виробництво конкретного продукту, як результату господарської діяльності, а саме: надання особливого виду послуг. Реалізація послуг неможлива для готельних підприємств за відсутністю матеріальної складової. Лише за умов експлуатації належної матеріально-технічної бази підприємств готельного господарства можливо досягти високої якості готельних послуг.
На законодавчому рівні господарську діяльність підприємств готельного господарства регламентують комплекс законодавчих та нормативних актів, система основоположних, галузевих міжнародних, міждержавних та національних стандартів, а також стандарти готельних підприємств. Але наявність широкого переліку законів, постанов, інструкцій на сьогодні не дозволяє у повному обсязі регулювати надання якісних послуг в готельних підприємствах. На це в значній мірі впливає цінова політика готельних підприємств, яка наближається до найвищих при застарілій матеріально-технічній базі, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів, недостатнє фінансування галузі. Вирішення існуючих проблем пов’язано з необхідністю удосконалення механізму регулювання цін на послуги в Україні, яку держава проводить через систему стандартизації і сертифікації послуг.
Разом з державними інституціями у розробці законодавчої бази України беруть і господарські організації в особі Асоціації готельних об’єднань і готелів міст України. У свій час (листопад 1990 року) засновниками Асоціації були 11 комунальних готелів, на сьогодні їх налічується 260. Це готелі і підприємства готельного господарства [2,c.2 ]. Зростання кількості членів Асоціації свідчить про розвиток галузі готельного господарства України.
У теперішній час в Україні спостерігається економічне реформування, яке супроводжується процесами демонополізації та розкрупнення підприємств, а також формування нових виробничих зв’язків між підприємствами. За таких умов лідерами стають великі підприємства, які володіють значним досвідом в галузі менеджменту і маркетингу, мають висококваліфіковані кадри. Це обумовлює в свою чергу створення і малих підприємств готельного господарства. Таким чином, реформування готельного господарства України спонукає до створення якісно нових відносин між об’єктами виробничої сфери.

Література:

  • 1. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник /Л.І.Нечаюк, Н.О. Нечаюк. ? К.: Центр навчальної літератури, 2006.? С.12, 14,35).
  • 2.Євдокімова Т.Л. Про діяльність Асоціації. 
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.