facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОВИМІРНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

Автор Доклада: 
Іванова Н. С.
Награда: 
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОВИМІРНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

УДК338

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОВИМІРНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

Іванова Наталя Сергіївна, канд. е. наук
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»

 

У статті досліджується можливість застосування багатовимірних статистичних методів (канонічний аналіз, класична таксономія, модифікована таксономія, об’єднана таксономія та регресія кластерів) при розробці моделі оцінки економічної безпеки підприємств.
Ключові слова:економічна безпека, багатовимірні статистичні методи, канонічний аналіз, регресія кластерів, модель оцінки економічної безпеки підприємства.

The authors examine the possibility of applying multivariate statistical methods (canonical analysis, classical taxonomy, the modified taxonomy, taxonomy and combined regression clusters) to develop models of assessment of economic security.
Keywords:economic security, multivariate statistical methods, canonical analysis, regression clusters, the model estimates of economic security.

Виявити фактори економічної безпеки підприємства можна за допомогою сучасних методів багатовимірного статистичного аналізу. Аналіз складних соціально-економічних процесів та явищ характеризується багатовимірністю їх описання, тобто необхідністю врахування під час аналізу великої кількості показників. Деякі ознаки взаємопов’язані і значною мірою дублюють один одного. При цьому показники лише у непрямій формі відображають найбільш суттєві, але такі, що не піддаються безпосередньому спостереженню та вимірюванню внутрішні, приховані властивості явищ. В таких випадках доцільним є концентрація інформації шляхом виразу великої кількості вихідних ознак через меншу кількість більш інформативномістких внутрішніх характеристик явищ. При цьому припускається, що найбільш місткі характеристики є найбільш суттєвими, визначними.

Нами було зроблено спробу розробити модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств на основі багатовимірних статистичних методів: канонічний аналіз, класична таксономія, модифікована таксономія, об’єднана таксономія та регресія кластерів.

Оптимізація оцінок економічної безпеки агропромислових підприємств полягає у виборі такого її варіанта, який забезпечує найбільш щільний множинний кореляційний зв'язок з визначеними вище суттєвішими чинниками-симптомами економічної безпеки.

Практично це означає, що найкраща оцінка показника відповідає найбільш точному рівнянню регресії:

Y?i= а0 + а1Х1 + а2Х2 + а3Х3 + а4Х4 + …+  аnХn                         (1)

тобто такому, який задовольняє умові maxRi.

За допомогою регресійного методу ми розробили моделі оцінки на основі даних отриманих в результаті попередніх досліджень, для чого ми застосували пакет «Регресія» модуля MS Excel (табл. 1).

Таблиця 1

Параметри моделей оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств (аі)

Параметри моделей оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств

За даними табл. 1 можна зробити висновок, що не зважаючи на високий рівень кореляції, модель побудована за даними результатів класичної таксономії не має практичної значущості. Всі параметри зазначеної моделі мають менше значення відносно значення додаткового параметру (а0), а отже результати оцінки будуть мало відрізнятися між собою, що викликає труднощі при ідентифікації рівня економічної безпеки. Це ж стосується і моделі, що побудована за результатами різних видів таксономії.

Дані табл. 1 дозволяють записати математичний вираз моделі оцінки ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств Y?ЕБ.

Модель 1 – восьмифакторна (за даними канонічного аналізу):

Y?ЕБ= 0,20964 - 0,0023Х1 - 0,0998Х2+0,0009Х3 - 0,1162Х4 - 0,2948Х5 + 0,12462Х6-0,0596Х7 - 0,0066Х8

або:

Y?ЕБ = 21 - 0,2Х1 – 10Х2+0,1Х3  - 11,62Х4 – 29,5Х5 + 12,5Х6 – 6Х7 - 0,7Х8

Модель 2 – семифакторна (за даними регресії кластерів [2, с.22]):

Y?ЕБ = 3,11512 - 0,0022Х1 + 1,40582Х2+0,000077Х3 – 0,32034Х4 – 0,36217Х5 -0,2405Х6 -0,9588Х7 -0,1631Х8

або:

Y?ЕБ = 67,3-0,05Х1 +30,4Х2+6,9Х4 +7,82Х5+5,24Х6 -0,21Х7–0,035Х8

де Х1- коефіцієнт загальної ліквідності, Х- коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), Х3 - коефіцієнт фінансової стійкості (коефіцієнт фінансування), Х4 - коефіцієнт обіговості капіталу підприємства, Х5 - валова рентабельність продажів, Х6 - рентабельність власного капіталу, Х7 - коефіцієнт придатності основних засобів, Х8 – фондовіддача.

Для того, щоб моделі мали практичне застосування нами розроблено шкалу ідентифікації рівня економічної безпеки. Запропоновано п’ять рівнів економічної безпеки підприємств: високий рівень безпеки, безпечні, достатньо безпечні, небезпечні та кризовий рівень економічної безпеки.

Визначені чинники мають рекомендовані граничні значення [5, с.142], тому для визначення граничних значень різних станів економічної безпеки ми підставили у розроблені моделі рекомендовані значення складових моделі, результати наведено в табл. 2. Таким чином, підприємство вважається абсолютно безпечним за умови що коефіцієнт загальної ліквідності не менше 2, коефіцієнт фінансової незалежності більше 0,75, коефіцієнт фінансування 1 при цьому підприємство повинно бути прибутковим.

Як і будь-яка інша, наведена класифікація у певній мірі є умовною, штучною, оскільки межі груп, не дуже чіткі і безспірні (табл. 2).

Таблиця 2

Шкала ідентифікації рівня економічної безпеки агропромислових підприємств

 

Восьмифакторна модель оцінки економічної безпеки підприємств

Семифакторна модель оцінки економічної безпеки підприємств

Високий рівень безпеки

<= -7,4

>= 100

Безпечні

-7,3 - 4,1

88 - 99

Достатньо безпечні

4 - 10,1

80 - 87

Небезпечні

10 – 16,7

72 - 79

Кризовий рівень економічної безпеки

>= 16,6

<= 71

Пояснимо економічний зміст отриманих результатів. Враховуючи обернену залежність розробленої шкали та характеристик стану економічної безпеки, результати розробленої моделі можна інтерпретувати наступним чином: якщо за результатами розрахунків показник дорівнює або більший за значення -7,4, то підприємство можна характеризувати як підприємство із високим рівнем економічної безпеки; безпечні – від -7,3 до 4,1 балів; достатньо безпечні – від 4 до 10,1 балів; небезпечні від 10 до 16,7 балів та до підприємств із кризовим рівнем економічної безпеки відносять підприємства, які мають більше 16,8 балів.

За умови проведення розрахунків за семифакторною моделлю оцінки економічної безпеки підприємств, абсолютно безпечним вважається підприємство, показник якого дорівнює або більший за 100. На наш погляд, семифакторна модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств є більш зручним для практичного застосування.

Побудовані моделі можуть бути використані в практичних цілях факторного економічного аналізу і прогнозування [1, с.56], [3, с.28].

Література:

  • 1.    Іванова Н.С. Застосування економіко-математичного моделювання при дослідженні ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств / Н.С. Іванова // Сталий розвиток економіки 2011 р. - Університет економіки і підприємництва. – Хмельницький, 2011. –№ 4. – С. 54-60
  • 2.    Іванова Н.С. Кластерний аналіз агропромислових підприємств за показником економічної безпеки // Активізація наукових досліджень – 2011: Збірник матеріалів наук. –практ. конф., 2011р. – Миколаїв: Барви України, 2011. – С. 18-22
  • 3.    Іванова Н.С. Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств / Н.С. Іванова // Економічний часопис–XXI 2011 р. - Інститут трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7-8. – С. 24-29.
  • 4.    Череп А.В. Аналіз показників економічної безпеки підприємств агропромислової галузі / Н.С. Іванова, А.В. Череп // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід 2011 р. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2011. - №17 – С. 24-27.
  • 5.    Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. ? А.В. Череп – К.: Кондор, 2005. – 160 с.
8
Ваша оценка: Нет Средняя: 8 (3 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.