facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Панёк Татьяна Владимировна (Украина)

Фото эксперта: 

Кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой «Изобразительное искусство»

Место работы: Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды

Почетные звания и награды: Грамота Харьковского городского совета

Сфера научных интересов: искусство, история педагогики, иконопись.

Научные работы: более 100 научных статей преимущественно в ВАК изданиях.

Наиболее значимые публикации:

 • 1. Перлина Слобожанського іконопису, Традиції і новації у вищій архітектурно – художній освіті. – Х., ХДАДМ, 1997, № 5.,С. 104–105.
 • 2. Регенерація Слобожанської ікони у світлі проблем відродження української національної культури, ІV Міжнародний конгрес україністів. – спб., Мистецтвознавство, книга 2. – Одеса–Київ, Видавництво Асоціації етнологів, 2001., С. 152–156.
 • 3. Богородичні ікони Слобожанщини (Спроба теоретичного осмислення), Народознавчі зошити Інститут народознавства НАНУ, № 1-2, 2003., С. 199–203.
 • 4. Слобожанська ікона в колекції національного художнього музею України, Anima Perum. – Харків №1, изд. ООО «Раритеты Украины», 2006., С. 34–39.
 • 5. До проблеми національного стилю в творчості харківських художників, Міст: зб. наук. пр., Ін-т проблем сучас. мист. АМУ. – Вип. 3., редкол.: В. Сидоренко (голова) [та ін.]. – К., Інтертехнологія, 2006., С. 249-257.
 • 6. Слобожанська ікона ХVІІ – поч. ХІХ ст. [монографія] – Х., ФО-П «Іванова», 2008. – 280 с.
 • 7. З історії розвитку символіко-алегоричних ікон на Слобожанщині., Образотворче мистецтво, 2008., № 2., С. 54–58.
 • 8. Взять национальную ноту. Работы харьковских художников. - М., Собраніе., № 2., 2008., С. 112–117.
 • 9. Пам’ятки слобожанського іконопису з фондів Національного художнього музею України, Материалы междунар. науч. – практ. конф. «Схід – Захід. Культура і Цивілізація», (Одесса, 2005 – 2006 гг.)., Одесский Дом – Музей им. Н. К. Рериха; сост. Е. Г. Петренко, К.Е. Шундяк – Одесса: Асторпринт, 2008., С. 502–510.
 • 10. Образотворче мистецтво Слобожанщини., Вища педагогічна освіта і наука України: Історія сьогодення та перспективи розвитку. Харківська обл., Ред. рада. вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; Редкол. тому: І.Ф. Прокопенко (гол.) [та ін.]. – К., Знання України, 2009., С. 110–117; 137–142.
 • 11. Жіноче тіло – модель як архетип у творчості харківських художників, Zagadnienia cielesnosci w kulturach slowian wschodnich. – Krakow: Dom Wydawnictw Naukowych, 2011., pp. 179–182.
 • 12. Влияние западноевропейской педагогической мысли на становление художественно – промышленного образования в Украине ХІХ века., Материалы международной научно-практической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения»., 30-31 января 2013 г. Москва. – Academic science - problems and achievements. USA: CreateSpace, 2013., С. 98–100.

13. История становления дизайн-образования в Восточной Украине конца ХІХ столетия., 2nd International Scientific Conferenc e«European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches»: Volume1. Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 1). February 18-19, 2013. - Stuttgart, Germany., pp. 114–115.

14. Духовний вплив Г.С.Сковороди на бароковий іконопи сСлобожанщини., Г. Сковорода у світліфілології, філософії та богослов’я: матеріали ХХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження Г.С. Сковороди (27–29 вересня2012 року). – Сковородинівка–Харків., Видавець СавчукО.О., 2013., С. 237–243.

 • 15. Становлення вищої художньої освіти на початку ХХ століття., Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта., РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39., Ч. 4., С. 116–123.
 • 16. Проблеми становлення системи художньої освіти в Україні у період політичних репресій (1927–1933 роки)., Science and education a new dimension/ Pedagogy and Psychology, II (8), Issue: 16, 2014., pp. 122–126.
 • 17. Структура та функції художньо-педагогічної освіти у період існування УНР., Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy., Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (October23 – 27, 2014) – Opole, Poland., С. 123–126.
 • 18. Фактори і умови становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні на початку ХХ століття., Соціально-економічні проблеми просторового розвитку: Монографія., За заг. ред. В. Дучмала, Т.П. Несторенко. – Бердянськ., Видавець Ткачук О.В., 2015., С. 201–212.
 • 19. Formation of academical style at the art-pedagogical education in Ukraine (30’s of XX centure), Panyok T., Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць., за заг. ред. Проф. В. Євдокімова, О. Микитюка; ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Вип. 43. – Харків., 2014., С. 124– 35.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.