facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СУМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Автор Доклада: 
Самбурська Н. І.
Награда: 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СУМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ

УДК 657.42:628.1

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СУМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Самбурська Наталія Іванівна, здобувач
Полтавський університет економіки і торгівлі


У статті запропонована методика з використанням статистичних та економетричних методів аналізу і прогнозування оптимальної суми основних засобів підприємств водопостачання з метою покращення їх фінансового стану.
Ключові слова: основні засоби, підприємство водопостачання, діагностика кризового стану, кореляційно-регресійний аналіз, трендовий аналіз, оптимізація суми.

The method with using statistic and econometric methods of analysis and forecast of optimal cost of water-supply enterprises’ fixed assets with the aim of improving financial condition is offered in the article.
Keywords: fixed assets, water-supply enterprise, diagnosis of crisis condition, correlation, regression and trend analysis, cost optimatization.

Досвід функціонування зарубіжних фірм [1, 2] і вітчизняний досвід [3], свідчить, що ризик банкрутства істотно знижується для тих підприємств, де використовуються сучасні методи менеджменту і діють служби стратегічного розвитку. Цілеспрямований моніторинг внутрішнього середовища підприємства разом з функцією прогнозування утворює необхідну інформаційну базу для стратегічного аналізу діяльності підприємства, націлюючи на стабільне отримання прибутку.
Більшість методик аналізу основних засобів та ефективності їх ефективності, що використовуються для аналізу в даний час не завжди враховують специфіку галузей [4, 5, 6, 7].
І, оскільки характерними особливостями галузі водопостачання є стан та структура активів і пасивів, стан та джерела формування основних засобів, їх незадовільний технічний стан і зношеність, збитковість підприємств цієї галузі, обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання і т.д., нами було поставлено завдання обґрунтувати методику аналізу дослідження, обробки інформації щодо основних засобів для прогнозування фінансових показників підприємства цієї галузі.
З цією метою було проведено класифікацію показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, виходячи з цілей фінансової діагностики, а саме задовільності структури активів і пасивів, стану та джерел фінансування основних засобів, платоспроможності та ліквідності, фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування, забезпеченості підприємства власним капіталом, ділової активності, рентабельності господарювання, наявності, структури і ефективності використання основних засобів.
Вихідні дані (35 за кожен квартал з 2005 по 2010 рр.) було сформовано у вигляді матриці, що дало можливість досліджувати зміни значень показників на множині об'єктів.
Після розрахунку коефіцієнтів коваріації були виключено 8 квазипостійних показників з попереднього списку, які впливають на фінансову ситуацію підприємства, і проведено розрахунок загального і локальних показників фінансового стану за методикою діагностики кризових явищ на підприємстві [3 с. 309-327, с. 469-474] з урахуванням специфіки галузі водопостачання.
З метою побудови якнайбільш оптимальної моделі (при побудові коваріаційної матриці) було також виключено з подальшого аналізу групу показників забезпеченості власним капіталом, яка мала занизькі коефіцієнти (рис.1).


В результаті проведеного аналізу було зроблено наступні висновки:
– динаміка розрахованих значень загального інтегрального показника фінансового стану свідчить про кризу на підприємстві, а його спадаюча тенденція – про неефективне управління підприємством;
– тенденція значень локальних інтегральних показників пропорційна динаміці значень загального показника підтверджує системний характер кризи підприємства;
– спадна тенденція інтегральних показників стану і джерел фінансування основних засобів, платоспроможності та задовільності структури активів і пасивів свідчить про недоліки фінансового менеджменту на підприємстві.
З метою аналізу фінансового стану підприємства і прийняття рішень в майбутньому було використано метод побудови моделі тимчасового ряду на основі тренда (було використано 6 степінь для побудови більш достовірної функції). Критерієм якості підібраного тренда є дослідження, пов'язані із значеннями коефіцієнтів детермінації та кореляції, які підтверджують адекватність побудованих моделей.
 

З метою визначення залежності загального інтегрального показника від сукупності локальних інтегральних показників було побудовано багатофакторну регресійну модель.
В результаті обчислень отримали регресію:
Y =0,4535 + 0,0728Х1 - 0,2197Х2 + 0,1334Х3 + 0,18Х4 + 0,0077Х5.
Аналіз отриманої моделі дозволяє зробити висновок, що вплив показників стану та джерел формування основних засобів на загальний фінансовий стан підприємства становить 45,27% і цей вплив негативний, оскільки їх коефіцієнт (Х2) з від’ємним знаком.
Оскільки основні засоби можуть фінансуватися за рахунок власного або позикового капіталу, було проведено розрахунок ефекту фінансового левериджу з метою оптимізації їх частки. Розрахунки свідчать, що фактична структура капіталу станом на 2010 рік несприятлива. Співвідношення власного і позикового капіталу – 93:7, і при цьому позиковий капітал 100% сформований за рахунок поточних зобов’язань, а ефект фінансового левериджу від’ємний (-0,2495). Залучення додаткового позикового капіталу погіршить фінансовий стан підприємства. А використання власного капіталу на фінансування основних засобів позбавить підприємство мобільних активів майже повністю.
Потребу в оптимізації суми основних засобів для досліджуваного підприємств підтверджують результати факторного аналізу, в результаті якого виявлено що за рахунок зниження фондовіддачі всього на 6 коп., підприємство втратило потенційних 131% виручки від реалізації (або 93550,64 тис. грн.). А збільшення середньорічної вартості основних засобів на 1198733,02 тис. грн., зумовило зниження фондовіддачі на 21 коп. Але збільшення середньорічної вартості основних засобів за рахунок капітальних ремонтів, модернізації та придбання нового устаткування не можна розглядати як фактор, що знижує ефективність використання основних засобів, тому було проведено кореляційно-регресійний аналіз, щоб виявити силу зв’язку між факторами.
З метою виявлення залежності виручки від реалізації (У) від вартості основних засобів (Х1) було додано ще два фактори: чисельність працівників (Х2) (як незалежний фактор) та амортизаційні відрахування (Х3) з метою виявлення статистичних зв’язків та їх впливу на виручку від реалізації. У результаті було визначено вплив кожного з факторів на результуючий фактор Y – Х1 пояснює вплив виручку від реалізації на 24,35%; Х2 - пояснює виручку від реалізації на 27,88%, Х3 - пояснює виручку від реалізації послуг на 26,40%.
З метою якісного покращення показників та виявлення найбільш оптимальної моделі залежності виручки від реалізації від вартості основних засобів було складено лінійну, параболічну, гіперболічну, логарифмічну, степеневу, експоненціальну функції. У результаті чого отримали таблицю 2.
 

Оскільки жодну з моделей не можна вважати оптимальною та все ж для аналізу найкраще обирати степеневу функцію. Для досліджуваного підприємства вона має вигляд Y=77,35999X0,38811.
Отже спрогнозувавши з достатньо високою точністю виручку від реалізації, можливо спрогнозувати оптимальну суму основних засобів на наступні 4 квартали.
З цією метою було проведено прогноз фактора Y, враховуючи тренд (Т), сезонну (S), циклічну (C) та випадкову складову (R), тобто представляючи вихідний часовий ряд у вигляді: Y = T*C*S*R. Для цього було створено моделі, що описують виручку від реалізації (див. рис. 2).


Для спрощення і більшої наглядності цих розрахунків на рисунку було відображено лише фактичні показники виручки від реалізації, лінійний тренд, як найбільш типовий при проведенні аналізу, степеневий тренд, оскільки степенева функція була обрана нами як оптимальна та поліномінальний тренд, для якого було взято 6 степінь з метою виявлення помилок допущених раніше. У розрахунках було також враховано логарифмічний та експоненціальний тренд.
За сформованими рівняннями було розраховано значення трендів. Було усунено вплив сезонних факторів за методом ковзаючої середньої. Отримавши сезонні компоненти (S) с 5 рівнянь тренду (T), було розраховано похибки побудованих моделей (E). Використовуючи значення похибок (E) було розраховано середньоквадратичне відхилення для кожного з періодів за формулою Е= ? О2 : ? (T+S)2, де О – відхилення моделі від фактичних значень.
Після розрахунку середньоквадратичного відхилення (СКВ), отриманих для кожної моделі було розраховано її точність за формулою: (Точність моделі) = [1- (СКВ)]*100%.
Таким чином, точність моделі з поліномінальним трендом є найвища і складає 90,6989%, точність моделі з лінійним трендом - 85,2031%, з експоненційним трендом - 72,8837%; з логарифмічним - 37,9752%; зі степеневим - 83,5276%. Отже, висока точність лише у моделі з поліномінальним трендом. Але враховуючи динаміку цього тренду з попереднього рисунку для розрахунку довірчого інтервалу нами було використано також модель з лінійним трендом. Використовуючи ці дані було розраховано прогнозні значення на наступні 4 квартали 2011 року. Графічно це буде виглядати так (див. рис. 3)


Даний графік наглядно демонструє, що незважаючи на точність і достовірність показників моделі з поліномінальним трендом його застосування для прогнозування виручки від реалізації абсолютно неприпустиме, оскільки вже у 2013 році підприємство збанкрутує. Тобто, зважаючи на всі попередні розрахунки, модель з поліномінальним трендом найкраще описує існуючу ситуацію, але для прогнозування найбільш оптимальною буде модель з лінійним трендом, а саме: У= 729,21Х+3211,8. Тому на її основі розраховано прогнозні значення виручки від реалізації (таблиця 4).
 

Оскільки раніше було визначено модель Y=77,35999X0,38811, за якою основні засоби (Х1) пояснюють виручку від реалізації (У) на 81,51%, то Х у даному випадку знайдемо за формулою ; тобто прогнозні значення приросту основних засобів на кожен квартал 2011 року будуть наступні (таблиця 5).


Запропонована методика дозволяє з достатньо високою точністю спрогнозувати оптимальну суму приросту основних засобів підприємства водопостачання з метою поліпшення його фінансового стану.

Література:

  1. Хелферт Є. Техніка фінансового анализа: 10 изд. // Є. Хелферт. - СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
  2. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов // Майкл Е. Портер [Пер. с англ.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
  3. Подольська В. О. Фінансовий аналіз // В. О. Подольська, О. В. Яріш [Навч. посіб].- К.: ЦНЛ, 2007. – 488 с.
  4. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения): 2 изд. // В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев [учебное пособие]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 432 с.
  5. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посіб. – К.: «Експрес – Поліграф», 2002, - 566 с.
  6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5 – е изд. / Г. В. Савицкая. – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с.
  7. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 6 изд. // А. Д. Шеремет [учебное пособие]. – М.: Инфра-М, 2006 – 423 с.
9.6
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.6 (10 голосов)

Коментар до статті

Стаття Самбурської Н.І. є особливо актуальною в наш час, оскільки не зважаючи за роки незалежності України на вітчизняних підприємствах до сих пір залишається питання заміни основних засобів і реалізація нерентабельних з них. Автором розроблена власна методика щодо оптимізації суми основних засобів на підприємствах водопостачання. Дана методика дозволяє з достатньо високою точністю спрогнозувати оптимальну суму приросту основних засобів підприємства водопостачання з метою поліпшення його фінансового стану.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.