facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

КОНТРОЛЬ КОРУПЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор Доклада: 
Санжаровець В.М.
Награда: 
КОНТРОЛЬ КОРУПЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

КОНТРОЛЬ КОРУПЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Санжаровець Валентина Миколаївна, аспірант
Національний авіаційний університет

В статті розглядаються корупційні прояви в демократичному суспільстві та необхідні шляхи громадянського суспільства в подоланні цього явища.
Ключові слова: демократія, корупційні прояви, політична корупція, громадянський контроль, громадянський обов’язок.

The article dealt with corruption in a democratic society and necessary ways of civil society in addressing this phenomenon.
Keywords: democracy, corruption, political corruption, civil control, civil liability.

«Демократія в змозі контролювати корупцію, якщо вона дає простим людям можливість звертатись до влади зі своїми скаргами і претензіями, а посадовим особам - стимул для чесної поведінки». Сюзан Роуз-Аккерман, професор Йельского університету 2003 рік.
Подолання корупції перетворюється у надзвичайно складну проблему. Одним з головних факторів постійної невдачі влади у боротьбі з корупцією є недосконалий механізм її протидії. Останнім часом спостерігається тотальне підвищення цін та фатальне збідніння середнього класу, що штовхає людей все на більш зухвалі дії та порушення, тому отримання незначної компенсації – це завідомо тупиковий шлях. Слід відзначити й інші види корупційних проявів, що мають ще більш латентний характер (наприклад, фаворитизм, непотизм), які можуть виявлятися у влаштуванні на роботу своїх родичів, близьких, знайомих, отримання ”комісійних” від учасників процедур державних закупівель, неофіційному спілкуванні з представниками організацій, що є підконтрольними або мають договірні відносини з органами державної влади, здійсненні підприємницької діяльності через підставних осіб або родичів чи близьких, отриманні прямо не передбачених законом пільг та привілеїв, отриманні подарунків в дні загальних свят.
Демократія не є уособленням ідеального, безпроблемного суспільства. Добре відомо, що встановлення демократичного ладу не веде до автоматичного вирішення суспільних проблем. Однак, демократія є найсприятливішим підґрунтям для їхнього розв'язання або пом'якшення, оскільки створює необхідні умови для поширення інформації щодо цих проблем, їх дослідження, пошуку шляхів подолання та вироблення відповідної політики. Проблема політичної корупції не є винятком. І хоча політична корупція навряд чи буде колись повністю ліквідована за умов сучасної представницької демократії, її масштаби, а отже й руйнівний вплив, можуть бути значно зменшені й поставлені під надійний державний та громадський контроль. Запорукою цьому є те, що політична корупція руйнує фундаментальні демократичні процеси й суттєво підриває ціннісні, політичні та правові засади демократичного ладу в цілому. І щоб вижити, демократія має знайти в собі сили і мужність побороти політичну корупцію. Іншого шляху до майбутнього у демократії немає.
Хоча демократія об'єктивно може сприяти поширенню й розвитку політичної корупції, зауважимо, що масштаб і глибина цього явища залежать від якості демократії та рівня розвитку громадянського суспільства і політичної культури суспільства. В сучасних ліберальних демократіях на шляху поширення практики політичної корупції вже встановлені системні бар'єри (інституційні та нормативно-правові), які продовжують вдосконалюватися.
В Україні ніяк не диктатура, а все-таки демократія. Тому корупція – це дихання демократії. Диктатура – війна, демократія – підкуп. Стратегічним напрямом боротьби з корупцією має бути посилення діяльності, спрямованої на виявлення корупційних проявів та забезпечення притягнення до відповідальності винних осіб. Високої ефективності у виявленні корупційних правопорушень можна досягти лише комплексним застосуванням засобів і заходів, що є у органів державної влади, правоохоронних органів, громадянського суспільства. Останнім часом, все більш популярною стає ідея попередження корупції, розробки ефективного механізму унеможливлення корупційних діянь. Законодавець все частіше зосереджується на питанні співвідношення адміністративно-правових та кримінально-правових засобів протидії корупційним проявам. Українське суспільство втрачає щороку близько 20 мільярдів гривень у вигляді .коштів, що не надійшли до бюджету або були викрадені через корупційні схеми. Україна платить велику ціну за корупцію. «Корупційний податок» є важким тягарем і лягає в цілому на всю економіку держави».
Іммануїл Кант заклав філософську основу теорії правової держави. Згідно з ученням Канта, держава - це поєднання множинності людей, що підпорядковуються праву. Але сама влада повинна бути обмежена правом, інакше вона ризикує перерости в свавілля і тиранію. Ідея обов'язковості права в ученні Канта поєднується з ідеєю народного суверенітету, що знайшло вираження в такій фразі: "Чого народ не може вирішити щодо самого себе, того і правитель не може вирішити щодо народу". В правовій державі самі громадяни у своїх діях керуються вмінням розуму і моральними нормами, тобто вимогами категоричного імператива. Наслідком корупційних схем є неотримані інвестиції, відсутність коштів на модернізацію, розбиті дороги, захмарні ціни на житло, бідна медицина та освіта, застаріла соціальна інфраструктура.
Громадський обов’язок: дотримуватись усіх законів в Україні, а також тих держав, де є інтереси держави; робити все від нас залежне для поліпшення суспільства, в якому живемо.

Література:

  • 1. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 540—607.
  • 2. Вільям Мілер, Осе Ґределанд, Тетяна Кошечкіна. Перекладач: Дмитро Скляренко. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі. К. І. С. 2004.
  • 3. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. — К.: Т-во «Знання» КОО, 1999. — С. 67—84.
  • 4. Мельник М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – Київ, 2001, с. 113-116.
7.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 7.5 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.