facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор Доклада: 
Сардак О.В.
Награда: 
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 005.95:658.8

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА

Сардак Олена Вікторівна, канд. екон. наук, доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

В статті знайшла подальший розвиток класифікація видів управління персонал-маркетингом. Уточнено сутність системи управління персонал-маркетингом підприємства; представлено її склад.

Ключові слова: персонал; персонал-маркетинг; управління персонал-маркетингом; класифікація видів управління персонал-маркетингом; система управління персонал-маркетингом.

In the article classification of the management by personnel-marketing found subsequent development. Essence of a management system by personnel-marketing in enterprise is specified; its composition is presented.
Keywords: personnel; personnel-marketing; management by personnel-marketing; classification of the management by personnel-marketing; management system by personnel-marketing.

I. Вступ. В умовах ринкової економіки управління персонал-маркетингом виступає засобом, що дозволяє підприємству посилити свої конкуренті позиції на ринку у стратегічній перспективі за рахунок залучення та утримання таких працівників, які зможуть створювати, розвивати і підтримувати його ключові компетенції у сфері бізнесу на належному рівні.
У зв’язку з цим управління персонал-маркетингом займає одне з основних місць в управлінні підприємством і його можна розглядати як систему і як процес.
Питання, пов’язані із розгляданням особливостей персонал-маркетингу підприємства, висвітлювалися у роботах таких вчених, як: Турчинов А.І. («Управління персоналом»): охарактеризовано виникнення персонал-маркетингового підходу, висвітлено сутність і прикладне значення кадрового маркетингу, його інформаційне забезпечення; Майкл Армстронг («Практика управління людськими ресурсами»): розкрито специфіку маркетингу у кадрових підрозділах; Кібанов А.Я. («Управління персоналом організації»): охарактеризовано формування та реалізацію маркетингу персоналу, визначено його види; Дуракова І.Б. («Управління персоналом»): наведено технологію маркетингу персоналу; Беляцький Н.П. («Управління персоналом»), Слиньков В.Н. («Персонал і його менеджмент: практичні рекомендації»), Воронкова В.Г. («Управління людськими ресурсами: філософські засади»): розкрито особливості персонал-маркетингу підприємства та ін.
II. Постановка завдання. Разом з тим, певні питання, що стосуються висвітлення змістовного наповнення системи управління персонал-маркетингом в сучасних умовах, залишаються недостатньо розглянутими. Таким чином, виникає об’єктивна потреба у формуванні цілісного уявлення про склад системи управління персонал-маркетингом, що має інтегрований характер і є спроможною забезпечити узгодження інтересів підприємства і працівників, а також досягнення їх цілей.
Актуальність проблеми, її теоретичне та практичне значення обумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.
Метою дослідження є подальший розвиток класифікації видів управління персонал-маркетингом, а також визначення сутності та складу інтегрованої системи управління персонал-маркетингом підприємства в умовах ринку.
III. Результати. Управління персонал-маркетингом доцільно трактувати як процес розробки і практичної реалізації комплексу заходів з підвищення ефективності формування і використання кадрового потенціалу, а також регулювання позиції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках праці на основі узгодження інтересів підприємства і працівників.
Багатоаспектність персонал-маркетингу як об’єкта управління і багатовимірність самого управління обумовлює існування багатьох видів управління персонал-маркетингом (табл. 1.). Так, управління персонал-маркетингом доцільно класифікувати у залежності від: відношення до підприємства; горизонту планування і діяльності; ступеня реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринках праці; рівня інноваційності інструментів, що використовуються; типу прийняття персонал-маркетингових рішень.
В умовах ринкової економіки актуальним в управлінні персонал-маркетингом є застосування системного підходу.

Інтегрована система управління
Інтегровану систему управління персонал-маркетингом слід розглядати як органічну сукупність взаємопов’язаних елементів управління персонал-маркетингом, які забезпечують ефективну реалізацію його функцій. Концептуально інтегровану систему управління персонал-маркетингом доцільно представити у вигляді сукупності трьох часткових систем: управління HR-потенціалом, управління маркетинговою організаційною поведінкою, управління HR-брендом підприємства (рис. 1). Кожна із зазначених систем охоплює певні підсистеми та елементи, спрямовані на реалізацію тих або інших функцій управління персонал-маркетингом. Так, система управління HR-потенціалом включає управління його формуванням, використанням, розвитком та активізацією. Система управління маркетинговою організаційною поведінкою охоплює підсистеми, що призначені для формування оптимальної для підприємства поведінки персоналу, зокрема: підсистему маркетингу у сфері організаційної поведінки персоналу і підсистему управління у сфері організаційної поведінки персоналу. В свою чергу, система управління HR-брендом підприємства призначена для формування стійкого позитивного іміджу на ринку праці, що легко пізнається та ідентифікується з підприємством, а також забезпечення високої прихильності до HR-бренду з боку потенційних працівників та інших контрагентів ринку праці.
IV. Висновки. Таким чином:
- управління персонал-маркетингом доцільно класифікувати у залежності від: відношення до підприємства; горизонту планування і діяльності; ступеня реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринках праці; рівня інноваційності інструментів, що використовуються; типу прийняття персонал-маркетингових рішень;
- інтегровану систему управління персонал-маркетингом слід розглядати як органічну сукупність взаємопов’язаних елементів управління персонал-маркетингом, які забезпечують ефективну реалізацію його функцій;
- інтегровану систему управління персонал-маркетингом доцільно представити у вигляді сукупності трьох систем: управління HR-потенціалом, управління маркетинговою організаційною поведінкою, управління HR-брендом підприємства.
У перспективі дослідження має проводитися у напрямку розробки методології діагностики системи управління персонал-маркетингом підприємства.

Література:

  • 1. Управление персоналом: учебник / под общ. ред. А.И. Турчинова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации). - с.22-42.
  • 2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация. [Текст]// Кибанов А.Я., Дуракова И.Б.– М.: ИНФРА-М, 2005.- с.15-16.
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.