facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ І АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Автор Доклада: 
Сурніна К.С.
Награда: 
ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ І АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ І АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Сурніна Катерина Станіславівна, канд. е. наук, доцент
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, яка є підставою для прийняття необхідних управлінських рішень на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. їх керівництву необхідна достовірна і повна інформація про результати діяльності господарюючого суб'єкта та його фінансовий стан.

Оборотні активи визначаються як сукупна вартість, виражена у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що обертається у процесі господарської діяльності підприємства у вигляді оборотного капіталу з метою забезпечення економічної вигоди. Оборотні активи призначені для реалізації й обслуговування виробничо-комерційної діяльності і повністю споживаються впродовж одного виробничого циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Існуючі класифікації оборотних активів не відповідають в повній мірі потребам управління. З метою ефективного їх управління необхідно класифікувати оборотні активи за видами, ступенем ліквідності, фінансового ризику, джерелами формування, характером участі в операційному процесі, кругообігом, правом власності, принципом нормування,
Вдосконалення методики аудиту і аналізу оборотних активів, що спрямована на виявлення резервів підвищення ефективності виробництва господарських товариств є однією з важливіших питань для успішної роботи підприємства. В звязку з цим нами уточнено економічну сутність поняття „оборотні активи", під якими слід розуміти сукупну вартість, виражену у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що обертається у процесі господарської діяльності підприємства у вигляді оборотного капіталу з метою забезпечення економічної вигоди. Оборотні активи призначені для реалізації й обслуговування виробничо-комерційної діяльності іповністю споживаються впродовж одного виробничого циклу чи протягомдванадцяти місяців з дати балансу;
Ввжаємо також, що необхідно доповнити чинну класифікацію оборотних активів шляхом введення таких класифікаційних ознак як джерела формування оборотних активів,характеручасті в операційному процесі, ліквідність, кругообіг, право власності,ступінь ризику, принцип нормування, що дозволить раціональніше згрупувати показники для проведення аналізу З цією ціллю необхідно визначення зв'язків між елементами системи управління, що надасть можливість оптимізувати інформаційне середовище стосовнодослідження стану та ефективності використання оборотних активів у діяльності господарських товариств.
Розвиток визначення впливу вартісної оцінки оборотних активів на підприємницьку діяльність господарських товариств, необхідно здійснювати шляхом аналізу методів оцінок, що пропонуються національними та міжнародними стандартами обліку
Для вдосконалення аналізу оборотних активів акціонерних тоавриств необхідний подальший розвиток економіко-математичних методів для аналізу оборотних активів,а саме симплекс-методу,який дає змогу ,з одного боку, визначити виробничу програмупідприємства,а з іншого, забезпечує при заданих ресурсних обмеженнях максимальний прибуток.
Аналіз методів оцінки виробничих запасів та їх вплив на формування об'єктивної облікової інформації в системі управління оборотними активами господарських товариств, показує, що при проведенні аналізу оборотних активів слід використовувати, перш за все, наступні показники: коефіцієнти загальної, швидкої та абсолютної ліквідності; коефіцієнт фінансової незалежності; коефіцієнт фінансової стійкості. Це допоможе акціонерам, власникам та менеджерам господарських товариств отримувати достовірнішу інформацію щодо реального стану оборотних активів, виявляти при цьому додаткові внутрішні резерви в цілях підвищення ефективності виробництва.

Література: 

  • 1. Цивільний кодекс України від 03.11.2004г. № 2146-IV
  • 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003г. № 436-IV
  • 3. Шевчук В.О., Пожарицька І.М., Сурніна К.С. Аудит: Підручник - Сімферополь: «Національна академія природоохоронного і курортного будівництва», 2009. – 289с
4
Ваша оценка: Нет Средняя: 4 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.