facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНІВ

Автор Доклада: 
Ткаченко О.Г., Сухина Ю.В.
Награда: 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНІВ

Ткаченко Олена Георгіївна, канд. е. наук, доцент
Сухина Юлія Валеріївна, аспірант
Донецький державний університет управління

В статті проаналізовано сучасний стан та основні проблеми інноваційного розвитку Донецького регіону. Запропоновано новий механізм державного управління інноваційною діяльністю в умовах сучасних інтеграційних процесів.
Ключові слова: інновації, науково-технологічний розвиток, інноваційна діяльність, механізм державного управління інноваційною діяльністю, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, конкурентоспроможність національної економіки.

The modern state and basic problems of innovative development of the Donetsk region are analyzed in the article. The new mechanism of state administration of innovative activity is offered in the conditions of modern integration processes.
Keywords: innovation, scientifically-technological development, innovative activity, mechanism of state administration of innovative activity, preferable directions of innovative activity, competitiveness of the national economy.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі якість управління інноваційною діяльністю стала визначальним фактором конкурентоспроможності національних економік. В Україні через непослідовність у проведенні науково-технологічної та інноваційної політики та її низьку ефективність закріплюються тенденції до технологічного відставання від розвинених країн світу. Наслідком цього стає зниження конкурентоспроможності національної економіки, гальмування розвитку високотехнологічних галузей промисловості, падіння якості робочої сили.
Механізм державного управління інноваційною діяльністю – це система інститутів, форм і методів управління, орієнтованих на формування й підтримку мотиваційних умов для активізації інноваційної діяльності та збільшення випуску на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Державний інтерес полягає у розвитку інноваційної діяльності як основи економічного зростання, у наслідок якого відбувається збільшення надходжень до бюджету, що розширює можливості вирішення соціальних проблем. Частина інтересів держави та інших суб’єктів інноваційної діяльності збігається. У цьому сенсі державний інтерес виступає як суспільно-економічний інтерес. [1, c. 54-55]
На регіональному рівні державний інтерес реалізується в механізмі державного управління інноваційною діяльністю шляхом визначення пріоритетних напрямків розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності, розробленні та виконанні державних цільових програм інноваційного розвитку економіки, визначенні обсягів бюджетного фінансування інноваційної сфери.
У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір» підкреслюється, що «стимулювання науково-технологічного розвитку, реалізація структурно-інноваційної стратегії повинна стати однією з визначальних цілей уряду, Верховної Ради, органів виконавчої і представницької влади на місцях», а також, що «держава може стати безпосереднім провідником інноваційного розвитку, замовником і організатором досліджень і розробок на найбільш сучасних напрямах науково-технічного прогресу» [2]. Таким чином, на державному рівні визначено як один із стратегічних пріоритетів інноваційний розвиток національної економіки й активна роль держави у процесі структурних перетворень.
Система державного управління інноваційною діяльністю в Україні, як відомо, формується на основі на Конституції України і складається із законів України «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країн, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації нових видів конкурентоздатної продукції [3].
На регіональному рівні управління інноваційною діяльністю здійснюється за допомогою розробки регіональних програм та угод. В Донецькій області між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою 15 вересня 2007 року такою угодою стала угода регіонального розвитку Донецької області, в основу якої була покладена діяльність сторін впродовж 2007–2011 рр. щодо здійснення спільних заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р., а також Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 р. В основу даної стратегії було покладено головні напрями соціально-економічного розвитку Донецької області, які було визначено в Програмі науково-технічного розвитку на період до 2020 р. і затверджено рішенням обласної ради ще в березні 2002 р.
Аналіз динаміки частки реалізованої інноваційної продукції в структурі промислової продукції Донецької області за 2000-2010 рр. показав, що вона скоротилась із 23% в 2000 р. до 1,9% - в 2010 р. [4]. Така тенденція є негативною і значно знижує потенційні можливості підприємств регіону щодо розширення їх присутності на зовнішніх ринках. Це підтверджує і аналіз товарної структури експорту і імпорту регіону. Так, в структурі експорту Донецької області в 2010 р. частка машин, обладнання, механізмів та транспортних засобів становила лише 9,5%, на відміну від частки недорогоцінних металів та виробів з них, що перевищувала 75% від його загального обсягу. В структурі імпорту частка продукції, що є потенційно інноваційною (обладнання, механізми та транспортні засоби), дещо більша. В 2010 р. вона перевищила 21% (машини, механізми та прилади - 18,9%, транспортних засобів та устаткування - 2,4%), але це є недостатнім для інноваційного розвитку і говорить про низький рівень використання науково-технічного потенціалу регіону, недостатнє впровадження новітніх технологій.
Для інтенсифікації розвитку інноваційної діяльності доцільним є удосконалення механізму управління, основу якого мають складати пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні:
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки регіону;
визначення державних регіональних пріоритетів інноваційного розвитку;
удосконалення нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;
створення умов для збереження, розвитку й використання науково-технічного та інноваційного потенціалу регіону;
забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності регіону;
підтримка підприємств у науково-виробничій сфері;
здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій;
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності регіону;
розвиток інноваційної інфраструктури на регіональному рівні.
Результатом активізації ролі державного управління інноваційною діяльністю має стати зростання обсягів реалізації наукомісткої продукції і високих технологій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, активізація процесу впровадження передових науково-технічних розробок на промислових підприємствах, підвищення конкурентоздатності товарів і послуг, створення системи інноваційної підтримки підприємств шляхом надання інформаційних, консультаційних, маркетингових, фінансових й інших видів послуг, збільшення частки підприємств, які займаються інноваційною, науково-технічною діяльністю задля виробництва високотехнологічної продукції.
Висновки. Проведений аналіз свідчить про наявність певних проблем у сфері інноваційного розвитку Донецького регіону, серед яких основними є: низький рівень питомої ваги промислових підприємств, які реалізовують інноваційну продукцію, низький рівень використання науково-технічного потенціалу регіону, недостатнє впровадження новітніх технологій, що знижує рівень конкурентоспроможності підприємств регіону на зовнішніх ринках.
Для подолання цих проблем та ефективного функціонування сфери інноваційної діяльності необхідним є удосконалення механізму державного управління інноваційним розвитком на основі ініціалізації пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності з урахуванням особливостей регіональних економічних комплексів. Подальші дослідження передбачають оцінку інноваційного розвитку кожного із регіонів України і її врахування в процесі управління певними територіями.

Література:

  • 1. Никифоров А.Є. Економічні інтереси як основа формування механізму державного управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава. Серія «Державне управління», 2007. - № 12, с. 53-57
  • 2. Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір» / Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.
  • 3. Про інноваційну діяльність: Закон України / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
  • 4. Наука та інновації у Донецькому регіоні / Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.donetskstat.gov.ua
6.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.5 (4 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.