facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

Автор Доклада: 
Гребець О.Б.
Награда: 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

Гребець Оксана Борисівна, здобувач
Слов’янський коледж, Національний Авіаційний Університет

В статті визначено необхідність інформаційної підтримки управлінських рішень на підприємстві. Розглянуто сучасні автоматизовані управлінські технології в системі контролінгу.
Ключові слова: контролінг, управлінські рішення, інформаційна підтримка, управлінські технології.

The article defines the necessity of information support of managerial decisions at enterprise. The author observes modern automatic managerial technologies in the system of controlling.
Keywords: controlling, managerial decisions, information support, managerial technologies.

Умови цивілізаційних ринкових відносин поставили підприємствам вимоги щодо удосконалення економічної роботи. Одним з напрямів ефективності роботи підприємства є новації в сфері інформаційного обслуговування бізнесу, а саме контролінг, як відносно нова система використання економічної інформації для управління суб’єктами, що господарюють.

Процес впровадження системи контролінгу на підприємстві нерозривно зв’язаний з реструктуризацією інформаційної підтримки, тому як саме з цією метою уперше було пропонований механізм контролінгу. На думку багатьох сучасних авторів [1,2] найбільше ефективним є модель одночасного впровадження системи контролінгу та інформаційної підтримки комплексного управління підприємством.

Прийняття управлінських рішень має бути забезпеченим сучасними інформаційними технологіями. Тому служба контролінгу, функцією якої є збирання та обробка інформації діяльності бізнес-систем підприємства, потребує використання спеціалізованих аналітичних систем.

Інформаційна підтримка системи контролінгу включає наступні облікові системи [3]:

  • 1) традиційні – дані системи працюють тільки з кількісними даними (фінанси, виробництво, збут, постачання);
  • 2) нетрадиційні – системи враховують якісну інформацію (маркетинг, структури, НІОКР, персонал).

Серед сучасних автоматизованих інформаційних управлінських технологій автори [3,4] визначають такі як: MRP, MRPII, ERP, технологія orgware, технологія workflow, структуризатор, особливості яких визначені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Сучасні автоматизовані управлінські технології

Сучасні автоматизовані управлінські технології

Зміст автоматизованих сучасних технологій

MRP

(Material Requirements Planning)

Автоматизоване планування потреби сировини і матеріалів для виробництва (мінімізація витрат, які пов’язані з складськими запасами); використовується для опису компонента «виробництво»

MRPІІ

(Manufacturing Resource Planning)

Автоматизоване планування усіх виробничих ресурсів підприємства: сировини, матеріалів, устаткування, його продуктивність, трудовитрати (контроль виробництва здійснюється у процесі всього циклу, починаючи з покупки сировини та закінчуючи відвантаженням товару споживачам); використовується для опису компонентів «виробництво», «логістика».

ERP

(Enterprise Resource Planning)

Автоматизація і оптимізація внутрішніх бізнес-процесів, планування як матеріальних, так і фінансових ресурсів підприємства, а саме: прийом замовлень, планування виробництва, постачання, само виробництво, доставка і адміністрування; використовується для опису компонентів «виробництво», «логістика», «фінанси».

Технологія orgware

Побудова ієрархії управління компанією - перелік організаційних ланок, опис функцій і їх розподіл по ланках; використовується для опису компоненту «структура».

Технологія workflow

Моделювання структури бізнес-процесів, засноване на ідеї конвеєра; використовується для опису компоненту «логістика» (хто, кому, в які терміни поставив) на ряду з кількісними характеристиками.

Структуризатор

Збір, обробка і аналіз масивів різнопланової інформації відповідно до стратегії підприємства (дані, терміни, регіони з прив'язкою до конкурентних продуктів); використовується для опису компоненту «маркетинг».

BPM(Bisiness Perfomance Management),

EPM (Enterprise Perfomance Management)

CPM (Corporate Perfomance Management)

Система управління ефективністю бізнесу, Система управління ефективністю підприємства, Система управління ефективністю корпорацій. Дані системи дають змогу компаніям визначити стратегічні цілі, а потім здійснювати оцінювання своєї діяльності стосовно цих цілей та здійснювати управління процесом їх досягнення

Розроблено автором на основі [2, 3, 5]

Від системи контролінгу чекають, перш за все, особливу сигнальнупрограму відхилень, яка за мету має спостереження та корегування досягнення оперативних та стратегічних цілей підприємства. Таким чином, специфічною особливістю контролінгу є його здатність надати на підставі аналітичних висновків пораду, рекомендацію, які спрямовують менеджера на шлях досягнення цілей.

Отже, результатом діяльності контролінгу на підприємстві є визначення напрямків управлінських рішень, на підставі своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів діяльності від передбачених; виявлення причин, що викликали це відхилення і розробку пропозицій з відповідного коригування окремих напрямків діяльності з метою її нормалізації і підвищення ефективності [4]. Тому, на наш погляд, на підприємстві для вирішення даного завдання контролінгу необхідна розробка методології щодо постійного спостереження та визначення відхилень при досягненні оперативних та стратегічних цілей з урахуванням особливостей внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

Література:

  • 1. Горлицкий А.Ю. Внедрение системы контроллинга предприятия торговли на основе ERP – систем // Экономика и управление. – 2008.- №4. – С.70-74.
  • 2. Паршина О.А. Модель стратегічного управління виробництвом конкурентоспроможної продукції машинобудування // Держава та регіони. - 2008. - №8. –С. 156-160.
  • 3. Толкачева Е.В. Объект исследования контроллинга как научной дисциплины 
  • 4. Мозенков О.В. Управління стратегічним розвитком підприємств: методологія, інструментарій, організація: монографія / МОН України. Нац.техн. ун-т «Харківський політес.ін-т» - Харків: Одісей, 2008. – 288 с.
  • 5. Исаев Д. Информация в системе стратегического управления // Проблемы теории и практики управления. – 2008. - №4. – С.34-39.
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.