facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

АНАЛІЗ СПОНТАННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автор Доклада: 
Городнича О.Ю., Зіменковський А.Б., Матвєєва О.В.
Награда: 
АНАЛІЗ СПОНТАННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

УДК 615.065:616.5].001.36

АНАЛІЗ СПОНТАННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Городнича Оксана Юріївна, асистент
Зіменковський Андрій Борисович, д-р мед. наук, проф.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Матвєєва Олена Валеріївна, канд. мед. наук
Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Проведено аналіз спонтанних повідомлень про дерматологічні побічні реакції лікарських засобів. За результатами дослідження сформовано перелік фармакотерапевтичних груп лікарських засобів та окремих їх представників, застосування яких найчастіше призводить до виникнення дерматологічних ускладнень. Визначено групи ризику розвитку шкірних побічних реакцій щодо призначення фармакотерапії за віковим розподілом пацієнтів, за способом застосування та кількістю призначених лікарських засобів, а також від країни-виробника.
Ключові слова: побічні реакції лікарських засобів, дерматологічні ускладнення фармакотерпії.

The analysis of spontaneous reports about dermatological adverse drug reactions was done.A list ofpharmacological drug groups and separate representatives of drug groups that most frequent provoke dermatological complications of pharmacotherapy was formed. Defined risk groups of cutaneous adverse reactions according the appointment of pharmacotherapy for the age distribution of patients, by the application method, the number of designated drugs and by the producing country.
Keywords: adverse drug reactions, dermatological complications of pharmacotherapy.

За даними ВООЗ, побічні реакції (ПР) на лікарські засоби (ЛЗ) виникають у 10-15 осіб на кожні 100 хворих і, як правило, проявляються на фоні індивідуальної чутливості, що визначається віком, статтю, наявністю хронічних захворювань тощо[1]. Одними із найчастіших клінічних проявів ПР є зміни шкіри та її придатків, що знижують якість життя пацієнтів, а іноді призводять до інвалідизації чи смерті [2]. Наведене визначило актульність, базову стратегію та мету нашого дослідження – виявлення небезпечних, із дерматологічної точки зору, ЛЗ та визначення груп ризику щодо призначень фармакотерапії (ФТ) шляхом детального аналізу повідомлень (П) про ПР, що надійшли у ДП «Державний експертний центр МОЗ України» протягом 2010 року.

Матеріали та методи дослідження. Об’єктами дослідження були: спонтанні П (n=203) про ПР ЛЗ, Державний формуляр ЛЗ IIІ випуску [3], класифікація МКХ-10 [4]. Використано методи: системного аналізу, аналітичний, статистичний, стандартизації та клініко-фармацевтичний.

Результати дослідження. Вибірку П дослідили на предмет дерматологічних нозологій, зазначених у рубриці «Опис ПР». Встановлено, що шкірні ускладнення ФТ зустрічаються у 115 П (56,7%). Частіше виникають у жінок (55,7%), рідше у чоловіків (43,5%). У одному П стать пацієнта не була вказана. Серед вікових категорій пацієнтів дерматологічні прояви ПР найчастіше виникають у дітей від 1 місяця до 2 років (34,8%) та дорослих (30,4%). Найменша частота рапортування ПР серед осіб похилого віку (4,3%) та новонароджених (1,8 %) (таблиця 1).

Таблиця 1. Частота виникнення шкірних ПР ЛЗ за віковим розподілом пацієнтів

Віковий розподіл пацієнтів

Кількість П (%)

Новонароджені (до 1 місяця)

2 (1,8)

Немовлята (1 місяць-2 роки)

40 (34,8)

Діти (2-12 років)

26 (22,6)

Підлітки (13-19 років)

7 (6,1)

Дорослі (20-70 років):

в т.ч. вагітні

в т.ч. при пологах

35 (30,4)

5 (4,4)

4 (3,5)

Особи похилого віку

5 (4,3)

Всього:

115 (100,0)

За результатами дослідження, на 115 П припадає 162 шкірні нозології як ускладнення ФТ. Переважно виникали свербіж та висипка (папульозна, поліморфна макуло-папульозна, плямиста та дрібноточкова, розеольозна зливна та незливна). Як правило, у пацієнтів фіксувались одночасно декілька дерматологічних ПР. Зокрема, у 3 випадках відрапортовано про розвиток свербежу, генералізованої папульозної та еритематозної висипки, у 12 – локалізованої висипки та свербежу, у 10 – генералізованої висипки та свербежу, у 8 – кропивниці та свербежу, у 5 – еритеми та свербежу (таблиця 2).

Таблиця 2. Стандартизація дерматологічних нозологій за МКХ-10

Код ПР за

МКХ-10

Назва ПР

Кількість, наведена у П (n1=115)

Частка нозологій, наведених у П, %*

L29.8

Свербіж

47

40,1

L27.0

Генералізована висипка

37

32,2

L27.1

Локалізована висипка

32

27,8

L50.0

Кропивниця

25

21,7

L53.8

Еритема

19

16,5

L81.8

Зміна кольору шкіри

1

0,9

L24.4

Подразнюючий контактний дерматит

1

0,9

Примітка: *оскільки в одному П може вказуватися про розвиток одночасно декількох шкірних нозологій, то загальна частка у % за даними таблиці не становить сумарно 100,0%.

Встановлено залежність між частотою виникнення дерматологічних ускладнень ФТ та шляхом введення підозрюваного ЛЗ. Найчастіше ПР виникали при внутрішньом’язевому застосуванні ЛЗ (37,4%). Приймання perosтвердих та рідких лікових форм призвело до розвитку 29 (25,2%) та 21 (18,3%) шкірних нозологій відповідно (рисунок 1).

Рисунок 1. Залежність частоти виникнення дерматологічних ПР від способу застосування ЛЗ

Результати проведеного дослідження засвідчили, що 26,1% та 7,0% усіх шкірних ускладнень ФТ виникли при застосуванні антибіотиків груп цефалоспорини та пеніциліни відповідно. До «лідерів» належать також нестероїдні протизапальні ЛЗ (7,0%) та засоби, що впливають на серцево-судинну (6,1%) та респіраторну (5,2%) системи. Серед окремих представників даних груп провідне місце у розвитку дерматологічних проявів ПР належить наступним ЛЗ: цефотаксим (19,1%), цефтріаксон (3,5%), амоксицилін (3,5%), амоксицилін/клавуланова кислота (3,5%), ібупрофен (3,5%), комбінований засіб: метамізол натрію + пітофенон + фенпіверинію бромід (3,5 %) (таблиця 3).

Таблиця 3. «Лідери» за кількістю П про шкірні ПР

Міжнародна непатентована назва ЛЗ

АТС- код

Кількість П

Кількість П, %

цефотаксим

J01DD01

22

19,1

амоксицилін

J01CA04

4

3,5

амоксицилін/клавуланова кислота

J01CR02

4

3,5

цефтріаксон

J01DD04

4

3,5

ібупрофен

M01AE

4

3,5

метамізол натрію + пітофенон + фенпіверинію бромід

A03DA02

4

 

3,5

цефазолін

J01DB04

3

2,6

сульфаметоксазол+триметоприм

J01EE01

3

2,6

натрію амідотризоат

V08AA01

3

2,6

парацетамол

N02BE01

3

2,6

Встановлено, що у 90 П (78,3%) одночасно призначено 2 і більше ЛЗ. Оскільки маніфестація ПР практично усіх ЛЗ може мати дерматологічну складову, при поліпрагмазії доволі складно диференціювати і конкретизувати підозрюваний ЛЗ. Стверджувати, що дерматологічна нозологія пов’язана із зазначеним підозрюваним ЛЗ (за умови дотримання дозового та часового режиму приймання) можна було лише, на нашу думку, у 25 випадках, коли проводилась монотерапія. У 23 П одночасно застосовувались 2 ЛЗ, у 17 П – 3 ЛЗ, у 20 П – 4 ЛЗ. Найчастіше розвиток шкірних ПР рапортувався при одночасній ФТ 5 і більше ЛЗ (рисунок 2).

 Рисунок 2. Частота виникнення шкірних ПР залежно від кількості призначуваних ЛЗ

Встановлено, що 105 ЛЗ (91,3%) серед підозрюваних наявні у Державному формулярі ЛЗ ІІІ випуску, 93 ЛЗ (80,9%) відпускаються за рецептом, 22 ЛЗ (19,1%) – безрецептурні, 60 ЛЗ (52,2%) вітчизняного виробництва, 12 ЛЗ (10,4%) походять із Великої Британії, 11 ЛЗ (9,6%) – з Індії. Дещо меншу кількість шкірних проявів ускладнень ФТ викликали ЛЗ німецького (7,0%), словенського (4,3%) та австрійського (2,6%) виробництва (рисунок 3).

Рисунок 3. Кількість зафіксованих дерматологічних ускладнень ФТ у розрізі країн-виробників підозрюваного ЛЗ

Висновки: Стверджувати, що ПР пов’язана із зазначеним підозрюваним ЛЗ (за умови дотримання дозового та часового режиму приймання) можна лише, на нашу думку, при монотерапії.Отримані дані можуть використовуватися для оптимізації діяльності фармакологічного нагляду та для підвищення якості та безпеки фармакотерапії усіх видів.

Література:

  • 1. Дроговоз С.М.Аналіз моніторингу побічної дії ліків у Харківській області за 2007 рік /С.М. Дроговоз, Л.В. Деримедвідь, Г.М. Сіроштан // Рациональная фармакотерапия. – 2008. – №3. – Режим доступу: http://rpt.health-ua.com/article/119.html
  • 2. Аналіз спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів / Матвєєва О.В., Вікторов О.П., Бліхар В.Є. [та інш.] // Український медичний часопис.– 2011.– №3(83). – Режим доступу:http://www.umj.com.ua/article/12701
  • 3. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 3 / [під ред. В.Є. Бліхара, В.Т. Чумака, [В.І. Мальцева], А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко, Т.М.Думенко.]. – К.: Моріон. – 2011. – Режим доступу : http://www.pharma-center.kiev.ua/view/formylar
  • 4. Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям Десятого перегляду (МКХ-10). – Режим доступу: http://likar.org.ua/content/section/50/435/

center

8.6
Ваша оценка: Нет Средняя: 8.6 (5 голосов)

комментарий к статье

Авторами статьи проведен качественный и количественный анализ применения различных лекарственных препаратов, вызывающих побочные дерматологические реакции. Полученные результаты дают актуальную информацию, особенно, для практических врачей. Статья заслуживает внимания и хорошей оценки.

smiley

Глубокоуважаемые авторы

Глубокоуважаемые авторы провели исследования необходимые практическим врачам...

Глубокоуважаемые авторы

Глубокоуважаемые авторы провели исследования необходимые практическим врачам...

Дуже актуальна стаття. Лікарі

Дуже актуальна стаття. Лікарі не завжди розпізнають різницю між алергічними та інфекційними дерматологічними проявами. Так було б цікаво дослідити алергічні реакції на типові вспоміжні компоненти лікарських засобів, такі як консерванти, барвники, тощо.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.