facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІНФОРМАЦІЙНА "ГЕНЕТИКА" УПРАВЛІННЯ

Автор Доклада: 
Устенко А.О.
Награда: 
ІНФОРМАЦІЙНА "ГЕНЕТИКА" УПРАВЛІННЯ

УДК [338+65]:622.241

ІНФОРМАЦІЙНА "ГЕНЕТИКА" УПРАВЛІННЯ

Устенко Андрій Олександрович, канд. е. наук, проф.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У статті запропоновано модель "управлінського інформаційного коду" як сукупності релевантної інформації про суб’єкт управління, об’єкт управління і зовнішнє середовище, як цілісну інтегровану систему відносин, яка може бути описана відповідною мовою.

Ключові слова: управлінська інформація, об’єкт управління, суб’єкт управління, система, зовнішнє середовище.

In the article the model of "information code of management" is suggested, which is a set of relevant information about the subject of management, the object of management and external environment, an integrated system of relations, which can be described with the proper language.
Keywords: management information, object of management, subject of management, system, external environment.

“…Світ тоне в колосальному обсязі інформації: за останні 30 років її щорічний приріст збільшився більше ніж у 15 разів! З’явився навіть новий термін – “ефект макулатурності”: 85% журнальних статей ніхто ніколи не читав!”
В.І. Кнорринг, "Основы искусства управления"

“… Якщо за останні 100 років швидкість пересування збільшилася в 102 разів, то швидкість зв’язку – в 107, а обробки інформації – в 106 разів”
В.І. Кнорринг, "Основы искусства управления"

Постановка проблеми. Інформаційна революція, яка розпочалася в минулому столітті з дослідження інформації для бізнесу, на даний час уже стосується усіх суспільних інститутів. Докорінні зміни відбуваються не тільки в технологіях, техніці, швидкості і пам'яті комп'ютерного забезпечення, але й у наукових концепціях. В найближчому майбутньому саме комп'ютери повинні принципово змінити діяльність топ-менеджерів, а це, перш за все, перебудова ділової політики, стратегій і ключових управлінських рішень. Сьогодні керівники різних організацій не володіють достатньою інформацією, необхідною для здійснення їх повсякденних задач, які пропонує їм ринок, а саме: для створення споживчої цінності (матеріальних благ), для задоволення потреб і запитів цільових споживачів (клієнтів).
Проблемам інформаційного забезпечення підприємств та економічним питанням інформаційної діяльності присвячені роботи таких вітчизняних і зарубіжних науковців як Ю.К. Базанова, Д.І. Блюменау, М.М. Єрмошенко, Ю.М. Канигіна, П.А. Страсмана, К.Р. Шеннона та ін.. Їхні наукові підходи відрізняються здебільшого ступенем повноти врахування тих чи інших груп факторів, які повинні враховуватися при управлінні підприємствами, і за допомогою яких оцінюєть¬ся вплив на ефективність їх діяльності.
Результати. Якщо організація як об'єкт управління є відкритою соціально-економічною системою, то це означає цільову орієнтацію на потреби ринків (створення конкурентоспроможних товарів і послуг), усвідомлення ключових факторів забезпечення місії і досягнення організаційних цілей, функціональну систему управління, нормативно-законодавче забезпечення. Без цілісного уявлення (інформування) про наведені аспекти життєдіяльності фірми важко розраховувати на високу якість управлінських рішень.
Високий динамізм економічних процесів і темпи розвитку конкурентних ринків визначають умови успішності будь-яких організацій: через наявність релевантної інформації при використанні персональних комп'ютерів в процесі підготовки, ухвалення і реалізації рішень. Все більше компаній у власній діяльності починають спиратися на сучасні інформаційні технології й розвинуті інформаційно-керуючі системи, а деякі вже просто не уявляють, як без них можливо обходитися в конкурентному середовищі.
Інформаційне забезпечення управління представляє собою динамічну систему даних, інформації і знань про природу, стан і розвиток об'єкта як соціально-економічної системи (СЕС), її внутрішнього (ВС) і зовнішнього середовища (ЗС). Тобто як з мінімальним, але достатнім інформаційним ресурсом забезпечувати відповідний рівень управління (отримувати заплановані результати, оптимально використовуючи ресурси)
На сьогоднішній день в управлінні немає систематизованих і однозначно відпрацьованих методів отримання релевантної (корисної) інформації щодо уявлення, що є пріоритетними об'єктами управління (ОУ), як краще представити суб'єкт управління (СУ), щоб він був адекватний ОУ, як отримати інформацію із зовнішнього середовища (ЗС) і як її своєчасно оновлювати, раціонально використовувати не тільки інформаційні, а й інші ресурси тощо.
Зауважимо, що "дані" ми відрізняємо від "інформації", а інформацію від "знань". Дані – це факти, ідеї, статистичні спостереження тощо, які представлені у формалізованому вигляді як "предмети праці" для менеджера, свого роду вторинна інформація. Обсяги такої інформації сьогодні вражають, і вони зростають у геометричній прогресії кожні п'ять років. Проблема сучасного управління полягає в тому, як в умовах обмеженості ресурсів, часу і коштів опрацьовувати, обробляти і отримувати певний синтез з даних у вигляді управлінських продуктів – релевантної (первинної) інформації, яка буде забезпечувати ефективне вирішення управлінських задач і сприятиме підвищенню якості рішень.
Отже, інформація – це знання (канони), цінність (якість) яких є вирішальною щодо успішного розв’язання поставленої управлінських задач в певних умовах. Інформаційний потенціал СЕС складається з різноманітних баз даних, під якими ми розуміємо ідентифіковану сукупність, яка відображає певну сферу об'єкта спостереження, наприклад: "технологія", "предмети праці", засоби праці", "персонал", "фінанси" тощо. Такі бази визначаються специфікою СЕС, можуть централізовано зберігатися, корегуватися в залежності від потреб користувачів, приймати участь у вирішенні різних управлінських задач. Бази даних складаються із множини банків даних, інформаційних систем певного типу, які виконують функції зберігання, збору, нагромадження і видачі користувачам необхідної інформації у придатному вигляді. Немає сумніву, якщо б у розпорядженні менеджерів була достатня кількість якісної (корисної) інформації, то вони були б спроможні з більш глибоким розумінням долати сучасні проблеми управління, досягали б кращих результатів при тих самих умовах. На жаль, персональні комп’ютери (ПК) та їх інформаційні системи тільки частково вирішують ці задачі. Ми ж бачимо вирішення цих проблем через створення уніфікованих інформаційно-керуючих систем (УІКС), контури яких ми спробуємо описати.
Ефективність управління соціально-економічними системами (СЕС) складається із трьох взаємозалежних і взаємопов’язаних складових частин (Е):
Е = А + Б + В (1)
де А – локальний (змістовий, елементний) рівень, наприклад, "кількість інноваційних рішень";
Б – системний ( корпоративний) рівень, наприклад, "продуктивність фірми";
В – загальносистемний (порівняльний) рівень, наприклад, "конкурентоспроможність".
Коротко охарактеризуємо згадані рівні.
А. Оцінка управління вимагає універсального елементного представлення базових складових об’єкта (ОУ) і суб’єкта (СУ) організації. До головних ОУ можна віднести наступні: люди (персонал, праця), засоби виробництва (предмети, засоби праці), технологія (сукупність праці і засобів виробництва), фінанси (капітал), запаси (ресурси, продукти праці), дані, продукти праці (вироби, товари, послуги тощо). До елементного складу СУ можна включити: менеджерів (окремого керівника, працівників системи управління), канони (наукове-методичне обґрунтування системи управління: фундаментальні і прикладні знання), техніка управління, технологія управління, організаційна структура, інформація (інформаційні продукти, вироби, системи), продукти управлінської праці (рішення).
Кожен із наведених елементів СУ може бути описаний різними параметрами і дозволить системно уявляти рівень якості управлінської СЕС на локальному рівні.
Б. Корпоративний або системний рівень включає всі показники і параметри, які характеризують СЕС цілому, що задовольняє певні ринкові потреби (прибуток, рентабельність тощо).
В. Загальносистемний рівень показує порівняльну характеристику організації в умовах конкурентного середовища (мікро-, макро-, мега-): частка фірми на ринку, конкурентоспроможність, конкурентні переваги тощо.
Виходячи з такої логіки, модель уніфікованих даних (інформаційне поле управління), корисних для ефективного та якісного управління, можна представити в наступному вигляді (рис. 1).
Сукупність уніфікованих даних згаданої моделі буде формувати певний "генетичний код" для системного менеджера, що містить релевантну інформацію (мінімально достатній рівень), для прийняття і реалізації якісних управлінських рішень.
Висновки.
Отже, під "управлінським інформаційним кодом" ми розуміємо сукупність релевантної інформації про СУ, ОУ і ЗС, як цілісну інтегровану систему відносин, що може бути описана відповідною мовою спілкування (людина – людина, людина – машина, машина – машина).
ОУ, СУ і середовище можуть бути представлені у вигляді універсальних складових елементів, які є типовими для соціально-економічних систем. Відсутність інформації про хоча б один із них ставить під сумнів системне уявлення щодо управлінської ситуації і робить неповноцінною (вразливою) систему управління.
Успішність управління залежить від рівня достовірності і швидкості оновлення такої релевантної інформаційної системи комунікацій і зв'язків: СУ – ОУ – ЗС (принцип "інформаційної достатності" управління).

Література:

  • 1. Глухов В. Основные показатели успешной деятельности предприятия / В. Глухов // Менеджмент і менеджер. – 2011. – № 5. – С. 46–50.
  • 2. Поршнев А. Качество, результативность и эффективность менеджмента / А. Поршнев // Менеджмент і менеджер. – 2011. – № 6. – С. 44–47.
  • 3. Устенко А. О. Економіко-організаційні проблеми інформатизації управління / А. О. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 247 с.
  • 4. Устенко А. О. Інформатизація управління виробничими процесами / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Факел, 2011. – 220 с.
4.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 4.5 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.