facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Автор Доклада: 
Барабанова В.В.
Награда: 
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

УДК 336. 22: 005 (075.8)

СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Барабанова Валентина Віталіївна, канд. е. наук
Запорізький національний університет

Розглянуто проблеми адміністрування податків в період реформування податкової системи, та визначені основні їх напрямки розвитку.
Ключеві слова: адміністрування податків, податковий борг, процес адміністрування податків, облік платежів.

The problems of administration of taxes are considered in the period of reformation of the tax system, and their basic directions of development are certain.
Keywords: administration of taxes, tax debt, process of administration of taxes, account of payments.

Надходження до зведеного бюджету протягом поточного року значно випереджають темпи зростання економіки завдяки впровадженню реформаторських змін, у тому числі передбачених Податковим кодексом України. Реалізація податкової реформи забезпечила стимулювання виробництва та ділової активності. Так до Державного бюджету України у розрізі видів економічної діяльності за даними ОДПС України станом на 1 вересня 2011 року у січні –серпні 2011 р. по платежах надійшло 127,2 млрд. грн, що у 1,5 рази ( 44,3 млрд. грн.) перевищує фактичний показник за аналогічний період 2010 року. Найбільший темп росту збору платежів забезпечено підприємствами, які займаються такими видами економічної діяльності:
- оптова та роздрібна торгівля 1,8 рази ( + 8,6 млрд. грн.);
- добувна промисловість в 1,8 рази (+ 8,7 млрд. грн.);
- виробництво електроенергії, газу та води в 1,5 рази (+ 3,4 млрд. грн.);
- будівництво в 1,6 рази (+ 1,3 млрд. грн.);
- обробна промисловість 1,3 рази (+ 8,2 млрд. грн.) [1, с. 1].
Податковий кодекс вніс революційні зміни в адмініструванні податків починаючи з початку 2011року. Разом з тим, на сьогодні існують певні проблеми в сфері адміністрування.
Проблема адміністрування податків і зборів залишається однією з найактуальніших не тільки у сфері оподаткування, а й сфері соціального управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання в цілому. В основі цієї проблеми, на нашу думку, лежить питання недостатнього наукового обґрунтування термінів та понять «податкове адміністрування», «порядок адміністрування податків і зборів».
Науковці П. Бечко, Н.Лиса вважають, що податкове адміністрування це система заходів і прийомів, обумовлена нормами чинного законодавства, яка забезпечує мобілізацію надходжень до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів [2,с. 126].
На думку економістів, "адміністрування податків" це правовідносини, які складаються у сфері здійснення уповноваженими державними органами заходів з погашення податкового боргу і передбачають застосування методів владно-примусового характеру до платників податків" [3, с. 35].
Інші вважають, що «адміністрування податків це механізм, що включає систему способів та організаційно-правових заходів відчуження уповноваженими державними органами податків і зборів (обов’язкових платежів)» [4, с. 37],
В Податковому кодексі відсутнє визначення поняття «адміністрування податків», але постійно використовується термін як «порядок адміністрування податків і зборів». Так статтею 1 та 40 Податкового кодексу визначено, що Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства [5,с. 1].
Тому, на наш погляд порядок адміністрування податків і зборів слід розуміти як управлінську діяльність публічно-правового характеру, що здійснюється податковими органами, митними органами в межах їх компетенції та суб’єктів господарювання, щодо формування державних доходів з метою реалізації функцій податків у відповідності з Податковим кодексом.
Основні складові податкового адміністрування, що визначаються у розділі ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)» Податкового кодексу, це:
- податкова звітність;
- податкові консультації;
- податковий контроль;
- облік платників податків;
- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
- перевірки;
- погашення податкового боргу платників податків;
- застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав;
? відповідальність;
- пеня [5, с.42].
Отже, порядок адміністрування податків і зборів значно розширені у Податковому кодексі. На нашу думку, є певні позитивні зрушення в аналітичній роботі державних податкових служб в бік застосування сучасних систем обробки електронної звітності та обробки інформації з баз даних органів ДПС і зовнішніх джерел.
Зокрема, у напрямі реєстрації платників податків змінюються процедури взяття на облік юридичних та реєстрації фізичних осіб. Так у рамках проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1» передбачаються прогресивні зміни, а саме у будь-якій державній податковій інспекції фізична особа зможе безкоштовно отримати індивідуальну пластикову смарт-картку з набором ідентифікаційних даних та відкритим електронним ключем цифрового підпису. Перевагами впровадження смарт-картки для платників податків, безперечно, є: нові можливості праці в режимі реального часу (повідомлення про зміни своїх облікових даних, подання податкової звітності, здійснення звірки платежів); формування єдиного інформаційного простору.
Революційні зміни відбулися на початку року при процедурі обробки податкової звітності та платежів в Україні. Зокрема, великі і середні підприємства зобов’язані надавати податкову звітність до органів ДПС виключно в електронному вигляді з обов’язковим застосуванням електронного цифрового підпису підзвітних осіб. Впроваджено єдиний реєстр податкових накладних платників податків, де платники ПДВ зобов’язані реєструвати податкові накладні, в яких сума ПДВ перевищує 10 000 грн.
На наш погляд, перевагами податкової реформи є започаткування автоматичного відшкодування податку на додану вартість. Спочатку року понад 100 платників вже отримали автоматичне відшкодування ПДВ на суму 4,5 млрд. грн. (за січень ? 24 платника на суму 457 млн. грн., за лютий – 37 платників на суму 673 млн. грн., за березень – 82 платника на суму 1,2 млрд. грн., за квітень – 122 платники на суму 2,2 млрд. грн.). При цьому для усіх форм податкової звітності визначені обов’язкові реквізити. Відсутність заповнення обов’язкових реквізитів чи їх недостовірність є підставою для відмови у прийнятті органами ДПС такої звітності [1, с. 2].
Більшість країн вже давно відшкодовують ПДВ на підставі поданих декларацій, деякі ж вимагають додаткового подання заявки. Також переважна більшість країн Європи, Канада i Нова Зеландія практикують відшкодування ПДВ лише після проведення перевірок. Деякі країни (наприклад, Японія) вимагають від експортерів додавати до декларацій з ПДВ переліки товарів (робіт, послуг), використаних під час виробництва експортної продукції, та інші документи, що обгрунтовують відшкодування.
Такі європейські країни, як Швеція, Данія, Англія вважають запровадження Єдиного рахунку для сплати податків найважливішим досягненням податкових служб, яке значно покращило взаємовідносини з платниками податків, скоротило бюрократичні процедури та витрати, пов’язані зі сплатою податків. За останні роки багато країн у ЄС почали застосовувати подібну систему податкових платежів, зокрема, Єдиний рахунок для сплати податків запроваджено у Бельгії та Росії [6, с.40].
Українські податківці також працюють в цьому напрямку. У межах створення системи «Податковий блок» у частині обліку платежів передбачено впровадження найближчим часом в Україні найбільш ефективної, прозорої та простої системи сплати податків – Єдиного рахунку. Отже, поступове реформування адміністрування податків і зборів в Україні спрямоване на вдосконалення структури податкової системи та окремих її елементів відповідно до європейських норм та стандартів.

Література:

  • 1. Зміни у процесах адміністрування податків/ [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.sta.gov.ua – Сайт Державної податкової адміністрації України.
  • 2 .Бечко П. К. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ П. К. Бечко, Н. В. Лиса. — К. : Центр учбової літератури, 2009. —288 с. 6.
  • 3. Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України/А. Селиванов // Право України. – 2002. – № 2. – С. 34–38.
  • 4. Ластовецький А. Організаційно-правові засади адміністрування податків /А.Ластовецький // Право України. – 2003. – № 11. – С. 37–40.
  • 5. Податковий кодекс України. – К.: ДП “ІВЦ ДПА України”.-- 2010. – 336 с.
  • 6. Мельник В. Досвід адміністрування податків у зарубіжних країнах/ В. Мельник// Вісник податкової служби.—2004.-- №38-43. С. 
5.75
Ваша оценка: Нет Средняя: 5.8 (4 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.