facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Балаж Н.Й.
Награда: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Балаж Надія Йосинівна, канд. е. наук
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж»

В статті розкрито типологію Української держави. Дано характеристику Україні як правовій державі. Охарактеризовано принципи правової держави (верховенство права, принцип реальності прав і свобод людини та громадянина, принцип законності та інші). Розглянуто проблеми становлення України як правової держави та окремі шляхи подолання цих проблем.
Ключові слова: Україна, правова держава, тип держави, верховенство права, суспільство.

In the article the typology of the Ukrainian state is given. The description of Ukraine as a state of law is given. The principles of a state of law (supremacy of law, the principle of reality of human rights and freedoms of citizens, the principle of legality etc.) are characterized. The problems of formation of Ukraine as a state of law and individual ways of overcoming these problems are described.
Keywords: Ukraine, constitutional state, type of state, the rule of law society.

Україну можна віднести до змішаного типу держав, які поєднують неокапіталістичні елементи із модернізованими казармено-соціалістичного типу розвитку, так звані держави, які переходять від одного типу розвитку до іншого також сюди можна віднести і майже всі колишні соціалістичні держави - соціалістичного табору.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства часто вживають термін «правова держава». При цьому одні автори виходять з бажання підкреслити, що, проголосивши себе суверенною і незалежною, Україна стала і правовою державою, а інші – з прагнення довести, що побудова такої держави є справою більш віддаленої перспективи.[1, с.90]
Згідно зі ст. 1 Конституції нашої держави Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. [2, с.4] Проте це лише загальні конституційні засади. Таку державу необхідно ще побудувати. Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадянському суспільстві і в якій юридичними засобами реально забезпечено захист основних прав і свобод людини та громадянина. Вона ґрунтується на певних принципах, найважливішими з яких є верховенство права, поділ влади, реальність прав і свобод людини та громадянина, законність, наявність у громадян високої правової культури.
Принцип верховенства права визначає умови життєдіяльності усього соціального організму, тобто створення і функціонування державних органів та громадських організацій, ставлення до них, а також стосунки між окремими громадянами.
У нашій державі наукове осмислення і аналіз цього принципу розпочалися лише після його закріплення у ст. 8 Конституції України. З урахуванням цього Верховна Рада України повинна приймати закони, що мають відповідати принципам справедливості, гуманізму; забезпечувати права, свободи і законні інтереси громадян; відображати суспільні відносини, які склалися у нашій країні. Досвід засвідчив, що взаємозв’язок держави і права може діставати вияв або у верховенстві держави над правом (у такому разі держава стає тоталітарною), або у пріоритетності права щодо держави (відображенням цього є демократична держава). Нині більшість вчених-правознавців вважають, що формування правової держави у нашій країні буде складним і тривалим процесом, який зумовлює необхідність кардинального реформування економічної, політичної, правової та інших систем суспільства. Доводиться констатувати, що поки що у нашій державі не досягнуто панування принципу верховенства права. Зокрема, приймаються нестабільні та недосконалі закони, видаються підзаконні нормативно-правові акти, які суперечать вимогам законів.
Принцип реальності прав і свобод людини та громадянина передбачає, що вони мають бути не тільки задекларовані у законодавчих актах, а й забезпечені та гарантовані усіма соціальними суб’єктами, насамперед державою. Цей принцип закріплено у ст. 3 Конституції України, яка встановлює, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються у нашій державі найвищою соціальною цінністю. [2, с.4]
Однак нині в Україні через об’єктивні і суб’єктивні причини існує проблема реальності прав і свобод людини та громадянина, яка має не тільки правовий аспект, а й тісно пов’язана з політичним і економічним станом суспільства, рівнем його духовності та консолідованості.
Однією зі складових принципу реальності прав і свобод людини та громадянина є гласність, для забезпечення якої необхідне вирішення проблеми відкритості органів державної влади і місцевого самоврядування. Уявляється, що доцільно прийняти закон про відкритість органів державної влади, в якому закріпити певну періодичність їх звітів, розмір штатів, суму коштів, використовуваних на їх утримання. Платники податків повинні знати, на що йдуть їх кошти.
Важливим принципом правової держави є принцип законності, який означає, що державою керує закон, усе здійснюється згідно з законом, ніхто не підноситься над ним. Закон сам панує, виражаючи загальну волю. Наслідком реалізації цього принципу стає правопорядок, тобто система правовідносин, яка складається в результаті реалізації режиму законності. Ефективним засобом підтримання в суспільстві законності та правопорядку як елементів правової держави є юридична відповідальність та вжиття у межах закону справедливих заходів у разі вчинення того або іншого правопорушення. А будь-яка несправедливість викликає невдоволення людей і може призвести до соціальних конфліктів.
Крім зазначених вище принципів правової держави, існують й інші, які до деякої міри характеризують її сутність, зокрема такі, як взаємовідповідальність особи і держави; високо значуща роль у суспільстві та державному житті судових органів; наявність чинної конституції. Для функціонування правової держави необхідні усі ці принципи.
Коли ж Україна стане правовою державою? Фахівці (правознавці і політологи) вважають, що за сприятливих обставин це може статися не раніше ніж через 40-45 років.
Треба наголосити на тому, що основою створення і функціонування правової держави є громадянське суспільство [3, с.14], тобто об’єднання вільних рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником та брати активну участь у політичному житті.
Між державою і суспільством має бути певна дистанція, яка і забезпечує демократію, відповідний рівень свободи суб'єктів громадянського суспільства. Бо якщо держава повністю узурпує суспільство, вона знищує людину як вільну особистість. Не держава визначає громадянське суспільство, а останнє створює і контролює державу. Саме у такий спосіб забезпечується відносно самостійне існування демократичного громадянського суспільства і правової держави.
Отже, громадянське суспільство – це суспільство демократії, що надає кожній людині можливість жити на гідному рівні; суспільство, де відсутнє відчуження людини від засобів виробництва і знарядь праці, насамперед – від приватної власності. Дане суспільство має пріоритет щодо держави, яка становить його складову частину. Складовими громадянського суспільства є: власність і підприємництво; національна та екологічна безпека; сім’я; наука і культура; об’єднання громадян; засоби масової інформації; пряме народовладдя (референдуми, вибори, місцеве самоврядування) та інші форми демократії.
Для побудови громадянського суспільства в Україні необхідно забезпечити компроміс між різними політичними партіями, спрямувати зусилля політиків та економістів на об’єднання суспільства для пошуку шляхів виходу з економічної кризи, вирішити проблему міжнаціональних і міжконфесійних відносин, енергійніше проводити реформування національного законодавства з урахуванням вимог міжнародного права.
Не треба орієнтуватись на швидку побудову в Україні правової держави і з економічних міркувань: нині у нашій державі національний прибуток знизився більше, ніж за часів Другої світової війни. Вчені-економісти вважають, що лише відновлювальний процес становитиме понад 25 років, і то за умови сприятливої політичної обстановки в суспільстві. На мою думку, нині необхідно переглянути повноваження Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, чіткіше врегулювати повноваження і штатну структуру обласних та районних державних адміністрацій і відповідних рад, взаємовідносини між ними.
Отже, Україна продовжує перебувати в економічній кризі, яка пов'язана з кризою духовності. Низький рівень правосвідомості, неврахування менталітету українського народу – це те, що перешкоджає здійсненню у нашій державі перетворень. Водночас великої актуальності набуває питання про підвищення ефективності дії законів. Без цього здійснення економічних та інших реформ, формування правової держави і громадянського суспільства, посилення боротьби зі злочинністю є досить проблематичним.

Література:

  • 1. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. - Харьков: Эспада, 2005. – 840с.
  • 2. Орленко В. І., Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов. до іспитів – 3-є вид. стереотип. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 244 с.
  • 3. Письменицкий А.А., Слинько Д. В. Теория государства: Учебное пособие. – Х.: Консум, 2004. – 100 с.  
5.2
Ваша оценка: Нет Средняя: 5.2 (10 голосов)

Обрана автором тематика

Обрана автором тематика завжди є актуальною. Для комплексного розуміння даного питання також необхідно враховувати масові акції непокори та протести, які мають місце в даний час, і можливі як юридичні так і практичні наслідки в розрізі юридичної відповідальності учасників та можливих законодавчих ініціатив чи відповідних змін за результатами їх проведення.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.