facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ

Автор Доклада: 
Цимбал-Слатвінська Л.В.
Награда: 
РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ

РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, аспірант
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

В тезах доповіді розглядаються сутність понять розумового розвитку та розумового виховання дітей, а також індивідуальні можливості дитини в процесі розумового виховання. Автором обґрунтовується необхідність розвитку логіко-математичного мислення як основи розумової діяльності.
Ключові слова: розумове виховання, розумовий розвиток, пізнавальні здібності, логіко-математичне мислення, розумова діяльність.

Thesis is devoted to the essence of concepts of mental development and mental training, and also to the individual features of a child in the process of mental training. The author substantiated necessity of development of logical-mathematical thinking as a basis for mental activity.
Keywords: mental education, mental development, cognitive abilities, logical-mathematical thinking and mental activity.

Розумове виховання та розумовий розвиток часто в працях дослідників мають синонімічне значення. Розумовий розвиток включає формування пізнавальних інтересів, накопичення теоретичних та практичних знань і умінь, його ж основою є розвиток розумових здібностей: психологічні якості (швидкість засвоєння нових знань) та можливості їх використання для вирішення ряду задач. Розумове виховання зорієнтовано на розвиток інтелектуальних здібностей особистості, пізнання навколишнього світу та себе. Метою розумового виховання є визначення індивідуальних можливостей: пізнавальні інтереси, рівень обдарованості.
Один із найвидатніших педагогів В.О. Сухомлинський розглядав розумове виховання як педагогічний процес, спрямований на формування у дитини знань та вмінь, способів розумової діяльності, наукового світогляду, розвитку пізнавальних та творчих здібностей, культури розумової праці, потреби розумової діяльності [1, с.14]
Розумове виховання забезпечує формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, формує світогляд, стимулює оволодіння системою знань, навичками пізнавальної діяльності через розвиток інтелектуальних здібностей особистості. Як "організацію розуму" визначала розумове виховання М.А. Холодна, вказуючи на потребі навчання аналізувати, порівнювати. Розвиток логіко-математичного мислення сфокусований на своєрідній організації розумової діяльності, основою якого є розширення світобачення, побудова логіки думки, багатоваріативність у сприйнятті ситуації, готовність до протирічної інформації ? вміння аналізувати.
Розумовий розвиток як складова частина загального психологічного розвитку дитини поєднується з естетичним, інтелектуальним, моральним, фізичним розвитком, створюючи сприятливі умови для розумового виховання та здійснюється в процесі засвоєння найбільш простих форм суспільного досвіду: предметних дій, елементарних знань і умінь.
Розумове виховання орієнтовано на розвиток індивідуальних можливостей, формування культури інтелектуальної праці, розвитку пам'яті, мислення як основних умов пізнавального процесу.
Сучасні швидкі зміни в освітній, економічній, суспільній, політичній сферах діяльності потребують переосмислення загальної стратегії особистого життя, наявності достатньо високого інтелектуального потенціалу та рівня розумового виховання, тому розумове виховання має розпочинатися ще з ланки дошкільної освіти.
У сучасній освіті існує безліч методик, розвиваючих систем навчання: індивідуальні-орієнтовані (врахування індивідуальних психологічних характеристик); суспільно-орієнтовані (вивчення оточуючого світу, визначення свого ставлення до суспільства, пошук свого місця в суспільстві), практично-орієнтовані (вміння застосовувати теоретичні знання на практиці) та ін.
Враховуючи зміни, які відбуваються в сучасній освіті, зокрема переорієнтація на індивідуальність і гуманізацію навчально-виховного процесу, перед педагогами стає завдання не просто передати дітям теоретичні знання,а й сформувати відповідні навички, навчити їх мислити, розмірковувати, використовувати теоретичні знання на практиці.
Система знань має бути побудованою без орієнтації на наявний рівень розумових здібностей, чим стимулюватиме розумовий розвиток дитини: високий рівень навчання, безперервний процес вивчення, розширення межі пізнання, теорія та практика.
Сучасні вимоги до дошкільної освіти в Україні визначають завдання логіко-математичного розвитку дітей, як основи для подальшого розумового розвитку в процесі розумового виховання. Оволодіння прийомами логічного мислення сприяє формуванню в дитини цілісної картини світу й активізує пізнавальні здібності, вміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити правильні висновки.
Саме в дошкільному віці відбувається перехід від наочно-дійового до наочно-образного мислення. Тому вміння дошкільника розмірковувати стає одним з важливих педагогічних завдань, яке належить розв'язати в контексті його особистісного розвитку в цілому.
Логіко-математичні завдання сприяють розвитку інтелекту, розширенню світобачення та пізнання, розкриттю індивідуальних особливостей, формуванню уміння органічно будувати в подальшому своє життя.
Задачі кожного типу логіко-математичного завдання будуються за допомогою ланцюжків «від простого до складного» так, що найпростіші задачі діти розв'язують без великих труднощів, поступово задачі ускладнюються, і дитина інколи не помічає переходу від простих задач до складних. Розв'язування таких задач стимулює розумовий розвиток, розкриває індивідуальні можливості дитини [2].
Перехід від пізнання окремих зовнішніх властивостей явищ до пізнання внутрішніх їх істотних зв'язків, які відіграють важливу роль у розвитку змісту та форм мислення, може бути здійснений лише в процесі послідовного засвоєння дитиною відповідної системи знань, коли кожне наступне формуюче подання, ознайомлення чи поняття витікає із попереднього, а вся система підтримується на певних положеннях, які виступають як центральне ядро.
Ефективний вплив на розумовий розвиток дітей роблять системи знань, побудовані за ієрархічним принципом. У цих системах є центральне, вихідне поняття, з якого виводяться інші поняття. Потрібні системи характерні для шкільного навчання: дитина в процесі предметно-чутливої діяльності може виділити суттєві центральні зв'язки та явища: навчається узагальнювати, систематизувати, порівнювати, доводити, вирізняти причинно-наслідкові зв’язки, абстрагуватися.
Розумове виховання, беззаперечно, складний процес, та стрімкий рух життя ставить перед педагогами нові задачі: розвиток пізнавальних інтересів, невід'ємність теоретичних знань від практики, вміння формувати свою думку, розвивати логічне та теоретичне мислення, збагачувати індивідуальний розумовий досвід дитини, розширювати межі світобачення.

Література:

  • 1. Сухомлинский В.А. Об умственном воспитании/ сост. и автор вступ. ст. М.И. Мухин – К. : Рад. школа, 1983. – 224с.
  • 2. Ускова Г.А. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников/ Г.А. Ускова. – Москва : Академический проект, 2004.? 144с.
9
Ваша оценка: Нет Средняя: 9 (4 голоса)

Цікава робота

бажано побачити інші праці авторки актуальність та спрямованість є

Дуже цікаві тези. Було б

Дуже цікаві тези. Було б цікаво побачити результати власних досліджень.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.