facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Бойко Р. В.

УДК 342.95:3331.45

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Бойко Росіна Василівна, юрист
Державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне підприємство «Зовнішторгвидав України»

Автор здійснив дослідження сучасного стану охорони праці в Україні, провів аналіз правового регулювання та визначив основні проблеми охорони праці.
Ключові слова: атестація робочих місць, Міжнародна організація праці, нещасні випадки, правове регулювання, охорона праці.

An author carried out research of the modern state of labour protection at Ukraine. The analysis of the legal adjusting is conducted and determines the basic problems of labour protection.
Keywords: attestation of workplaces, International organization of labour, accidents, legal adjusting, labour protection.

Сучасний стан охорони праці в Україні характеризується високим рівнем травматизму і профзахворювань, що являє собою проблему, вирішення якої потребує вжиття заходів, що мають бути спрямовані на зниження кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану охорони праці в Україні, з'ясування основних проблем та опрацювання пропозицій щодо їх вирішення.
Теоретичну основу теми дослідження склали праці таких вітчизняних учених, як Авер’янова, О.В Баклана, Ю.П. Битяка, Н.В. Гришиної, Л.П. Ізуїта Керба, С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, Є.В. Котова, Т.А. Коляда, Кузьменко О.В., Д.М. Кравцова, О.В. Кузьменко, О.В. Лавріновича, П.В. Мельника, О. Мірошниченко, В.І. Прокопенка, Р.А. Усенко, В.В. Чернія. П.О. І.І.Шамшина.
Порушення правил безпеки носять масовий характер, допускається приховування нещасних випадків, ухилення роботодавців від виплат і компенсацій за заподіяну працівникові шкоду. За офіційними даними Міжнародної організації праці (МОП), саме малі підприємства складають понад 90,0% підприємств світу зі шкідливими та небезпечними умовами праці [4].
Незадовільний стан охорони праці на підприємствах України обумовлений, насамперед, складною соціально-економічною ситуацією та негативними явищами в суспільстві, що набули системного характеру, недостатньою роботою центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, керівників підприємств, установ щодо його профілактики, заощадженням роботодавцями коштів, які необхідні для створення безпечних умов праці та реалізації політики соціального захисту на виробництві. Це, у свою чергу, призвело до недосконалості та недієвості регулювання охороною праці на національному, галузевому рівні так на виробництві.
На сьогоднішній день виникає проблема розслідування нещасних випадків на виробництві та підприємствах, а також як наслідок і непорозуміння між працівником, який отримав травму, роботодавцем, профспілками, робочими органами виконавчої дирекції Фонду та закладами охорони здоров’я у зв’язку з відсутністю наказу Міністерства охорони здоров’я щодо обов’язкового проведення огляду потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві на стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння у закладах охорони здоров’я. Адже, постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112, «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв розслідування нещасних випадків на виробництві», не визначає необхідність обов’язкового проведення огляду потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві на стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння. Тому, в такому контексті слід розглядати відповідальність і працівника, що передбачена законодавством про охорону парці і роботодавців зокрема. Профспілки, як суб’єкти громадського контролю в сфері охорони праці теж повинні перебувати у взаємовідносинах з працівниками і не лише на законодавчому рівні, а й в разі необхідності роз’яснення та донесення до працівників правил безпеки та охорони праці.
Слід погодитися з думкою вченого Коляди Т.А. стосовно того, що загальний аналіз стану організації охорони праці і набутого людством досвіду вирішення проблемних питань у сфері охорони праці свідчить про нагальну необхідність покращення стану охорони праці і профілактики виробничого травматизму. Докладених урядами і міжнародними організаціями зусиль недостатньо, оскільки значна частина працездатного населення гине або зазнає каліцтва на виробництві [2]. Вчений трактує поняття «охорона праці» як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних, психофізіо-логічних та естетичних заходів і засобів, що ґрунтується на відповідних законодавчих та інших нормативних актах і спрямована на збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі трудової діяльності, а також на досягнення результатів виробничої діяльності.
Існує багато поглядів на характер проблем, що виникають у досліджуваній сфері. Виникнення проблем носить правовий елемент (застарілість норм охорони праці, а ті, які прийняті та адаптовані до міжнародних норм, не можуть бути реалізовані). Так наприклад, розділом 2 Закону України «Про охорону праці (далі – Закон) визначено гарантії прав на охорону праці. Проте, з аналізу статей даного розділу випливає, що практично кожна із його статей розвивається в підзаконних актах, положеннях, інструкціях, правилах, нормативах і стандартах. При цьому норми цих статей не повною мірою відповідають нормам Конвенції МОП про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві № 184, прийнятої в Женеві (далі – Конвенція). Зокрема, визначено, що під час укладення трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівників під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров´я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. З цього можна зробити висновок, що на робочому місці працівника можуть бути небезпечні і шкідливі виробничі фактори,що це допускається законодавством, тільки роботодавець повинен про це повідомити працівника під розписку. Слід зазначити, що це суперечить положенням Конвенції та Кодексу законів про працю України (КЗпП). У Конвенції чітко зазначено, що роботодавець повинен вживати профілактичних та захисних заходів для забезпечення того, щоб вся сільськогосподарська діяльність, робочі місця, машини, обладнання, хімічні речовини, інструменти і процеси, що знаходяться під контролем роботодавця, не створювали небезпеки і відповідали встановленим нормам безпеки і гігієни праці за всіх умов їх використання [7,ст.7]. Відповідно до КЗпП України жодне підприємство, цех, дільниця не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено безпечних і нешкідливих умов праці [1,ст.155]. Отже, можна зробити висновок, що перш ніж укласти трудовий договір з працівником, роботодавець повинен створити безпечні і нешкідливі умови праці.
Слід погодитися із думкою Мірошничека О. про необхідність приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції, в контексті, що до укладання трудового договору роботодавець повинен створити безпечні і нешкідливі умови праці на робочому місці працівника, а під час укладання трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та техніку безпеки праці [3].
Організаційний характер (невиконання роботодавцями норм охорони праці та їх ігнорування), фінансовий (нестача коштів, не передбачення в бюджеті підприємств витрачання коштів на покращення умов праці).
Не менш гострим питанням в Україні є атестація робочих місць та профілактика нещасних випадків і профзахворювань. Як стверджує Шамшина І.І., атестація робочих місць за умовами праці є ефективним засобом колективного та індивідуального захисту прав працівника на безпечні умови праці. І в силу цього, вчена запропонувала ввести обов’язкову періодичну атестацію робочих місць на підприємствах всіх форм власності з метою визначення фактичного стану умов праці на виробництві, правовим наслідком якого буде надання підприємствам певних категорій за умови праці [8].
Ще одним проблемним питанням в сфері охорони праці, є невідповідність нормативно-правової бази з охорони праці та промислової безпеки сучасним вимогам та законодавству ЄС. У Концепції Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2011 роки для вирішення цього питання передбачалося переглянути чинні і розробити нові нормативно-правові акти з охорони праці за видами робіт з урахуванням елементів технічного регулювання та управління професійним ризиком [6].
Отже, проаналізувавши законодавче регулювання охорони праці та дійшовши висновку, слід виділити такі основні проблеми в сфері охорони праці: відсутність служб охорони праці на підприємствах, не дотримання укладення колективних договорів, не проведення інструктажів та відповідного контролю на підприємстві за станом охорони праці розслідування нещасних випадків, проблема атестації робочих місць та профілактика нещасних випадків і профзахворювань та ряд інших.
Окреслені проблеми правового регулювання охорони праці є комплексними і вирішення їх можливе при підвищенні соціальної відповідальності роботодавців, упорядкуванні системи накладення та стягнення адміністративних штрафів за правопорушення законодавства про охорону праці, приховування від розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, покращенні взаємодії державних органів влади та місцевих, підвищення загального рівня керованості в країні розмежувавши компетенцію та повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони праці, а також розподілення функцій державного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону праці. Для досягнення результатів вирішення проблем, які виникають у сфері охорони праці рекомендується привести у відповідність законодавство про охорону праці до законодавства ЄС, а також використовувати міжнародний досвід.
Вирішення проблем в сфері охорони праці повинне бути спрямоване на досягнення головної мети – створення безпечних умов праці зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювання на підприємствах.

Література:
1. Кодекс законів про працю // Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
2. Коляда Т.А. Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://radnuk.info/statti/253-trydpr/14845-2011-01-19-03-51-05.html
3. Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-418.html
4. Проект. Концепція реформування вітчизняної системи регулювання умов, гігієни, безпеки та охорони праці. Луганськ – 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: lir.lg.ua/docs/BezpPraci.doc
5. Про охорону праці: закону України від 14 жовтня 1992 р. // ВВР – 1992. -№49.- Ст.668.
6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2011 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України, від 11 травня 2006, № 269-р // Офіційний вісник України, 2006, № 20 (31.05.2006), ст. 1490.
7. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві. Закон Верховної Ради України // Урядовий кур'єр, 2009, 04, 18.04.2009 № 71
8. Шамшина І.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. юрид. наук. І.І. Шамшина. - X., 2002. – 22 с. 

9.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.5 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.