facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

Автор Доклада: 
Мірошниченко О.В., Обозна О.О.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

Мірошниченко Олексій Володимирович, канд. екон. наук, заслужений економіст України,
директор Миколаївської філії Європейського університету

Обозна Олена Олексіївна, аспірант

 

Ринкові перетворення в економіці з перших років незалежності України  сформували економічні й політичні передумови переходу до ринкових відносин, обумовили можливість і необхідність впровадження ринкових механізмів організації економіки, в тому числі використання  системи маркетингу в АПК. Аграрний маркетинг формується на об’єктивних особливостях сільськогосподарського виробництва, обумовлених комплексом природнокліматичних, соціально-економічних, політико-правових чинників.

Вагомий внесок у дослідження маркетингової діяльності зробили іноземні дослідники: Г. Амстронг, І. Ансофф, Ф. Котлер та ін. Становленню ринкових засад маркетингового рівня в аграрному секторі України сприяли теоретичні та практичні напрацювання вітчизняних вчених – О.Ю. Амосова, В.Г.Андрійчука, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина тощо.

У сучасних умовах світової глобалізації особливої актуальності набуває проблема підвищення конкурентоспроможності продукції регіонів. З набуттям України членства в СОТ Україна фактично отримала вихід на міжнародні ринки, але, разом з цим, все найбільшої актуальності набуває питання конкурентоспроможності вітчизняної, і в тому числі, агропромислової продукції на міжнародних ринках.

У цьому плані не можна не погодитися з думкою О.Амосова [1], що оцінка конкурентоспроможності продукції здійснюється у процесі виконання багатофункціонального аналізу та маркетингових досліджень, що повинні здійснюватися комплексно та систематично.

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Миколаївщини  є одним з факторів подальшого розвитку регіону. Дослідити конкурентні позиції Миколаївської області можна, спираючись на такі основні фактори: близькість до морських портів, що може забезпечити менші, порівняно з іншими регіонами країни витрати на транспортування продукції, експорті сільськогосподарської продукції, наявність досить розгалуженої інфраструктури. У цьому плані вагомим фактором є проведення системних маркетингових досліджень як на ринку продуктів сільського господарства, з метою визначення оптимальної цінової політики та перспективних ринків збуту, так і на ринку сільськогосподарської техніки, робочої сили, засобів захисту рослин, паливо-мастильних матеріалів.

Актуальність формування регіональних аграрних ринків проходить під впливом сукупності мікро- та макроекономічних чинників. Незважаючи на велику кількість публікацій щодо класифікації факторів маркетингового середовища, ми розділяємо думку вчених (Г.О. Андрусенко, Є.А.Голікова, В.Н. Парсяка, Г.К.Рогова), які виділяють маркетингове середовище на макросередовище, мікросередовище та внутрішнє середовище (табл. 1) [5].

                                                  Таблиця 1

Фактори маркетингового середовища на підприємствах АПК

Середо­вище

Фактори

Показники

Макросередовище

 

 

 

 

 

 

Економічні

Рівень доходів та купівельної спроможності населення, рівень інфляції, рівень безробіття, валовий національ­ний продукт та його динаміка, рівень цін на ресурси, диспаритет цін, митні тарифи, система оподаткування, дотації та субсидії.

Демогра­фічні

Динаміка народжуваності та смертності, територіаль­не розміщення населення, рівень урбанізації, міграція населення, віковий склад, статевий склад та сімейний стан населення

Політико-законодавчі

Несприятливі зміни в системі оподаткування, рівень законодавчої та політичної стабільності, рівень державного впливу на розвиток галузей АПК, стан державної підтримки нау­кових розробок

Соціально-культурні

Традиції, культурні цінності, соціальні класи, культу­ра, субкультура

Науково-технічний прогрес

Введення нових технологій, підвищення продуктив­ності праці, нова продукція, вимоги до науково-технічного рівня конкуренто­спроможності продукції.

Природно-екологічне середовище

Екологія, наявність та доступність сировини, вартість енергоносіїв, природно-кліматичні фактори

Мікросередовище

 

 

 

 

 

Маркетинго­ві посеред­ники

Торговельні посередники, маркетингові фірми, ре­кламні агентства, транспортні організації, склади, ви­ставкові центри

Постачаль­ники

Ціни постачальників, сервісне обслуговування з боку постачальників

Конкуренція

Рівень конкурентоспроможності фірми, галузеві конкуренти, потенційні конкуренти, товари-замінювачі

 

Громад­ськість

Фінансові кола, засоби масової інформації, фонди та громадські організації, робітники підприємства, місцеве населення

 

Споживачі

Фактори, що впливають на поведінку споживача: фактори культури (культура, субкультура, соціальний клас) соціальні фактори (референтні групи, сім'я, соціальне положення, соціальний статус), особисті фактори (вік, життєвий стиль, матеріальне становище, професія, особистість), психологічні фактори (мотивація, освіта, світогляд, погляди, позиції)

Внутрішнє середовище

 

 

 

 

 

 

Товар

Споживча цінність, якість товару та упаковки, сервіс, широта асортименту, глибина асортименту

 

Ціна

Гнучкість цін, відповідність попиту, наявність системи знижок, відстрочки в оплаті, умови оплати

 

Розподіл

Відповідність системи розподілу запитам споживачів, ефективність системи розподілу, наявність розгалу­женої власної чи посередницької роздрібної чи опто­вої мережі.

 

Просування

Застосування різноманітних методів просування, ефективність системи просування

 

Система

управління

маркетингом

Наявність системи планування, мотивації, контро­лю маркетингової діяльності, доцільність організацій­ної структури маркетингу, наявність відділу чи спеці­аліста з маркетингу.

 

Кадрове за­безпечення

Рівень професійної підготовки, досвід практичної діяльності, система стимулювання праці, забезпечення умовами праці

 

Таким чином, важливою передумовою збільшення обсягів виробництва на підприємствах сільськогосподарської продукції є аналіз оцінки впливу сільськогосподарських факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності підприємств Миколаївської області, що обумовлює необхідність активізації маркетингового дослідження і створення спеціальних структур на сільськогосподарських підприємствах.

При цьому значну роль у допомозі підприємствам в організації вдосконалень на регіональному рівні має належати органам державної та місцевої  влади. У цьому плані оптимізація взаємодії державних органів та підприємницьких структур у питанні розвитку сільськогосподарського потенціалу регіону сприятиме значному підвищенню конкурентноздатності на світовому ринку, як продукції окремих підприємств, так і регіону в цілому.

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.