facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ В АСПЕКТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Автор Доклада: 
Капшик Л.В., Безпала Т.М.

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ В АСПЕКТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Капштик Любов Володимирівна, старший викладач
            Безпала Тетяна Миколаївна, магістр пед. освіти,
голова циклової комісії загально-освітніх дисциплін,
викладач природничо-екологічних дисциплін

 

Глобальні зміни, що відбулися в системі вищої освіти України, зокрема впровадження Болонського процесу з кредитно-модульною системою оцінювання, вимагають нових підходів до створення моделі методичної роботи. Формуванню всебічно розвиненої особистості сприяє реалізація індивідуального та диференційованого підходу до змісту освіти й організації навчання. Як свідчить досвід, необхідні умови для реалізації такого підходу створюються в навчальних закладах нового типу, розрахованих на молодь, яка виявила інтерес та здібності до однієї з галузей творчої діяльності. Пирятинська філія Європейського університету – навчальний заклад І–ІІ рівня акредитації, який має своє обличчя і визначається обраною спеціалізацією, специфічним духовним мікрокліматом, інтелектуальним потенціалом студентського і викладацького колективів, своїми традиціями. Науково-педагогічний колектив нашого навчального закладу розуміє, що якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнародних стандартів. Саме тому одним із важливих завдань сучасної педагогіки ми вважаємо пошук ефективної системи освіти, яка відповідала б потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, допомагала студентові самовизначитися і самореалізуватись в соціально-культурному середовищі.

Безперечно, успіх становлення і розвитку вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою викладачів. У сучасних умовах значення творчості в роботі науково-педагогічного працівника значно підвищується, і це спонукає викладачів коледжу до розв'язання складних і багатогранних завдань від яких значною мірою залежать ефективність педагогічної праці, якість навчально-виховного процесу.

У п’яти циклових комісіях працює 35 талановитих, ініціативних викладачів, які ведуть пошук нових, ефективних форм і методів навчання та виховання студентської молоді. Їхня творчість виявляється у переосмисленні та вдосконаленні вже відомих методів і прийомів педагогічної праці та в освоєнні нових.

Як свідчать наші спостереження, на ефективність педагогічної діяльності суттєвий вплив має психологічний мікроклімат в колективі. В науково-педагогічному колективі нашого навчального закладу склалися хороші стосунки з колегами та адміністрацією. Методична рада навчального закладу надає методичну допомогу викладачам всіх чотирьох спеціальностей («Бухгалтерський облік», «Діловодство», «Прикладна екологія», «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж»), досягає згоди з цикловими комісіями. Злагодженій роботі педагогічного колективу сприяє чітка організація навчально-виховного процесу, усвідомлення соціальної значущості професії викладача, доброзичливість колег. Проте викладачі циклових комісій, як правило, мають недостатньо часу для того, щоб ознайомитися з новинками науково-педагогічної літератури, передового досвіду, детально розібратися в ньому. І тому виникла  об'єктивна потреба в оптимізації навчально-виховного процесу, зокрема вирішення проблеми ефективної організації методичної роботи з викладачами.

Методична робота у нашому навчальному закладі – це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня студентів, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. Особливості методичної роботи зумовлені метою та системою організації навчального процесу, мають суто науковий характер. Новий зміст освіти, створення нових навчальних програм в т.ч авторських, викладання фахових дисциплін, пошук оригінальних методик викладання — все це вимагає від науково-педагогічного працівника творчої дослідницької роботи. Саме тому науково-пошукова діяльність циклових комісій коледжу спрямована головним чином на:

 1. розробку структури нормативних навчальних дисциплін навчального плану;
 2. визначення вибіркової частини із врахуванням інтересів студентів та матеріальних можливостей ВНЗ;
 3.  забезпеченість науково-педагогічними кадрами;
 4. створення навчальних програм, методичного і дидактичного забезпечення навчального процесу необхідним унаочненням;
 5. розробку і апробування підручників та навчальних посібників.

Особливе місце в системі методичної роботи ми відводимо діагностичній роботі зі студентами, розробці практичних рекомендацій з методики і змісту їх самостійної роботи.

Заступник директора з науково-методичної роботи є керманичем методичного центру. Ключовими аспектами в організації її роботи є:

 1. аналіз педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників, визначення потреби в підвищенні їх професійної кваліфікації і педагогічної майстерності;
 2.  планування методичної роботи та контроль за її виконанням;
 3. організація і проведення семінарів, лекцій, конференцій, педрад та інших заходів щодо підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;
 4. координація роботи з науково-дослідними та педагогічними інститутами, інститутами удосконалення викладачів, обласним відділом освіти, кафедрами Європейського університету;
 5. підготовка матеріалів до атестації педагогічних кадрів;
 6. надання допомоги викладачам з питань навчальної та науково-методичної роботи;
 7. підтримка зв'язків з іншими навчальними закладами щодо обміну документацією, методичними розробками, з проведення спільних заходів науково-методичного та навчально-виховного характеру;
 8. вивчення і узагальнення кращого досвіду викладачів навчального закладу та організація його впровадження;
 9. сприяти організації науково-дослідної роботи викладачів та студентів.

У Законі України «Про освіту» конституційно закріплено право викладача на вибір методів, засобів і організаційних форм навчання. А відтак, щоб здійснити цей вибір, викладач повинен бути добре поінформований про досягнення педагогічної науки і практики в методиці викладання навчальних дисциплін. З огляду на сказане, є очевидною значущість методичної роботи, пов'язаної з вивченням, апробацією і оцінкою передового педагогічного досвіду, суто індивідуальною інтерпретацією такого досвіду з урахуванням особистих якостей, досвіду і кваліфікації викладача. З цією метою в методичному кабінеті сформовано довідниково-інформаційний фонд наукової і методичної літератури. Це допомагає спрямовувати методичну роботу на колективну оцінку того чи іншого досвіду, виявляти його сильні і слабкі сторони.

Одним із важливих аспектів оптимізації системи методичної роботи є розвиток науково-педагогічного працівника як творчої особистості, здатної до створення якісно нових важелів в педагогічній діяльності. Практика показує, що вони залежать від багатьох чинників, зокрема, характеру стосунків у колективі, рівня психолого-педагогічної і методичної підготовки викладача, ініціативи, тощо. Виходячи з цього методична робота має передбачати таку систему заходів, яка спрямована на розвиток творчих якостей викладача, підвищення його кваліфікації та педагогічної майстерності.

Перш за все, організація методичної роботи має бути системою. Головними структурними елементами ми вважаємо: цілеспрямованість, варіативність, керованість, критеріальність. Такий підхід дає змогу підвищити ефективність роботи з педагогічними кадрами, запобігти зведенню всієї методичної роботи тільки до функціонування циклових комісій та проведення відкритих занять.

На нашу думку, системність методичної роботи можна забезпечити через призму вдосконалення компонентів навчально-виховної системи, зокрема цілей змісту, методів, засобів та організаційних форм навчання, виховання і розвитку молоді. Ми переконані, що методична робота має бути зорієнтована на прогностичне обгрунтування відповідних компонентів навчально-виховної системи. Тож одним із важливих напрямів діяльності педагогічного колективу має стати визначення мети навчання та виховання студентів і втілення її у своєрідній прогностичній моделі випускника.

Завдяки комплексному підходу до змісту методичної діяльності викладачів, методична робота нашого навчального закладу не зводиться до вивчення окремих методик, а передбачає обов'язковість її тісного зв'язку з іншими видами їх підготовки, зокрема, психолого-педагогічної, етичної, дидактичної, загальнокультурної, технічної. Причому визначення змісту і форм методичної підготовки ведеться з урахуванням професійних інтересів та потреб кожного викладача.

Таким чином, досвід роботи дозволяє стверджувати, що методична робота має вирішувати не лише окремі питання педагогічної діяльності, а й охоплювати всю систему методичної діяльності викладачів. А відтак, необхідність підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу потребує прогностичного, системного, комплексного та диференційованого характеру.

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.