facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

УСВІДОМЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЖИТТЕВИХ ЦІННОСТЕЙ І ПРІОРИТЕТІВ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ СТУДЕНТЬСКОЇ МОЛОДІ

Автор Доклада: 
Шумовська І. О., Степанчук Н. В.
Награда: 
УСВІДОМЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЖИТТЕВИХ ЦІННОСТЕЙ І ПРІОРИТЕТІВ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ СТУДЕНТЬСКОЇ МОЛОДІ

УСВІДОМЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЖИТТЕВИХ ЦІННОСТЕЙ І ПРІОРИТЕТІВ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ СТУДЕНТЬСКОЇ МОЛОДІ

Шумовська Ірина Олегівна, викладач вищої категорії
Степанчук Наталія Вікторівна, викладач І категорії
ВДНЗ Житомирський коледж ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі


У статті йдеться про чинники, які впливають на формування та становлення особистості. Автори вказують на важливість використання національних освітніх традицій в сучасній системі виховання.
Ключові слова: життєві цінності, ціннісні орієнтації, культурна особистість, етнопедагогіки, життєві пріоритети.

The article deals with factors that influence the formation and the development of personality. The authors point to the importance of national educational traditions in the modern system of education.
Keywords: values of life, values, cultural identity, ethnopedagogical, life priorities.

Зміни в усіх сферах життя, зокрема в соціальній, передбачають формування культурної особистості, адекватної новим вимогам, яка вміє «жити в громадянському суспільстві, усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється»- зазначено в Національній доктрині розвитку освіти. Основною концептуальною лінією психолого-педагогічного впливу на сучасну студентську молодь є вдосконалення особистісного зростання, формування культури особистості, її творчого потенціалу, засвоєння соціально-ціннісних орієнтацій тощо. Студентство, маючи величезний творчий потенціал, здатне реально впливати на перебіг і направленість подальших демократичних перетворень в Україні. Така соціальна роль і суспільно-історичне призначення студентської молоді потребує особливої уваги до неї з боку інститутів влади та системи вищої освіти, де відбувається професійне і громадянське становлення інтелігенції країни. Щоб прогнозувати сучасні та майбутні процеси у студентському середовищі, необхідно знати реальну ситуацію, соціальні проблеми, інтереси, життєві плани, ціннісні орієнтації та поведінку молодого покоління. Саме у студентському віці, формуються навички поведінки і риси свідомості, які утворюють ядро нової особистості, тому спосіб життя студентів, їх оточення, вироблення нових стереотипів під впливом зміни бачення тих чи інших ситуацій, проведення вільного часу, рівень життя – стануть визначальними для подальшого формування культури особистості студента. Проблеми вивчення студенства непокоять учених і практиків не одне десятиліття. Найбільш активно їх розробка розпочалася у 60-ті роки минулого століття. Свіжу течію у розвитку молодіжної та студентської проблематики внесли в 70-х - 80-х роках А. Дмітрієв, А. Вєтошкін, які комплексно розглядали проблеми студентської молоді. Також набувають широкої відомості роботи одного з корифеїв сучасної науки про молодь В. Лісовського, який визначав студенство як специфічну соціальну групу, що за своїм суспільним становищем ближче стоїть до інтелігенції, є її резервом і призначена у майбутньому до занять високо кваліфікованою працею в різних галузях науки, техніки, управління та культури.
Проблема формування особистості належить до фундаментальних не лише в педагогічній, але й у соціальній, політичній, культурній сферах суспільного життя. У соціальній системі цілеспрямоване формування особистості здійснюється шляхом виховання. Адже всі перетворення, що відбуваються у суспільстві, зосереджуються на особистості, яка є головною дієвою особою та суб’єктом суспільно-історичного процесу. Особливо гостро проблема формування особистості постала в період зміни соціальних координат та принципів розвитку, коли стверджується нова система цінностей, змінюються суспільні пріоритети тощо. Разом з тим все більше молодих людей, в тому числі і студентів, живе поза нормами людської моралі, підліткова злочинність постійно зростає, все частіше агресія і озлобленість простежується у поглядах на життя та вчинках молоді. Саме молодь, в тому числі і студентська, є сьогодні носієм соціальної напруги, жорстокості та аморальності в суспільстві. Це свідчить про те, що проблема формування культури особистості сучасного студента набуває особливої актуальності. Сучасні тенденції суспільно-політичного життя і освіти в тому числі спрямовані на Захід. Але варто пригадати, що історія вітчизняної педагогіки має такі надбання, якими не соромно поділитися з іншими. Ми чомусь забули, що українські освітянські традиції базувалися на принципах людяності, згуртованості, християнської моралі та етнічної толерантності.
Так, у Київській Русі педагогічний досвід народу втілюється в конкретні форми виховання і освіти молодого покоління, які функціонують ланках: домашнє виховання, початкові школи, школи та училища при монастирях (яких налічувалося близько чотирьохсот). До перших педагогічних праць можна віднести «Поучение» Володимира Мономаха, яке він склав для своїх синів. Там, наприклад, зазначалося: «Не майте гордості в серці та розумі», «Старих шануй, як батька, молодих, як братів», «Бережись брехні, та пияцтва, перелюбства, бо через це душа гине й тіло», «Як знаєте щось таке, що добре, того не забувайте, а чого не вмієте, того вчіться», «У своїм домі не будьте ліниві. Лінивство бо – це мати всього. Хто що вміє, то забуде, а не вміє, того й не навчиться».
Як бачимо, ці істини діти засвоювали в першу чергу від батьків, в родині; в громадських стосунках молоді люди перевірялися на громадянську зрілість.
Традиції української етнопедагогіки розвивали й козацькі січові школи. Хлопчики з дев’яти років приймалися в науку, де проходили не тільки навчання грамоти, але й військової виправи, поводження в суспільстві. Підростаючи, вони допомагали вчителям у роботі з молодшими учнями, підтримували дисципліну. В учнівському колективі було самоврядування на зразок козацького: обирали отамана самі учні. Козацька педагогіка ґрунтувалася на ідеях національної свободи, людської гідності, почуття господаря своєї землі.
Так, у деяких вищих педагогічних навчальних закладах читається курс лекцій з української національної системи виховання, де студенти знайомляться із сутністю і особливістю національного виховання, його філософськими основами та історією становлення і розвитку, шляхами та засобами формування національних та загальнолюдських духовних цінностей.
Адже тільки культурна, духовно багата людина, наділена рисами інтелігентності, прагне спрямувати досягнення людства на ствердження творчої свободи і на утвердження пріоритету людини як найвищої цінності суспільства. Звідси, постійна робота по підвищенню загальної культури особистості, культури мови, мислення, культури навчальної діяльності тощо є нагальною необхідністю для студента. Формування особистості студента слід розуміти як процес, в ході якого він одержує професійно важливі знання, уміння і навички. Умовою успішного формування його особистості є позитивне ставлення до навчання, однокурсників, до виконання завдань відповідно з програмами підготовки тощо. Студента як особистість формує вся сукупність впливів: організація навчання, заняття з різних предметів, особистий приклад викладачів, стосунки з товаришами тощо. Всі якості взаємопов’язані і формуються в органічному зв’язку. На відміну від знань чи навичок, особистісні якості формуються не так швидко і не так помітно. Вони є результатом цілеспрямованого комплексу впливів на студента протягом тривалого часу. Основними пріоритетами в житті студента є успішне навчання, підвищення власного інтелекту, духовний, моральний, фізичний та естетичний розвиток, оволодіння навичками професії тощо.
Ознаками соціально-психологічної зрілості особистості студента є: громадянська позиція, професіоналізм, рівень мислення тощо. Вагомий внесок у справу дієвості виховання, взагалі, та на формування культури особистості студента, зокрема, можуть зробити викладачі вищого навчального закладу шляхом особистого прикладу взаємоповаги, коректності, почуттям міри у висловлюванні своїх думок при спілкуванні із студентами і колегами, в умінні слухати співрозмовника тощо. Ці якості і властивості проявляється лише через систему взаємовідносин викладачів зі студентами. Особистість викладача розкривається у стилі спілкування і визнанні вимог до студентів. Дуже важливо, щоб викладач розумів, що гуманізація відносин у суспільстві, навчальному процесі не можлива без гуманізації його власної особистості. Цей процес передбачає, на нашу думку, наявність педагогічної культури, переконаності у свободі та цінності кожної особистості, її моральних основах і творчих можливостях. У психологічній культурі викладача, як складовій частині культури особистості, є один важливий елемент – культура педагогічного впливу. Якщо викладач дійсно переконаний, що свобода та відповідальність – це право кожної людини, то він не зможе залишитися в позиції стороннього спостерігача по відношенню до студента. Головною його турботою є створення максимально сприятливих умов для самостійного, інтелектуального розвитку студентів у відповідності до їх мети, намірів та прагнень. Виховання особистості студента пов’язано не лише із зовнішнім впливом викладача чи куратора, цей процес передбачає його внутрішній саморозвиток та самовдосконалення. Особистість студента лише тоді почне духовно змінюватися, збагачуватися, коли зрозуміє, що це потрібно, коли в неї сформується певна мотивація до такого виду діяльності.
У студентському віці, як відомо, формується навички поведінки та риси свідомості, які в основі утворюють ядро нової особистості. Спосіб життя, який ведуть студенти під час навчання, чинники, які на них впливають, оточення та нові стереотипи є визначальними для подальшого життя. Важливе значення для формування культури особистості студента має вільний час. Духовні цінності, створені і розвинені у вільний час, реалізуються в навчальній, культурно-комунікативній та інших видах діяльності студентів. У результаті суттєві риси способу життя закріплюються в основних сферах життєдіяльності студентів.
Ціннісні орієнтації – це системно пов’язані соціально значущі уявлення, вчинки та дії, які виявляють себе в практичній поведінці особистості з її якісною своєрідністю життєдіяльності, способом життя. Життєві пріоритети особистості розглядаються як система категорій: світогляд, мотиви, потреби, інтереси, переконання,установки, самореалізація. І досить важливе місце тут належить створенню ідеалу, який сприяє усвідомленості особистістю своїх дій та вчинків.
Сьогодні національна система виховання покликана відтворити в молодому поколінні генетичний код рідного народу, його мову, національний характер, своєрідність світосприйняття, національний спосіб мислення, духовність. А для цього необхідно звернутися до суті ціннісних орієнтацій українського народу і традицій їх формування в історичному розвитку нації. Гуманізація освіти потребує особистісного висвітлення й сприйняття минулого на основі співвідношення суб’єктивних оцінок із загальнолюдськими цінностями.

Література:
1. Корженко В. Філософія виховання: зміни орієнтації. – К., 1998-304 с.
2. Максимов С.І. Особистість і суспільство. – Харків, 1993-20 с.
3. Сірополко Степан. Історія освіти в Україні – Київ : Наук. Думка, 2001-912 с.
4. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича – К. : Либідь, 1993 -592 с.

9.2
Your rating: None Average: 9.2 (5 votes)

Хочу відзначити актуальність

Хочу відзначити актуальність та соціальну значущість теми дослідження. Стаття, на мій погляд, заслуговує на досить високу оцінку.

Стаття важлива наголошенням

Стаття важлива наголошенням ролі цінностей у формуванні особистості, що визнається пріоритетним для втілення в суспільство гуманістичних ідеалів. Гідна високої оцінки.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.