facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ ІСНУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ І ВИМОГАМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Автор Доклада: 
Бірюкова Т.Л.
Награда: 
ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ ІСНУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ І ВИМОГАМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

УДК 378.02:372.8

ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ ІСНУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ І ВИМОГАМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Бірюкова Тетяна Леонідівна, здобувач, ст. викладач
Одеський національний політехнічний університет


Розкриваються можливості подолання суперечностей між існуючою системою освіти і вимогами суспільства щодо підготовки фахівців документно-інформаційної галузі в контексті процесів євроінтеграції.
Ключові слова: суспільство, євроінтеграція, інформаційний простір, професійна освіта.

The publication details the possibility of overcoming the contradictions between the existing educational system and society's demands on the training of document and information industry in the context of European integration.
Keywords: society, European integration, information space, professional education.

Першочерговим завданням сучасного суспільства є створення умов для реалізації потенціалу кожної людини - головного ресурсу розвитку суспільства, в якому найбільшою цінністю постають їх творчі, інтелектуальні, духовні здібності. Але, не одна з галузей людської діяльності не здатна функціонувати без інформаційного забезпечення. Ефективність процесів діяльності залежить від сприятливих умов інформаційного простору.
Інформаційний простір України - це складна система, що містить такі елементи: інформаційні ресурси; інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура; системи масової інформації; ринок інформаційних технологій, засобів зв'язку, інформатизації і телекомунікації, інформаційних продуктів і послуг; системи забезпечення інформаційного захисту, взаємодії зі світовими мережами, інформаційного законодавства [1].
Інформаційний простір є системою з рухомою сукупністю елементів. Її динамічність пов’язана з необхідністю адаптації до мінливого зовнішнього середовища. Центральним елементом системи є людина-професіонал, що володіє певними знаннями і навичками.
Подібна ситуація характерна не тільки для України. За даними соціологічних досліджень США, потреба в інформаційних кадрах є домінуючою. Здобування|здобуття| означеної професійної освіти допомагає студентам в конкуренції за робочі місця|місце-милі|. Програма «Магістр|мастер-штамп| інформаційних наук» розрахована на підготовку фахівців|спеціалістів|, що поєднують|сполучають| знання в галузях інформаційних технологій і архівної справи|речі|, документального забезпечення управління і бібліотек. Мета|ціль| цієї освітньої програми - підготовка фахівців|спеціалістів|, які виконують посередницькі функції між представниками інформаційних спеціальностей. В США зростає ринок професіоналів, які здатні створювати і управляти інформацією, тому головне завдання, що постає перед університетами США – забезпечити інформаційну галузь кадрами [2].
Для України актуальним є те, що, новітній етап розвитку сучасного суспільства в умовах його модернізації на тлі світових процесів глобалізації характеризується посиленим впливом інформаційних технологій як основи соціальних комунікацій. При цьому закономірним видається виникнення певних суперечностей: між існуючою системою освіти і вимогами суспільства взагалі, а також між новими завданнями в галузі документознавства та інформаційної діяльності і дефіцитом кадрів вищої кваліфікації зокрема. Подолання вказаних суперечностей зумовлює закономірність дослідження соціальних комунікацій, процесів, структур та форм соціально-комунікаційних відносин, що є напрямком науково-дослідної роботи кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (ДІД ОНПУ).
Кафедра ДІД ОНПУ планує і проводить науково-методичну роботу, враховуючи перелічені аспекти проблеми, вирішує освітні й виховні завдання, спираючись на принципи державної гуманітарної освіти, а основні напрацювання знаходять відображення у роботі щорічної вересневої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття».
Головною метою наукової і методичної діяльності кафедри ДІД є підготовка висококваліфікованих кадрів нового типу, які б були науково-методично озброєні як на даний момент, так і з урахуванням змін (планованих і прогнозованих) в системі освіти і в суспільстві – випереджаюча освіта і випереджаюча кваліфікація.
Умови розвитку сучасного суспільства вимагають об'єднання наукових досліджень і технологічних розробок споріднених навчальних закладів і реалізації наукових ідей, створення єдиних безперервних науково-практичних циклів і комплексів. В такому аспекті відбувається взаємодія кафедри ДІД ОНПУ з інформаційними центрами міста, організаціями різних типів і видів, що мають потребу в спеціалістах даного профілю. Концепція безперервної освіти вимагає від освітніх та інформаційних закладів певної взаємодії, яка сприятиме задоволенню потреб громадян щодо реалізації різноманітних форм самоосвіти [3].
Співробітники кафедри, керуючись такими положеннями Болонської декларації, як встановлення стандартів транснаціональної освіти, сприяння європейській співпраці в забезпеченні якості з метою розробки спільних критеріїв і методологій, підтримка європейських поглядів у вищій освіті, особливо в розвитку навчальних планів, міжінституційної співпраці, схем мобільності та сумісних програм навчання, практичної підготовки і проведення наукових досліджень [4], продуктивно взаємодіють з кафедрами та факультетами інших ВНЗ (Київ, Луганськ, Харків), зокрема з проблем удосконалення термінології документально-інформаційної галузі, обговорення проекту стандарту освіти.
Перспективне планування діяльності кафедри містить такі пункти:
1. Розробка спільних проектів: міжвузівські дидактичні розробки; створення науково-методичних матеріалів; колегіальні наукові дослідження; об’єднані дослідницькі проекти студентів ВНЗ; участь у програмах щодо обміну студентами; інноваційні форми взаємодії.
2. Розширення науково-професійної взаємодії з урахуванням потреб і можливостей, які з'являються в результаті розвитку інформаційного суспільства та удосконалення інформаційного і технічного забезпечення освітніх процесів.
3. Вивчення та аналіз досвіду кращих університетів України, ближнього зарубіжжя, Європи, Америки з метою визначення власного місця, значимості та підсилення відповідальності за якість освіти і конкурентоспроможність в галузі.

Література:
1. Бірюкова Т.Л. Інформаційний простір держави: системний підхід // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ ред.: В.М. Андрієнко.- Донецьк: Юго-Восток, 2011.- С. 18-20
2. Abrosimova A., Biryukova T. Needs of information personnel at enterprises of the USA: ways of providing // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 11-12 вересня 2009р. / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна.- Одеса: Друк, 2009.- С.47-49.
3. Бірюкова Т.Л. Культура та освіта крізь історичну призму: взаємодія бібліотек і освітніх закладів //Рідна школа.-2007.-№1.-С.72-75.
4. Зона європейської вищої освіти. Спільна заява європейських міністрів освіти;Болонья, 19 червня 1999 року [Електронний ресурс].- Режим доступу: http: //www.mon.gov.ua
5. Спрінсян В.Г., Бірюкова Т.Л., Коляда–Березовська Т.Ф. Розвиток міжвузівської науково-методичної взаємодії в контексті євроінтеграційних процесів: ключові питання документознавства та інформаційної діяльності //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІ міжнародної наук. – практ. конф.- К., 2009.-С.192-195.

8.45
Your rating: None Average: 8.5 (20 votes)

Про документознавство і книгознавство

Шановна пані Тетяно! Ваш матеріал викликав у мене цікавість не лише тому, що я також займаюсь дослідженням проблем інформаційного забезпечення педагогічної діяльності, але ще й тому, що мені довелося у минулому викладати правознавчий курс у документознавців в університеті культури. Документознавство - взагалі досить цікава й до кінця не вивчена галузь сучасної науки. Не визначені зокрема її віносини з книгознавством і підручникознавством. Дехто вважає ці дисципліни часткою документознавства, дехто категорично проти такого підходу. Що думаєте Ви з цього приводу? Чи є у Вас, пані Тетяно, розробки стосовно інформаційного забезпечення книгознавчих дисциплін, крім тих, що зазначені у статті? Якщо так, то буду радий ознайомитися з ними. З повагою - О.Жосан, Кіровоградський обласний інститут післядипломної пед. освіти ім. В.Сухомлинського

Про документознавство

Шановний Олександр Едуардович! Дякуємо за змістовний коментар. Ознайомлення з представленими на Web-сторінці Вашої кафедри науково-методичними розробками надало змоги почерпнути багато корисних ідей. Особливо приваблюють матеріали з проблем втілення інновацій в освітню діяльність. Відносно заданих Вами питань, вважаємо, що вони потребують на більший час для обговорення, ніж наявний в умовах завершення конференції. Можемо продовжити спілкування заочно: сайт университету: http://www.opu.ua; сторінка кафедри: http://hsf.opu.ua/dsia/ ; E-mail: kafdid@i.ua; або очно: на Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», що відбувається щорічно у вересні. Будемо раді співробітництву!
Татьяна Бирюкова

Про подальшу співпрацю

Готовий продовжити співпрацю, зокрема й в електронному режимі. Також із задоволенням візьму участь у зазначеній конференції, якщо надішлете інформаційний лист. sasha1@host.kr.ua З повагою - О.Жосан

Оволодіння комп'ютерними техногогіями

Шановна Тетяна Леонідівна! Ви визначаєте, що "для України актуальним є те, що, новітній етап розвитку сучасного суспільства в умовах його модернізації на тлі світових процесів глобалізації характеризується посиленим впливом інформаційних технологій як основи соціальних комунікацій. При цьому закономірним видається виникнення певних суперечностей: між існуючою системою освіти і вимогами суспільства взагалі". Я повністю з Вами згодна. У сучасному суспільстві відбуваються зміни у всіх сферах життєдіяльності. За словами Колчиної О.Л. зміни впливають на запит студента, майбутнього фахівця, це характеризуються загостренням протиріч між потребою затвердити себе в навколишньому світі, реалізувати себе в суспільстві й необхідністю адаптації до складних життєвих реалій. Привертає увагу запропонована А.Г. Інкелес аналітична модель сучасної особистості, що представляє собою сукупність особистісних характеристик, що формуються в процесі модернізації суспільства під впливом інформатизації, комп’ютеризації, засобів масової інформації й так далі. Істотними рисами такої особистості є : 1) відкритість експериментам, інноваціям, змінам; 2) готовність до плюралізму думок, визнання існування різних точок зору без побоювання зміни власного бачення миру; 3) орієнтація на сьогодення та майбутнє, а не на минуле; 4) упевненість і здатність у подоланні створюваних життям перешкод; 5) планування майбутніх дій для досягнення цілей, як в суспільному, так і в особистому житті; 6) віра в можливість регулювання та прогнозування соціального життя; 7) почуття справедливості, засноване на впевненості в залежності винагороди від внеску й майстерності; 8) висока цінність освіти та навчання; 9) повага достоїнства інших поза залежністю від статусної позиції. Сучасна позиція провідних психологів і педагогів (О.К. Тихоміров, Е.І. Машбиц, В.В. Фляків, Б.С. Гершунский й ін.) полягає в тому, що засоби інформаційних технологій розглядаються як універсальні засоби обробки даних і впливу на психіку людини. У тій або іншій інтерпретації, позначені риси сучасної особистості, повторюються в роботах закордонних і російських дослідників. У них підкреслюється, що інтегральною якістю сучасної особистості є здатність не адаптивної самозміни, коли особистість змушена пристосовуватися до динамізму соціального життя, а здатність до такого смислоутворення, що спрямоване як на зміну умов соціального життя, так і на самозміну. Тобто розвиток глобальної комп’ютеризації, постійне оновлення інформаційних та комп’ютерних технологій безпосередньо пов'язаний з розвитком самоставлення особистості. У силу розвитку науково-технічного прогресу для студентів важливо рівень оволодіння комп'ютерними технологіями, це стає необхідною умовою для успішного існування в сучасному суспільстві. Тут давно вже в ціні не ті люди, які вміють просто виключити/включити комп'ютер і можуть навчитися користуватися простими програмами, а фахівці, які воодіють різними формами соціально-комунікаційних відносин. Дякую.

Дякуємо за увагу

Шановна Ольга Геннадіївна! Дякуємо за Ваш змістовний коментар і підтримку. Вже на протязі 10 років нашою кафедрою здійснюється підготовка фахівців документно-інформаційної галузі. Професорсько-викладацький склад кафедри містить представників технічних і гуманітарних наук. Змістовне наповнення програм більшості дисциплін являє собою техніко-гуманітарний симбіоз, що є результатом авторських розробок викладачів, міждисциплінарної координації і міжвузівської співпраці, оскільки, як цілком слушно було Вами визначено, суспільство потребує фахівців нового рівня, таких що «володіють різними формами соціально-комунікаційних відносин», і саме на нас покладено відповідальність на подолання суперечностей між змістом освіти і вимогами суспільства, які поки що, на жаль, мають місце, але їх подолання, на наш погляд, не є чимось нездійсненим. Ще раз дякуємо за увагу.
Татьяна Бирюкова

О статье Бирюкова Т. Л.

Информационные технологии являются объектом наших исследований, по этому для нас статья было особенно интересно.

Спасибо за комментарий.

Если есть общие научные интересы, то мы буде рады сотрудничеству. Сайт университета: http://www.opu.ua Страничка кафедры документоведения и информационной деятельности: http://hsf.opu.ua/dsia/ E-mail: kafdid@i.ua
Татьяна Бирюкова

педагогіка в сучасному суспільстві

погоджуюсь з автором доповіді, підтримуюю точку зору, та ввжажаю за необхідним розвинути і надалі тему доповіді розширивши деякі питання

Олексюк-Нехамес А.Г. к.мед.н.

кафедра невропатологии и нейрохирургии Львовский национальний медицинский университет им. Д. Галицкого

Дякую за увагу!

Дякую за увагу! Означена тема торкається одного з незмінних питань, яке обговорюється під час роботи щорічної міжнародної конференції, що відбувається в Одесі (ОНПУ, каф. ДІД). Все це розглядається на прикладі документно-інформаційної галузі, але, на наш погляд, проблема відповідності змісту підготовки фахівців до вимог суспільства є актуальною для навчальних закладів будь-якого рівня і профілю. Поступово накопичуються проблеми щодо оновлення навчально-методичного забезпечення, можливості підвищення кваліфікації викладачів, технічного та програмного забезпечення освітніх технологій. Все це необхідно вирішувати гуртом, оскільки відірваність від освітньої спільноти, від виробництва, частіше призводить до такої ситуації, коли кожен ВНЗ проходить свій шлях, повторюючи помилки інших, спотикаючись об те ж саме каміння, набуваючи свій власний досвід, що значно гальмує згадані вище процеси.
Татьяна Бирюкова
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.